Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Värnamo

Nybyggnad av bostäder i kv. Städet, Huvuddel 2, Värnamo
Huvuddel 2 omfattar 70 lägenheter fördelat på 1 punkthus, 1 radhus, boende i verksamhetsklass 5 GB samt 1 flerbostadshus och ett miljöhus. Option från huvuddel 1 se objektnummer 1004852. Uppskattad kostnad.

Ramavtal för anläggningsentreprenad gällande utbyggnad av kommunikationsnät
Projektet omfattar byggnation av kanalisation för ett fibernät inklusive samförläggning i större omfattning med ombyggnation av elnätet. Projektet kommer bli uppdelat i 15 stycken etapper med totalt 60 mkr. Totalt berör projektet 183 fastigheter, varav 107 respektive 76 hushåll av fiber och el byggnationen.

Nybyggnad av bostäder på Gamla sjukhusområdet i Värnamo
Ombyggnad av Johan Bauergymnasiet till bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Värnamo Väster
Planen syftar till att möjliggöra förtätning med ett punkthus omfattande ca 40 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Värnamo
Planer finns att bygga bostäder på en "åker" på grönområdet vid Floragatan-Västermogatan i Jönköping. Planen är att bygga 25 lägenheter fördelande med 2 huskroppar med tillhörande carport och förråd.

Nybyggnad av studentbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av studentbostäder på Kv. Väktaren 24 i Värnamo Kommun.

Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo

GC-bro över Lagan, Värnamo

Exploateringsarbeten, grovplanering,industriområde, Värnamo
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus, Värnamo

Ombyggnad av utbildningslokal i Värnamo
Omfattar ombyggnad av ett lager på 2000 kvm.

Anläggande av dagvattenledning i Ågatan, Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.

Utbyte matarledning Värnamo väster, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Byggstart planeras för 2017 och kommer att utföras i egen regi.

Exploateringsarbeten i Bredaryd, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.

Trafiklösning Enehagsskolan, Värnamo
Omfattar att att göra om trafiklösningen på Norra sidan, och förflytta busshållplatserna från skolgården ner på Lagastigen ( gatan). Åtgärder på skolgården finns i planer.

Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt anläggning för distribution av producerad värme (option).

Nybyggnad av kontor vid industri i Hornaryd, Värnamo, etapp 3
Byggstart ev. under 2017.

Leverans samt installation av laddstation, Värnamo
Projektet avser 1 styck laddstation inkl service. Leverantören ansvarar för igångsättning, intrimning samt driftsättning av laddstation.

Anläggande av dagvattenledning i Vråenparken i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.

Avloppspumpstation 45 Forsheda, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Exploateringsarbeten på Svensbyggevägen i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Utbyggnad av va-ledningar m.m för uppförande av flerbostadshus på Svensbyggevägen.

Anläggande av dagvattendamm i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen.

Nybyggnad av belysning i motionsspår, Värnamo

GC-väg Kärda-Bredaryd-Forsheda

Anläggande av dagvattenledning i Lagastigen i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.

Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.

Nybyggnad av cistern i Värnamo
Ansökan om bygglov för cistern.

Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och ramp.

Nybyggnad av staket i Värnamo
Ansökan om bygglov för nätstaket med vegetation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.

Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av förrådsbyggnad samt parkeringsplats.

Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av skärmtak, samt plank på förskola.

Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation Bor 1:100,3:81.

Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av förråd/friggebod, samt rivning av befintlig friggebod.

Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av teknikbod för bredband/fiber.

Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av teknikhus och reservelverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov gällande skolpaviljong Värnamo 14:1 Del Av,14:2.

Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfälligt bygglov för skolbyggnad/paviljong.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: