Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mora

Nybyggnad av bostäder i Gesunda
Ca 300 lägenheter.

Nybyggnad av räddningsstation i Mora
Nybyggnad av brandstation i Mora, ca 3000-3500 kvm.

Exploatering för enbostadshus i Mora
Ca 200 tomter. Byggstart uppskattad.

Nybyggnad av radhus på Morkarlby, Mora
Planer för radhus med ca 40 lägenheter på 2 våningar. Byggstart tidigast 2017.

Nybyggnad av ambulansstation vid Mora lasarett
Projektet är ändrat från ombyggnad till nybyggnad av ambulansstation. Utrymme för fordon och personal. Byggnaden uppföres i 2 plan.

Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser exploatering av ett 10-tal tomter för kommande industriområde.

Uppförande av nya virkestorkar i Mora
Avser uppförande av 4 stycken nya virkestorkar.

Nybyggnad av radhus i Mora
Avser nybyggnad av radhus med 2 våningar, mellan 6-8 lägenheter. Parkeringar samt eventuellt carport planeras.

Nybyggnad av elevbostäder i Mora

Nybyggnad av produktionslokaler m.m. i Mora
Projektet omfattar uppförande av verkstad ca 800 kvm, målerilokaler ca 200 kvm samt lokaler för kontor och butik ca 500 kvm. Mycket av arbetet kommer att utföras i egen regi.

Uppförande av fristående modulbyggnad vid Mora lasarett
Avser mottagningslokaler på ca 1000-1200 kvm, mellan hus 07 och hus 09 på Mora lasarett.

Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Byggstart planeras för våren 2015. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av dagvattensystem vid Siljanssågen, Mora
Nybyggnad av dagvattenkulvert samt förbättring och omdragning av befintligt dike vid Siljanssågen. Utbyggnaden består av ca 680 meter dike och ca 600 meter dagvattenledning.

Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret
Avser ny gång- och cykelväg efter Lasarettsvägen och Norra Bergvägen i Mora Noret. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.

Nytt industriområde på Heden i Mora

Ny ersättningsbro i Oxberg
Bro för både väg- och järnvägstrafik, ca 100 m lång.

Exploatering av fritidshusområde i Mora, etapp 1 B
Projektet avser exploatering av området för försäljning av 16 fritidshustomter.

Nybyggnad av brandstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av brandstation.

Nybyggnad av utbildningslokal i Mora
Bygglov för nybyggnad av två extra klassrum.

Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av två fritidshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för parkeringsplatser, Stranden 35:4, Stranden 35:2, Stranden 35:3, Stranden 35:1, Stranden 35:9, Stranden 35:10.

Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd.

Nybyggnad av cistern i Mora
Avser uppställande av cistern.

Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport/förråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av barack i Mora
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för två bodar för ombyte/kontor, flytbrygga för vattenskotrar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: