Byggsveriges affärskälla!

Aktuell nybyggnation i Laholm

Nybyggnad av bostäder i Skummeslövsstrand
Ca 100 villor samt 50-tal bostäder i 5 huskroppar 2-3 våningar. Detaljplanen är under bearbetning.
Nybyggnad av SaboKombo flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ett sexvånings höghus med 32 lägenheter och ett åttavåningshus med 24 lägenheter. Byggstart maj/juni 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 39 hyreslägenheter i tre huskroppar med 2,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Anläggande av överföringsledning i Laholms kommun
Projektet avser anläggande av överföringsledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av parkeringshus i Laholm
Avser nybyggnad av ett parkeringshus i tre våningar om ca 6500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar plus en indragen vindsvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av läkarcentral i Laholm
Projektet avser nybyggnad av läkarmottagning.
Nybyggnad av silo i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 stycken spannmålssilor.
Nybyggnad av seniorvillor i Laholm
Söker tomt i Skövde samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av bostäder i Laholm
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Laholm
Planer finns på uppförande av 3 verk.
Nybyggnad av bostäder för äldre i Mellbystrand
Avser nybyggnad av ett äldreboende med 14 lägenheter ett plan. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Exploatering för industriområde i Nyby, etapp 1 och 2
Avser nybyggnad av industriområde med lokalgator, dagvattenledningar, tryckledning och pumpstation. Total bruttoarea ca 363 000 kvm. Dagvattenledning kan påbörjas sommaren 2018 på grund av arkeologi. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 3 avdelningar.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Skummeslövsstrand
Laholmsbuktens VA planerar att lägga ner/avveckla Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand, som idag tar emot och behandlar avloppsvatten från del av Laholms kommun och Båstads kommuner. Avloppsvattnet kommer istället att avleds till Ängstorps reningsverk i Laholm, där just nu pågår arbeten med utbyggnaden av verket. Överföringen av avloppsvatten från Hedhuset till Ängstorp kommer att ske med hjälp av två pumpstationer och ca 11,3 km överföringsledningar. En av pumpstationerna ska anläggas inom reningsverksområdet på Hedhuset och den andra ungefär mitt på sträckan för överföringsledningen.
Nybyggnad av handelcentrum och kontor i Laholm
Stationsområdet kan innehålla bl a kontor, handel, utvidgning av stationsområdet.
Exploatering industriområde Mellbystrand i Laholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde. Byggstart oviss.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i parhus med carport. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av en lagerlokal med kontor om ca 1200 kvm i två våningar.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe, Laholm
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe.
Nybyggnad av exploateringsområde i Glänninge, Laholm, etapp 3
Avser anläggande av gator & VA-ledningar inför nytt villaområde i Glänninge, Laholm. Byggstart april/maj 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av konstgräsplan i Laholm
Avser anläggande av konstgräsplan. Konstgräsplanen ska anläggas på befintlig plan som idag är en grusplan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av begravningsannex i Gamleby, Laholm
Projektet avser rivning av gammal kyrkstall och nybyggnad av begravningsannex. Byggstart tidigast våren 2018.
Anläggande av industriområde i Hishult
Tomter kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av en omlastningsstation i Laholm
Avser nybyggnad av omlastningsstation. Byggstart april/maj 2018.
Nybyggnad av överföringsledningar i Laholm
Projektet avser nybyggnad samt förnyelse av överföringsledningar för dricks- och spillvatten samt spillvattenpumpstationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bårhus i Laholm
Avser nybyggnad av bårhus om ca 50 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Förhandsbesked - nybyggnad av uthyrningsrum/lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Förhandsbesked nybyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikskåp.
Nybyggnad av lägenhet i Laholm
Bygglov nybyggnad av 2 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av nätstation och teknikhus för laddstation.
Nybyggnad av nätstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Tidsbegränsat bygglov förskolepaviljonger tom. 2027-11-06.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Tidsbegränsat bygglov parkeringsplatser from 2017-11-01 tom. 2017-12-31.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Tidsbegränsat bygglov uppförande av förrådstält from. 2017-11-01 tom. 2022-11-01.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: