Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Jämtlands län

Berg (25)
Bräcke (3)
Krokom (6)
Ragunda (4)
Strömsund (20)
Åre (26)
Östersund (26)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 134 st.

Nybyggnad av förbifart öster om Brunflo mellan Lockne-Optand
Projektet avser ny förbifart E14/E45 öster om Brunflo, trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E14 genom Brunflo med gc-väg på nuvarande europaväg från tätorten till Grytan och väg 605.

Nybyggnad av kommunhus i Östersund
Planer finns på ett nytt kommunhus omfattande cirka 700 arbetsplatser. Uppskattad byggstart och kostnad.

Stationsförnyelse i Midskog

Nybyggnad av hotell i Åre

Nybyggnad av fritidshus, hotell m.m. i Messlingen
Detaljplan ej antagen. Syftar till en exploatering av området med ca 100 tomter för fritidshus (styckebyggda), ett hotell/pensionat invid bef. backrestaurang samt ett mindre område för camping vid Mittån. Skidområdet planeras också utvecklas med ny lift och skidnedfarter (när tillräckligt med tomter för fritidshus har sålts) Exploateringen föreslås att etappindelas med 20 st tomter samt hotelltomten i etapp 1, 40 tomter i etapp 2 samt 40 tomter i etapp 3. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Hotelletablering i Ljungdalen
För närvarande finns tre områden som det finns möjlighet att uppföra hotellet på.

Nybyggnad av vindkraftpark i Skaftåsen
Tillståndsansökan inlämnad. Ca 40 vindkraftverk, effekt 2-4 MW, höjd ca 100-140 meter. Uppskattad start och kostnad. Beställare=markägare.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) på stadsdel Norr i Östersund. etapp 2
Avser två huskroppar med 24 lägenheter i varje huskropp, varav en med takterass. Under marken kommer ett gemensamt garage ingå med 50-talet parkeringsplatser. Samtliga lägenheter kommer att ha terrasser/balkonger.

Nybyggnad av komplett liftanläggning i Åre
Avser ny komplett skidanläggning med tillhörande mark- och väganläggningar. Byggkostnad minst 100 mkr.

Nybyggnad av bostäder i Åre
Ny detaljplan krävs.Uppförande av mellan 40-60 lägenheter fördelat på 5 till 7 byggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ledningsåtgärder i Krångede - Horndal

Anslutning av vindkraft Rätan CT269
Anslutning för vindkraft.

Nybyggnad av 400 kV AC-station i Rissna
Anslutning för vindkraft.

Nybyggnad av radhus i Östersund
Avser nybyggnad av 32 rad/kedjehus.

Nybyggnad av kedjehus i Åre etapp 2
Avser 48 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar. Byggstart sker troligen sommaren 2017.

Nybyggnad av kraftstation vid Tännån
Projektet omfattar ombyggnad av intagsdammen, byggande av omlöp vid regleringsdammen i Östershön, ny utloppskanal samt ny kraftstation med tub.

Nybyggnad av vindkraftverk i Ragunda
Planer finns på uppförande av 8 verk, 2,5 MW/verk och en totalhöjd på 100 meter.

Expl.område för fritidslgh, skidbacke mm i Storvallen
Uppskattad byggstart. Ca 80 st fritidslägenheter (fristående hus & mindre lgh).

Ny panna i befintlig torkanläggning i Bräcke, etapp 2
Avser ny panna i befintlig torkanläggning. 15 MW energianläggning för hetvatten till virkestorkar. Totalentreprenad med bränslehantering, ugn, panna och elfilter. Vidare ingår pannhus och rörentreprenad.

Uppförande av bostadsrättslägenheter vid Åre Bergbana
Avser uppförande av flerbostadshus med 3 våningar och suterräng. Totalt 20 stycken bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av konsthall och magasin i Östersund
Nybyggnad av lokaler för konst och design samt kreativ verkstad och magasin. Byggnaden består av tre plan; källare, entréplan och utställningsvåning. Invigning skall ske i juni 2018.

Nybyggnad av boende och handelslokaler i Åre, etapp 1
Nybyggnaden skall vara färdigställd till VM 2019. Etapp 1 omfattar nya hus på parkeringen väster om dalstationen. Ca 50 lägenheter. Parkeringarna ska placeras under huset i garage.

Nybyggnad av boende och handelslokaler i Åre, etapp 2
Nybyggnaden skall vara färdigställd till VM 2019. Etapp 2 omfattar nya hus på den östra delen av kabinbanan. Ca 50 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Sveg, etapp 2
Planerat projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av kedjehus i Östersund
Avser nybyggnad av 32 st kedjehus på Remonthagen i Östersund.

Nybyggnad av lägenheter i Åre
Flervåningshus med upplåtelseformen hyresrätt. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av hotell och rivning av restaurang i Ullådalen
Projektet omfattar rivning av restaurang och café för att på platsen uppföra ett bågformat lägenhetshotell. Hotellet kommer att inrymma 40 rum med 160 bäddar, en restaurang, en bar och ett gym. Fasaden består av mycket sten och lärkträribbor. Uppskattad byggkostnad.

Nybyggnad av förskola i Östersund
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med förskoledel i ett plan och allmänna delar med personal och kök m.m. i två plan. Nybyggnaden är på totalt 1880 kvm BTA fördelat på 1585 kvm för plan 1 respektive 295 kvm för plan 2.

Nybyggnad av skidlift i Rätan
Nybyggnad av skidlift.

Nybyggnad av flerbostadshus/hotellägenheter i Duved
Avser nybyggnad av flerbostadshus (hotellägenheter) i 4 våningar med 39 mindre lägenheter samt övriga lokaler, LOA 1738 kvm.

Nybyggnad av fritids- och lägenhetshus i Funäsdalen
Avser 14 tomter som är sålda till privatpersoner för styckebyggnation.

Anläggande av gång-och cykelväg Myrviken-Fröjdholmen
Från centrala Myrviken till festplats Fröjdholmen.

Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter .

Nybyggnad av fritidshus i Åre
Projektet avser totalt 21 stycken fritidshus som utförts etappvis.

Nybyggnad av konferenscentrum i Björnrike
Planer finns för nybyggnad av ett konferenscentrum för bioenergiutveckling. Byggs i 2 våningar med en souterrängvåning, en del av souterrängvåningen kommer att användas till garage. Byggnaden kommer att ha en gemensam köksavdelning och konferensavdelning, 2 stycken lägenheter och 8 stycken boenderum. Varje våning kommer att bli ca 200 kvm.

Nybyggnad till bostäder i Lugnvik
Nybyggnad av flerbostadshus. Ett bolag kommer att bildas för projektet. Rivning av fd Semsåskolan se projektnummer 1238595.

Nybyggnad av bostäder etapp2
Omfattar 7 stycken en familjshus, tre flerbostadshus med 4 våningar.

Nybyggnad av bostäder, etapp 3-
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av stugby i Åre
Nybyggnad av fritidshus, 3 huskoppar med total 12 lägenheter i 2 plan + loft.

Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Östersund
Östersundshem avser att bygga 32 st kedjehus. I denna entreprenad avser markarbeten för byggande av gator, gångvägar, tomtinfarter, allmänna grönytor, VA-ledningar, terrassering för bostadshus och carport, terrassering för gräsmattor på tomter och för betongplattytor och singelytor under trätrall i anslutning till hus. Samt markjobb för FV-ledningar, belysningskablar, gatubelysning och avfallsaläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsberget
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lgh i 4 våningar med suterräng.

Utbyggnad av fibernät i 6 byar i Härjedalen
Projektet avser nytt fiberoptiskt bredbandsnät i byarna Glöte, Långå, Remmen, Vemhån, Västansjö och Ytterberg. Avsikten är att koppla samman samtliga intresserade fastigheter i de aktuella byarna. Utbyggnaden sker med stöd av bidrag från Jordbruksverket.

Nybyggnad av parhus i Duved
Bostadsbebyggelse mellan järnvägen och Indalsälven i sydvästra Duved. Byggstart sker så snart erforderliga medel erhålles.

Nybyggnad av fritidshus i Duved
Planer finns. Osäker byggstart och kostnad.

Nybyggnad av skidlift från Teveltunet till Storlien
Två släpliftar planeras att byggas, två skidbroar över E14 och järnvägen samt flera nya nedfarter.

Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 609/614, Rödön
Från avtagsväg Vike/By till avtagsvägen vid skylt Häste.

Nybyggnad av stugby i Klövsjö, etapp 2
Etapp 2 avser nybyggnad av 4 st fritidshus i Klövsjö.

Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.

Nybyggnad av studentbostäder/ungdomsbostäder i Sveg
Avser nybyggnad av 20 st lägenheter á 25-30 kvm.

Nybyggnad av lägenheter för uthyrning i Tänndalen
Nybyggnad av 10 lägenheter för uthyrning. Ev monteringsfärdiga hus. Byggstart kan för dagen ej anges, beroende på konjunkturläget.

Ny gång- och cykelväg längs väg 315 genom Rätan
Avser sträckan mellan Norsgården i Rätan till transformatorstationen i Sved. 2,5 m bred gc-väg på östra sidan av vägen.

Nybyggnad av lägenheter i Åre.
Avser nybyggnad av 5 stycken lägenheter i Åre.

Nybyggnad av stugby i Sveg
Avser nybyggnad av 6 stycken fritidshus på 100 kvm per hus i Vemdalens Kyrkby 78:16,54:47,78:57,54:54,78:17.

Anläggande av tryckledningar för vatten och avlopp mellan Ocke och Mörsil, Åre kommun
Arbetena omfattar anläggande av tryckledningar för vatten och avlopp mellan Ocke och Mörsil. Upphandlingen utgör även underlag för upphandling av ramavtal för markentreprenader.

Uppförande av ny panncentral i Gäddede
Komplett driftklar pannanläggning för pellets med reservoljepanna samt reservelverk, som ska användas för produktion av värme till ett nytt mindre fjärrvärmenät i Gäddede. Etapp 1 av 2, där etapp 2 avser anslutning av panncentralen till värmenät (proj nr 1432127). Anläggningen planeras att driftsättas i september 2017.

Nybyggnad av enbostadshus i Krokom, Etapp 2
Etapp 2 avser uppförande av ytterligare 7 enbostadshus. 2 plan, 1435 kvm.

Nybyggnad av enbostadshus i Krokom, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2. Avser uppförande av ytterligare 6 enbostadshus, 2 plan, 145 kvm.

Utbyggnad av stugområde i Vålådalen
Planerat projekt. Nybyggnad av 10-12 stycken en- och tvåvånings stugor "häbren".

Markförvärv i Östersund
Nybyggnad av kontor och industrihus.

Nybyggnad av verkstad, kontor och personallokal i Krokom
Plintar som grund. Omfattar 500 kvm kontor och personallokaler, 8 kontorlokaler. Ca 900-1000 kvm verkstad.

Nybyggnad av parhus i Hackås
Projektet avser nybyggnad av 3 st parhus.

Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, 87:ans Fibernät ek för
Entreprenad omfattar utbyggnad av fibernät i Gevåg, Krokvåg, Ammer och Krångede/Dövikens byar med omnejd i Ragunda kommun.

Räckesåtgärder längs väg 546 och 535 i Jämtlands län
Grusväg.

Ledningsåtgärder i Midskog - Kättbo
CL1 S2-3 status åtgärder

Nybyggnad av gc-väg längs väg 592 genom Hara
3 km lång sträcka, 2,5 m bred gc-väg med belysning.

Nybyggnad av skidtorg m.m. vid Årebjörnens centrum
Nybyggnaden skall vara färdigställd till VM 2019. Uppförande av skidtorg med bl.a. restaurang. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av trä- och metallslöjd i Ås, Krokom
Avser nybyggnad av trä - och metallslöjd på Ås-Hov 1:6, färdigställande inför vårterminen 2018. BTA c:a 300 m².

Nybyggnad av centrumhus och parkeringsdäck i Funäsdalen
Nuvarande byggherre är intresserad av att sälja eller ingå partnering av projektet. Projektet omfattar uppförande av två våningar parkeringsdäck samt 4 våningar för handel, hotell och lägenheter. Detaljplan beviljad för projektet. Nybyggnaden är färdigprojekterad. Prislappen för projektet och dess nedlagda arbete är 2 miljoner + markkostnad ca 4 miljoner. Telefonnummer till Anders Danielsson är 070-7328240 och mobile/cellphone USA 001 954-612-2850. e-mail: anders@bysmycket.se eller anders@jewelryhomes.com.

Uppförande av temapark på Funäsdalsberget
Projektet omfattar uppförande av Lopme Laante, den nya samiska temaparken på Funäsdalsberget. I projektet ingår både uppförande av torvkåtor och rengärden samt en byggnad på 60 kvm för lekyta och försäljningsyta. Framtagande av koncept (temamiljö) Tor Svae, Stockholm.

Anläggande av vägar, va-ledningar, markarbeten, Örndalen
Anläggande av vägar, va-ledningar m.m

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Bräcke
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät i Bräcke kommun. Totalt omfattas en 4 mil lång sträcka.

Nybyggnad av parhus i Sveg
Avser nybyggnad gällande parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Anslutning av ny panncentral till värmenät i Gäddede
Denna etapp avser anslutning av panncentralen (proj nr 1421134) till värmenät. Avser markentreprenad respektive rörentreprenad för nytt fjärrvärmenät.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen för personalboende.

Byte av pelletscentral i Järpen
Avser rivning av befintlig panncentral samt komplett installation av en panncentral i Järpen.

Nytt stationärt gaslager i Östersund
Avser utökning av det stationära gaslagret med större volym och högre tryck. Detta utförs genom upprättande av prefab-byggnad på platsen. Ingen byggnation krävs.

Nybyggnad av fritidshus i Storhogna
3 tomter. Marken är förberedd med gata och VA.

Nybyggnad av gång-och cykelväg längs väg 84 i Hede

Nybyggnad av gc-väg längs väg 592 mellan Fillsta-Målsta
Ca 1,5 km lång sträcka.

Nybyggnad av sporthus i Storhogna, Rätan
Nybyggnad av sport och eventhus, innehållande skiduthyrning och skidverkstad, café och försäljning av sportartiklar m m. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad kostnad.

Nyanläggning av begravningsplats inklusive ekonomibyggnad inom Ängsmon, Torvalla, Östersund.
Markarbeten för askgravar i olika former över en yta av c:a 26 000 m2. Ekonomibyggnad om c:a 150 m2 med tillhörande kör- och parkeringsytor samt väg för angöring.

Nybyggnad av förskola i Krokom
Nybyggnad av förskola i form av modul. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av stationsbyggnad i Strömsund
Nybyggnad av stationsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av stugby i Rätan
Nybyggnad av 4 st fritidshus.

Nybyggnad av stugby i Rätan
Nybyggnad av 3 st fritidshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande lägenheter med lokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 2 flerbostadshus Vemdalens Kyrkby 52:14,52:15.

Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 3 fritidshus Funäsdalen 23:35,23:25,23:34.

Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 3 fritidshus Tännäs Kyrkby 51:67,51:62,51:76.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande flerbostadshus Vemdalens Kyrkby 78:44, 78:55.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande flerbostadshus.

Nybyggnad av sedimentbassäng vid Storsjö strand
Avser ca 4000 kvm stor sedimentbassäng vid Storsjö strand, volym ca 10 340-25 430 kubik. Arbetena sker till största del i sjön.

Nybyggnad av stugby i Rätan
Avser nybyggnad av 3 st fritidshus i 1½ plan.

Nybyggnad av gc-bro i Ragunda
Ansökan om bygglov för gångbro Stugubyn 3:114,6:27.

Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus och vallarbod/garage.

Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande förråd.

Nybyggnad av kontor i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande kontorsmodul.

Nybyggnad av nätstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 3 st nätstationer Ängersjö 13:1, 2:15, 14:13.

Nybyggnad av plank i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande plank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: