Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 158 st.

Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.
Nybyggnad av förskola samt ombyggnad av F-3 skola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och nytt tillagningskök samt ombyggnad av befintliga skollokaler.
Nybyggnad av psykiatribyggnad NUS i Umeå
Byggnadens värmesystem ska försörjas av ett geoenergilager av typ borrhålslager placerat delvis under byggnaden. Till borrhålslagret ska kopplas 2 st värmepumpar placerade i teknikcentral i källarplan. Byggprojektet avser en fristående nybyggnation av by 28 vid NUS. Byggnaden kommer att inrymma psykiatrisk dagvård, mottagningar samt vårdavdelningar för BUP, allmän psykiatri och rättspsykiatri. Byggnaden omfattar 5 våningsplan med en area BTA på 33 000 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. Avser delentreprenad: DE04 - Luftbehandlingsentreprenad inklusive styr, delentreprenaden DE03 - Sprinklerentreprenad, delentreprenaden DE05 - Elentreprenad, delentreprenaden GE01 (DE01) Husbyggnad inklusive Mark och Rivning, delentreprenad DE02 - rörentreprenad samt delentreprenaden DE06 - Hissentreprenad.
Nybyggnad av klätterhall i Umeå
17 meter fri klätterhöjd.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, hörselanpassad.
Tillbyggnad av förskola i Skellefteå
Tillbyggnad av förskola 6 avdelningar.
Nybyggnad av godsterminal i Umeå
Umeå kommun avser att bygga ny godsterminal med tillhörande spår och vägar inom Umeå Hamn. Inom arbetsområdet finns förorenade områden där destruktion av oljerester skett. I entreprenaden ingår sanering av det förorenade området.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Utvändigt underhåll samt renovering av kontor i Umeå
Fastigheten ska renoveras. Bottenvåningen ska göras om till butikslokaler. Fasaden ska öppnas upp i markplan med "skyltfönster", delar av fasaden ska återställas till ursprungsskick. Huset ska putsas om och ändra färg från blått till gult. Fasadarbeten ska vara färdiga sommaren 2018. Huset är kulturmärkt enligt Umeå kommun.
Tillbyggnad av förskola i Skellefteå
Tillbyggnad av förskola 4 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor, verkstad, förråd och logistikhall.
Nybyggnad av lägenheter i Vännäs etapp 3
Planer för nybyggnad av lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal. Fastigheten kommer att byggas för att uppfylla miljöcertifieringskraven enligt LEED silver.
Om- och tillbyggnad av skola i Lycksele
Totalentreprenaden omfattar utförande av komplett och driftfärdig anläggning inklusive erforderliga kringarbeten, med funktionsansvar. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Myndigheters (även lokala) föreskrifter ska tillgodoses. Entreprenören ska själv förvissa sig om dessa myndigheters krav. Efter upphandling har entreprenören ansvar för kostnadsstyrning av projektet.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Nybyggnad av hangarbyggnad i Lycksele
Objektet avser nybyggnation av helikopterhangar och tillhörande personaldel samt rivning av befintlig hangar. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar: Del 1 Nybyggnad av helikopterhangar samt Del 2 Rivning av befintlig hangar samt nybyggnad av personaldel.
Nybyggnad av inomhushall i Umeå
43 x 26m stor hall.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Sörfors skola F-9.
Nybyggnad av förskola i Olofsdal Umeå
Nybyggnad av förskola i Olofsdal, Umeå.
Nybyggnad av förskola i Taveliden Umeå
Nybyggnad av förskola i Taveliden, Umeå.
Nybyggnad av padeltennishall med omklädningsrum i Skellefteå
Objektet avser Nybyggnad av industrihall innehållande padeltennishall med omklädningsrum.
Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.
Om- & tillbyggnad av kontorshus i Skellefteå
Entreprenaden är enligt AFB. 13 Utförandeentreprenad med upphandlingform enligt AFB. 11 Generalentreprenad. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, byggnadsarbeten, hissinstallationer, arbeten med luftbehandling och VS-system, samt El- och tele-installationer för påbyggnad av befintligt kontorshus med tbå hela våningsplan och fläktrumsplan samt ombyggnad av befintliga våningsplan. Planerad publicering på e-avrop.com den 13 November 2017.
Utvändigt underhåll av förskola i Umeå
Fasadändring av förskola, rivning av fem förråd samt nybyggnad av två förråd.
Modulbyggnad Skellefteå lasarett
Upphandlingen avser köp av modulbyggnad om cirka 2 500 kvadratmeter som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet samt viss mottagningsverksamhet. Modulbyggnaden kommer att placeras inom sjukhusområdet. Upphandlingen genomförs genom urvalsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Urvalsförfarande genomförs i två steg. I steg 1 inbjuder landstinget intresserade leverantörer att skicka in en ansökan om att få lämna anbud. I steg 2 kommer de anbudssökanden som uppfyller samtliga kvalificeringskrav i steg 1 inbjudas att inkomma med anbud.
Ombyggnad av hamburgerbar i Solbacken
Ombyggnad av Max-restaurang i ett köpcentrum.
Ombyggnad till grundskola F-9 i Umeå
Konvertering Solskenet till grundskola F-9.
Ombyggnad till specialistvårdmottagning i Umeå
Omvandlingen av den del där Up2-gallerian låg.
Uppställning av paviljonger i Umeå
Avser uppsättning av paviljong till en förskola med 4 avdelningar, personalutrymmern och tillaggningskök i ca 15 år. på Böleäng i Umeå.
Uppställning av paviljonger i Umeå
Avser uppsättning av paviljong till en förskola med 4 avdelningar, personalutrymmern och tillaggningskök i ca 15 år på Älvan 1 på Tomtebo i Umeå.
Ombyggnad av förskola och korttidsboende i Ånäset, Robertsfors
Objektet avser en ombyggnation av Förskolan Apotekaren och korttidsboendet Gläntan samt parkeringsyta och ny huvudentré, nytt kylrum för smutstvätt, flytt av städ/tvättutrymme.
Ombyggnad för bagage drop med självservice vid Skellefteå Airport
Avser 4 band med bagage drop för självservice.
Installation av domstolstele- och presentationsteknik till Umeå Tingsrätt och Förvaltningsrätt
Entreprenaden består i byte av befintliga installationer till nya installationer för AV-system. I vissa av utrymmena kommer det placeras ny inredning och nya ytskikt.
Nybyggnad av studio i Skellefteå
Nybyggnad av vinterstudio.
Tillbyggnad av terminal i Skellefteå
Tillbyggnad av ankomst och avgående terminal.
Ombyggnad till restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang och fasadändring.
Tillbyggnad av handelsområde i Skellefteå
Tillbyggnad av handelsområde.
Installation av nya UPS-aggregat till Umeå kommun
Avser installation av fyra nya UPS aggregat med tillhörande utrustning åt Umeå kommun. Arbetet ska bedrivas som en totalentreprenad med el-entreprenören som totalentreprenör.
Ramavtal för taksäkerhetsåtgärder i Skellefteå kommun
Avser taksäkerhetsarbeten av karaktären inventering av fastigheters befintliga säkerhetssystem, upprätta åtgärdsförslag, underhållsåtgärder samt taksäkerhetsåtgärder på fastigheter som idag saknar utrustning. Avtalsperioden omfattar 2 år med möjlighet till 1+1 års förlängning.
Ramavtal avseende glasreparationer, Umeå kommun m fl
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning.
Utbyte av hissar på Mullbergsskolan i Skellefteå
Avser utbyte av hiss 1 med option på hiss 2. Entreprenaden består av utbyte av befintliga hissar, montering av nya hissar, nytt apparatskåp, slutjusterade, funktionsprovade, revisionsbesiktade och godkända anläggningar.
Etablering av Taco Bar i Umeå
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Umeå. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av trygghetslarm i Umeå kommun
Utbyte av trygghetslarm.
Ombyggnad av hotell i Umeå
Ändrad användning av nattklubb till hotell.
Byte av ventilationsaggregat på kontor i Umeå
Avser byte av 3 ventilationsaggregat i beställarens lokaler på kv Fogen, Löpevägen 3 samt Vikingen (Elverkshuset) och Smörasken Storgatan 34 i Umeå.
Byte av allmänbelysning i museum i Umeå
Entreprenaden omfattar byte av allmänbelysning i tre (3) utställningssalar. I arbetet ingår demontering av befintliga armaturer, belysningsskenor och kablage. Montering av ny belysning och driftsättning samt programering i styrsystemet KNX.
Ombyggnad av bostad och kontor i Umeå
Entreprenaden omfattar ombyggnationer vid beställarens lokaler. Testhuset kv. Ryttaren, Brogatan 15 Umeå.
Rivning av byggnader i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader inom kv Nyponet 1, Skellefteå, enligt följande: Hus 001/002 Byggyta ca 1220 m2 och Volym ca 4400 m3. Hus 003 Byggyta ca 970 m2 och Volym ca 6800 m3. Hus 005 Byggyta ca 600 m2 och Volym ca 3500 m3. Hus 006 Byggyta ca 930 m2 och Volym ca 4200 m3. Hus 009 Byggyta ca 420 m2. Tankstation Byggyta ca 100 m2.
Utvändigt underhåll av hotell i Umeå
Fasadändring av hotell.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skywalk gällande ytskikt.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av kontorsyta.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande utökad kontorsyta.
Tillbyggnad av butik i Skellefteå
Tillbyggnad av butikslokaler.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av befintlig förskola innan nybyggnad.
Rivning av kyrka i Umeå
Rivning av det gamla bönhuset och en komplementbyggnad.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garage, förråd och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av helikopterhangar i Umeå
Tillbyggnad av hangarbyggnad med balkong samt fasadändring.
Tillbyggnad av idrottshall i Umeå
Tillbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av ambulansstation och garage med garage, förråd och carport samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av tennishall i Skellefteå
Tillbyggnad av tennishall, anläggande av p-platser och handikappramp.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage/kontor.
Nybyggnad av båthus i Umeå
Nybyggnad av 16 st båthus.
Invändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Väsentlig ändring för ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: