Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Värmlands län

Arvika (14)
Eda (8)
Filipstad (9)
Forshaga (12)
Grums (18)
Hagfors (2)
Hammarö (7)
Karlstad (58)
Kil (1)
Munkfors (1)
Storfors (5)
Sunne (4)
Säffle (11)
Torsby (12)
Årjäng (7)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 170 st.

Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet, totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Nybyggnad av simhall inom Tegnérområdet i Säffle
Simhallens formspråk ska vara tilltalande och djärvt, tanken är att simhallen ska bli ett nytt blickfång i Säffle. Simhallen ska vara öppen för alla varför tillgänglighet och integritet är viktiga frågor i processen.
Nybyggnad av kontor i Tullholmsviken, Karlstad
Avser kontorshus med 440 arbetsplatser i Karlstad, totalytan är 8500 kvm samt ett garages som kommer finnas på källarplan på 3000 kvm.
Nybyggnad av fotbollshall, servicebyggnad i Säffle.
Omfattar ommålning av skiffertak, Krokstad 3:33. Nybyggnad av servicebyggnad ink. spolplatta på Duse Camping, Krokstad 3:1 Ekenäs 1:3 omfattar ny servicebyggnad samt markarbeten. Säffle 3:2 Järnvägsstation omfattar renovering och tillbyggnad. Avser även ny fotbollshall, kall.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 1
Omfattar en av de fem sidobyggnader till skyskrapan med kontor & handel.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 2
Avser nybyggnad av kontorslokaler, en skyskrapa på ca 100 m. Beräknas bli 5 etappar.
Nybyggnad av parkeringsgarage på Bryggudden, Karlstad
Avser nybyggnation av parkeringsgarage på Bryggudden, totalt ca 650 p-platser, fördelat på 6 våningar.
Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad
Avser om och tillbyggnad av Västerstrandskolan i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av Kontor i Karlstad
Avser om- tillbyggnad från maskinrum till kontor till industrihus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kalrlstad
Planer finns för nybyggnad av en livmedelsbutik intill parkeringsgaraget.
Renovering av gymnasium i Arvika
Upptaget i fastighetsplanen med planerad byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av krematorium i Karlstad
Omfattar nybyggnad av ett krematorium i Karlstad.
Nybyggnad av förskola i Bärstad, Hammarö
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 110 barn med möjlighet till en utbyggnad upp till 9 avdelningar. Det ska även innehålla en trafiksäker gång- och cykelväg som ska stå klar 2018.
Nybyggnad av förskola i Sunne
Förskolan kommer att ge plats åt 8 paravdelningar, 108 barn, personalutrymme samt tillagningskök.
Nybyggnad av cityförskola på Kanikenäset, Karlstad
Omfattar en ny förskola i Karlstad med 4 avdelningar med 20 barn på varje avd. Tvåplansbyggnad med lekyta på yttertaket.
Nybyggnad av förskola i Arvika
Avser nybyggnad av en förskola i Arvika på ca 1200-1300 kvm. Det kommer finnas 6 avdelningar och det ska få plats mellan 15-20 barn på varje avdelning.
Ombyggnad av samlingslokaler i Arvika
Avser renovering/ombyggnad av en samlingslokal i Kulturcentrum i Arvika.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Torsby
Omfattar om- och tillbyggnad av Ica supermarket i Torsby.
Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö
Återuppbyggnad av nedbrunnen skola. Nybyggnaden kommer att uppföras av ett försäkringsbolag. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlstad
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av idrottshall, etapp 2
Avser en nybyggnad av en idrottshall på Hultsbergskolan.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser totalrenovering av kontorsbyggnad i Karlstad med fastighetsbtkn: Väktaren 5. Utvändig renovering avser Byte av tak, målning av fasad samt byte av fönster. Invändig renovering avser ytskikt, vs, vent samt elarbeten.
Tillbyggnad med hotellrum i Grums
Avser en tillbyggnad med att bygga ut med 28 rum. Markarbetet påbörjas i juni 2017.
Ombyggnad eller flytt av skola i Grums
Omfattar ombyggnad och flytt av skola i Grums.
Nybyggnad av centrumhus m.m. på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av centrumhus inrymmande butik och restaurang ca 490 kvm samt rernovering eller nybyggnad av en service4byggnad på 290 kvm.
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av tullstation i Hån
Tullverket avser att teckna hyresavtal för nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Nybyggnad av förskola i Deje
Avser nybyggnad av förskola med två avdelningar i Deje, kan ev bli modulbyggnation. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.
Ombyggnad av kontorslokaler i Skoghall
Nyttjare av lokalerna är Socialförvaltningens IFO-avdelning som främst består av socialsekreterare.
Om- och tillbyggnad av skola i Säffle
Om- och tillbyggnad (235 kvm) av skolan, flytt av förskola in till skolan.
Ombyggnad av resecentrum och bussterminal i Grums
Avser ombyggnad av bussterminal. Medfinansiering av Trafikverket.
Ombyggnad av högstadieskolan i Hultberg. Etapp 4.
Avser ombyggnad av högstadiet på hultsbergskolan. Byggstart beräknas ske sommaren 2017.
Utvändig renovering av universitet i Karlstad
Projektet omfattar renovering av fasad, tilläggsisolering samt ombyggnad av låglutande tak till sadeltak.
Ombyggnad av resecentrum, Säffle
Omfattar ombyggnation av resecentrum i Säffle. Total yta 9000kvm. Projektet omfattar i huvudsak med ytskikt, gatubelysning, utsmyckningar, rivningar och ändrad angöring för bussar m.m. Riskanalys: Ramböll Karlstad. Kontaktperson Per Holmquist.
Tillbyggnad av förskola i Töcksfors
Förskolan byggs till med en avdelning och kök, kallförråd på skolgården för lekutrustning, soprum, anpassning av markytor för lek samt yttre belysning.
Nybyggnad av resecentrum i Storfors
Avser nybyggnad av Storfors Resecentrum längs Stationsgatan och ombyggnation av korsningen Stationsgatan/Djupadalsgatan. Arbetet kommer att omfatta trafiksäkerhetsanpassningar med bredare GC-vägar, tydliga på- och avstigningsplattformer för buss, tydligare passager, parkeringar, cykelparkeringar och belysning.
Driftentreprenad för byggnader och utemiljö i Region väst
Avtalsperiod: 2017-07-01 -- 2020-06-30, ev förlängning 3 + 1 år. Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader, mark och installationer samt administrativ förvaltning.
Ombyggnad av bibliotek i Kil
Renovering utav Biblioteket i Kil.
Om- och tillbyggnad av Grossbolskolan, i Forshaga
Omfattar om- och tillbyggnad av Grossbolskolan med matsal, rum för kurator och skolsköterska inkl fasader och energibesparande .
Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Avser nybyggnad av bensinstation i Skoghall.
Renovering av badbassäng i Åmål
Avser att byta ut kakel, ev annat, material, i bassänger samt klinker på gångytor runt bassänger i simhallen Åmål.
Nybyggnad av kontor i Arvika
Avser nybyggnad av garage och ett kontor sammanlagt på 600kvm.
Tillbyggnad av skola i Arvika
Avser tillbyggnad av skola i Arvika.
Ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Ombyggnation av ventilationssystem i lågdel hus A (matsal, kök, centralhall, aula m.m.). De ska betjänas av nya ventilationsaggregat placerade i nytt fläktrum på yttertak. Tillträde till fläktrummet sker via ny utvändig trappa
Ombyggnad av kontor i Charlottenberg
Avser ändring kontorslokaler hoppet 14.
Ombyggnad av familjecenter i Grums
Förslag på ombyggnad av skola till familjecenter med BVC och ungdomsmottagning. Inom familjecentralen skall rymmas verksamheter som barnmorskemottagning, barnhälsovård, ungdomsmottagning med kurator, öppen förskola, råd och stödfunktion IFO samt Växtriket.
Tillbyggnad av sporthall i Ekshärad
Omfattar tillbyggnad av ny läktare för ca 150 publikplatser, kafeteria, ny entré samt nya WC och förrådsutrymmen.
Utbyte av ventilationssystem och solavskärming/kyla
Urtaget ut inversteringsbudget mellan 2017-2019
Tillbyggnad av kök i Vikstaskolan i Forshaga.
Omfattar utbyggnad av kök och klassrum, ca 350 kvm.
Uppförande av moduler till förskola i Åmotfors
Avser moduler för två avdelningar i Åmotfors. Upphandlingen avser hyra av moduler för 2 förskoleavdelningar samt mottagningskök i 1 år men med option om att förlängas ytterligare 1 år.
Ombyggnad av affärshus i Årjäng
Avser nybyggnad 35kvm samt ombyggnad 208kvm personalrum, fläktrum och kylmaskinrum.
Utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga
Avser utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ändrad användning till kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Karlstad
Restaurering av fasad, tak och fönster vid byggnadsminnet karlstad centralstation.
Ombyggnad av ventilation i fastighet i Karlstad
Entreprenadarbetena avser ombyggnad av ventilationsinstallationer i rum 219, 224, 228, 229 och omkoppling av kanaler som betjänar rum 214, 220, 222, 223 och 227.
Tillbyggnad av restaurang i Torsby
Tillbyggnad av restaurang på ca 200kvm.
Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Avser nybyggnad bensinstation.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Omfattar tillbyggnad av kontorslokaler + fönsterbyte.
Åtgärder i badhuset i Grums
Avser renovering av badhus.
Renovering av tak på Bro kyrka i Säffle
Avser renovering av skiffertaket.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Kristinehamn
Avser installation av en ny ventilationsanläggning med tillhörande byggarbeten samt elarbeten i förskolan Djurgårdsparken.
Ombyggnad av kyrka i Karlstad
Avser tvätt och målning av fasad på kyrka.
Utbyte av klimatanläggning i kontorslokaler, Kristinehamn
Ny klimatutrustning ska kunna temperaturregleras oberoende av varandra. Kontor 1 ska kunna köra värme samtidigt som kontor 2 kör kyla. Bef. utrustning demonteras i sin helhet och bortforslas. Kanalisation med tillhörande rörledningar sparas. Uppskattad kostnad.
Uppställning av paviljonger till förskola i Skoghall
Projektet avser uppställning av paviljong till förskola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation i simhall i Årjäng
Statusinventering av badanläggning för att få ett underlag för underhåll och åtgärdande.
Rivning av hotell i Charlottenberg
Rivningslov rivning hotell gränsrasta kojan 1-3.
Nybyggnad av hotell i Torsby
Nybyggnad av hotell och garage.
Nybyggnad av motell i Grums
Nybyggnad av motell.
Ombyggnad av butik i Torsby
Inredande av ytterligare butikslokal i affärshus.
Avfärgning av putsfasad på Ölme kyrka
Omfattar en avfärgning av putsfasad på Ölme kyrka i Kristinehamn.
Tillbyggnad av affärshus i Charlottenberg
Bygglov tillbyggnad affärslokaler tallmon 1.
Nybyggnad av affärshus i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad affärslokaler, kojan 2.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Storfors
Fasadändring samt rivning av altan på kulturhus.
Ombyggnad av terminal i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av terminalanläggning.
Tillbyggnad av cafeteria i Torsby
Bygglov för påbyggnad av kafé och sportaffär.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av restaurang + nybyggnad av produktionskök.
Tillbyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad samt rivning av skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Torsby
Anmälan av ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av bensinstation i Grums
Tillbyggnad av serviceanläggning (bensin, restaurang och hotell).
Nybyggnad av affärshus i Årjäng
Årjäng 4:143 - ansökan bygglov, nybyggnad affärslokal.
Nybyggnad av kontor i Grums
Uppförande av kontorsbod tidsbegränsat lov 201708-201901.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnd av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Anmälan för utbyte av två hissar hotell.
Utvändigt underhåll av skola i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende, avser fönsterbyten.
Utvändigt underhåll av skola i Sunne
Avser utvändig ändring skolas fasad.
Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Avser tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Avser tillbyggnad av affärshus på 2x10 m.
Tillbyggnad på en bensinstation, i Hammarö
Avser tillbyggnad av en HVO tank på bensinstation i Hammarö.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på affärsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Arvika
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kristinehamn
Fasadändring avseende färg och byte av två dörrar.
Ombyggnad av bilhall i Karlstad
Omfattar ut & invändigt underhåll av bilhall med montage av fasadskylt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: