Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gällivare

Nybyggnad av gymnasie- & vuxenskola i Gällivare
Objektet omfattas av schakt och spontning för Kunskapshuset. Berörd markyta, ca 14 000 m2. Schaktvolym, ca 35 000 m3. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Objektet omfattas av schakt och spontning för Kunskapshuset. Berörd markyta, ca 14 000 m2. Schaktvolym, ca 35 000 m3. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Rivning av Stacken och MD:s grill.

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Nybyggnad av bostadsrätter i Gällivare, placering oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3. Mellan 70 - 100 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2. Mellan 60 - 80 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare kommun
Bygglov nybyggnad flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Nybyggnad av förskola i Gällivare
5 avdelningar. Objektet avser i huvudsak följande arbeten med tillhörande installationsarbeten. Nybyggnad av förskola med fristående förrådsbyggnad och fristående sophus. Markplanering med bland annat lek och kommunikationsytor. Byggnaderna ska brukas av ca 90 barn i förskoleåldern och personalen ska uppgå till ca 20 personer. BTA är ca 1215 m2.

Nybyggnad av handelsområde vid Lakkapää i Gällivare

Nybyggnad av förskola i Repisvaara NV
Exploateringsområde för F6-skola Repisvaara NV.

Nybyggnad av buss och lastbilsanläggning i Gällivare
Markyta på ca 10 000-12 000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 1 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordväst. 31 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, planerar att bygga ett flerbostadshus med 16 lägenheter i 3 våningar.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus med garage Dundret 5:218,5:219,5:179.

Exploatering i Repisvaara NV
Exploateringsområde för vård- & omsorgsboende samt förskola, F6-skola Repisvaara NV.

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Upphandlingen omfattas i huvudsak av mark-, VA-, vägarbeten. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industrihall (företags-och industrihotell).

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage, Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage Koskullskulle 2:92,2:93,2:91,2:97.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 6 enbostadshus och garage Dundret 5:222,Gällivare 5:14,5:224,Koskullskulle 2:98,5:194.

Nya va-ledningar för flygplats i Gällivare

Byte av bro vid Spännajokk

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus och garage Gällivare 5:14,Dundret 5:223,Dundret 5:220.

Nybyggnad av panncentral i Gällivare
Bygglov nybyggnad av panncentral för fjärrvärme.

Nybyggnad av parkområde ev café i Gällivare

Bergarbeten Ortdrivning Projekt 2017 Malmberget
Bergarbeten, ortdrivning och bergförstärkning, i Malmberget på Fa1250. ca 2500 m år 2017 med start i mars och 1300 m under 2018. Den nya nivån för Fabian kommer att etappvis tas i produktion, med produktionsstart under 2019. Vidare omfattar arbetena drivningar av områden i syfte att genom-föra förbättringar av ventilationen på Printzsköld.

Anläggande av ny lågreservoar för dricksvatten belägen i bostadsområdet Mosebacke, Gällivare kommun
En kortfattad beskrivning på arbetet samt omfattning Anläggande av ny lågreservoar för dricksvatten belägen i bostadsområdet Mosebacke, Gällivare kommun. Reservoaren utförs i betong, till största del under jord och skall rymma en vattenvolym om cirka 600 m3. Ovanpå reservoaren byggs ett mindre teknikhus (prefab) 12-15 m2. Distribution från reservoaren sker via intilliggande tryckstegringsstation (befintlig). I entreprenaden ingår även mark- och VA-arbeten. - tid för när förfrågan kommer ut 2017-05-19 - anbudstid T om. 2017-06-12 - starttid och entreprenadtid (prel.) Starttid, tidigast 2017-06-26 Färdigställande 2017-10-20.

Från anmodan: Tomtplanering Repisvaara
Entreprenaden omfattar tomtplanering för ca 54 tomter vid Repisvaara mitten. Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontraktshandlingarna.

Repisvaara NO-NV, mark och infra Repisvaara
Översiktlig information: Objektet omfattar i huvudsak markarbeten, anläggande av infrastruktur, vägar, gator, VA och belysning för nytt planområde. Planområdet Repisvaara Norra är indelat i två delområden, Repisvaara Nordöstra och Repisvaara Nordvästra. Områdena är belägna på var sin sida om väg 825 (Dundretvägen). Hela planområdet bestående av Repisvaara Nordvästra och Nordöstra omfattar en yta på cirka 20 hektar. 2 km belyst gata med trottoar o 500 m fristående, belyst gc-väg o Vatten, spillvatten, dagvatten och dränering i gatan. Förfrågan ut: ca. 2017-02-10 Anbud in: ca. 2017-03-30

Repisvaara NO-NV, mark och infra
Objektet omfattar i huvudsak markarbeten, anläggande av infrastruktur, vägar, gator, VA och belysning för nytt planområde. Planområdet Repisvaara Norra är indelat i två delområden, Repisvaara Nordöstra och Repisvaara Nordvästra. Områdena är belägna på var sin sida om väg 825 (Dundretvägen). Hela planområdet bestående av Repisvaara Nordvästra och Nordöstra omfattar en yta på cirka 20 hektar. 2 km belyst gata med trottoar o 500 m fristående, belyst gc-väg o Vatten, spillvatten, dagvatten och dränering i gatan. Förfrågan ut: ca. 2017-02-10 Anbud in: ca. 2017-03-30

Från anmodan: Tomtplanering Repisvaara mitten
Grovplanering av ca 60 st tomter för byggnation av småhus.

Nybyggnad av reservkraftsanläggning i Gällivare
Bygglov nybyggnad reservkraftsanläggning.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Grupphus/Enbostadshus och garage Dundret 5:196,5:200,5:195,5:221,5:102.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad två flerbostadshus.

Nybyggnad av parhus i Gällivare
Bygglov nybyggnad parhus.

Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad bandgång samt rivning av bef.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av förskola i Gällivare
Bygglov nybyggnad förskola.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus med garage Gällivare 12:467.

Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad av sopsorteringhus med fastighetsskötarförråd, Bygglov nybyggnad av två förrådsbyggnader, Bygglov nybyggnad av tvättstuga på solbacken Malmberget 8:17.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad avloppspumpstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov för uppsättning av signalkiosker.

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus med förråd.

Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns xx.

Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av pumpstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad pumpstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad transformatorstation nis237745 Markitta 22:1,5:12,12:1,9:1,7:4.

Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad transformatorstation ns13611 Nilivaara 23:1,3:4,10:3,3:22,8:9,6:4,9:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad transformatorstation ns47491, Bygglov nybyggnad transfortmatorstation ns47665 Vettasjärvi 1:16,Kilvokielinen 1:7,5:4,10:3.

Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.

Trafiksäkerhetsåtgärder och trygga skolvägar i Gällivare kommun

Ny busshållplats vid E10 i Hakkas

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: