Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ludvika

Nybyggnad av F.6 skola på Marnäs, Ludvika
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för ca 350 elever samt tillhörande yttre skolmiljö. Byggnaden uppföres i 2 plan samt fläktrum på vind.

Nybyggnad av fritidshus i Säfsen, etapp 3 m fl
Ev 200-300 fritidshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 46 1-3 rumslägenheter modell mindre. Ettor och tvåor och ev någon trea samt parkeringsplatser för bil och cykel. Innan byggnationen kan påbörjas, måste befintlig fastighet på tomten rivas.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Ludvika

Nybyggnad av grupphus (bostadsrätter) på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.

Nybyggnad av fritidshus i Solberget, Säfsbyn

Utveckling av Väsmanstrand, Ludvika
Avser utveckling av stadsdel Väsmanstrand. Uppförande av strandbrygga, ny belysning, ny aktivitetspark och så småningom nya bostäder finns med i planerna.

Byte av Kajbron i Ludvika
Projektet avser rivning av befintlig bro, nybyggnad av en 8,5+3 meter och 22 meter lång bro över bangården för att möjliggöra mötande trafik samt en separerad gång- och cykelbana. Även byte av kontaktledning. Slutbesiktning senast 2017-10-02.

Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.

Optoförläggning i Ludvika kommun

Nybyggnad av industribyggnad i Ludvika

Anläggande av gångtunnel Stensveden i Ludvika
GC-port. Slutbesiktning senast 2017-10-02.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Erhållet markanvisning. Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.

Ny sjöledning mellan Nyhammar-Sunnansjö, Ludvika
Avser en ca 4 km lång sträcka. Markarbeten utförs preliminärt i egen regi. Dricksvattenledning.

Lyviksbergets Industriområde
Avser iordningställande åtgärder för exploatering av industritomter, med tillhörande vägar och dikesgrävning.

Nybyggnad av industrihus vid Lyviksberget, Ludvika
Byggherren önskar komma i kontakt med exploatörer avseende industriverksamhet.

Nybyggnad av lackeringsverkstad i Ludvika
Nybyggnad av lackeringsverkstad, 450 kvm.

Cirkulationsplats Gamla Bangatan
Avser uppförande av cirkulationsplats vid Gamla Bangatan.

Nybyggnad av gata vid Biskopsnäset, Ludvika
Avser uppförande av ny gata vid Biskopsnäset.

Ny gatubelysning vid gc-väg Laggarudden-Brunnsvik

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Grangärde, Etapp 1
Entreprenaden som konsulten skall upphandla omfattar ett nytt bostadsområde med 20 tomter uppdelat på 2 etapper, varav 10 tomter ingår i etapp 1, vilken upphandlingen avser. I exploateringsområdet ingår även en GC-väg, lokalgator, belysning, VA samt viss markanläggning. Etapp 2 se objektnummer 933293.

Anläggande av gc-väg med belysning i Ludvika
Avser anläggande av gc-väg med belysning.

Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnaden uppföres i ett plan med entresol som kommer att inrymma kontorslokaler.

Bulleråtgärder Gonäsvägen
Avser bulleråtgärder vid Gonäsvägen efter att åtgärder på intilliggande område (proj nr 1419936) utförts.

Laggarudden

Nybyggnad av gc-väg i Ludvika
Upptaget i investeringbudet.

Nybyggnation av lekplats vid Kasttjärn

Anläggande av tennisbanor i Lorensberga, Ludvika
Projektet avser två utomhusbanor.

Nybyggnad av park i Ludvika
Avser anläggande av en mindre fickpark vid Folketshus. Upptaget i investeringsbudget. Byggstart tidigast 2017-2018.

VA-ledning Torpudden

Nybyggnad av transportlift i Säfsbyn
Planerat projekt. Detaljplan fastställd

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Nybyggnation av transformatorstation, v. dunderberget 79064.

Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov för nybyggnation av 5 st bullerplank (trv 2016/ 94502), trv 2016/94515 Persbo 8:13, Ludvika 3:5, 2:32, Burens 1:4, Klenshyttan 6:15.

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad av 4 st transformatorstationer, gällingen 79124 Säfsen 2:185, 2:1.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad av bullerplank.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad av bullerplank/skydd trv 2016/94508.

Nybyggnad av kiosk i Ludvika
Bygglov nybyggnad av säsongsbaserad kiosk.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tält.

Nybyggnad av nätstation i Ludvika
Bygglov nätstation.

Nybyggnad av servering i Ludvika
Bygglov säsongsbaserad sommarservering 20170401-20171031.

GC-väg vid Gräsberg-Malsjöns badplats
Avser åtgärder för gc-väg mellan Gräsberg-Malsjöns badplats via riksväg 50.

Laddningsstationer för el-bilar, Folkets Hus, Gonäsvägen, Stadshuset
Laddningsstationer för el-bilar vid Folkets Hus, Gonäsvägen och Stadshusets personalparkeringar. 250.000 kr/år

Resecentrum

Ny gatubelysning vid gc-väg Lindvägen-Parkskolan

Byte av grind, del av staket vid Malmenskolan, Grängesberg

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: