Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Laholm

Nybyggnad av SaboKombo flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av ett sexvånings höghus med 32 lägenheter och ett åttavåningshus med 24 lägenheter. Tomten är belägen där gamla handskfabriken Diedrichs ligger. Den byggnaden måste rivas innan byggnation, (objekt nr 945381). Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 39 hyreslägenheter i tre huskroppar med 2,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24-28 hyresrätter i en huskropp på sex våningar. Garage ovan mark.
Anläggande av överföringsledning i Laholms kommun
Projektet avser anläggande av överföringsledningar.
Nybyggnad av bostäder i Laholm
Planer finns på nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av servicehus i Laholm
Ligger stilla. Verksamhetsbeslut taget. Planändring erfordras. Förslag finns angående ett särskilt boende med ca 56 platser, alterenativt annan verksamhet. Kommunen äger marken. Igångsättning ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av ekoby, Laholm
Planer finns på att bygga miljöanpassade bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt köpcentrum/handelsområde nära järnvägsstationen i Laholm
Geotekniska undersökningar är utförda. Fyra till sex nya butiker planeras. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar plus en indragen vindsvåning.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Laholm
Planer finns på nybyggnad av ett vinkelformat centrumhus med verksamhetslokaler och hyresrättslägenheter. Omfattning och byggstart oklar.
Nybyggnad av trygghetsboenden i Laholms kommun
Planer finns på nybyggnad av trygghetsboenden inom Laholms kommun. Placering oklar, beroende på vart det finns efterfrågan.
Nybyggnad av seniorvillor i Laholm
Söker tomt i Skövde samt kringliggande kommuner.
Exploatering för industriområde i Nyby, etapp 1 och 2
Avser nybyggnad av industriområde med lokalgator, dagvattenledningar, tryckledning och pumpstation. Total bruttoarea ca 363 000 kvm. Dagvattenledning kan påbörjas sommaren 2018 på grund av arkeologi. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Skummeslövsstrand
Laholmsbuktens VA planerar att lägga ner/avveckla Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand, som idag tar emot och behandlar avloppsvatten från del av Laholms kommun och Båstads kommuner. Avloppsvattnet kommer istället att avleds till Ängstorps reningsverk i Laholm, där just nu pågår arbeten med utbyggnaden av verket. Överföringen av avloppsvatten från Hedhuset till Ängstorp kommer att ske med hjälp av två pumpstationer och ca 11,3 km överföringsledningar. En av pumpstationerna ska anläggas inom reningsverksområdet på Hedhuset och den andra ungefär mitt på sträckan för överföringsledningen.
Nybyggnad av LSS-boende i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med sex lägenheter i en våning.
Nybyggnad av SABO Kombohus i Laholm
Avser nybyggnad av SABO Kombohus med 8 lägenheter. Innan byggnation han påbörjas så behöver man riva en gammal kulturbyggnad, sedan kommer man söka detaljplaneändring. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i parhus med carport. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av en lagerlokal med kontor om ca 1200 kvm i två våningar.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800-900 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Glänninge, Laholm, etapp 3
Avser anläggande av gator & VA-ledningar inför nytt villaområde i Glänninge, Laholm. Byggstart april/maj 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av konstgräsplan i Laholm
Avser anläggande av konstgräsplan. Konstgräsplanen ska anläggas på befintlig plan som idag är en grusplan. Byggstart september/oktober 2017. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende moduler för förskola och skola, Laholm
Laholmshem AB och kommunfastigheter i Laholm AB avser att genomföra en ramavtalsupphandling avseende förhyrning av moduler för användning som tillfälliga lokaler för förskole- och skolverksamhet (med tillhörande personal- och kontorsutrymmen).
Exploatering industriområde Mellbystrand i Laholm etapp 2
Etapp 1 har objektnr 914768. Denna etapp är mycket oviss.
Nybyggnad av begravningsannex i Gamleby, Laholm
Projektet avser rivning av gammal kyrkstall och nybyggnad av begravningsannex. Byggstart tidigast våren 2018.
Anläggande av industriområde i Hishult
Tomter kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av bårhus i Laholm
Avser nybyggnad av bårhus om ca 50 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Laholm
Bygglov nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Bygglov parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av enbostadshus, Anmälan attefallshus och tillkommande bostad Hasslöv 1:80.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av rad-kedjehus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av reningsverk i Laholm
Bygglov nybyggnad av reningsverksbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av sju parhus.
Nybyggnad av silo i Laholm
Bygglov nybyggnad av spannmålssilor.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod fiber.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstationer Gosterbygget 1:33, Uddekulla 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstationer och rivning Vallberga 8:1, Vessinge 1:73.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av växthus i Laholm
Bygglov nybyggnad av växthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Laholm
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av lager i Laholm
Tidsbegränsat bygglov lagertält.
Nybyggnad av restaurang i Laholm
Tidsbegränsat bygglov restaurangverksamhet from. 2017-06-12 tom. 2017-08-31.
Nybyggnad av servering i Laholm
Tidsbegränsat bygglov uteservering - fom. 2017-05-20 tom. 2017-09-30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: