Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mora

Nybyggnad av bostäder i Gesunda
Byggstart och kostnad uppskattad. Ca 300 lägenheter. Projektet vilar för närvarande. Detaljplan måste upprättas.

Nybyggnad av räddningsstation i Mora
Ny brandstation i Mora, 3000-3500 kvm.

Fjärrblockering samt nytt signalställverktällverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Syftet med planen är att utöka byggrätten i ett befintligt bostadsområde. Förslaget är att möjliggöra för ett bostadshus där det idag finns ett garage och att höja tillåten byggnadshöjd för en befintlig byggrätt samt möjliggöra för carport eller garage på en befintlig parkeringsyta. Syftet med planen är även att bevara ”hus i park” känslan och att säkerställa att Tuvans karaktäristiska kulturmiljö värnas och bevaras. I planområdets sydvästra del växer det i dag

Nybyggnad av radhus på Morkarlby, Mora
Planer för radhus med ca 40 lägenheter på 2 våningar. Byggstart tidigast 2017.

Nybyggnad av ambulansstation vid Mora lasarett
Projektet är ändrat från ombyggnad till nybyggnad av ambulansstation. Utrymme för fordon och personal. Byggnaden uppföres i 2 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Uppförande av 2 flerbostadshus med 8 lägenheter i varje.

Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser exploatering för kommande industriområde.

Uppförande av nya virkestorkar i Mora
Avser uppförande av 4 stycken nya virkestorkar.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Mora
Projektet avser nybyggnad 6 st hyresrätter i ett två plans hus.

Nybyggnad av elevbostäder i Mora
Planprogram.

Nybyggnad av produktionslokaler m.m. i Mora
Projektet omfattar uppförande av verkstad ca 800 kvm, målerilokaler ca 200 kvm samt lokaler för kontor och butik ca 500 kvm. Mycket av arbetet kommer att utföras i egen regi.

Uppförande av fristående modulbyggnad vid Mora lasarett
Avser mottagningslokaler på ca 1000-1200 kvm, mellan hus 07 och hus 09 på Mora lasarett.

Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Byggstart planeras för våren 2015. Uppskattad kostnad.

Ny ersättningsbro i Oxberg
Bro för både väg- och järnvägstrafik, ca 100 m lång.

Nytt industriområde & exploateringsarbeten i Östnor
Intresserade byggherrar är välkomna att höra av sig till planansvarig! Uppskattad framflyttad byggstart & kostnad.

Nybyggnad av dagvattenkulvert vid Siljanssågen, Mora
Nybyggnad av dagvattenkulvert samt förbättring och omdragning av befintligt dike vid Siljanssågen. Utbyggnaden består av ca 680 meter dike och ca 600 meter dagvattenledning.

Utbyggnad av VA-nät (LTA) till Ryssa i Mora
Uppdraget omfattar i etapp 1 utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 95 småhus i byn Ryssa samt överföringsledningar till befintligt kommunalt VA-nät i södra Vika. Etapp 2 omfattar utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 45 småhus i byn Borstnäs.

Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av 2 enbostadshus i 1 plan med sovloft, ca 140 kvm/st.

Planprogram för Strandenområdet
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att skapa en offentlig plats med möjlighet för större evenemang och spontana aktiviteter, ex. skateboard, parkour eller dans. Området föreslås rymma en byggrätt för en ny kulturbyggnad öster om Rosa huset och flexibel torgyta med möjlighet för ex festivaler och konserter. Planprogrammet visar också förslag på en ny trafiklösning för gång, cykel, buss och biltrafik i anslutning till Strandenområdet. Planprogrammet ska ligga till grund för framtida detaljplaner och exploatering av området. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av cistern i Mora
Avser uppställande av cistern.

Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av barack i Mora
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för två bodar för ombyte/kontor, flytbrygga för vattenskotrar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: