Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gällivare

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Exploateringsområde för flerbostadshus och styckebyggda villor.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Villor, flerfamiljshus, parhus och radhus.

Nybyggnad av vård och omsorgsboende i Gällivare
Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Nybyggnad av bostadsrätter i Gällivare, placering oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus, vid Granngården, Gällivare

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare

Nybyggnad av ishall i Gällivare

Nybyggnad av bostäder i Gällivare

Nybyggnad av helikopterhangar i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av helikopterhangar med tillhörande administrationsbyggnad, komplements byggnad samt carport. Markarbeten för nya väg anslutningar, inhägnader, parkeringar, angöringar och nya installationer för VA och El. Ny bränsleanläggning för flygfotogen med både utvändig och invändig tankning. Nybyggnadsyta Hus inkl. komplements byggnad och carport: BTA, ca 1 700 m2. Utvändiga markarbeten: ca 6300 m2.

Nybyggnad av hyreshus i Gällivare

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare kommun
Bygglov nybyggnad flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, planerar att bygga ett flerbostadshus med 16 lägenheter i 3 våningar.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus med garage Dundret 5:218,5:219,5:179.

Nybyggnad av personallokal i Gällivare
Bygglov nybyggnad personalboende.

Nyb av stugor, husv.platser, badpool och grillkiosk, Gällivare
Avser utbyggnad av 100 st husvagnsplatser med el. Ca 10 nya stugor.

Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industrihall (företags-och industrihotell).

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer för nybyggnation av 12-14 lägenheter.

Nybyggnad av panncentral i Gällivare
Bygglov nybyggnad av panncentral för fjärrvärme.

Anläggande av ny lågreservoar för dricksvatten belägen i bostadsområdet Mosebacke, Gällivare kommun
En kortfattad beskrivning på arbetet samt omfattning Anläggande av ny lågreservoar för dricksvatten belägen i bostadsområdet Mosebacke, Gällivare kommun. Reservoaren utförs i betong, till största del under jord och skall rymma en vattenvolym om cirka 600 m3. Ovanpå reservoaren byggs ett mindre teknikhus (prefab) 12-15 m2. Distribution från reservoaren sker via intilliggande tryckstegringsstation (befintlig). I entreprenaden ingår även mark- och VA-arbeten. - tid för när förfrågan kommer ut 2017-05-19 - anbudstid T om. 2017-06-12 - starttid och entreprenadtid (prel.) Starttid, tidigast 2017-06-26 Färdigställande 2017-10-20.

Bergarbeten Ortdrivning Projekt 2017 Malmberget
Bergarbeten, ortdrivning och bergförstärkning, i Malmberget på Fa1250. ca 2500 m år 2017 med start i mars och 1300 m under 2018. Den nya nivån för Fabian kommer att etappvis tas i produktion, med produktionsstart under 2019. Vidare omfattar arbetena drivningar av områden i syfte att genom-föra förbättringar av ventilationen på Printzsköld.

Nybyggnad av parkområde ev café i Gällivare

Nya va-ledningar för flygplats i Gällivare

Repisvaara NO-NV, mark och infra
Objektet omfattar i huvudsak markarbeten, anläggande av infrastruktur, vägar, gator, VA och belysning för nytt planområde. Planområdet Repisvaara Norra är indelat i två delområden, Repisvaara Nordöstra och Repisvaara Nordvästra. Områdena är belägna på var sin sida om väg 825 (Dundretvägen). Hela planområdet bestående av Repisvaara Nordvästra och Nordöstra omfattar en yta på cirka 20 hektar. 2 km belyst gata med trottoar o 500 m fristående, belyst gc-väg o Vatten, spillvatten, dagvatten och dränering i gatan. Förfrågan ut: ca. 2017-02-10 Anbud in: ca. 2017-03-30

Från anmodan: Tomtplanering Repisvaara mitten
Grovplanering av ca 60 st tomter för byggnation av småhus.

Repisvaara NO-NV, mark och infra Repisvaara
Översiktlig information: Objektet omfattar i huvudsak markarbeten, anläggande av infrastruktur, vägar, gator, VA och belysning för nytt planområde. Planområdet Repisvaara Norra är indelat i två delområden, Repisvaara Nordöstra och Repisvaara Nordvästra. Områdena är belägna på var sin sida om väg 825 (Dundretvägen). Hela planområdet bestående av Repisvaara Nordvästra och Nordöstra omfattar en yta på cirka 20 hektar. 2 km belyst gata med trottoar o 500 m fristående, belyst gc-väg o Vatten, spillvatten, dagvatten och dränering i gatan. Förfrågan ut: ca. 2017-02-10 Anbud in: ca. 2017-03-30

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Grupphus/Enbostadshus och garage Dundret 5:196,5:200,5:195,5:221,5:102.

Nybyggnad av sågverk i Gällivare
Ansökan, nybyggnad skärmtak , kallförråd samt såghus.

Nybyggnad av parhus i Gällivare
Bygglov nybyggnad parhus.

Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industrilokaler.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus med garage Gällivare 12:467.

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns xx.

Nybyggnad av carport i Gällivare
Bygglov nybyggnad carport.

Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad transformatorstation nis237745 Markitta 22:1,5:12,12:1,9:1,7:4.

Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad transformatorstation ns13611 Nilivaara 23:1,3:4,10:3,3:22,8:9,6:4,9:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad transformatorstation ns47491, Bygglov nybyggnad transfortmatorstation ns47665 Vettasjärvi 1:16,Kilvokielinen 1:7,5:4,10:3.

Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Gällivare
Bygglov för fiberstation (teknikbod).

Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov för nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov för uppsättning av signalkiosker.

Nybyggnad av lager i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för lagerhall.

Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för moduler.

Nybyggnad av lager i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för tälthall.

Trafiksäkerhetsåtgärder och trygga skolvägar i Gällivare kommun

Ny busshållplats vid E10 i Hakkas

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: