Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Boden

Nybyggnad av avfallsförbränningsanläggning vid värmeverk i Boden
Nytt block för avfallsförbränning. Bodens Energi avser att utöka verksamheten med en ny linje för avfallsförbränning i det fortsatta benämnd P 18. Den nya linjen kommer att integreras med befintlig verksamhet både mekaniskt, elektroniskt och styr- funktionsmässigt. P 18 kommer dock att installeras i eget hus, men kan komma att ha bränslemottagningen gemensam med befintlig panna P17.

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter varav 100 blir trygghetsboende. 4-10 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, sophus och carport.

Nybyggnad av handelshus/kontor/bilservice i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor samt ca 3000 kvm mark för bilservice.

Nybyggnad av industrihus och kontor i Boden

Nybyggnad av industrihus och kontor i Boden
4 hektar byggklar mark.

Nya stickspår i Lidlund och Brännberg
Bandel 124.

Nybyggnad av flytande kallbadhus i Harads
Byggnation av ett flytande kallbadhus med hotell på Luleälven.

Nybyggnad av butik i Boden
Kontakta byggherren för ytterligare information. Projekt som finns med i planerna. Oklar byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Nybyggnad av äldreboende i Bodens kommun
Uppdraget innefattar tillgodoseende av kommunens behov av ca 120 platser på vård och omsorgsboende inom äldreomsorg. Byggnaden ska vara nybyggnation.

Nybyggnad av icke störande industrihus i Boden
Ca 8 ha byggklar mark.

Nybyggnad av industrihus i Boden
Ca 4 ha byggklar mark.

Nybyggnad stycketomter i Boden
Ca 4 hektar.

Nybyggnad av gc-väg mellan Åbergstorp-Sävast
Avser en gång- och cykelbana från busshållplatsen längst bort i Åbergstorp till Kryddvägens östra anslutning mot Sävastvägen/väg 588. Längd ca 2,2 km. Trafiksäkra passager vid korsningarna till Kryddvägen.

Exploatering för stycketomter för villor på Sävastön, Boden
Avser ca 70 tomter varav ca 45 tomter med småhus.

Nybyggnad av garage i Boden
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av enskilda tomter i Buddbyträskets södra del, Boden
Avsikten är att möjliggöra avstyckning av 5-7 tomter för enskilda bostadshus. Genomförandetiden är satt till fem år från den dag planen vinner laga kraft.

Nybyggnad av carportbyggnader i Boden
Objektet omfattar mark-, bygg-, och elarbeten för uppförande av två carportbyggnader för 20 parkeringsplatser vardera samt 16 öppna parkeringsplaster på bollplanen vid f.d. Sandenskolan i Boden. Samtliga parkeringsplatser ska utrustas med motorvärmare. Entreprenaden omfattar även erforderliga arbeten för ny kraftmatning samt belysning. Bef. konstgräsplan samt läktarsektion och bollplank på området kommer att rivas av beställaren före entreprenadens påbörjande. Option ingår omfattande en tredje carportbyggnad för ytterligare 20 st parkeringsplatser med utförande lika övriga, samt ytterligare 8 st öppna parkeringsplatser.

Nybyggnad av skärmtak i Boden
Nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av nätstation i Boden
Nybyggnad av 3 st nätstationer Bredåker 2:18, Svartbyn 17:2, Harads 3:40.

Nybyggnad av carport i Boden
Nybyggnad av carport.

Ombyggnad av lekplatser i Boden

Nybyggnad av automatstation i Boden
Uppförande av bensintank (AdBluetank).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: