Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 147 st.

Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 20000-30000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås
När verksamheten har kommit igång sker rivningen av den befintliga anläggning. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad till kontor och ev handel i Västerås
Entreprenaden omfattar två faser, fas 1 och fas 2. Innan fas 1 Arbetet startar med en gemensam workshop som ska resultera i en partneringdeklaration och ett partneringavtal. Partneringdeklarationen ska innehålla produkt- och processmål samt en väl definierad projektorganisation. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Utredningar genomförs för alternativ beträffande installationssystem och materialval (LCC-kalkyler) samt för produktionsmetoder. En gemensam risk- och möjlighetsanalys görs för belysa projektets risker. Analysen ska användas för att prissätta riskkostnadskalkylen och för att förebygga extrakostnader, produktions- och kvalitetsproblem. På basis av systemhandlingarna och risk- och möjlighetsanalysen ska entreprenören ta fram en riktkostnadskalkyl för entreprenaden. Riktkostnadskalkylen ska innehålla en nettokalkyl för entreprenadkostnader, samt en riskkostnadskalkyl och entreprenörsarvode. Riktkostnadskalkylen ska fastställas i samråd med beställaren. När beställaren och entreprenören är överens om riktkostnaden tecknas avtal för skede 2. Beställaren ska dock ha rätt att avbryta projektet efter det att riktkostnaden är framtagen. Vid avbrott gäller med ändring av ABT 06 kap 6 § 11 att ersättning endast utgår för nedlagd insats. Beställaren ska ha full äganderätt till samtliga handlingar som entreprenören tagit fram i projektet och kan lägga dessa till grund för en ny upphandling. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Nybyggnad av sjukhus i Sala
Nybyggnation sker efter rivning av husen 300 01,02.
Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga
Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av innebandyarena i Västerås
Objektet avser nybyggnad av en innebandyarena på Rocklundaområdet i Västerås med option för att även bygga en träningshall sammansatt med arenan.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.
Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.
Nybyggnad av postterminal i Västerås
Den 5 000 kvadratmeter stora byggnaden ersätter fem stycken terminaler i området.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor.
Nybyggnad av förskola i Önsta, Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Denna förskola föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt dessa 2 förskolor på option. Konceptförskolor.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Nybyggnad av gymnastiksal vid Önstaskolan i Västerås
Återuppbyggnad av gymnastikhall efter brand. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av förskola i Kolsva
Nybyggnad förskola med 6 avdelningar i ett plan med gemensamt kök och matsal. Förslag på placering av förskolan är fastigheten Bergtorpet 1:4
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Tillbyggnad av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus A och B. Nya ytskikt, ny WC och RWC. Ombyggnad i hus G, och tillbyggnad med hus H med lokaler som skall inrymma klassrum, grupprum, bibliotek och nya WC-grupper. Utvändig anpassning av mark. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ombyggnad från industri till kontor.
Ombyggnad av skolbyggnad i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation på del av Hus A och B, källare, plan 1 samt plan 2. Nytt luftbehandlingsaggregat. Ny utvändig trappa och ramp för ny entré till rum 1106. Igensättning av fönster- och dörröppningar. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten. Arbeten ska etappindelas så att varje våningsplan eller del av våningsplan färdigställs innan arbeten får påbörjas på nästa våningsplan. Exakt utförande av etappindelning utförs i samråd med beställare.
Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 3
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Rivning av 2 st avdelningar. Nybyggnad av 4 st avdelningar.
Nybyggnad av kontorshus i Västerås
Nybyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av tillagningskök på gymnasieskola i Arboga
Avser ombyggnad av Vasagymnasiets mottagningskök till tillagningskök. Total ombyggnad av köket och installationer samt utökning till intilliggande rum och nytt fläktrum på taket.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser utbyggnad av slöjdsal, bibliotek och musiksal.
Ombyggnad av fd butikslokal till vårdcentral/sjukgymnastik i Surahammar
Entreprenaden består av att bygga om en fd ICA -butik till ny vårdcentral och sjukgymnastik med gym. Byggnaden består idag i princip av ett skal som skall fyllas. Ombyggnad ca 1590 m2 samt tillbyggnad ca 70 m2.
Nybyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.
Nybyggnad av skollokaler i Västerås
5 st klassrum, tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen samt tillhörande markarbeten.
Renovering av hissar på Västmanlands sjukhus i Köping
Hiss 8-9, 10-11, 12-13 ny hisskorg med ny inredning. Hiss 17-18, 21-22 ny inredning, nya dörrar. Hiss 7 foliering, ny inredning.
Invändigt underhåll av kontorshus i Köping
1200 kvm renovering ytskikt, ändrad rumsindelning, ny el och vvs.
Tillbyggnad av kontor i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad inom fastigheten hantverkaren 17, fagersta kommun.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Påbyggnad på ca 100 kvm på befintligt hus. Omklädningsrum och kontor.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Rivning och återuppbyggnad av restaurang i Västerås
Rivning och återuppbyggnad av brandskadad restaurang.
Om- och tillbyggnad av skola i Norberg
Avser tillbyggnad av entré, nya ytskikt, nytt luftbehandlingsaggregat, mindre ytor med ny asfaltsbeläggning och erforderliga återställningsarbeten av mark.
Ombyggnad av ventilation mm i kulturskola i Arboga
Avser uppdatering av ventilation, komplettering av kyla, byte av styr/regler samt uppdatering av brandlarm.
Ny ventilation och renovering av duschrum vid Ekbacksbadet i Arboga
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt renovering av duschrum.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carportlänga.
Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 7
Avser ommöblering och ytskikt i kundzonen.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Planerat projekt. Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement. Uppskattad byggstart och kostnad.
Underhållsrenovering av kulturhistoriska byggnader, Västerås
Fasadmålning, tak- och fönsterrenovering.
Rivning av omklädningsrum i Köping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av Kristinelundsbadets omklädningsrum och kioskbyggnad i anslutning till huvudentrén samt skärmtak kopplade till dessa byggnader för att ge plats för ett nytt badhus och en ny idrottshall.
Utbyte av passagesystem och övervakningskameror i Köping
Utbyte av inpassagesystem och kameraövervakning.
Ombyggnad av tak på järnvägsstation i Sala
Bygglov ombyggnad av tak på järnvägsstation.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av automatstation i Arboga
Bygglov ombyggnad av befintlig automatstation, rivning av befintligt skärmtak, uppgrävning av 3 cisterner, nytt skärmtak, nya cisterner samt oljeavskiljare.
Tillbyggnad av affärshus i Arboga
Bygglov tillbyggnad av affärshus/utemarknad, ändring av planlösning, 205 m².
Tillbyggnad av skola i Sala
Bygglov tillbyggnad skola.
Nybyggnad av idrottshall i Skinnskatteberg
Nybyggnad av multisportarena.
Ombyggnad av vandrarhem i Köping
Ändrad användning från restaurang till Bed & Breakfast.
Tillbyggnad av samlingslokal i Köping
Tillbyggnad av publika lokaler - vindskydd, ändrad planlösning samt installation av hiss.
Rivning av vårdhem i Köping
Rivning av vårdlokaler samt två oljecisterner.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Anmälan väsentlig ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Arboga
Anmälan ändring av bärande konstruktion i samlingslokal.
Nybyggnad av personallokal i Västerås
Bygglov för nybyggnad av väntlokal och personalutrymmen.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affär och markanläggning.
Ombyggnad av hotell i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av två lägenheter i hotell samt upptagning av ny dörr i fasad och nybyggnad av lastkaj.
Tillbyggnad av förskola i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av förskola inom fastigheten sparven 3, fagersta kommun.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och garage, ändring av fasad på befintligt garage samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och verkstad/lager samt uppförande av skylt.
Utvändigt underhåll av kontor i Sala
Bygglov för fasadändring på kontor/butik.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av byggnad (instution sis) inom fastigheten sundbo 7:63, fagersta kommun.
Ombyggnad av dagcenter i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från skola till daglig verksamhet samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av befintlig lokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (fönsterbyte).
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningssätt från butik/lager till gym och bingohall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: