Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gotland

Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp1
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Projektet avser nybyggnad av 104 lägenheter i 3 och 4-våningshus samt 34 radhuslägenheter i 2 våningar samt förrådsbyggnad och parkering.
Nybyggnad av vattenverk i Kvarnåkershamn
Projektet består till sina huvuddelar av följande: Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik, Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjövatten till nya vattenverket samt Intagsledning och rejektledning Östersjön.
Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation på en tomt om 10000 kvm.
Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 64 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar, 2 och 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, Visby
Avser nybyggnad av flerfamiljehus med 60 lägenheter i två huskroppar, 4 resp 6 våningar vid gamla A7 området.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i den nya stadsdelen Visborg. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i anslutning till området Kolgården. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter på den östra delen av A7-området. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Projektet avser nybyggnad av bostäder i olika upplåtelse- och boendeformer så som till exempel flerbostadshus, radhus och stadsvillor. Detta område har en exploateringyta på ca 6000 kvm. Totalt planeras det för ca 180 lägenheter på Kv Signallottan och det är 3 områden.
Nybyggnad av elanslutning vid färjeläge i Visby Hamn
Totalentreprenad avser att försörja Destination Gotlands färjor med landström till frekvenserna 50 och 60Hz när de ligger för kaj i Visby hamn. Entreprenören ska projektera, bygga, driva, underhålla mm och leasa ut anläggningen till och med 2037-01-31 till Region Gotland.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av 3 st verkstads-/lagerlokaler.
Utbyte av bro över Gothemsån vid Västerbjärs
Nytt erosionsskydd, armering och gjutning av stöd, montage av stålbalkar samt armering och gjutning av överbyggnad, grundförstärkningsåtgärder, justering av vägprofilen samt breddning av vägen i anslutning till bron, nya räcken.
Nybyggnad av kontor i Visby
Nybyggnad av kontor och lager.
VA-utbyggnad mellan Fidenäs-Nisseviken på Gotland
Objektet avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar mellan Fidenäs och Nisseviken samt anläggande av en avloppspumpstation norr om Näs kyrkby samt en avloppspumpstation och en vattenmätarstation i Fidenäs.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Avser nybyggnad av 5 st villor i grupp.
Utbyggnad av va-system i Roma Kyrkby
Avser utbyggnad av vatten- och spillvattennätet för Roma kyrkby. Området är begränsat till en yta på ungefär 1500 m x 1200 m.
Nybyggnad av Ställverk i Länna.
Gotlands Elnät AB har för avsikt att byta ut ett befintligt 12 kV ställverk i Slite på Gotland. Det nya ställverket placeras i samma byggnad som det befintliga.
Nybyggnad av terminalbyggnad i Visby
Omfattar nybyggnad av turistinformation, toaletter, förråd samt utrymmen för myndigheter och besättning.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Visby
Objektet avser en framtida rondell i korsningen Atlasgatan, Norra Hansegatan och Broväg. Arbetet omfattar rondellen och cirkulationsplatsen med fem tillhörande anslutningar. I arbetet ingår även säkerhetshöjande refuger, belysning och dagvattenledningar.
Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Modulbyggnad för ca 180 personer.
Exploatering för nytt bostadsområde i Visby, etapp 2
Entreprenaden omfattar nyanläggning av cirka 720 meter gator och cirka 520 meter GC-banor som en del i exploateringen av A7-området i Visby.
Om- och tillbyggnad av butik i Visby, etapp 2
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Nybyggnad av två gc-broar i Visby
Planerat projekt som ligger på is. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Avser temporära lokaler för Framskjuten Ledning Gotland.
Uppförande av hall inkl markarbeten på Gotland
Avser uppförande av hall inkl markarbeten. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 4 st flerbostadshus - 46 lägenheter (tomt b).
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus, förråd och parkering.
Nybyggnad av färjeterminal i Visby
Nybyggnad av terminal och kryssningscenter.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 20 campingstugor och ett servicehus samt rivning och uppförande 10 befintliga stugor.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 3 fritidshus och garage Sanda Lekarve 1:182,1:181,1:183.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotell och anläggning av parkeringar.
Nybyggnad av butik i Visby, etapp 3
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Nybyggnad av automatstation i Visby
Uppförande av ny bränsledepå (visby airport).
Nybyggnad av toalett i Visby
Uppförande av ny toalettbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation 3146.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation Dalhem Vidunge 1:12,1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation Visby Djuplunda 1:4,Västerhejde Nygårds 1:147,Västerhejde Nygårds 1:144,Visby Visborg 1:9,Västerhejde Kuse 1:48.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Visby
Uppförande av vindskydd samt anordnande av parkering (naturreservat hambra) Ala Lauritse 1:13,Ala Botvatte 1:69.
Nybyggnad av barack i Visby
Uppställning av manskapsbodar samt uppförande av skylt - tidsbegränsat lov t o m 2018-05-30.
Nybyggnad av förråd i Visby
Uppförande av förråd - flyttas inom fastigheten (provkammare, byggnad 315).
Nybyggnad av kontor i Visby
Uppförande av kontor-, verkstads- och pannrumsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av nodhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Rivning och uppförande av transformatorstation, från klinte valle 1:223 till klinte robbjäns 1:64.
Nybyggnad av kontor i Visby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontosrmodul.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Nybyggnad av återvinningsstationer.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av förråd och uthyrningsstuga (flytt av uthyrningsstuga inom fastigheten).
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av hallbyggnad för återvinning och mindre våghus.
Nybyggnad av lägenhet i Visby
Nybyggnad av lägenhet (gårdshus).
Nybyggnad av silo i Visby
Nybyggnad av pelletssilo och tippgrop.
Nybyggnad av pumpstation i Visby
Nybyggnad av pumphus (by 378-379).
Nybyggnad av sophus i Visby
Nybyggnad av sophanteringsbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och sophus, anordnande av parkering samt rivning av serveringsbyggnad.
Nybyggnad av båthus i Visby
Nybyggnad av båthus (vid sundre stenmuseum).
Nybyggnad av carport i Visby
Nybyggnad av carport med förråd.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av 1 st garage/förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: