Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Karlshamn

Nybyggnad av kultur- och bibliotekshus i Karlshamn
Vinnande förslag är framtaget av Schmidt Hammer Lassen Architects i samarbete med SLA och Bruno Happold. Byggnaden ska innehålla bibliotek/barnavdelning, konsthall, biograf, café, turistbyrå, infotorg, kulturkansli, reception/vaktmästeri, diverse förråd, samlingslokaler med mera. Omfattar även utemiljö på Östra Piren. Yta plan 1: 2272 m2. Yta plan 2: 2284. Detaljplan finns.

Nybyggnad av flerbostadshus i Asarum, Karlshamn

Nybyggnad av vindkraftverk i Karlshamn
Planerat projekt. Uppförande av 10 vindkraftverk. Bygglov har överklagats.

Nybyggnad av ishall i Mörrum, Karlshamns kommun
Gamla Jössarinken kan komma att byggas om till träningshall. Planerad byggstart under 2018.

Ny industrianläggning i Vekerum
Avser en ny fabriksdel.

Nybyggnad av förskola i Karlshamn
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar på 1200 kvm. Oviss byggstart.

Nybyggnad av förskola i Mörrum
Upptaget i kommunens investeringsbudget. 6 avdelningar. Oviss byggstart.

Nybyggnad av rackethall och parkeringsplatser i Karlshamn
Projektet ligger vilande.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Karlshamn
Objektet avser nyproduktion av 24st marklägenheter, 24st carportar, undercentral, miljöhus, förråd och markarbeten inom fastigheten Mörrum 73:8. Detaljplanen har antagits av kommunen.

Anläggande av överföringsledningar samt pumpstationer Mörrum
Utbyggnad av två pumpstationer samt överföringsledningar för vatten och spillvatten på en sträcka av ca 7,5 km mellan Mörrum och Sternö. Ombyggnad av reningsverksvolymer till utjämningsmagasin.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Tanken är att sälja tomten. Oviss byggstart och kostnad.

Nybyggnad av marina i Karlshamn
Planerat projekt. Vilande.

Nytt exploateringsområde för verksamhetsområde mm i Sternö
Ligger på is. Beställare=markägare. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av varuhus i Karlshamn
Lokaler för uthyrning. Byggstart är avhängig kontrakterande av hyresgäst. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser nybyggnation av 8 stycken lägenheter i 1 huskropp uppdelat på 2 stycken våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Tidiga planer. Avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart och kostnad oviss.

Nybyggnad av vindkraftverk
Avser ett verk.

Nybyggnad av VA-ledning i Karlshamn
Byggstart är avhängig Lantmäteriets beslut ang. lantmäteriförrättning. Byggstart förhoppningsvis sommaren 2017.

Nybyggnad av fritidsbåtplatser i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Karlshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus 2,5 våning, 3 lägenheter, (hyresrätter), med hög standard, samt en lokal om 80 kvm på bottenplan. Invändiga snickerier kommer till största delen att utföras i egen regi.

Exploateringsarbeten för bostäder i Karlshamn. etapp 1
Ligger på is. Kostnad för planarbete upptaget i kommunens investeringsbudget 2014-2015. Avser fribyggartomter.

Exploateringsarbeten för bostäder i Karlshamn. etapp 2
Ligger på is. Kostnad för planarbete upptaget i kommunens investeringsbudget 2014-2015. Avser fribyggartomter.

Nybyggnad av gc-väg i Karlshamn etapp 2
Igångsättning beräknas under 2017.

anläggande av ny infartsväg i Mörrum, Karlshamn
Nybyggnad av 1 km infartsväg med parallell GC-väg samt ny anslutningsväg till personalparkering. Urgrävning ca 25000 m3, fyllning med berg 0/300, samt överbyggnad med lätt bergbank. Dagvatten- och dräneringsledningar med tillhörande brunnar, samt trummor. Tre lager beläggning ca 10 000m2. Belysningsarbeten och betongarbeten.

Nybyggnad av skärmtak i hamnen, Karlshamn
Avser uppförande av skärmtak mellan de befintliga magasinen 2 och 3 i Stillerydshamnen.

Brandvattensystem Sutudden i Karlshamn
Projektet avser en anläggning för slätckvatten för att begränsa effekter vid brand. Anläggningen ska bestå av en dieseldriven pump som ska förse ett rörsystem med rätt flöde av vatten som tas från havet. Uppskattad kostnad.

Nytt exploateringsområde i Hällaryd
Tidigt skede, avvaktar beslut.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: