Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 295 st.

Västlänken station Korsvägen
Projektet avser en en bergtunnel till Station Korsvägen med avslut i Almedal. Anläggningsarbeten för underjordisk station med uppgångar och installationer samt omgivande tågtunnel. Ca 3,2 km. Ansluter i norr till entreprenad Haga och i syd till befintliga spår på Västkustbanan och Boråsbanan. Stationsdelen består fullt utbyggd av fyra spår och två plattformar. Stationsdelen är ca 48 m bred och har 250 m långa plattformar samt 3 uppgångar.
Nybyggnad av station Haga samt tunnel vid Västlänken
Entreprenad Haga startar i norra delen av berget genom Otterhällan, tunneln går vidare med en betontunnel under Roenlundskanalen och övergår till berg ca en tredjedel i Haga station därefter fortsätter som bergtunnel mot entreprenad Korsvägen. Underjordisk station med uppgångar, installationer samt omgivande tågtunnel ca 1500 m lång samt service och räddningstunnel ca 900 m. 250 m lång plattform.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 12 och 22 våningar. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker i Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av befintliga hus (ca 18000 kvm) och nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker. Rivningsarbetet påbörjades i början av september 2016. Pålningsarbetet påbörjades i april 2017 och arbetet med bottenplattan påbörjas i september 2017.
Om- och nybyggnad av administrativa lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två huskroppar med 5-15 våningar, totalt ca 22500 kvm och ombyggnad av ca 5500 kvm, ca 900 arbetsplatser. Grunden blir pålning och platta på mark. Fasadhiss, fönstertvätt: Mac Access AB, Skeddalsvägen 15, 423 43 Torslanda, tel 031-546108, Jan Lundkvist.
Nybyggnad på Medicinareberget i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en ny forsknings- och undervisningsbyggnad.
Nybyggnad av förråd, verkstäder mm i Göteborg
Kretslopp och vatten avser att samlokalisera de flesta av sina verksamheter på en plats vid Alelyckans vattenverk och avser förråd, verkstäder, lager, utelager och kontor.
Nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola. Den nya skolan utformas som en F-9 skola för 650 elever inklusive lokaler för träningssärskola, kulturskola samt idrottshall. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av kontors- och forskningsverksamhet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontors- och forskningsverksamhet på Chalmers.
Rivning, ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av 2 byggnader hus C och D, nybyggnad av skola samt ombyggnad av hus A och delvis hus B. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 4-9 skola för ca 720 elever med tillagningskök och lokaler för särskolan, ÅV-hus, förråd, scen samt bullerplank mot Kvibergsvägen.
Nybyggnad av stadsdelshus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt stadsdelshus med rum för kultur. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.
Om- och tillbyggnad av skola
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola som ska anpassas till en F-6 skola för 550 elever.
Nybyggnad av godsterminal i Göteborgs hamn.
Avser nybyggnad av kombiterminal med bl a sju järnvägsspår med totalt 3360 spårmeter. Terminalområdet blir ca 65000 kvm stort.
Nybyggnad av skola i Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för ca 300 elever. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av affärshus på Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av högskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 12000 kvm högskolelokaler innehållande lokaler för utbildning och kontorsändamål. Drivs i samråd med Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Utsedd arkitekt i projekttävlingen blev bidraget Annex av Johannes Norlander Arkitektur och Arup, Sverige/Storbritannien.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med tillagningskök och idrottssal. Byggstart oviss.
Nybyggnad av logistikanläggning i Göteborg
Projektet avser ny logistikanläggning.
Rivning och nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av skola och idrottssal samt nybyggnad av skola med integrerad gymnastiksal (ca 4700 kvm LOA).
Rivning samt nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda
Den befintliga Björkåsskolan samt vaktmästarbyggnad ska rivas och ny skola ska uppföras på fastigheten. Den nya skolan ska rymma 380 elever i årskurserna F-6. Skolan ska rymma ett tillagningskök för ca 400 portioner. Rivningsstart är beräknad till juni 2017.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Förstudien syftar till att undersöka och beskriva en ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 2
Avser nybyggnation av sex likriktarstationer för spårvägsdrift, samt demontering/rivning av två st befintliga likriktarstationer. Stationerna är belägna på Opaltorget, Stora Badhusgatan, Arbogagatan, Wieselgrensplatsen, Lundbybadet, Såggatan, Jaegerdorffsplatsen samt Gröna gatan.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av parkeringshus mm på Kallebäck, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus med 700-800 parkeringsplatser samt tillbyggnad av affärshus ca 1000 kvm.
Om- och påbyggnad av kulturhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av Kungsportshuset och att bygga på en våning till högkvalitativ kultur och nöjesarena med nyproduktionsstandard samtidigt som ett genuint äldre intryck tillvaratas samt grundförstärkning av fastigheten. Rivning- och saneringsarbetet är utfört.
Nybyggnad av sporthall vid Lundenskolan i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser ny idrottshall genom tillbyggnad av befintlig gymnastikbyggnad vid skola i 2 etapper. Etapp 1 avser grundläggning till och med färdiggjuten bottenplatta inklusive ingjutningsgods samt markarbeten till och med förstärkningslager.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus.
Nybyggnad av förskola i Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar med sutterängvåning.
Ombyggnad till idrottsanläggning på Lindholmen
Projektet avser ombyggnad av befintlig verkstadshall den norra delen av hallen ska iordningställas för Santorsskolan årskurs 7-9. Genom att dela hallen på höjden med ett nytt bjälklag får man två idrottssalar med omklädningsrum. En ny trappa byggs och en hiss ska installeras.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola på Kvillebäcken, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Ramavtal 2017 SÖE i Uddevalla och Göteborg
Projektet avser fortlöpande entreprenader i det dagliga arbetet som omfattar underhålls och om/tillbyggnadsarbeten samt i den löpande driften inom 3 geografiska områden. Avtal kommer att tecknas med 1 Leverantör per geografiskt område/anbudsformulär. Göteborg 1: Botaniska trädgården, Nordhemspolikliniken, Opaltorgets VC Pav. Tynnered, Vita Huset, Regionens Hus, Frölunda sjukhuset, Högsbo sjukhus, Mikrobiologen, Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset. Göteborg 2: Östra sjukhuset, Angereds Närsjukhus, Kungälvs Sjukhuset, Billströmska folkhögskolan, Fästningsholmen/Älvkullen och Rågården. Uddevalla 1: Brinkåsen Sjukhus Vänersborg, Niklasberg Museum Vänersborg, NÄL sjukhus Trollhättan och Uddevalla sjukhus.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Beslut taget i stadsdelsnämnden. Förslag finns på skollokaler för 200 elever.
Nybyggnad av förskola i Hisings Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar på ca 1495 kvm. När byggnaden är klar kommer den befintliga förskolan att rivas.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola på Utby, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fem till sex avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan. Byggstart tidigast september 2017.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök, personalutrymmen, återvinningshus, förrådsbyggnad och gård för utevistelse och lek. Huset byggs i tre våningar med förskoleavdelning på våning 1.
Uppförande av nya Älvrummet i Frihamnen, Göteborg
Projektet avser flytt och ombyggnad av utställningslokal. Älvstranden driver Älvrummet som är tillägnat utvecklingen av Göteborgs stad. I Älvrummet kan besökare ta del av den stadsutveckling som sker inom staden.
Tillbyggnad av hotell på Lorensberg, Göteborg Etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av hotellet med bl a en kongresshall med plats för 650 personer, matsal mm. Grundarbetet påbörjas i augusti 2016.
Nybyggnad av förskola i Utby Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 5-6 avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av kontor på Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fem avledningar med souterrainvåning samt tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar med tillagningskök, återvinningshus, förrådsbyggnad samt gård för utevistelse och lek.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus på 2 våningar med ca 150 parkerings platser. Pålningsarbetet påbörjades i maj 2017.
Nybyggnad av förskola Kålltorp Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Byggstart tidigast slutet 2017.
Ventilationsåtgärder mm på gymnasieskola i Göteborg, del 2
År 2015 gjordes ventilationen om för del av Katrinelundsgymnasiet inkl storkök. I denna entreprenad ska resterande delar av huvudbyggnaden åtgärdas. Nytt fläktrum byggs på vind, nya kanaler dras och nya aggregat installeras. Rivning av bef. kanaler på vind kommer att krävas. Dessa kanaler innehåller asbest.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av resecentrum i Angered
Projektet avser nybyggnad av resecentrum i två plan, bottenplan innehåller vänthall, konceptbutik, kafé mm och på plan två personalytor och teknikutrymmen, även miljöbyggnad och skärmtak ska byggas. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus (BOA 700 kvm).
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser en ny förskola i två plan med 6 avdelningar.
Ombyggnad av kontor samt garage i Göteborg
Objektet avser ombyggnad av Renovas huvudkontor, då Lokalförvaltningen ska flytta in och nyttja en del av byggnaden. Därför behöver Renova en anpassning av befintliga lokaler på plan 4, plan 3 samt garagehus G. Total bruttoarea kontor ca 1 252 m2, Total bruttoarea kontor ca 2 000 m2 samt Bruttovolym garage ca 9 000 m3.
Ombyggnad till vandrarhem i Göteborg
Ombyggnad av garage till vandrarhem med 45-50 rum. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny ventilation i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Nybyggnad av bilhall och parkering i Göteborg
Trafikutredning pågår. Byggstart tidigast 2020.
Renovering av tak och fasad på gymnasieskola Göteborg
Projektet avser renovering av tak och fasad på gymnasieskola i 3-5 våningar. Byggnaden är bevarandeskyddad.
Nybyggnad av resecentrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av resecentrum i två plan. I entréplan finns vänthall, wc och en mindre butik och på plan två finns personalytor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Linnestaden, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4-6 avdelningar.
Drift och underhåll av Infrasystem VA/Vent
Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvårdsklinik, nybyggnad av återvinningshus samt nytt ytskikt på yttertak (ca 2000 kvm).
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av parkeringshus.
Utvändigt underhåll av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av tak befintlig takkonstruktion samt installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast 2018.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av sjukhus i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av sjukhus samt ny utvändig ventilationskanal.
Rivning av sjukhem i Göteborg
Projektet avser rivning av sjukhem.
Ombyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vind till 14 hotellrum, byte av yttertak och nya takkupor. Byggstart tidigast sommar 2017.
Anpassning av skola i Göteborg
Projektet avser anpassning för F-5 skola med ytskikts renovering, komplettering av toaletter samt iordningställande av skolgård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Bygglov nybyggnad parkeringshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny ventilation i Frölunda kulturhus, etapp 2
Projektet avser installation av ny ventilation i kulturhus. Byggstart tidigast november 2017.
Förskole paviljonger i Göteborg
Projektet avser montering av paviljonger inför rivning av skola och nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola, gymnastiksal och elevhälsan.
Renovering av förskola i Styrsö, Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av fläktrum, installation av ventilerat golv, flytt av väggar, ny eldragning mm.
Ombyggnad av storkök och servering vid skola i Göteborg
Objektet avser rivning och ombyggnad av storkök och servering samt vissa åtgärder i matsalen.
Ventilationsarbeten i kontorshus i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintligt aggregat till ett nytt på plan 1 och komplettera med ett nytt aggregat på yttertak, ny värme/kylpumpsanläggning samt nya brandspjäll på varje våningsplan i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Torslanda
Projektet avser ombyggnad av befintligt kontor.
Åtgärder på lanterniner på gymnasieskola i Göteborg
Befintliga lanterniner i Hus A och C behöver åtgärdas. Innefattar även utbyte av fönster Hus B3 samt renovering av aulafönster hus B5 (option).
Utvändig renovering av Exercishuset i Göteborg
Arbetet omfattar fönster-, fasad- och takunderhåll.
Invändig upprustning av kapell Göteborg
Projektet avser invändig upprustning, renovering av fönster och fasad på kyrka.
Anläggande av bussuppställningsplats i Göteborg, etapp 2
Avser bussuppställningsplats för tillfällig reglering av bussar samt en pauslokal.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast hösten 2017.
Fasadrenovering på skola och kontor i Kviberg, Göteborg, etapp 3
Projektet avser omfogning och omputsning av tegelfasad som är byggnadsminnesförklarat och är utpekat som en del i Göteborgs bevarandeprogram. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av båthall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, båthall/kontor. Arbetet med mark- och betongplatta påbörjades under sommaren 2015. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 3 lokaler till en restaurang på 143 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av husvärdskontor och miljövärdskontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av husvärdskontor på Brahegatan och miljövårdskontor på Götaholmsgatan/Skansgatan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till husvärdskontor i Distrikt Kortedala, Göteborg
Projektet avser ombyggnad till husvärdskontor på Beväringsgatan med installation av nytt komplett luftbehandlingssystem med integrerad kylsystem. I entreprenaden ingår erforderliga bygg-, el och styr-övervakningsarbeten till en komplett driftfärdig anläggning.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser inredning av konferensrum och kontorslokaler på ett våningsplan samt nya fönster. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Upprustning av förskola i Hovås, Göteborg
Objektet avser nya ytskikt, nya fönster samt två nya utrymningsdörrar, nytt RWC, ersättning befintliga radiatorer, nya golvbrunnar, nya ventilationsdon/galler, nya undercentraler, ny belysning, nytt inbrottslarm, den befintliga parkeringsytan byggs om och ny parkeringsficka ska byggas längs Årekärrsvägen.
Ramavtal hyra av mobila toaletter i Göteborg
Projektet avser ramavtal för hyra av mobila toaletter i samband med evenemang på olia idrottsplatser inom Göteborgs kommun. Beräknad ramavtalsvolym 1 mkr/år.
Tillgänglighetsanpassning av skola i Kortedala
Avser tillgänglighetsanpassning av byggnad D. En hiss kommer att installeras och nya toaletter kommer att inrymmas.
Renovering av fasader på skola i Göteborg
Avser omfogning av tegelfasader på Kålltorpsskolans alla hus. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Objektet innefattar renovering av fasad, plåtarbeten, skiffertak och fönster på Kungsladugårdsskolan.
Byte av fönster samt renovering av fasad på skola i Bergsjön, Göteborg
Fasader består av betongelement med yta av sjösten.
Ombyggnad av lokal till Framtidens Fastighetslabb i Tynnered, Göteborg
Framtidens Fastighetslabb är en satsning för att locka unga till branschen och det ska göras genom att besökarna får olika uppdrag att lösa på olika stationer. Lokalen kommer i sin helhet att totalrenoveras och det ska bland annat sättas in ett nytt FTX-system, nya fönster, riva befintliga lättväggar och bygga nya lättväggar, nya ytskikt, nytt WC och RWC, ersätta befintliga radiatorer, bila upp delar av bjälklaget och rensa bort blåbetongkross, bygga en pocket park och en plantering.
Ombyggnad av ventilation på skola i Göteborg
Entreprenaden innefattar installation av nytt komplett luftbehandlingssystem med FTX-ventilation, inkl. aggregat, kanalsystem, don, spjäll, ljuddämpare, huvar, & galler takgenomföringar mm. Genomgående nya undertak samt ny belysning. Uppskattad kostnad.
Uppförande av paviljonger till Östra Sjukhuset i Göteborg
I entreprenaden ingår att projektera och uppföra paviljonger samt att upplåta dessa med hyresrätt till beställaren. Efter avslutad hyrestid ska paviljonger bortforslas. Area, ca 610 m2 BTA. Objektet är beläget på Östra Sjukhuset i Göteborg, mellan infektionskliniken och paviljong 11.
Ombyggnad av tak i Göteborg, etapp 5
Projektet avser byte av takelement, nya tätskikt samt rostskyddsmålning av stålkonstruktionen. Total yta är 5000-6000 kvm som kommer att åtgärdas i 5 etapper. Byggstart tidigast våren 2017. Upphandlas på option från etapp 2 objektnummer 907451.
Omläggning av tak på gymnasieskola på Västra Hisingen, Göteborg
Avser omläggning av takpapp samt plåtarbeten på skola. Kommer att utföras i två etapper: Etapp 1 under sommaren 2017 och etapp 2 sommaren 2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: