Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Söderhamn

Nybyggnad av bandyhall i Söderhamn
Avser rivning av befintlig bandyplan med läktare. En ny bandyhall byggs på samma plats. Hallen byggs ihop med befintliga omklädningsrum. Åskådarantalet är dimensionerat till 3 500 personer. Ovan entrébyggnad förbereds för framtida påbyggnad med en extra våning innehållande bl.a. restaurang.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.

Nybyggnad av gång- och cykelväg Florhed-Söderhamn och Söderala
Cykelstråk längs väg 50/637 på sträckan Söderhamn-Söderala-Florhed. Ca 18 km lång sträcka, drygt 2,50 m bred. Väg 637, gång- och cykelväg i Söderala, sträckan Ina-E-center får en ny belyst gång- och cykelväg, en ny gång- och cykelpassage via Bersvägen/Hembygdsvägen för att koppla ihop Söderala via Hembygdsvägen och befintlig gång- och cykelväg med den nya delen till Ina-E-center, sträckan mellan väg 640/626 förbi Kinsta ska förbättras (huvudsakligen inom befintligt vägområde).

Nybyggnad av bilverkstad i Söderhamn
Nybyggnad bilverkstad.

Nybyggnad och rivning av reningsverk i Söderhamn
Rivning och nybyggnad av reningsverk för slamhantering.

Nybyggnad av lager i Söderhamn
Objektet avser nybyggnad av lagerbyggnad för virkeslagring.

Byggnation av tillfällig skolbyggnad vid Östra Skolan i Söderhamn
Objektet avser byggnation av tillfällig skolbyggnad vid Östra Skolan i Söderhamn.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad av 10 st transformatorstationer Närby 1:7, 3:5, Å 4:7, 1:4, Skettene 3:22, Fors 1:9, Åkre 1:28, 1:21, Remsta 2:5, Ale 4:1.

Nybyggnad av nätstation i Söderhamn
Strandskyddsdispens nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Strandskyddsdispens transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Söderhamn
Nybyggnad lager/skärmtak.

Nybyggnad av pumpstation i Söderhamn
nybyggnad pumphus.

Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Nybyggnad teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation samt rivning.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation/utbyte av befintlig.

Nybyggnad av markanläggning i Söderhamn
Nybyggnad övrig byggnad - betongplatta med plank.

Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Bygglov signalblock för järnvägen.

Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Bygglov signalblockkiosk för järnväg.

Upphandling gällande hållbarhetsbedömning för ny översiktsplan, Söderhamns kommun
Konsulten ska i dialog och samsyn med beställaren medverka i att ta fram en avgränsning för hållbarhetsbedömningen samt göra en hållbarhetsbedömning inkl. miljöbedömning för ny översiktsplan för Söderhamns kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: