Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 152 st.

Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 20000-30000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås
När verksamheten har kommit igång sker rivningen av den befintliga anläggning.
Nybyggnad av skola i Västerås
En tre paralleig skola från årskurs F-6, ca 500 st elever.
Ombyggnad till kontor och ev handel i Västerås
Entreprenaden omfattar två faser, fas 1 och fas 2. Innan fas 1 Arbetet startar med en gemensam workshop som ska resultera i en partneringdeklaration och ett partneringavtal. Partneringdeklarationen ska innehålla produkt- och processmål samt en väl definierad projektorganisation. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Utredningar genomförs för alternativ beträffande installationssystem och materialval (LCC-kalkyler) samt för produktionsmetoder. En gemensam risk- och möjlighetsanalys görs för belysa projektets risker. Analysen ska användas för att prissätta riskkostnadskalkylen och för att förebygga extrakostnader, produktions- och kvalitetsproblem. På basis av systemhandlingarna och risk- och möjlighetsanalysen ska entreprenören ta fram en riktkostnadskalkyl för entreprenaden. Riktkostnadskalkylen ska innehålla en nettokalkyl för entreprenadkostnader, samt en riskkostnadskalkyl och entreprenörsarvode. Riktkostnadskalkylen ska fastställas i samråd med beställaren. När beställaren och entreprenören är överens om riktkostnaden tecknas avtal för skede 2. Beställaren ska dock ha rätt att avbryta projektet efter det att riktkostnaden är framtagen. Vid avbrott gäller med ändring av ABT 06 kap 6 § 11 att ersättning endast utgår för nedlagd insats. Beställaren ska ha full äganderätt till samtliga handlingar som entreprenören tagit fram i projektet och kan lägga dessa till grund för en ny upphandling. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Nybyggnad av sjukhus i Sala
Nybyggnation sker efter rivning av husen 300 01,02.
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3
Däcket är grundlagt på pålar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Byggnaden är i fem plan med butiksdel i markplan. Butiksdelen är rålokal men med komplett skalskydd och kommer färdigställas under entreprenadtiden i annan entreprenad.
Nybyggnad av innebandyarena i Västerås
Objektet avser nybyggnad av en innebandyarena på Rocklundaområdet i Västerås med option för att även bygga en träningshall sammansatt med arenan.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.
Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 3
1 huskropp med 4-6 våningar. Sammanlagt 3500 kvm.
Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.
Nybyggnad av träningshall i Västerås
Option för att även bygga en träningshall sammansatt med Rocklunda innebandyarenan.
Nybyggnad av postterminal i Västerås
Den 5 000 kvadratmeter stora byggnaden ersätter fem stycken terminaler i området.
Nybyggnad av idrottshall i Norberg
Objektet avser nybyggnad av idrottshall och fritidsgård. Byggnaden skall inrymma idrottshall, omklädningsrum, café, servering och kök samt utrymme för fritidsgård med tillhörande utrymmen. Kombinationshall med läktarplatser för ca 300 personer. Fritidsgård skall inrymma ca 100 personer. Utvändig anpassning av mark för parkering av personbilar och uppställning av husbilar och husvagnar.
Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.
Nybyggnad av förskola i Önsta, Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Denna förskola föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.
Tillbyggnad av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus A och B. Nya ytskikt, ny WC och RWC. Ombyggnad i hus G, och tillbyggnad med hus H med lokaler som skall inrymma klassrum, grupprum, bibliotek och nya WC-grupper. Utvändig anpassning av mark. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor.
Ombyggnad av skolbyggnad i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation på del av Hus A och B, källare, plan 1 samt plan 2. Nytt luftbehandlingsaggregat. Ny utvändig trappa och ramp för ny entré till rum 1106. Igensättning av fönster- och dörröppningar. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten. Arbeten ska etappindelas så att varje våningsplan eller del av våningsplan färdigställs innan arbeten får påbörjas på nästa våningsplan. Exakt utförande av etappindelning utförs i samråd med beställare.
Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 3
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Rivning av 2 st avdelningar. Nybyggnad av 4 st avdelningar.
Nybyggnad av gymnastiksal vid Önstaskolan i Västerås
Återuppbyggnad av gymnastikhall efter brand. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av skollokaler i Västerås
5 st klassrum, tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen samt tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser utbyggnad av slöjdsal, bibliotek och musiksal.
Nybyggnad av kyrka i Hässlö, Västerås
Kyrkan ska ha plats för ca 100-120 st personer och utföras i rysk-nordisk stil.
Renovering av hissar på Västmanlands sjukhus i Köping
Hiss 8-9, 10-11, 12-13 ny hisskorg med ny inredning. Hiss 17-18, 21-22 ny inredning, nya dörrar. Hiss 7 foliering, ny inredning.
Invändigt underhåll av kontorshus i Köping
1200 kvm renovering ytskikt, ändrad rumsindelning, ny el och vvs.
Omläggning av terassbjälklag på garagetak, Nygård 1, i Köping
Planerat projekt. Antagen entreprenör på projekt 919845 har option på detta. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Nybyggnad av bilhall i Arboga
Bygglov nybyggnad av bilfirma, 546 m².
Ombyggnad av tillagningskök på gymnasieskola i Arboga
Avser ombyggnad av Vasagymnasiets mottagningskök till tillagningskök. Total ombyggnad av köket och installationer samt utökning till intilliggande rum och nytt fläktrum på taket.
Om- och tillbyggnad av skola i Norberg
Avser tillbyggnad av entré, nya ytskikt, nytt luftbehandlingsaggregat, mindre ytor med ny asfaltsbeläggning och erforderliga återställningsarbeten av mark.
Ombyggnad av ventilation mm i kulturskola i Arboga
Avser uppdatering av ventilation, komplettering av kyla, byte av styr/regler samt uppdatering av brandlarm.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carportlänga.
Ny ventilation och renovering av duschrum vid Ekbacksbadet i Arboga
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt renovering av duschrum.
Hyra av moduler till skola i Sala
Lokalbehovet gäller totalt två stycken undervisningsrum med tillhörande lokaler.
Utbyte av passagesystem och övervakningskameror i Köping
Utbyte av inpassagesystem och kameraövervakning.
Rivning av omklädningsrum i Köping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av Kristinelundsbadets omklädningsrum och kioskbyggnad i anslutning till huvudentrén samt skärmtak kopplade till dessa byggnader för att ge plats för ett nytt badhus och en ny idrottshall.
Ombyggnad av sporthall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entresol.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Ändrat användningssätt av lokal samt fasadändring. Ombyggnad för servering, livsmedelsbutik m.m.
Ombyggnad av personallokal i Sala
Bygglov för ändrad användning av grovtvättstuga till personalutrymmen i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Norberg
Bygglov för ändrad användning av gym till restaurang och livsmedelsbutik inom fastigheten norbergsby 50:4, norbergs kommun.
Ombyggnad av dagcenter i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från skola till daglig verksamhet samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fastighet för kontorsändamål.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av kontorslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till restaurang.
Ombyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändrad planlösning, nybyggnation av huvudentré samt rivning av befintlig huvudentré.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västerås
Bygglov för ändring av taktäckningsmaterial.
Tillbyggnad av kontor i Sala
Bygglov kontor/kontorshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Köping
Tillbyggnad av publika lokaler - vindskydd, ändrad planlösning samt installation av hiss.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Påbyggnad på ca 100 kvm på befintligt hus. Omklädningsrum och kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Sala
Anmälan fasadändring takbyte.
Ombyggnad av kontor i Fagersta
Anmälan om ändrad planlösning och ventilation av kontorslokaler inom fastigheten centrum 5, fagersta kommun.
Ombyggnad av samlingslokal i Sala
Anmälan samlingslokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Arboga
Anmälan ändring av bärande konstruktion i samlingslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Surahammar
Ansökan om bygglov / fasadändring / skyltlov.
Nybyggnad av personallokal i Västerås
Bygglov för nybyggnad av väntlokal och personalutrymmen.
Ombyggnad av museum i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av växthus samt flyttning av museibyggnad inom fastigheten ängelsberg 1:21 och 11:3, fagersta kommun.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affär och markanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal, fasadändring och ny entré, skyltning samt rivning av del av personalutrymmen.
Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av gym.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av inglasad entré.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor, fasadändring, rivning av kallförråd och tvätthall, ändring av planlösning samt vs, ventilation och brandanpassning.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad inom fastigheten hantverkaren 17, fagersta kommun.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändring av ventilation i kontorslokaler.
Tillbyggnad av klubbhus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av tävlingsanläggning inom fastigneten åvestbo 18:242, fagersta kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: