Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gotlands län

Gotland (89)

Nybyggnad av vindkraftverk på södra midsjöbanken
Ca 300 st

Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp1
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.

Utveckling av hamnområde på Gotland
Förslag till planprogram har tagits fram. Uppskattad start och kostnad. Stort område som det ska tas beslut om. Ca 20 000 kvm

Nybyggnad av lägenheter i Slite

Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation på en tomt om 10000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus, Visby
Avser nybyggnad av flerfamiljehus med 60 lägenheter i två huskroppar, 4 resp 6 våningar vid gamla A7 området.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i anslutning till området Kolgården. Projektets omfattning och byggstart oviss.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter på den östra delen av A7-området. Projektets omfattning och byggstart oviss.

Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Projektet avser nybyggnad av bostäder i olika upplåtelse- och boendeformer så som till exempel flerbostadshus, radhus och stadsvillor. Detta område har en exploateringyta på ca 6000 kvm. Totalt planeras det för ca 180 lägenheter på Kv Signallottan och det är 3 områden.

Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Nybyggnad av 70-tals hus.

Nybyggnad av radhus och kedjehus i Visby
Avser 2 hus och 12 lgh.

Nybyggnad av seniorboende i Visby, etapp 1

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Visby

Nybyggnad av förskola i Visby
Nybyggnationen avser 5 avdelningar och 1 tillagningskök. Kvarteret Malajen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser studentlägenheter.

Nybyggnad av kontorslokal m.m etapp 2 Gotland
Etapp 2 omfattar kontor, vakt, gym och ev. förläggning.

Nytt bostadsområde i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.

Nybyggnad av äldreboende i Visby

Nybyggnad av en kaj och båtshamn i Burgsviks
Avser en nybyggnad av båtshamn och en ny kaj.

Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 10 st radhus.

Nybyggnad av elanslutning vid färjeläge i Visby Hamn
Totalentreprenad avser att försörja Destination Gotlands färjor med landström till frekvenserna 50 och 60Hz när de ligger för kaj i Visby hamn. Entreprenören ska projektera, bygga, driva, underhålla mm och leasa ut anläggningen till och med 2037-01-31 till Region Gotland.

Nybyggnad av förråd/garage i Visby etapp 3
Uppdraget omfattar projektering inklusive utredningar för nyetablering på Tofta skjutfält avseende: Uppförande av stridsfordonsgarage, FMV-verkstad och skärmtak för repkö (reparationskö)

Nybyggnad av handelshus i Visby

Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av 3 st verkstads-/lagerlokaler.

Exploateringsarbete för bostadsområde i Visby
Avser nybyggnation av vägar och VA-ledningar.

Nybyggnad av vattenverk i Kvarnåkershamn
Projektet består till sina huvuddelar av följande: Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik, Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjövatten till nya vattenverket samt Intagsledning och rejektledning Östersjön.

Utbyte av bro över Gothemsån vid Västerbjärs
Nytt erosionsskydd, armering och gjutning av stöd, montage av stålbalkar samt armering och gjutning av överbyggnad, grundförstärkningsåtgärder, justering av vägprofilen samt breddning av vägen i anslutning till bron, nya räcken.

VA-utbyggnad mellan Fidenäs-Nisseviken på Gotland
Objektet avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar mellan Fidenäs och Nisseviken samt anläggande av en avloppspumpstation norr om Näs kyrkby samt en avloppspumpstation och en vattenmätarstation i Fidenäs.

Nybyggnad av bostäder i Östergarn

Nybyggnad av övernattningsstugor i Burgsvik

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser rivning av befintliga lada på 140-200 kvm, sedan ska det byggas flerbostadshus på 300 kvm.

Nybyggnad av lager på Gotland, etapp 2
Avser nybyggnad av virkeslada i Visby.

Nybyggnad av grupphus i Visby
Avser nybyggnad av 5 st villor i grupp.

Nybyggnad av Ställverk i Länna.
Gotlands Elnät AB har för avsikt att byta ut ett befintligt 12 kV ställverk i Slite på Gotland. Det nya ställverket placeras i samma byggnad som det befintliga.

Nybyggnad av skjutbana i Tofta

Nybyggnad av badhus på Kneippbyn , Gotland

Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av lagerbyggnad.

Om- och tillbyggnad av butik i Visby, etapp 2
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).

Nybyggnad av gator och VA i Terra Nova
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde. Bostäderna finns på 1182208.

Nybyggnad av cirkulationsplats i Visby
Objektet avser en framtida rondell i korsningen Atlasgatan, Norra Hansegatan och Broväg. Arbetet omfattar rondellen och cirkulationsplatsen med fem tillhörande anslutningar. I arbetet ingår även säkerhetshöjande refuger, belysning och dagvattenledningar.

Nybyggnad av vattenverk i Lickershamn
Planerat osäkert projekt som väntar politiska beslut. Framflyttad uppskattad byggstart och kostnad.

Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Modulbyggnad för ca 180 personer.

Nybyggnad av två gc-broar i Visby
Planerat projekt som ligger på is. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Avser temporära lokaler för Framskjuten Ledning Gotland.

Uppförande av hall inkl markarbeten på Gotland
Avser uppförande av hall inkl markarbeten. Säkerhetsskyddad upphandling.

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus, förråd och parkering.

Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av gårdsbyggnad med 2 st lägenheter samt rivning av befintlig förrådsbyggnad.

Nybyggnad av butik i Visby
Nybyggnad av handelsbyggnad (3 st butiker).

Nybyggnad av kontor i Visby
Nybyggnad av kontor och lager.

Nybyggnad av butik i Visby, etapp 3
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).

Nybyggnad av vårdbostad i Visby
Nybyggnad av vård och omsorgsboende (terra nova).

Nybyggnad av automatstation i Visby
Uppförande av ny bränsledepå (visby airport).

Nybyggnad av toalett i Visby
Uppförande av ny toalettbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbod.

Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbodar (3st).

Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbodar (4st).

Nybyggnad av toalett i Visby
Uppförande av toalettbyggnad (nybro badplats).

Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.

Nybyggnad av mur i Visby
Uppförande hög mur (bullerskydd).

Nybyggnad av barack i Visby
Uppställning av manskapsbodar samt uppförande av skylt - tidsbegränsat lov t o m 2018-05-30.

Nybyggnad av kontor i Visby
Uppförande av kontor-, verkstads- och pannrumsbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av kopplingsstation, Uppförande av teknikbod, Uppförande av teknikbodar (2 st) Näs Skåls 1:22,1:49,1:19.

Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av nodhus.

Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av sopstation i Visby
Nybyggnad av sopstation för två bostadsrättsföreningar.

Nybyggnad av telestation i Visby
Nybyggnad av teknikbod 1 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av hallbyggnad för återvinning och mindre våghus.

Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av förråd och uthyrningsstuga (flytt av uthyrningsstuga inom fastigheten).

Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av 3 st övernattningsstugor.

Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och sophus, anordnande av parkering samt rivning av serveringsbyggnad.

Nybyggnad av båthus i Visby
Nybyggnad av båthus (vid sundre stenmuseum).

Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av 2 st fritidshus.

Nybyggnad av mur i Visby
Ansökan om uppförande av mur.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: