Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Värnamo

Nybyggnad av bostäder i kv. Städet, Huvuddel 2, Värnamo
Huvuddel 2 omfattar 70 lägenheter fördelat på 1 punkthus, 1 radhus, boende i verksamhetsklass 5 GB samt 1 flerbostadshus och ett miljöhus. Option från huvuddel 1 se objektnummer 1004852. Uppskattad kostnad.
Ramavtal för anläggningsentreprenad gällande utbyggnad av kommunikationsnät
Projektet omfattar byggnation av kanalisation för ett fibernät inklusive samförläggning i större omfattning med ombyggnation av elnätet. Projektet kommer bli uppdelat i 15 stycken etapper med totalt 60 mkr. Totalt berör projektet 183 fastigheter, varav 107 respektive 76 hushåll av fiber och el byggnationen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Nybyggnad av studentbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av studentbostäder på Kv. Väktaren 24 i Värnamo Kommun.
Nybyggnad av värmeverk i Värnamo
Nybyggnad av flisångpanna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 9 lägenheter fördelat på 3 huskroppar.
Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt anläggning för distribution av producerad värme (option) .
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av kall-lager för virkes förvaring.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på 700 kvm.
Utbyte matarledning Värnamo väster, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Byggstart planeras för 2017 och kommer att utföras i egen regi.
Trafiklösning Enehagsskolan, Värnamo
Omfattar trafiklösning för dubbelsidig busshållsplats på Södra sidan, allmänändamål.
Rörmaterial Bredaryd - Pålslund, E3
Avser vatten och avloppsledningar från Bredaryd till Pålslund med en sträcka på cirka 5 km. Projektet utförs som en etapp där beställaren avropar rören i god tid före leverans.
Nybyggnad av bilhall i Värnamo
Nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av gaslager i Värnamo
Nybyggnad av gasförråd.
Nybyggnad av studio i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av skärmtak och studio.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för container att användas som miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering Knekten 14,16.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillstuga.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov gällande skolpaviljong.
Nybyggnad av nätstation i Värnamo
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Nybyggnad av plank, altan samt skylt.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation Jussö 1:7,Hörle 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: