Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västerås

Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 20000-30000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås
När verksamheten har kommit igång sker rivningen av den befintliga anläggning. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad till kontor och ev handel i Västerås
Entreprenaden omfattar två faser, fas 1 och fas 2. Innan fas 1 Arbetet startar med en gemensam workshop som ska resultera i en partneringdeklaration och ett partneringavtal. Partneringdeklarationen ska innehålla produkt- och processmål samt en väl definierad projektorganisation. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Utredningar genomförs för alternativ beträffande installationssystem och materialval (LCC-kalkyler) samt för produktionsmetoder. En gemensam risk- och möjlighetsanalys görs för belysa projektets risker. Analysen ska användas för att prissätta riskkostnadskalkylen och för att förebygga extrakostnader, produktions- och kvalitetsproblem. På basis av systemhandlingarna och risk- och möjlighetsanalysen ska entreprenören ta fram en riktkostnadskalkyl för entreprenaden. Riktkostnadskalkylen ska innehålla en nettokalkyl för entreprenadkostnader, samt en riskkostnadskalkyl och entreprenörsarvode. Riktkostnadskalkylen ska fastställas i samråd med beställaren. När beställaren och entreprenören är överens om riktkostnaden tecknas avtal för skede 2. Beställaren ska dock ha rätt att avbryta projektet efter det att riktkostnaden är framtagen. Vid avbrott gäller med ändring av ABT 06 kap 6 § 11 att ersättning endast utgår för nedlagd insats. Beställaren ska ha full äganderätt till samtliga handlingar som entreprenören tagit fram i projektet och kan lägga dessa till grund för en ny upphandling. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Nybyggnad av innebandyarena i Västerås
Objektet avser nybyggnad av en innebandyarena på Rocklundaområdet i Västerås med option för att även bygga en träningshall sammansatt med arenan.
Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.
Nybyggnad av postterminal i Västerås
Den 5 000 kvadratmeter stora byggnaden ersätter fem stycken terminaler i området.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor.
Nybyggnad av förskola i Önsta, Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Denna förskola föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt dessa 2 förskolor på option. Konceptförskolor.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Nybyggnad av gymnastiksal vid Önstaskolan i Västerås
Återuppbyggnad av gymnastikhall efter brand. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Rivning av 2 st avdelningar. Nybyggnad av 4 st avdelningar.
Nybyggnad av kontorshus i Västerås
Nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av skollokaler i Västerås
5 st klassrum, tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Påbyggnad på ca 100 kvm på befintligt hus. Omklädningsrum och kontor.
Rivning och återuppbyggnad av restaurang i Västerås
Rivning och återuppbyggnad av brandskadad restaurang.
Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 7
Avser ommöblering och ytskikt i kundzonen.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carportlänga.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förskola samt marklov för skolgård.
Underhållsrenovering av kulturhistoriska byggnader, Västerås
Fasadmålning, tak- och fönsterrenovering.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till restaurang.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och garage, ändring av fasad på befintligt garage samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och verkstad/lager samt uppförande av skylt.
Ombyggnad av dagcenter i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från skola till daglig verksamhet samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av befintlig lokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (fönsterbyte).
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningssätt från butik/lager till gym och bingohall.
Nybyggnad av personallokal i Västerås
Bygglov för nybyggnad av väntlokal och personalutrymmen.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affär och markanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för uppsättning av solpaneler.
Nybyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för uppsättning av toalettkabin.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt affär till restaurang.
Tillbyggnad av carport i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av carport och inglasad uteplats.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor med 9*5 kvm samt inglasning av uteplats.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (upptagning av port).
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med 2 st utrymningstrappor.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av enbostadshus till kontor med ny handikappanpassad toalett samt ramp till byggnaden.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Ombyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för ändring av förråd till gästtoalett.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av 2 st teknikhus, schaktning samt marklov för markbäddar delvis ovan mark.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, entré samt 2 utrymningsdörrar.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Avser mindre ändring av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västerås
Bygglov för ändring av taktäckningsmaterial.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: