Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser 108 bostäder, 49 hyresrätter och 59 bostadsrätter kommer uppföras.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder m m på Stensö, Kalmar
Detta projekt avser Entreprenad 1; Omfattar Område A ,avser Hus 1 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk Runtorp, Kalmar kommun
Sydkraft Södra har tecknat ett anläggningsarrende för en eventuell vindpark. Projektet befinner sig i ett tidigt skede. Vindmätningar pågår. Omfattning oklar. Oviss byggstart.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.
Nybyggnad av förskola i Läckeby, Kalmar
Avser förskola med 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande teknikutrymmen. I projektet ingår även ett serveringskök på 60kvm samt 2 förrådsbyggnader på ca 30kvm exkl skärmtak. Nybyggnadsarea ca 1280 m² (BTA).
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Nybyggnation av förskola på befintlig förskoletomt.
Nybyggnad av bostäder i Krafslösa
Projektet är skjutet på framtiden, inga planer finns.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.
Nybyggnad av skola och förskola i Kalmar
Nuvarande lokaler för Djurängsskolan i hus 01 och 03 ska rivas (projekt id 131474). Ny byggnad för förskola (4 avd), grundskola F-6 samt tillagningskök och matsal. Utrymmen för teknik byggs i källaren i anslutning till befintligt skyddsrum. Installationer förbereds för en framtida tillbyggnad för 2 st förskoleavdelningar. Nybyggnad 2893 m² NTA – 2 st framtida förskoleavdelningar.
Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2
6-15 st villor som kommer att utföras i egen regi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Utsättning av 3 st flerbostadshus.
Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av va-ledning och avloppspumpstation i Kalmar
Avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Moskogen avfallsanläggning till anslutningspunkt invid riksväg 25. Ledningen är ca 1050 m. Omfattar även ny tryckstegringsstation för vatten, avloppspumpstation och tryckning under järnväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st punkthus och ca 21 villor.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, tvätthall och garage/förråd.
Anläggande av aktivitetspark i Norrliden, Kalmar
Avser nybyggnad av park i Norrliden. Totalyta ca 5 hektar.
Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser nybyggnad av ett parhus.
Nybyggnad av gc-väg i Oxhagen, Kalmar
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg längs Kungsgårdsvägen.
Anläggande av konstgräsplan i Kalmar
Avser anpassning av befintlig gräsplan för nyanläggning av konstgräs, nytt slutet dräneringssystem, ny belysning vid konstgräsplan och GC-väg samt entré och passagesystem.
Nybyggnad av torg vid Varvsholmen i Kalmar
Avser nybyggnation av Varvsholmens Entrétorg vid Varvsplatsen. Omfattar beläggning med natursten, plantering och utrustning, dagvatten, belysning och åtgärder för befintliga el- och telekablar.
Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen
Uppdraget omfattar projektledning, projektering och kalkylering inom ramen för projektet ”Investeringsbehov för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen”.
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Avser nybyggnad av dricksvattenreservoar samt option på rivning och nybyggnad av ytterligare två dricksvattenreservoarer.
Nybyggnad av utomhusmuseum i Kalmar
Entreprenaden avser att uppföra ett utomhusmuseum. Arbetet ska utföras som totalentreprenad där entreprenören har ansvaret för dimensionering, infästningar och detaljutförande. Muséet består av skärmväggar och tak på ett golv av betong. Ett diorama och en sittbänk ingår i projektet.
Leverans av 12kV-ställverk
Avser leverans och uppställning av nytt 12 kV-ställverk med tillhörande reläutrustning.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av satellitstation och åskledarmast.
Nybyggnad av servicebyggnad, Kalmar kommun
Nybyggnad av servicebyggnad vid hamnområde.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad-/kontorslokal, del av muttern 1.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerbyggnad, del av dokumentet 5.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industrilokal som byggs ihop med befintlig byggnad.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse (kumlet 1, 2 st. radhus) Kumlet 1,Stenröset 1,Stenröset 2,Stenröset 3.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse, 9 enbostadshus samt carport/förråd, postamentet 1-9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 17 st lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Kalmar
Nybyggnad av 2 st parhus, 4 st kedjehus samt 3 fristående förråd.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 4 st. radhus, 2 st. parhus och 2 st. fristående hus (18 lägenheter).
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus, garage och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enplanshus samt fristående carport/förråd på Stenröset 2 & 3.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av 3 nätstationer Kvigerum 2:2,1:3,2:3.
Nybyggnad av fritidshus i Kalmar
Nybyggnad av fritidshus och garage/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av 4 nätstationer Krankelösa 2:1,1:5,2:2.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager för eget bruk.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Nybyggnad av servicebyggnad för begravningsverksamheten.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av monopole och teknikskåp.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation (n150164).
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av väderskydd med fast tak.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak på automatstation samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation (hagby 15:10-5).
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation (skråla pumpstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation Skällby 1:29,4:27,4:26,2:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lastkaj i Kalmar
Anläggning av lastplats och parkeringsplats samt två skyltar.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Fasadändring, nybyggnad av skärmtak, ny skyltpylon samt ny tank.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Utsättning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av skola i Kalmar
Tidsbegränsat lov för skolpaviljong.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av förskolepaviljong och förråd, 10 år, fr.o.m. 2017-11-13 t.o.m. 2027-11-13.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat lov, tillfällig parkering (dnr 2012-5214).
Nybyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov: uteservering under tak med fast markisstomme och staket av glas, Skylt Kopparslagaren 12.
Nybyggnad av silo i Kalmar
Nybyggnation av silo/bufferttank.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Offentlig toalett Pildalen, tidsbegränsat lov till 2021-12-31.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Plank för uteservering, tidsbegränsat säsongslov.
Nybyggnad av trä-betongbadbryggor i Kalmar
2 st Trä-betongbryggor (badbryggor). •Badbrygga Bergavik Badbrygga Björkenäs
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerhall för asfaltsförvaring på 10x20kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: