Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kalmar

Nya bostäder i ny stadsdel i Kalmar
Ca 500 lgh

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen. Detaljplanen befinner sig i samrådsskede t.o.m. 7 augusti 2016.

Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 1, Östra delen
Projektet avser en huskropp, Hus 4 med labsalar, föreläsningslokaler och garage i källarvåning. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.

Nybyggnad av studentbostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av studentbostäder med ca 200 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).

Nybyggnad av bostäder i Rinkabyholm, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.

Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar
Projektet omfattar nybyggnad av: Personalbyggnad, byggnad A; Personalbyggnaden skall certifieras som miljöbyggnad nivå silver; Service-, tvätthall-, kärltvätt och kallförråd, byggnad B; Carportbyggnad inklusive närförråd, byggnad C; Carport tjänstefordon, byggnad D; Tillhörande mark-, installationsarbeten och servisledningar.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Nybyggnad av vård-och omsorgsboende i Lindsdal, Kalmar
Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Igångsättning planeras under vecka 25 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.

Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.

Ny återvnningscentral vid travbanan, Kalmar

Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 7 st (fundamentet 1 - 7).

Nybyggnad av kedjehus i Djurängen, etapp 1
Väntar kommunala beslut.

Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad med kontor och butik samt skärmtak/kallförråd (del av dokumentet 5, ny fastighet blir dokumentet 8 efter avstyckning).

Nybyggnad av skola och förskola i Kalmar
Nuvarande lokaler för Djurängsskolan i hus 01 och 03 ska rivas (projekt id 131474). Ny byggnad för förskola (4 avd), grundskola F-6 samt tillagningskök och matsal. Utrymmen för teknik byggs i källaren i anslutning till befintligt skyddsrum. Installationer förbereds för en framtida tillbyggnad för 2 st förskoleavdelningar. Nybyggnad 2893 m² NTA – 2 st framtida förskoleavdelningar.

Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar
Gatu och ledningsarbeten. Bullerskärm, glasskärm 750 m samt grön mur 200 m.

Nybyggnad av hotell i Kalmar

Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar
Avser medlemsängd folspark med en solcellsyta på 20 000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Bulleråtgärder längs sträckan Kalmar-Växjö

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st punkthus och ca 21 villor.

Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 5 st (röret 1 - 5).

Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av småhus, 8 st (hjärtsenen 1 - 4).

Nybyggnad av förskola, Kalmar kommun
Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande anläggning.

Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, tvätthall och garage/förråd.

Anläggande av aktivitetspark i Norrliden, Kalmar
Avser nybyggnad av park i Norrliden. Totalyta ca 5 hektar.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.

Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager/kontor.

Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm
Exploatering för 48 styckebyggda enbostadshus.

Nybyggnad av tvättanläggning i Oxhagen, Kalmar

Exploatering för bostäder i Kalmar

Nybyggnad av vågbrytare & betongponton i Kalmar
Avser 1 st vågbrytare utanför Dockhamnen Varvsholmen, och 1 st betongponton i Ekö småbåtshamn.

Exploatering för bostäder i Kalmar, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator från terrassnivå upp till första asfaltslager och kantstensättning i delar av gatorna. I entreprenaden ingår dräneringsarbete, belysningsanläggningsarbete, fjärrvärmeläggning samt el- och kabeldragning.

Exploatering för bostadsområde Snurrom

Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.

Nybyggnad av gastankstation i Kalmar
Avser gastankstation för fordonsgas (biogas/metan) långsamtankning 12 platser för sopbilar.

Nybyggnad av förskola i Kalmar
Anmälan, nybyggnation av förskola på bef förskoletomt.

Nybyggnad av damm i Kalmar
Anläggning av dagvattendamm.

Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Förhandsbesked: nybyggnad av 3 st enbostadshus samt garage/förråd.

Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager för invallning.

Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 8 enbostadshus.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullerplank.

Nybyggnad av automatstation i Kalmar
Nybyggnad av containermack.

Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av dagvattenpumpstation, Nybyggnad av avloppspumpstation Dörby 8:117,7:18.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 10 småhus.

Nybyggnad av fritidshus i Kalmar
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage/förråd.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Kalmar
Nybyggnad av grillplats med tak Järnbäraren 3,Stensö 2:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station Barkestorp 1:21,Klapperstenen 1.

Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagertält för avfallslagring.

Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt rivning Hagby 40:6,3:4,4:11.

Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt teknikbod.

Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förskola i Kalmar
Nybyggnad av paviljong till förskola.

Nybyggnad av silo i Kalmar
Nybyggnad av silo.

Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av tillfart i Kalmar
Marklov - tillfart till befintlig parkering.

Nybyggnad av mur i Kalmar
Marklov, uppfyllnad samt nybyggnad av stödmur.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Anläggning av parkeringsplatser, 2 st.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Parkering (grönyta vid bjelkegatan/öhnellsgatan).

Nybyggnad av garage i Kalmar
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av garage/förråd (2017-05-01 - 2027-05-01) samt ombyggnad och fasadändring av personallokal.

Nybyggnad av växthus i Kalmar
Tidsbegränsat lov: nybyggnad av växthus, 10 år.

Nybyggnad av silo i Kalmar
Uppförande av betongsilo.

Nybyggnad av garage i Kalmar
Uppförande av kundvagnsgarage.

Nybyggnad av sophus i Kalmar
Upplag/miljöstation samt plank och skylt.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning och nyaläggning av parkering (grusytan vid gallstrandsgatan/håmmegatan).

Nya säkerhetsräcken på Blå Jungfrun i Kalmarsund, Oskarshamns kommun
Avser byte av räcken och handledare vid led och sevärdheter på Blå Jungfrun i Kalmarsund.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: