Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mora

Nybyggnad av bostäder i Mora
Projektet avser ett nytt bostadsområde i Mora med attraktivt läge nära vattnet. Måmyren är ett helt nytt bostadsområde i Mora som ska bebyggas. Projektet avser markanvisning för nybyggnation av flerbostadshus. Fokus ligger på hög kvalitet i arkitektur och med hållbarhet som ledstjärna. Måmyren är, förutom villatomter, uppdelat i 2 tomter för flerbostadshus/radhus/kedjehus samt 4 tomter avseende flerbostadshus. Storleken på dessa är mellan 2 000 m² - 4 700 m². Byggstart är möjlig redan under hösten 2017. Se mer på http://mora.se/mamyren
Nybyggnad av radhus på Morkarlby, Mora
Planer för radhus med ca 40 lägenheter på 2 våningar. Byggstart tidigast 2017.
Ny ersättningsbro i Oxberg
Bro för både väg- och järnvägstrafik, ca 100 m lång.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Projektet omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med totalt 16 lägenheter samt 2 carportar med totalt 16 p-platser inklusive lägenhetsförråd samt en separat byggnad för tvättstuga och undercentral.
Uppförande av fristående modulbyggnad vid Mora lasarett
Avser mottagningslokaler för ögon- och medicinklinikerna mellan hus 07 och hus 09 på Mora lasarett.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor.
Nybyggnad av bostäder i Centrala Mora
Avser ca 30 bostäder. Ej fastställt om det blir hyres- eller bostadsrätter.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Byggstart planeras för våren 2015. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret
Avser ny gång- och cykelväg efter Lasarettsvägen och Norra Bergvägen i Mora Noret. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.
Utbyggnad av VA-nät (LTA) till Ryssa i Mora
Uppdraget omfattar i etapp 1 utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 95 småhus i byn Ryssa samt överföringsledningar till befintligt kommunalt VA-nät i södra Vika. Etapp 2 omfattar utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 45 småhus i byn Borstnäs.
Exploatering av fritidshusområde i Orsa, etapp 1 B
Projektet avser exploatering av området för försäljning av 16 fritidshustomter.
Exploatering av fritidshusområde i Orsa, etapp 2
Projektet avser exploatering av området för försäljning av totalt 31 fritidshustomter.
Utbyte av kulvertsystem för värme- och vattensystem i Mora
Projektet avser utbyte av befintlig värmekulvert och kallvattenledning i mark. Berört område är Hallonstigen samt Odonstigen i Mora.
Anläggande av viltstängsel vid flygplats
Avser anläggande av viltstängsel vid Mora/Siljan flygplats.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av lager.
Nybyggnad av sophus i Mora
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av elverk i Mora
Bygglov för nybyggnad och installation av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för parkeringsplatser, Stranden 35:4, Stranden 35:2, Stranden 35:3, Stranden 35:1, Stranden 35:9, Stranden 35:10.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mora
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av utbildningslokal i Mora
Avser uppförande av en barack för utbildning på skola i Mora.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport/förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage/förråd.
Nybyggnad av bastu i Mora
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: