Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mora

Nybyggnad av räddningsstation i Mora
Nybyggnad av brandstation i Mora, ca 3000-3500 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Syftet med planen är att utöka byggrätten i ett befintligt bostadsområde. Förslaget är att möjliggöra för ett bostadshus där det idag finns ett garage och att höja tillåten byggnadshöjd för en befintlig byggrätt samt möjliggöra för carport eller garage på en befintlig parkeringsyta. Syftet med planen är även att bevara ”hus i park” känslan och att säkerställa att Tuvans karaktäristiska kulturmiljö värnas och bevaras. I planområdets sydvästra del växer det i dag

Nybyggnad av radhus på Morkarlby, Mora
Planer för radhus med ca 40 lägenheter på 2 våningar. Byggstart tidigast 2017.

Nybyggnad av ambulansstation vid Mora lasarett
Projektet är ändrat från ombyggnad till nybyggnad av ambulansstation. Utrymme för fordon och personal. Byggnaden uppföres i 2 plan.

Nybyggnad av mottagning vid Mora Lasarett
Avser en ny mottagningsbyggnad vid Mora lasarett.

Nybyggnad av radhus i Mora
Projektet omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med totalt 16 lägenheter samt 2 carportar med totalt 16 p-platser inklusive lägenhetsförråd samt en separat byggnad för tvättstuga och undercentral.

Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser exploatering av ett 10-tal tomter för kommande industriområde.

Utökning av psykiatrins lokaler på Mora lasarett
Omfattar en utökning av psykiatrins lokaler vid Mora lasarett.

Uppförande av nya virkestorkar i Mora
Avser uppförande av 4 stycken nya virkestorkar.

Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor.

Nybyggnad av produktionslokaler m.m. i Mora
Projektet omfattar uppförande av verkstad ca 800 kvm, målerilokaler ca 200 kvm samt lokaler för kontor och butik ca 500 kvm. Mycket av arbetet kommer att utföras i egen regi.

Uppförande av vindkraftspark i Mora kommun
Planerat projekt.Antal vindkraftsverk, byggplats, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.

Uppförande av fristående modulbyggnad vid Mora lasarett
Avser mottagningslokaler på ca 1000-1200 kvm, mellan hus 07 och hus 09 på Mora lasarett.

Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Byggstart planeras för våren 2015. Uppskattad kostnad.

Anläggande av viltstängsel vid flygplats
Avser anläggande av viltstängsel vid Mora/Siljan flygplats.

Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret
Avser ny gång- och cykelväg efter Lasarettsvägen och Norra Bergvägen i Mora Noret. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.

Ny ersättningsbro i Oxberg
Bro för både väg- och järnvägstrafik, ca 100 m lång.

Exploatering av fritidshusområde i Mora, etapp 1 B
Projektet avser exploatering av området för försäljning av 16 fritidshustomter.

Utbyte av kulvertsystem för värme- och vattensystem i Mora
Projektet avser utbyte av befintlig värmekulvert och kallvattenledning i mark. Berört område är Hallonstigen samt Odonstigen i Mora.

Nybyggnad av brandstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av brandstation.

Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av utbildningslokal i Mora
Bygglov för nybyggnad av två extra klassrum.

Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av två fritidshus.

Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för parkeringsplatser, Stranden 35:4, Stranden 35:2, Stranden 35:3, Stranden 35:1, Stranden 35:9, Stranden 35:10.

Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd.

Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av sophus i Mora
Bygglov för nybyggnad av sophus.

Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport/förråd.

Nybyggnad av cistern i Mora
Avser uppställande av cistern.

Nybyggnad av barack i Mora
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för två bodar för ombyte/kontor, flytbrygga för vattenskotrar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: