Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västerås

Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 20000-30000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås
När verksamheten har kommit igång sker rivningen av den befintliga anläggning.
Nybyggnad av skola i Västerås
En tre paralleig skola från årskurs F-6, ca 500 st elever.
Ombyggnad till kontor och ev handel i Västerås
Entreprenaden omfattar två faser, fas 1 och fas 2. Innan fas 1 Arbetet startar med en gemensam workshop som ska resultera i en partneringdeklaration och ett partneringavtal. Partneringdeklarationen ska innehålla produkt- och processmål samt en väl definierad projektorganisation. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Utredningar genomförs för alternativ beträffande installationssystem och materialval (LCC-kalkyler) samt för produktionsmetoder. En gemensam risk- och möjlighetsanalys görs för belysa projektets risker. Analysen ska användas för att prissätta riskkostnadskalkylen och för att förebygga extrakostnader, produktions- och kvalitetsproblem. På basis av systemhandlingarna och risk- och möjlighetsanalysen ska entreprenören ta fram en riktkostnadskalkyl för entreprenaden. Riktkostnadskalkylen ska innehålla en nettokalkyl för entreprenadkostnader, samt en riskkostnadskalkyl och entreprenörsarvode. Riktkostnadskalkylen ska fastställas i samråd med beställaren. När beställaren och entreprenören är överens om riktkostnaden tecknas avtal för skede 2. Beställaren ska dock ha rätt att avbryta projektet efter det att riktkostnaden är framtagen. Vid avbrott gäller med ändring av ABT 06 kap 6 § 11 att ersättning endast utgår för nedlagd insats. Beställaren ska ha full äganderätt till samtliga handlingar som entreprenören tagit fram i projektet och kan lägga dessa till grund för en ny upphandling. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3
Däcket är grundlagt på pålar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Byggnaden är i fem plan med butiksdel i markplan. Butiksdelen är rålokal men med komplett skalskydd och kommer färdigställas under entreprenadtiden i annan entreprenad.
Nybyggnad av innebandyarena i Västerås
Objektet avser nybyggnad av en innebandyarena på Rocklundaområdet i Västerås med option för att även bygga en träningshall sammansatt med arenan.
Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.
Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 3
1 huskropp med 4-6 våningar. Sammanlagt 3500 kvm.
Nybyggnad av träningshall i Västerås
Option för att även bygga en träningshall sammansatt med Rocklunda innebandyarenan.
Nybyggnad av postterminal i Västerås
Den 5 000 kvadratmeter stora byggnaden ersätter fem stycken terminaler i området.
Nybyggnad av förskola i Önsta, Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Denna förskola föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.
Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Rivning av 2 st avdelningar. Nybyggnad av 4 st avdelningar.
Nybyggnad av gymnastiksal vid Önstaskolan i Västerås
Återuppbyggnad av gymnastikhall efter brand. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av skollokaler i Västerås
5 st klassrum, tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen samt tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.
Nybyggnad av kyrka i Hässlö, Västerås
Kyrkan ska ha plats för ca 100-120 st personer och utföras i rysk-nordisk stil.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carportlänga.
Ombyggnad av sporthall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entresol.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Ändrat användningssätt av lokal samt fasadändring. Ombyggnad för servering, livsmedelsbutik m.m.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Påbyggnad på ca 100 kvm på befintligt hus. Omklädningsrum och kontor.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västerås
Bygglov för ändring av taktäckningsmaterial.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av kontorslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor, fasadändring, rivning av kallförråd och tvätthall, ändring av planlösning samt vs, ventilation och brandanpassning.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av dagcenter i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från skola till daglig verksamhet samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändrad planlösning, nybyggnation av huvudentré samt rivning av befintlig huvudentré.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fastighet för kontorsändamål.
Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av gym.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av inglasad entré.
Nybyggnad av personallokal i Västerås
Bygglov för nybyggnad av väntlokal och personalutrymmen.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affär och markanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal, fasadändring och ny entré, skyltning samt rivning av del av personalutrymmen.
Tillbyggnad av carport i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av carport och inglasad uteplats.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage med grindar samt spaljé.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivning av befintliga garage.
Nybyggnad av servering i Västerås
Bygglov för nybyggnad av pergola med automatisk takanslutning.
Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av inglasad uteservering.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor med 9*5 kvm samt inglasning av uteplats.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av utemarknad med växthustak.
Nybyggnad av servicebyggnad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av vinterbonad servicebyggnad.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 teknikbodar samt 30 meter högt ostadgat torn. site t315649.3.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (igensättning av fönster samt justering av entrédörr).
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (ta bort fönster och montera dörr).
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (upptagning av port).
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, utrymningstrappa.
Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av uteservering (tidsbegränsad).
Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för uppförande av 1 st omklädningspaviljong och 2 st kontorspaviljonger (tidsbegränsat).
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för uppförande av antennbärare, mobilbasstation och 2 st teknikbodar.
Nybyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för uppsättning av toalettkabin.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt affär till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av lägenhet och kontor till stor kontorslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av färgsättning på fasad samt byte av 2 ståldörrar till glas.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Avser byte av fönster till dörr för att skapa utrymningsväg.
Tillbyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: