Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Värnamo

Nybyggnad av bostäder i kv. Städet, Huvuddel 2, Värnamo
Huvuddel 2 omfattar 70 lägenheter fördelat på 1 punkthus, 1 radhus, boende i verksamhetsklass 5 GB samt 1 flerbostadshus och ett miljöhus. Option från huvuddel 1 se objektnummer 1004852. Uppskattad kostnad.

Ramavtal för anläggningsentreprenad gällande utbyggnad av kommunikationsnät
Projektet omfattar byggnation av kanalisation för ett fibernät inklusive samförläggning i större omfattning med ombyggnation av elnätet. Projektet kommer bli uppdelat i 15 stycken etapper med totalt 60 mkr. Totalt berör projektet 183 fastigheter, varav 107 respektive 76 hushåll av fiber och el byggnationen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.

Exploateringsarbeten, grovplanering industriområde,Värnamo
Igångsättning tidigast 2020.

Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.

Nybyggnad av förskola i Värnamo
Omfattar nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.

Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Hamra
Avser omhändertagande av vatten och avloppsledningar.

Nybyggnad av studentbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av studentbostäder på Kv. Väktaren 24 i Värnamo Kommun.

Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt anläggning för distribution av producerad värme (option) .

Nybyggnad av överföringsledningar mellan Kärda - Bredaryd

Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus.

Byte av bro över Fredriksdalsån

Byte av bro över Storån i Forsheda

Exploateringsarbeten, grovplanering,industriområde, Värnamo

Nybyggnad av flerbostadshus, Värnamo

Ombyggnad av utbildningslokal i Värnamo
Omfattar ombyggnad av ett lager på 2000 kvm.

Utbyte matarledning Värnamo väster, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Byggstart planeras för 2017 och kommer att utföras i egen regi.

Trafiklösning Enehagsskolan, Värnamo
Omfattar trafiklösning för dubbelsidig busshållsplats på Södra sidan, allmänändamål.

Leverans samt installation av laddstation, Värnamo
Projektet avser 1 styck laddstation inkl service. Leverantören ansvarar för igångsättning, intrimning samt driftsättning av laddstation.

Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo
Omfattar omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo.

GCM-väg Lundbyvägen, Värnamo

Åtgärder i Vråen centrum, Värnamo

Anläggande av dagvattenledning i Ågatan, Värnamo
Taget från investeringsbudget/-plan 2014-2018. Omfattar anläggande av dagvattenledning i Ågatan i Värnamo.

Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Nybyggnad av flerbostadshus med carport/förråd.

Nybyggnad av maskinhall i Värnamo
Nybyggnad av maskinhall.

Nybyggnad av nätstation i Värnamo
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av plank i Värnamo
Nybyggnad av plank, altan samt skylt.

Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av teknikbod för bredband/fiber.

Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av teknikhus och reservelverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av förråd/friggebod, samt rivning av befintlig friggebod.

Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfälligt bygglov för skolbyggnad/paviljong.

Nybyggnad av cistern i Värnamo
Ansökan om bygglov för cistern.

Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och ramp.

Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.

Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av förrådsbyggnad samt parkeringsplats.

Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation Bor 1:100,3:81.

Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av väderskydd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: