Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västerbottens län

Bjurholm (1)
Dorotea (1)
Lycksele (10)
Malå (3)
Norsjö (1)
Sorsele (3)
Storuman (12)
Umeå (64)
Vindeln (7)
Vännäs (3)
Åsele (5)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 169 st.

Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Entreprenaden omfattar schakt och grundläggningsarbeten för kulturhus och hotell. Arbeten med luftbehandling, VS-system samt El- och telekanalisation ingår i entreprenaden. Byggs vid Kanalgatan/Torggatan. Stommen omfattar ca 5700 m3 limträ, ca 3000 m3 KL-trä C24, ca 180 ton stål och ca 4000 m3 betong.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Entreprenaden omfattar schakt och grundläggningsarbeten för kulturhus och hotell. Arbeten med luftbehandling, VS-system samt El- och telekanalisation ingår i entreprenaden. Byggs vid Kanalgatan/Torggatan. Stommen omfattar ca 5700 m3 limträ, ca 3000 m3 KL-trä C24, ca 180 ton stål och ca 4000 m3 betong.
Om- och tillbyggnad av grundskola/gymnasieskola i Umeå
Projektet omfattar totalrenovering av både ytskikt och tekniska installationer samt tillbyggnad på fastigheten Läroverket 1 Fridhemsgymnasiet i Umeå Kommun. Fastigheten har en total yta av ca 30 000 m² BTA. Tillbyggnad kommer att ske med ca 1500 m², ny entré, café samt reception.
Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå
Västerbottens Läns Landsting planerar för om- och tillbyggnad av byggnaderna 2-4 och 10 vid Norrlands universitetssjukhus. Ny helikopterplatta med hiss, nytt yttertak med fläktrum, tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, rivning av befintlig helikopterplatta samt påbyggnad av två våningsplan på 10 A och B.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.
Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors
Markägare är Hörnefors exploatering AB. Planer finns att sälja marken vidare för nybyggnad av 50-60 st villor, hyreslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, gruppboende samt eventuellt en förskola.
Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.
Nybyggnad av förskola i Umeå
6 st förskoleavdelningar.
Nybyggnad av utbildningslokaler i Skellefteå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av T2 College, trä- och teknikarena LOA ca 1350 m².
Ombyggnad av skola i Lycksele
Om- och tillbyggnad av Forsdalaskolan.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Till- och ombyggnad av Moröbacke HC.
Nybyggnad förskola i Obbola
Upphandlingen avser nybyggnad av förskolan Gunghästen i Obbola. I entreprenaden ingår rivning av befintlig byggnad enligt upphandlingsdokumenten.
Nybyggnad av gruppboende i Umeå
Ca 40 kvm/lgh. 11 lägenheter i ett hus, varav 6 lägenheter ingår i ett gruppboende.
Ombyggnad av skola i Holmsund
Avser renovering av yttertak, byte av ventilation och invändig renovering av lokaler. Omfattar 8 huskroppar. Kommer att utföras i tre deletapper.
Nybyggnad av idrottshallar och kontor i Umeå
2 idrottshallar samt 1 kontor, placering oklar.
Renovering av skola i Sorsele etapp 1
Objektet avser om- och tillbyggnad av hus A och B, Vindelälvsskolan enligt upprättade handlingar av TM konsult AB dat 2017-05-19. Total bruttoarea om- och tillbyggnad ca 1170 m2. Omfattningen i sin helhet framgår av anslutande bilagor.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.
Ombyggnad till musikskola samt förskola i Storuman
Objektet avser om- och tillbyggnad för förskolan Regnbågen i hus B2 och Kulturakademins musikskola i hus D på fastigheten Ormen 14 i Storuman. Total bruttoarea ombyggnad ca 720 m2 och tillbyggnad ca 60 m2.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Ombyggnad till butik i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av Blomsterlandet m.m.
Om- & tillbyggnad av skola i Umeå
Om- och tillbyggnad samt ändrad användning av verksamhetslokal till skola. Nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av kontor mm i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av och påbyggnad av befintlig byggnad. Ombyggnad ca 1600 m2, nybyggnad ca 340 m2. Objektet är beläget inom Skellefteå krafts industriområde, Hedensbyn.
Nybyggnad av handelshus i Storuman
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 1039 kvm.
Nybyggnad av handelshus, Skolgatan 15, i Storuman
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 1588 kvm.
Nybyggnad av handelshus, Industrivägen 17, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 2500 kvm.
Nybyggnad av handelshus, Industrivägen 19, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 3298 kvm.
Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.
Modulbyggnad Skellefteå lasarett
Upphandlingen avser köp av modulbyggnad om cirka 2 500 kvadratmeter som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet samt viss mottagningsverksamhet. Modulbyggnaden kommer att placeras inom sjukhusområdet. Upphandlingen genomförs genom urvalsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Urvalsförfarande genomförs i två steg. I steg 1 inbjuder landstinget intresserade leverantörer att skicka in en ansökan om att få lämna anbud. I steg 2 kommer de anbudssökanden som uppfyller samtliga kvalificeringskrav i steg 1 inbjudas att inkomma med anbud.
Om- & tillbyggnad av butik i Umeå
Om- och tillbyggnad av butiksbyggnad, fasadändring gällande byte av fasadmaterial och rivning av skärmtak.
Ny kylanläggningar i ishall i Umeå
Ny kylanläggning till A-hall och träningshall i ishallen på T3 Center.
Byte av kylanläggning på Umeå Arena
Omfattar rivning av befintlig havererad kylmaskinsanläggning. Installation av ny CO2-kylmaskinutrustning, driftsättning samt serviceåtagande. I entreprenaden ingår att efter rivning av befintlig kylmaskinutrustning ytskiktsrenovera kylmaskinrummet samt att bygga om befintlig elcentral.
Byte av tak på skolor, Skellefteå
Byte av tak på skolor.
Byte av sarg och publikskydd i ishall i Skellefteå
Entreprenaden omfattar ishockeysarg och publikskydd inklusive montering av sarg med tillhörande utrustning. Parallellt med denna entreprenad sker även uppbyggnad av ny ispist vilket medför viss samordning för att tidplanerna ska efterföljas.
Byte av ispist i ishall i Skellefteå
Rivning av befintlig ispist på Skellefteå Kraft Arena A-Hall. Uppbyggnad av ny ispist ca 1880 m2.
Ombyggnad entré mm vid kontor i Skellefteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: markarbeten för tomt, utrustning i tomt, rivnings- och ombyggnadsarbeten. Arbetenas omfattning framgår av handlingarna förtecknade under AFB.22.
Utvändig målning av fastigheter i Umeå, Del 1 paket 1
Objekten är uppdelade i 2 paket, varje objekt avser en separat entreprenad, där paket 1 utgör entreprenad: E01, E02, E03 och E04. E01 Bodbyn 1:42, bodbyns skola, Bodbyn 116, 905 95 Umeå. E02 Brännland 2:16, Brännlands skola, Brännlandsvägen 41, 905 92 Umeå. E03 Nanna 5, Fackens hus, Vasagatan 16, 903 29 Umeå. E04 Sörfors 4:24, Sörfors skola, Sörfors 169, 905 88 Umeå.
Hyresgästanpassning till folktandvården i Umeå
Uppdraget avser iordningställande av en ny Folktandvård i före detta bibliotekets lokaler. Ombyggnadsytan är ca 750 m2. Uppdraget är beläget i KV Idun, Umeå Kommun, Gamla biblioteket vid Rådhusesplanaden-Nygatan och ska vara färdigställt under mars 2018.
Tillbyggnad av förskola i Bygdeå
Upphandlingen omfattar en om och tillbyggnad på förskolan Fyrklövern i Bygdeå Robertsfors kommun i form av en totalentreprenad, entreprenadarbeten utförs under 2017.
Ny paviljong vid förskola i Obbola
Umeå kommun avser att hyra 1st. paviljong. Paviljongen ska vara installerad och inflyttningsklar 1 juni 2017. Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. De tre anbudsgivarna som ligger bäst till prismässigt är kvalificerad för auktion, övriga anbudsgivare kommer att uteslutas från utvärdering. Kvalificerade anbudsgivare kommer att bjudas in per e-post till den avslutande auktionen. Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.
Om- och tillbyggnad av kök för leverans av enportionsmat i Umeå
Objektet avser uppförande av kök samt ombyggnad av kylrum för leverans av enportionsmat. El, vent och vs-arbeten utförs av kommunens ramavtalsentreprenörer.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förråd, tillbyggnad av förskola och fasadändring.
Ombyggnad av fd matsal till musiksal och fritids vid Bureå skola
Entreprenaden omfattar mark- och husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, samt El- och teleinstallationer för ombyggnad av Bureå skola musik och fritids.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor, verkstad, förråd och logistikhall.
Tillbyggnad av handelsområde i Skellefteå
Tillbyggnad av handelsområde.
Nybyggnad av hangarbyggnad i Lycksele
Upphandlingen syftar till att upprätta ett kontrakt som reglerar projektledning för Lycksele kommuns investeringsprojekt under perioden 2017-2019. Uppförande av ny hangarbyggnad med tillhörande personalutrymmen på Lycksele Flygplats kan komma att aktualiseras under avtalsperioden.
Fönster & fasadrenovering av kommunhuset i Nordmaling
Fönster & fasadrenovering av kommunhuset i Nordmaling.
Utvändig målning av fastigheter i Umeå, Del 2
Objekten upphandlas i 1 paket, varje objekt avser en separat entreprenad, där paket 1 utgör entreprenad: E01, E02. E01 Stadshuset & Ryttmästaren i centrala Umeå. E02 Kv Motståndet Strömvägen 4 på Västerslätt i Umeå.
Utvändig målning av fastigheter i Umeå, Del 1 paket 2
Objekten är uppdelade i 2 paket, varje objekt avser en separat entreprenad, där paket 2 utgör entreprenad: E05, E06, E07 och E08. E05 Tegelslagaren 5, Kontor, Tegelbruksvägen 6, 907 42 Umeå. E06 Törnet 6, Taggens förskola, Björnbärsvägen 51, 904 35 Umeå. E07 Törnet 7, Törnets förskola, Björnbärsvägen 53, 904 35 Umeå. E08 Ymer 4, Vandrarhem, Västra Esplanaden 10, 903 26 Umeå.
Umeå Vagnverkstad - värmeåtervinning avisningsvatten
Entreprenaden omfattar värmeåtervinningssystem till varmvattenproduktion vid Umeå Vagnverkstad. För att reducera energibehovet vid uppvärmning av tappvarmvatten vid avisning av tågset, installeras tankar med värmeväxlare/kollektorer som mot utgående spillvatten från spolhall värmer ett återvinningssystem. Rörsystem inomhus, utvändigt placerade tankar med tillhörande värmeväxlare samt ledningar i mark ingår i entreprenaden. Länk till förfrågningsunderlag: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ummtbyjkgu
Renovering skiffertak Västerbottens Museum
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständig renovering av befintligt skiffertak, som inkluderar papp, Playwood och rote. Alla plåtdetaljer på taket ska också bytas ut. befintlig skiffer ska plockas ner och monteras på nytt och tvättas.
Rivning fastigheten Ymer 1 Umeå
Upphandlingen avser rivning av fastigheten YMER 1 Kungsgatan 47A i Umeå, Bruttoarea 1600 m².
Byte av papptak på skola i Umeå
Avser byte av papptak på Sävar skola.
Rivning av skolkök och aula i Skellefteå
Rivning av skolmatsal juni-september 2017 och aula januari-april 2018.
Etablering av Taco Bar i Umeå
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Umeå. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av trygghetslarm i Umeå kommun
Utbyte av trygghetslarm.
Paviljong för omklädningsrum vid skola i Umeå
Upphandlingen omfattar etablering, hyra av samt avetablering av paviljong till Sofiehemsskolan. Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Kvalificerade leverantörer kommer att bjudas in per e-post till den avslutande auktionen. Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.
Ombyggnad av församlingshus i Bjurholm
Anmälan om ändrad planlösning samt väsentligt ändring av ventilation för kyrkstugan/församlingsexpedition.
Ombyggnad av sjukhus i Lycksele
Bygglov ombyggnad tak samt tillbyggnad plan12.
Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Fasadändring fönster och ytterdörrar.
Rivning och sanering av centralköket på skola i Lycksele
Rivning och sanering av centralköket på Tannbergsskolan.
Rivning av pizzeria och busstation i Skellefteå
Rivning av Bussgods med väntrum mm. och Pizzeria och Kiosk (kv Perseus 6 samt Skellefteå 4:1)
Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad av skärmtak och fläktrum samt fasadändring.
Tillbyggnad av konferenslokal i Umeå
Tillbyggnad av konferenslokal.
Tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Tillbyggnad av Kåge hälsovårdscentral med akutintag.
Tillbyggnad av polisstation i Skellefteå
Tillbyggnad av polishus med väntrum.
Tillbyggnad av terminal i Skellefteå
Tillbyggnad av ankomst och avgående terminal.
Linoljemålning av fasad på kyrka i Vilhelmina
Linoljning av fasad på kyrka planeras utföras sommaren 2017.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Storuman
Ändrad användning från butik till lekland.
Ombyggnad av idrottshall i Umeå
Ändrad användning från industrihall till paddeltennishall, nya parkeringsplatser samt mindre fasadändring gällande ny dörr.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till restaurang/nattklubb/konferens.
Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Ändrad användning från utställning till café/restaurang.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: