Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 239 st.

Västlänken station Korsvägen
Projektet avser en en bergtunnel till Station Korsvägen med avslut i Almedal. Anläggningsarbeten för underjordisk station med uppgångar och installationer samt omgivande tågtunnel. Ca 3,2 km. Ansluter i norr till entreprenad Haga och i syd till befintliga spår på Västkustbanan och Boråsbanan. Stationsdelen består fullt utbyggd av fyra spår och två plattformar. Stationsdelen är ca 48 m bred och har 250 m långa plattformar samt 3 uppgångar.
Ny teminal för godshantering i Göteborg
Projektet avser ny energihamn (byggnation av 600000 kvm).
Nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker i Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av befintliga hus (ca 18000 kvm) och nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker. Rivningsarbetet påbörjades i början av september 2016. Pålningsarbetet påbörjades i april 2017 och arbetet med bottenplattan påbörjas i september 2017.
Nybyggnad av hotell i Gamlestaden, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ett hotell, 9000 kvm, med 10 våningar.
Nybyggnad av kontorshus i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontor i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med två torn, ett på 14 våningar och ett på 25 våningar.
Nybyggnad för operation & forskning vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en låghusbyggnad i fyra våningar med ljusgårdar kombinerat med en höghusdel. Byggnaden kommer att innehålla operationsavdelning, radiologisk avdelning, vårdavdelningar samt lokaler för FoUU och konferens.
Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny spårvagnsdepå, verkstäder och personalutrymmen. Objektet avser; Kohesionspålning med betongpåle, preliminärt ca 60-70 st plintar med 3 st pålar/plint, medellängd ca 40-50 meter (totalt ca 7000-10000 lpm). Option på grundläggning med ca 500 kvm betongplatta på mark och källarväggar i betong till en kommande byggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringsanläggning med ca 700 platser under mark i 2 plan med in och utfart på vardera sida.
Nybyggnad av högskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 12000 kvm högskolelokaler innehållande lokaler för utbildning och kontorsändamål. Drivs i samråd med Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Utsedd arkitekt i projekttävlingen blev bidraget Annex av Johannes Norlander Arkitektur och Arup, Sverige/Storbritannien.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus med parkeringsgarage i källarplan. Markarbetet påbörjas i oktober 2016.
Nybyggnad av utbildningslokaler på Lindholmen i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av utbildningslokaler.
Om- och tillbyggnad för intensivvårdsavdelning vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser att den nya intensivvårdsavdelningen ska ligga på plan 1 i CK. I anslutning till intensivvårdsavdelningen, mot CK:s södra flygel, planeras en tillbyggnad i tre plan som ska innehålla en ny HBO, denna binds ihop med den nya intensivvårdsavdelningen, men här och i den södra flygeln av CK skall det även finnas Klinisk fysiologi, bårhus, teknik, administration, omklädning samt logistik. Byggstart tidigast 2017/2018.
Rivning, ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av 2 byggnader hus C och D, nybyggnad av skola samt ombyggnad av hus A och delvis hus B. Byggstart tidigast sommar 2018.
Rivning av p-hus och nybyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser rivning av p-hus och nybyggnad av 170 lägenheter varav ca 70 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av 4-9 skola för ca 720 elever samt 15 elever i särskola. Tillagningskök samt matsal kan komma att byggas i en senare entreprenad.
Nybyggnad av centrumhus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av centrumhus, handel, service och p-däck. Mark- och pålningsarbeten påbörjas i september 2017. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda, Göteborg
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 380 elever samt lokaler för kulturskola och en idrottshall. Det ingår även ett tillagningskök.
Utveckling av centrala Lindholmen, Göteborg
Avser uppdraget att ta fram en struktur för Centrala Lindholmen, som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete. Parallella uppdrag görs av: SWMS, EG Architects, Henning Larsen Architects och Liljewall arkitekter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Planer för nybyggnad av kontorshus med utrymme för restaurang, kafé, kultur och gym. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018.
Nybyggnad av logistikanläggning i Göteborg
Projektet avser ny logistikanläggning.
Nybyggnad av stadsdelshus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt stadsdelshus med rum för kultur. Mark- och pålningsarbetet påbörjas i september 2017. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handel och bostäder. Omfattning oklar. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 5-7 våningar med totalt ca 6400 kvm. Markarbetet pågår. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av skola och idrottssal samt nybyggnad av skola med integrerad gymnastiksal (ca 4700 kvm LOA).
Rivning samt nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda
Den befintliga Björkåsskolan samt vaktmästarbyggnad ska rivas och ny skola ska uppföras på fastigheten. Den nya skolan ska rymma 380 elever i årskurserna F-6. Skolan ska rymma ett tillagningskök för ca 400 portioner. Rivningsstart är beräknad till juni 2017.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 2
Avser nybyggnation av sex likriktarstationer för spårvägsdrift, samt demontering/rivning av två st befintliga likriktarstationer. Stationerna är belägna på Opaltorget, Stora Badhusgatan, Arbogagatan, Wieselgrensplatsen, Lundbybadet, Såggatan, Jaegerdorffsplatsen samt Gröna gatan. Oviss byggstart. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus, Backaplan, Göteborg
Tomträtten är på totalt 18.200 kvm. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av sporthall vid Lundenskolan i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser ny idrottshall genom tillbyggnad av befintlig gymnastikbyggnad vid skola i 2 etapper. Etapp 1 avser grundläggning till och med färdiggjuten bottenplatta inklusive ingjutningsgods samt markarbeten till och med förstärkningslager.
Utvändig ombyggnad av Frölunda kulturhus
Projektet avser tilläggs isolering, nytt grönt tak och solceller på taket och renovering av fasader med bl a byte av fönster.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från kontor till F-9 skola.
Ombyggnad av ett nytt stadsdelshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor för Stadsdelsförvaltningen Centrum.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och renrum för Apoteksbolaget.
Nybyggnad av förskola på Kvillebäcken, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och tillagningskök.
Nybyggnad av skola i Biskopsgården, Göteborg
Planer finns för förskola på ca sex avdelningar i två till tre våningar. Byggstart tidigast början 2018.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Avser nybyggnad av 7-9 skola inklusive matsal och storkök i Hus G, rivning av Hus D och flytt av befintlig kulvert, ombyggnad av Hus B samt mark- och VA-arbeten och en ny lekplats. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Beslut saknas. Planer finns på tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-5 skola i två plan för ca 150 elever samt ombyggnad av hus B för att klara en ökad belastning på kök, matsal och gymnastik.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.
Ombyggnad i Frölunda kulturhus
Projektet avser invändig renovering av ventilation, el och data i skolbloket, storkök, gångstråk och brandsäkerhet i kulturhus.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar på ca 1495 kvm. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av förskola i Hisings Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar på ca 1495 kvm. När byggnaden är klar kommer den befintliga förskolan att rivas. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av förskola på Utby, Göteborg
Projektet avser rivning av förskola och nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Rivningsarbetet påbörjas i september/oktober 2017.
Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan. och byte av räcken runt "torget" samt anläggande av ny markbeläggning och ny belysning.
Tillbyggnad av hotell på Lorensberg, Göteborg Etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av hotellet med bl a en kongresshall med plats för 650 personer, matsal mm. Grundarbetet påbörjas i augusti 2016.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Kålltorp Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fem avledningar med souterrainvåning samt tillagningskök. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus på 2 våningar med ca 150 parkerings platser. Pålningsarbetet påbörjades i maj 2017.
Nybyggnad av resecentrum i Angered
Projektet avser nybyggnad av resecentrum i två plan, bottenplan innehåller vänthall, konceptbutik, kafé mm och på plan två personalytor och teknikutrymmen, även miljöbyggnad och skärmtak ska byggas.
Ombyggnad till vintillverkning och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till vintillverkning och restaurang.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av renrum för APL inom befintliga lokaler på Sahlgrenska sjukhuset. Leverantör av renrum: Caverion Sverige AB, Box 654, 751 27 Uppsala, tel 018-691200. Ulf Egerhäll.
Ombyggnad och anpassning av skola i Göteborg
Avser ombyggnad och anpassning från F-9 skola till F-6 skola och utökning med 150 elever. Ny lösning för ventilationen samt tillgänglighetsanpassning med nya hissar och lyftbord. Kallvinden kommer att byggas om till en ny våning som ska användas som lärarexpedition och grupp/konferensrum. Avser även komplettering av skolgård.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser en ny förskola i två plan med 6 avdelningar och mottagningskök. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus (BOA 700 kvm).
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar längs Trollbärsvägen. Uppskattad kostnad.
Ny ventilation i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Nybyggnad av resecentrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av resecentrum i två plan. I entréplan finns vänthall, wc och en mindre butik och på plan två finns personalytor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvårdsklinik, nybyggnad av återvinningshus samt nytt ytskikt på yttertak (ca 2000 kvm). Uppskatta byggstart.
Moduler för tillfälliga lokaler för förskola i Göteborg
Avser inhyrning av tillfälliga lokaler för evakuering av förskola med fyra avdelningar med administrativa lokaler samt kök. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av administrationslokal i Göteborg
Avser ombyggnad av administrationsbyggnaden på Chalmers. Administrationsbyggnaden ska förenas med ett sammanträdesrum som bildar en port från norr in på området.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas.
Ombyggnad av gymnasieskola i Göteborg
Avser totalrenovering av alla ytskikt samt byte av belysning i storkök. Man kommer även att byta brunnar och göra el och VVS-installationer.
Energiprojekt aggregatbyte på sjukhus i Göteborg
Projektet avser byte av tre ventilationsaggregat i sjukhus.
Ombyggnad av hotell i Göteborg
Planerat projekt. Avser flyttning av entré, renovering eller utbyte av 3 st gästhissar, uppfräschning av 5 st lägenheter samt byggnation av en vinterträdgård. Projekten kan komma att delas upp. Byggstart planerad inom 2 år.
Fasadbyte av hotell i Göteborg
Planer finns för byte av fasad inom 5 år. Fasadmaterial är inte fastställt ännu.
Ombyggnad av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för att anpassa lokalerna till de nya förutsättningar för samlad Neuro sjukvård.
Ombyggnad av sängbutik i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av sängbutik.
Nybyggnad av handelslokaler i Björlanda
Projektet avser nybyggnad av handelshus Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Söker hyresgäst. När hyresgäst finns kan bygget starta. Avser påbyggnad med en våning på kontor. Byggstart tidigast våren 2019.
Renovering av fasader på skola i Göteborg
Avser omfogning av tegelfasader på Kålltorpsskolans alla hus.
Ombyggnad av ventilation vid gymnasieskola och i Göteborg
Avser modernisering av ventilationen vid Aschebergsgymnasiet/Vasa Vux i Göteborg. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av Medicin Teknik Sahlgrenskas befintliga verkstad och anpassning av isoptonintaget.
Uppförande av paviljong till Östra Sjukhuset i Göteborg
Avser uppförande av paviljong med 2 förlossningsrum för patienter med isoleringsbehov, BB-rum, mottagningsverksamhet samt administration. Ytan är ca 1000 m2 fördelade i två plan med förbindelsegång mot befintliga Kvinnokliniken. I entreprenaden ingår att projektera och uppföra paviljonger och förbindelsegång, inklusive mark och grundläggning, samt att upplåta dessa med hyresrätt till beställaren.
Förskole paviljonger i Göteborg
Projektet avser montering av paviljonger inför rivning av skola och nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Mötesplats Frihamnen Göteborg
Uppdraget innebär att tillsammans med Älvstranden och Stadsbyggnadskontoret föreslå, projektera och genomföra gestaltning av mötesplats bestående av lekstruktur med gemensamhetshus för den temporära staden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av förskola i Styrsö, Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av fläktrum, installation av ventilerat golv, flytt av väggar, ny eldragning mm.
Nybyggnad av bensinstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad drivmedelsanläggning.
In- ochvändig upprustning av kapell Göteborg
Projektet avser invändig upprustning, renovering av fönster och tornfasad, renovering av järnstaket och omförgyllning av kors.
Ombyggnad lokaler i Göteborg
Projektet avser hyresgästanpassning. Projektet är under utredning.
Ombyggnad till kryssningsetrminal Stigbergskajen, Göteborg
Avser ombyggnad av lokal till kryssningsterminal som passagerare passerar genom vid anlöp. Kryssningslokalen innehåller butik, förråd, pentry, och ankomsthall. Avser även åtgärder i kontorslokaler för angränsande hyresgäst.
Nybyggnad av båthall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, båthall/kontor. Arbetet med mark- och betongplatta påbörjades under sommaren 2015. Byggstart hösten 2017.
Återställning ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser återställning av ventilation i skola. Återställningen gäller de delar som har självdrag.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Ombyggnad av kylsystem i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kylsystem, utbyte av 2 befintliga kylmaskiner placerade på kylmaskinrum på plan 7 med kylmedelkylare placerade på yttertaket.
Nybyggnad av terminalbyggnad i Göteborg
Avser nybyggnad av en enklare terminalbyggnad. Nedmontering och rivning av befintlig terminal ingår i entreprenaden.
Ramavtal avseende arkitekttjänster för Liseberg AB
Avser ramavtal avseende tekniska konsulter - arkitekttjänster för Liseberg AB. Uppdragen omfattar förstudie, program, projektering, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
Fasadrenovering av skola i Göteborg
Avser renovering av fasad på Skårsskolan, hus B. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser renovering av föreläsningssal och förberedelse för installation av AV-utrustning. Omfattar även avdelning av befintligt rum samt skapande av nytt pentry.
Renovering av tornfasader på kyrka Göteborg
Projektet avser renovering av tornfasad på kyrka. Byggstart mars/april 2018.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Objektet innefattar renovering av fasad, plåtarbeten, skiffertak och 536 fönster på Kungsladugårdsskolan.
Ombyggnad av husvärdskontor och miljövärdskontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av husvärdskontor på Brahegatan och miljövårdskontor på Götaholmsgatan/Skansgatan.
Nybyggnad av kontorsmoduler i Göteborg
Behovet av moduler är 5-10 år. Avser 4 moduler i 2 plan innehållande möteslokaler och toaletter. Våning 1 ska vara tillgänglighetsanpassad.
Tillbyggnad av restaurang hotell i Göteborg
Planer finns för tillbyggnad av restaurang på plan 1 med burspruk. Ger ca 80 nya platser. Utbyggnad med glasgolv. Osäker byggstart.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser inredning av konferensrum och kontorslokaler på ett våningsplan samt nya fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: