Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 185 st.

Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny spårvagnsdepå, verkstäder och personalutrymmen. Objektet avser; Kohesionspålning med betongpåle, preliminärt ca 60-70 st plintar med 3 st pålar/plint, medellängd ca 40-50 meter (totalt ca 7000-10000 lpm). Option på grundläggning med ca 500 kvm betongplatta på mark och källarväggar i betong till en kommande byggnad. Byggstart för pålning i oktober 2017.
Nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker i Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av befintliga hus (ca 18000 kvm) och nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker. Rivningsarbetet påbörjades i början av september 2016. Pålningsarbetet påbörjades i april 2017 och arbetet med bottenplattan påbörjas i september 2017.
Nybyggnad av kontor mm Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och eventuellt bostäder ca 50000 kvm.
Nybyggnad av kontorshus i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontor i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med två torn, ett på 14 våningar och ett på 25 våningar.
Nybyggnad flerrbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 154 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 4-9 skola för ca 720 elever med tillagningskök och lokaler för särskolan, ÅV-hus, förråd, scen samt bullerplank mot Kvibergsvägen.
Nybyggnad av centrumhus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av centrumhus, handel, service och p-däck. Mark- och pålningsarbeten påbörjas i september 2017. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.
Nybyggnad av stadsdelshus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt stadsdelshus med rum för kultur. Mark- och pålningsarbetet påbörjas i september 2017. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.
Nybyggnad av logistikanläggning i Göteborg
Projektet avser ny logistikanläggning.
Rivning och nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av skola och idrottssal samt nybyggnad av skola med integrerad gymnastiksal (ca 4700 kvm LOA).
Rivning samt nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda
Den befintliga Björkåsskolan samt vaktmästarbyggnad ska rivas och ny skola ska uppföras på fastigheten. Den nya skolan ska rymma 380 elever i årskurserna F-6. Skolan ska rymma ett tillagningskök för ca 400 portioner. Rivningsstart är beräknad till juni 2017.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för 200 elever med mottagningskök och egen skolidrottshall.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 2
Avser nybyggnation av sex likriktarstationer för spårvägsdrift, samt demontering/rivning av två st befintliga likriktarstationer. Stationerna är belägna på Opaltorget, Stora Badhusgatan, Arbogagatan, Wieselgrensplatsen, Lundbybadet, Såggatan, Jaegerdorffsplatsen samt Gröna gatan.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av 4-9 skola för ca 720 elever samt 15 elever i särskola. Tillagningskök samt matsal kan komma att byggas i en senare entreprenad. Byggstart tidigast oktober 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus mm på Kallebäck, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus med 700-800 parkeringsplatser samt tillbyggnad av affärshus ca 1000 kvm.
Nybyggnad av sporthall vid Lundenskolan i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser ny idrottshall genom tillbyggnad av befintlig gymnastikbyggnad vid skola i 2 etapper. Etapp 1 avser grundläggning till och med färdiggjuten bottenplatta inklusive ingjutningsgods samt markarbeten till och med förstärkningslager.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus.
Nybyggnad av förskola på Kvillebäcken, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av byggvaruhus i Göteborg
Projektet avser rivning kontor, nybyggnad byggvaruhandel, butik och kontor i delvis 2 plan.
Nybyggnad av förskola i Hisings Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar på ca 1495 kvm. När byggnaden är klar kommer den befintliga förskolan att rivas.
Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola på Utby, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fem till sex avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan. Byggstart tidigast september 2017.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök, personalutrymmen, återvinningshus, förrådsbyggnad och gård för utevistelse och lek. Huset byggs i tre våningar med förskoleavdelning på våning 1.
Tillbyggnad av hotell på Lorensberg, Göteborg Etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av hotellet med bl a en kongresshall med plats för 650 personer, matsal mm. Grundarbetet påbörjas i augusti 2016.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fem avledningar med souterrainvåning samt tillagningskök. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor på Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar med tillagningskök, återvinningshus, förrådsbyggnad samt gård för utevistelse och lek.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Bygglov nybyggnad lager- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus på 2 våningar med ca 150 parkerings platser. Pålningsarbetet påbörjades i maj 2017.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg etapp 1 och 2
Ombyggnad: Befintliga stadsdelsbiblioteket ska flyttas till befintliga aulan och fritidsgård (ca 400m²). Fyra nya klassrum med tillhörande grupprum och samtalsrum ska skapas där stadsdelsbiblioteket ligger idag (ca 520m²). Befintligt mottagningskök ska ersättas med ett nytt tillagningskök (ca 125m²). Tillbyggnad: Ett nytt skolbibliotek (ca 60 m²) ska byggas på en av innergårdarna i skolan. Etapp 1: Ombyggnad Aula och fritidsgård till Stadsdelsbibliotek. Etapp 2: Ombyggnad bef Stadsdelsbibliotek till skollokaler. Ombyggnad befintligt mottagningskök till ett nytt tillagningskök. Tillbyggnad av nytt skolbibliotek.
Ombyggnad av kontor samt garage i Göteborg
Objektet avser ombyggnad av Renovas huvudkontor, då Lokalförvaltningen ska flytta in och nyttja en del av byggnaden. Därför behöver Renova en anpassning av befintliga lokaler på plan 4, plan 3 samt garagehus G. Total bruttoarea kontor ca 1 252 m2, Total bruttoarea kontor ca 2 000 m2 samt Bruttovolym garage ca 9 000 m3.
Nybyggnad av resecentrum i Angered
Projektet avser nybyggnad av resecentrum i två plan, bottenplan innehåller vänthall, konceptbutik, kafé mm och på plan två personalytor och teknikutrymmen, även miljöbyggnad och skärmtak ska byggas. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus (BOA 700 kvm).
Ny ventilation i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Renovering av tak och fasad på gymnasieskola Göteborg
Projektet avser renovering av tak och fasad på gymnasieskola i 3-5 våningar. Byggnaden är bevarandeskyddad.
Nybyggnad av resecentrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av resecentrum i två plan. I entréplan finns vänthall, wc och en mindre butik och på plan två finns personalytor. Uppskattad kostnad.
Påbyggnadl av kontor i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av kontor samt nytt trapphus med hiss på kontorshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nytt storkök vid äldreboende i Angered
Befintligt storkök ska rivas i sin helhet och ett nytt ska byggas upp. Samma area som tidigare, 534 m².
Ombyggnad av ventilation på skola i Göteborg
Entreprenaden innefattar installation av nytt komplett luftbehandlingssystem med FTX-ventilation, inkl. aggregat, kanalsystem, don, spjäll, ljuddämpare, huvar, & galler takgenomföringar mm. Genomgående nya undertak samt ny belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Moduler för tillfälliga lokaler för förskola i Göteborg
Avser inhyrning av tillfälliga lokaler för evakuering av förskola med fyra avdelningar med administrativa lokaler samt kök.
Ombyggnad av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för att anpassa lokalerna till de nya förutsättningar för samlad Neuro sjukvård.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av sjukhus i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av sjukhus samt ny utvändig ventilationskanal.
Rivning av sjukhem i Göteborg
Projektet avser rivning av sjukhem.
Ombyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vind till 14 hotellrum, byte av yttertak och nya takkupor. Byggstart tidigast sommar 2017.
Anpassning av skola i Göteborg
Projektet avser anpassning för F-5 skola med ytskikts renovering, komplettering av toaletter samt iordningställande av skolgård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny ventilation i Frölunda kulturhus, etapp 2
Projektet avser installation av ny ventilation i kulturhus. Byggstart tidigast november 2017.
Upprustning av förskola i Hovås, Göteborg
Objektet avser nya ytskikt, nya fönster samt två nya utrymningsdörrar, nytt RWC, ersättning befintliga radiatorer, nya golvbrunnar, nya ventilationsdon/galler, nya undercentraler, ny belysning, nytt inbrottslarm, den befintliga parkeringsytan byggs om och ny parkeringsficka ska byggas längs Årekärrsvägen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Förskole paviljonger i Göteborg
Projektet avser montering av paviljonger inför rivning av skola och nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Uppförande av paviljong till Östra Sjukhuset i Göteborg
Avser uppförande av paviljong med 2 förlossningsrum för patienter med isoleringsbehov, BB-rum, mottagningsverksamhet samt administration. Ytan är ca 1000 m2 fördelade i två plan med förbindelsegång mot befintliga Kvinnokliniken. I entreprenaden ingår att projektera och uppföra paviljonger och förbindelsegång, inklusive mark och grundläggning, samt att upplåta dessa med hyresrätt till beställaren. Paviljongerna skall vara klara för övertagande för verksamheten i maj 2018.
Mötesplats Frihamnen Göteborg
Uppdraget innebär att tillsammans med Älvstranden och Stadsbyggnadskontoret föreslå, projektera och genomföra gestaltning av mötesplats bestående av lekstruktur med gemensamhetshus för den temporära staden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av förskola i Styrsö, Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av fläktrum, installation av ventilerat golv, flytt av väggar, ny eldragning mm.
Ombyggnad av storkök och servering vid skola i Göteborg
Objektet avser rivning och ombyggnad av storkök och servering samt vissa åtgärder i matsalen.
Åtgärder på lanterniner på gymnasieskola i Göteborg
Befintliga lanterniner i Hus A och C behöver åtgärdas. Innefattar även utbyte av fönster Hus B3 samt renovering av aulafönster hus B5 (option).
Utvändig renovering av Exercishuset i Göteborg
Arbetet omfattar fönster-, fasad- och takunderhåll.
Anläggande av bussuppställningsplats i Göteborg, etapp 2
Avser bussuppställningsplats för tillfällig reglering av bussar samt en pauslokal.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast hösten 2017.
Fasadrenovering på skola och kontor i Kviberg, Göteborg, etapp 3
Projektet avser omfogning och omputsning av tegelfasad som är byggnadsminnesförklarat och är utpekat som en del i Göteborgs bevarandeprogram. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av båthall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, båthall/kontor. Arbetet med mark- och betongplatta påbörjades under sommaren 2015. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 3 lokaler till en restaurang på 143 kvm.
Ombyggnad av husvärdskontor och miljövärdskontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av husvärdskontor på Brahegatan och miljövårdskontor på Götaholmsgatan/Skansgatan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till husvärdskontor i Distrikt Kortedala, Göteborg
Projektet avser ombyggnad till husvärdskontor på Beväringsgatan med installation av nytt komplett luftbehandlingssystem med integrerad kylsystem. I entreprenaden ingår erforderliga bygg-, el och styr-övervakningsarbeten till en komplett driftfärdig anläggning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser inredning av konferensrum och kontorslokaler på ett våningsplan samt nya fönster. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Renovering av duschrum mm simhall, Kärra
Avser renovering av duschrum, bastu och wc i Kärra simhall, ca 200 kvm.
Renovering av fasader på skola i Göteborg
Avser omfogning av tegelfasader på Kålltorpsskolans alla hus. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av skola i Kortedala
Avser tillgänglighetsanpassning av byggnad D. En hiss kommer att installeras och nya toaletter kommer att inrymmas.
Nybyggnad av omklädningsrum i Hisings Kärra, Göteborg
Avser nybyggnation av omklädningsbyggnad vid Klarebergsvallen samt tillhörande markarbeten. Byggnaden har en yta om BOA 283 m2, LOA 258 m2.
Byte av fönster samt renovering av fasad på skola i Bergsjön, Göteborg
Fasader består av betongelement med yta av sjösten.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Objektet innefattar renovering av fasad, plåtarbeten, skiffertak och 536 fönster på Kungsladugårdsskolan.
Återställning ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser återställning av ventilation i skola. Återställningen gäller de delar som har självdrag. Uppskattad kostnad.
Upprustning av sporthall i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser invändig upprustning samt upprustning av plåttak. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lokal till Framtidens Fastighetslabb i Tynnered, Göteborg
Framtidens Fastighetslabb är en satsning för att locka unga till branschen och det ska göras genom att besökarna får olika uppdrag att lösa på olika stationer. Lokalen kommer i sin helhet att totalrenoveras och det ska bland annat sättas in ett nytt FTX-system, nya fönster, riva befintliga lättväggar och bygga nya lättväggar, nya ytskikt, nytt WC och RWC, ersätta befintliga radiatorer, bila upp delar av bjälklaget och rensa bort blåbetongkross, bygga en pocket park och en plantering.
Uppförande av paviljonger till Östra Sjukhuset i Göteborg
I entreprenaden ingår att projektera och uppföra paviljonger samt att upplåta dessa med hyresrätt till beställaren. Efter avslutad hyrestid ska paviljonger bortforslas. Area, ca 610 m2 BTA. Objektet är beläget på Östra Sjukhuset i Göteborg, mellan infektionskliniken och paviljong 11.
Nybyggnad av kontorsmoduler i Göteborg
Behovet av moduler är 5-10 år. Avser 4 moduler i 2 plan innehållande möteslokaler och toaletter. Våning 1 ska vara tillgänglighetsanpassad.
Omläggning av tak på gymnasieskola på Västra Hisingen, Göteborg
Avser omläggning av takpapp samt plåtarbeten på skola. Kommer att utföras i två etapper: Etapp 1 under sommaren 2017 och etapp 2 sommaren 2018.
Renovering av tak och fasader på skola och dagcenter på Styrsö, Göteborg
Avser renovering av yttertak samt ommålning av fasader. Styrsö Dagcentral handlas på option och kommer att utföras under 2018. Uppskattad kostnad.
Upprustning av trapphus i parkeringshus i Göteborg
Avser byte av dörrar som anpassat mer för en trygg och säker miljö, ny golvbeläggning samt målningsarbeten.
Utbyte av styrsystem i reservkraftanläggningar i Göteborg
Avser installation av nytt styrsystem för reservkraftsanläggningar vid Traktören resp. Intraservice i Göteborg. Uppskattad start och kostnad.
Ändring av centrumentré i Göteborg
Avser förändring av entrén mot centrumhuset med ny trapp och förändrad entré till torget samt diverse underhållsåtgärder.
Om- och tillbyggnad av butik i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av fruktaffär.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser inredning av vindsvåning till kontor samt nya takfönster. Uppskattad kostnad.
Utvändig ändring av kontors/handelshus i Göteborg
Projektet avser byte av fasad på kontors/handelshus. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av matsal mm i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och tak samt rengöring och ommålning av fasad på Trestjärnsskolans Matsal (hus B) och rengöring och ommålning av fasad och tak på förskola på Kummingatan 126 och serviceboende på Trädgårdsgärdet 126. Uppskattad kostnad.
Energiprojekt aggregatbyte på sjukhus i Göteborg
Projektet avser byte av tre ventilationsaggregat i sjukhus. Uppskattad kostnad.
Bjälklagsförstärkning vid skola i Göteborg
Projektet avser förstärkning av innergårdsbjälklag med nytt ytskikt av gjutasfalt. Uppskattad kostnad.
Ny ventilation i garage i Östra Gårdstens Centrum i Göteborg
Projektet avser installation av ny ventilation i garage. Uppskattad byggstart och kostnad.
Grundförstärkande åtgärder i verksamhetslokaler, Göteborg
Objektet avser grundförstärkande åtgärder med borrning och pålning av stål. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i kontorshotelli Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad i kontorshotell.
Ombyggnad av GEA på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av endoskopienheten (GEA) på sjukhus.
Ombyggnad av kylsystem i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kylsystem, utbyte av 2 befintliga kylmaskiner placerade på kylmaskinrum på plan 7 med kylmedelkylare placerade på yttertaket. Uppskattad kostnad.
Omläggning av tak på centrumbyggnad i Göteborg
Projektet avser omläggning av plåttak på centrumbyggnad. Uppskattad kostnad.
Byte av tak på vårdfastighet i Göteborg
Avser byte av takpannor och läkt. Diverse plåtarbeten ingår liksom arbete med takavvattning, tillgänglighet och taksäkerhet. Taket består av ett antal olika etager.
Upprustning av tak på sporthall i Västra Frölunda
Isolering av yttertak, nytt papptak, byte av två takluckor, komplettering av takskydd. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Rivning av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av skola. Uppskattad kostnad.
Rivning av parkeringsdäck i Göteborg
Projektet avser rivning av parkeringsdäck. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: