Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Malmö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 222 st.

Nybyggnad av kontorhus och affärslokaler i Malmö, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler i 1 huskropp i 29 våningar med affärslokaler eller restaurang i nedre planet.
Nybygggnad av butik och bostäder i Hyllie, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av ett kvarter med 6500 kvm butik samt 20000 kvm bostäder ovanpå. Byggs vid Pilldammsvägen/Hyllie Allé.
Nybyggnad av kontor- och handelslokaler i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor -och handelslokaler. Yta 15000 m2 exkl.källare.
Ombyggnad till hotell och kontor i centrala Malmö
Quality Hotell öppnar ett nytt hotell i centrala Malmö. med 225 hotellrum, restaurang och lobbybar i Skandia Faastigheters kvarter "Davida. I projektet ingår även ombyggnad till kontosloklerr för arbetsförmedlingen.. Fastigheten inrymde tidigare Malmö konserthus och ett Quality Hotell. Objektets läge: Amiralsgatan/Föreningsgatan.
Nybyggnad av F-9 skola och idrottshall i Malmö, etapp 1
Avser nybyggnad av skola i 1 huskropp i 2 plan, yta: 6000-7000 bta samt förskola med 8 avdelningar i 2 plan, yta: 2000 m2 samt 1 huskropp inrymmande idrottshall i 1 huskropp i 1 plan, yta: 1000 m2. Objektets läge: Sallerupsägen i Virentofta i östra Malmö samt Lönnebergagatan i östra Malmö.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad av 16000 m2 kontor i 5-10 plan i den södra delen av Vintrie Park.
Nybyggnad av kontor och butik i Malmö. et 2
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2017/2018. Avser nybyggnad av 1 huskropp i 8 våningsplan inrymmnade kontor i 7 våningsplan med en yta på 7000 m2 samt butikslokaler i nedre plan med en yta på 1500 m2.
Nybyggnad av F-9 skola med gymanstikhall i Malmö
Igångsättning tidigast maj 2017. Avser nybyggnad av grundskola samt gymnastikhall.
Nybyggnad av F-6 skola i Lindängen, Malmö
Igångsättning sker så snart alla beslut är tanga. tidigast under 2018. Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för 630 elever. Avser sammanbyggda huskroppar i 1-4 plan inrymmande skollokaler, idrottshall, matsal, expedition mm.
Till- och ombyggnad av grundskola i Malmö
Malmö Borgarskola är en gymnasieskola i centrala Malmö och på fastigheten planeras en ny grundskola för 550 elever, 7 paralleller årskurs 7-9 med tillhörande sporthall ( som ersätter gymnastikhall). Projektet omfattar vidare arbeten i befintlig gymnasiebyggnad. I projektet ingår även underjordiskt avfallssystem samt rivning av samlingslokal. Objektets läge: Regementsgatan 36/Thottsgatan 1,3
Nybyggnad av kontorshus i Västra Hamnen i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus med 500 arbetsplatser i 4 1/2 plan med ev butiker i nedre planet. Markarbeten under februari 2016 och stomarbeten under vecka 32 2016 Miljöcertifierat projekt. Entreprenör för solavskärmning: Moogio i Lund.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Byggstart tidigast efter semestern 2017. Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 8 våningsplan med ca 700 arbetsplater. Miljöcertifierat projekt som "Excellent" med milöcertifieringssystem BREEAM.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast maj 2017. Projektet avser nybyggnad av kontor i 6 plan med en yta på 15000 m2.
Ny- till- och ombyggnad av l/m-skola i Malmö
Igångsättning planeras under sommaren 2018.. Projektet avser ny- till- och ombyggnad av l/m-skola i 1-2 plan + fläktrum. I projektet ingår även rivning av skolbyggnader.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Oxie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av grundskola och idrottshall samt ombyggnad av 2 st trapphus i befintlig skolbyggnad (byggnad D). Kontraktsarbetena är uppdelade på två huvuddelar. Huvuddel 1 avser samtliga arbeten förutom arbeten med trapphus i byggnad D. Huvuddel 2 avser arbeten med trapphus i byggnad D. Huvuddel 2 utgör option som kan avropas av beställaren .
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Igångsättning tidigast juni 2017. Projektet avser nybyggnad av miljöklassad kontorsfastighet, 60 parkeringsplatser för bilar med ellbilsladdning i garaget samt First Bike Kit - fullutrustad cykelstation med dusch/ombyte.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 6 plan med garage under mark.
Nybyggnad av kontori Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler med en byggrätt på 8400 m2. Uppskattad byggstart
Ombyggnad av bussgarage till lokaler för Konsthögskolan i Malmö
Igångsättning under april 2017. Projektet avser ombyggnad av bussgarage till lokaler för bl a Konsthögskolan, BTA ca 3100 kvm. Ombyggnaden innefattar även renovering/byggnation av tak, fasader, stomme och golv samt en mindre byggnad innehållande förråd, garage och miljöhus.
Nybyggnad av förskola på Husie, Malmö
Igångsättning planeras under hösten 2017. Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn.
Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården.
Nybyggnad av ridanläggning i Malmö
Planer finns för ridskoleanläggning vid jägersro. Omfattar ridhus samt stallbyggnader.
Ombyggnad av skola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning under augusti/september 2017. Avser installation av ny ventilation i skola. ( Avser 5 fläktrum samt 4 huvar). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bårhus vid sjukhusområdet i Malmö
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av bårhus vid sjukhusområdet i Malmö.
Ny- och tillbyggnad av skola i Malmö
Avser ny- och tillbyggnad av av grundskola. Igångsättning tidigast hösten 2017.
Om och tillbyggnad av bilhall i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av bilhall som omfattar 3000 m2 ombyggnad samt 1200 m2 tillbyggnad. I projektet ingår även ombyggnad för restaurangdel. Parkeringsgarage under mark.
Om- och tillbyggnad av kontor m.m. i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor, personallokal och omklädningsrum samt nybyggnad av laboratorium. Påbyggnad av fläktrum, förbindelsegång samt fasadändring. Projektet indelas i 3 etapper.
Markområde för kontor och industrihus på Fredriksberg, Malmö
Avser ca 25000 m2 markområde för kontor och industriverksamhet. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kontor m.m. i Västra Hamnen, Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 7 plan med vinbar i bottenplanet.
Ombyggnad av byggnad E inom Pildammsskolan i Malmö
Projektet omfattar ombyggnad av plan 2-4 samt delar av plan 0-1 i byggnad E inom Pildammsskolan, Kv Dekanen 1 i Malmö. Ombyggnaden innefattar planlösningsförändringar, nya installationer och ytskiktsrenovering.
Om- och tillbyggnad av kontor i Malmö
Projektet omfattar rivning av en befintlig huskropp för att göra plats åt en ny tillbyggnad om 2200 kvm.
Markområde för handel på Toftanäs, Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 4000 m2 tomtmark för handelsverksamhet. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av förskola och ombyggnad av utemiljö m.m. i Malmö
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar för 80 barn. förskolan gränsar mot Celsiusgatan och Spiggansgat. 1150 m2 ca BTA i tre plan. Verksamhet och kök i plan 1, verksamhet i plan 2 samt teknik samt personal plan 3. Projektet omfattar även åtgärder på Bokens förskola som en bullerdämpande mur, ombyggnad av innergård samt lite VS ombyggnader invändigt. Rörsjöskolan Zenith ingår även den. Det är en ombyggnad av utemiljön samt tillskapande av 2 st HWC.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning före alternativt efter semestern 2017. Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Påbyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Projektet avser påbyggnad av kontorshus med två våningsplan.. Fastigheten har i dagsläget 4 våningsplan.
Nybyggnad av bilhall i Malmö
Avser nybyggnad av bilhall inrymmande försäljningsytor, verkstad samt kontor.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast september 2017. Nybyggnad av kontor och lager, skärmtak, markparkering, upplag för byggbodar samt belysningsarmatur.
Uppmontering samt nedmontering av parkeringshus i Malmö
Objektet avser en gemensam totalentreprenad för ett projekt fördelat på två positioner. Del I består av flytt av ett nedmonterat P-hus ”Neptun” i prefabricerade delar av betong som ska flyttas och monteras upp på Städet 1 i Bunkeflostrand, Malmö. Del II består av nedmontering av parkeringshus ”Priorn” vilken är belägen på Malmö gamla Idrottplats 1.
Rivning och nybyggnad av gymnastiksal i Malmö
Planer finns för rivning och nybyggnad av gymnastiksal. Omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av kontor och lager i Bunkeflo, Malmö
Planer i tidigt skede. Man har fått reservation av ett markområde om 20 000 kvadratmeter. Projektledare kommer att anlitas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av kontor samt lager.
Renovering av betongkampanil/klocktorn i Malmö
Igångsättning tidigast 2018/2019. Projektet avser rivning samt ny betongkampanil vid klocktornet vid S:t Andreas kyrka.. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av församlingshem ii Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av S:t Andreas församlingshem.
Om- tillbyggnad för skollokaler i Malmö
Avser om- och tilbyggnad av skollokaler i Hus C, plan 1-3 samt Hus E, plan 1. Inom fastigheten kommer annan verksamhet att pågå under hela entreprenadtiden. Det är av yttersta vikt att dessa verksamheter inte hindras.
Nybyggnad av kontor och lager i Malmö
Avser nybyggnad av kontor och lager i 1 huskropp i 1-2 plan. Objektets läge: Intill området Lockarp.
Markområde för kontor/lagerverksamhet på Valdemarsro, Malmö
Avser markområde finns förr ca 2000 m2 tomtmark för kontor och lagerverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad av Bauhaus i Malmö
Avser invändig ombyggnad samt mindre del utvändig ändring vid butik, ny entré.
Ombyggad till förskola i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till förskola/barnomsorg.
Påbyggnad av kontor i Malmö
Avs påbyggnad) av kontor med ovanvåning.
Ombyggnad av restaurantg och reception i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser ombyggnad av restaurang och reception med en yta på 300 m2.
Ombyggnad till församlingshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad från prästgård till församlingsgård. Yta: ca 400 m2.
Ombygnd av bilhall i Malmö
Avser ombyggnad i befintlig bilhall som omfattar utökning av yta samt ändrad planlösning. Fasadarbten. Ny entré.
Driftentreprenad för byggnader och utemiljö i Region syd
Avtalsperiod: 2017-07-01 -- 2020-06-30, ev förlängning 3 + 1 år. Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader, mark och installationer samt administrativ förvaltning.
Nybyggnad av omklädningsrum på Husie, Malmö
Avser nybyggnad av 4 omklädningsrum till intilliggande fotbollsplaner.
Ombyggnad till restaurang i Malmö
Västra Station är en 120 å gammal byggnad som är belägen precis bredvid Malmö Live. Projektet avser totalrenovering av fastigheten för att bygga om den till restaurang, yta: ca 1000 m2.
Utvändig renovering av museum i Malmö
Projektet avserr utvändig renovering som omfattar r stenarbeten på faaad mot söder som omfattar fönsterarbeten m.m. Avser specialarbeten. Fasaden är av mycket kulturhistoriskt värde.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av 1 kontor på ca 500 kvm.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av lager och kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Elarbeten i kyrka i Malmö
Igångsättning planeras slutet av april 2017. Projektet avser utbyte av el i S.t Johannes kyrka. I projektet ingår även blybladsarbeten.
Till -och ombyggnad av ICA- butik i Malmö
Avser tillbyggnad av 180 m2 butik, ny entré samt smärre invändig ombyggnad, underhållsarbeten, ventilationsarbeten, elarbeten, ytskikt m.m. Markarbeten, asfaltering m.m.
Renovering av hissar i sjukhusbyggnad vid SUS i Malmö
Avser modernisering av hiss A-C och F-G i byggnad 21 vid SUS i Malmö
Ombyggnad av värmesystem i skolor i Malmö
Arbetet avser utbyte och installation av: filter, injusteringsventiler, avstängningsventiler, växlarenheter och shuntgrupper inklusive styrventiler och pumpar samt termostatventiler och termostater i befintliga värmesystem.
Ombyggnad till gym i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokal till gym med en yta på 380 m2.
Uppställning av skolpaviljonger i Malmö
Projektet avser uppställning av paviljonger bakom Högaholmsskolan. Omfattar 6 basrum fördelade på två plan. I entreprenaden ingår markarbeten.
Ombyggnad till vårdcentral i Malmö
Ändring av verksamhet till vårdcentral. Kostnaden är uppskattad.
Bygg- och Ventilationsarbeten i skola i Malmö
Avser ny ventilationsanläggning i befintlig skolbyggnad samt nytt fläktrum på vind.
Ändring till tandvårdsklinik i Malmö
Avser ändring av banklokal till tandvårdsklinik. Avser byggnationer med kub-system.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av kontorslokaler.
Rivning och sanering av sjukhusbyggnader i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser rivning och sanering av fyra byggnader vid sjukhusområdet i Malmö för att kunna uppföra en ny servicebyggnad som ingår under projektnummer 1290268. Objektets läge: Nya sjukhusområdet i Malmö i hörnet av John Ericssons väg och Inga Marie Nilssons gata samt vid Jan Waldenströms gata.
Ombyggnad till restaurang i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av butik till restaurang.
Rivning av fastighet i Lindängen i Malmö
Planer finns för rivning av fd dagverksamhetslokal. På tomten planerar man att bygga en skola. som ingår under projektnummer 1351075. Uppskattad igångsättning.
Byte av belysning i skollokaler i Malmö
Omfattar nya installationer kraft och belysning av befintlig byggnad A samt demontering av befintliga installationer.
Byte av invändiga dörrar i skollokaler i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för byte av klassrumsdörrar skolbyggnad av 4 våningsplan.
Renovering av storkök vid fritidsanläggning i Malmö
Byggstart planeras under vecka 21 2017. Avser renovering av storkök vid Kockums Fritidsanläggning.
Nybyggnad av kontorsmoduler i Malmö
Behovet av moduler är 5-10 år. Avser 9 moduler + sluss i 1 plan innehållande möteslokaler och toaletter. Ska vara tillgänglighetsanpassad.
Rivning av tätskikt på parkeringshus i Malmö
Avser rivning av tätskikt på befintligt parkeringshus. Tanken är att bygga på befintligt parkeringshus med dagis, förskola- och LSS-bostäder som ingår under projektnummer 1011965. .
Ombyggnad av kontor i Malmö
Fasadändring (kulörbyte på dörrar, fönster och fönsterpartier), ombyggnad, nytt ventilationsaggregat samt installation av hiss.
Renovering av torn vid kyrka i Tygelsjö, Malmö
Igångsättning framflyttad till våren 2018. Projektet avser fortsatt renovering av tornets murverk.
Utvändig upprustning av Flensburgska huset
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet omfattar upprustning av dörrar och fönster, utbyte av skadade tegelstenar, skadade fogar, lagning av puts och skorstenar, se över järnsmidet på huset samt utbyte av pappen under takpannorna. Kulturminnesmärkt hus.
Bygg- och Ventilationsarbeten i skola i Malmö
Projektet avser installation av nytt ventilationssystem samt nytt fläktrum på tak.
Omläggning av tak på skola mm i Malmö
Krokbäcksskolan: Omtäckning av tätskikt av papp inkl. tilläggsisolering 100 mm på både byggnad C & D, med tillhörande plåtarbete mm. På Fågelhuset i Pildammarna: Omtäckning av tätskikt av papp, ny plåtbeslagning.
Ombyggnad av värmesystem i skola i Bunkeflostrand, Malmö
Arbetet avser utbyte och installation av: filter, injusteringsventiler, avstängningsventiler, gaspanna, växlarenheter och shuntgrupper inklusive styrventiler och pumpar samt termostatventiler och termostater i befintliga värmesystem.
Ombyggnad av kök vid skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av storkök vid skola där man utökar ytan, ny storköksutrustning m.m.
Ombyggnad av butik i Malmö
Fasadändring samt ombyggnad av butik.
Ombyggnad av btikslokal i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butikslokal i nedre plan. Ej fastställt vad lokalerna skall inrymma.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om- och tillbyggnad av kontor samt fasadändring och ny utrymningstrappa.
Inhyrning av modulbyggnad för evakuering av mottagning i Malmö
Inhyrning av modulbyggnader i två plan med 1100-1400 kvm BTA på Nya Sjukhusområdet i Malmö. Markarbeten i mindre omfattning.
Uppförande av solceller på hotell i Malmö
Igångsättning 2017/2018. Planer finns för uppsättande av solceller fasad på hotell vid Triangelns köpcentrum. Avser 1 huskropp i 21 våningsplan. Läge: Triangelns köpcentrum i centrala Malmö.
Omläggning av tak på förskolor i Malmö
Projektet avser omläggning av tak på 3 st förskolor (inkl förråd) som avser: 1 Tygelsjö förskola (1 huskropp) adress: Tygelsjövägenn 19 i Tygelsjö.. 2 Kryddgårds förskola ( 2 huskroppar) adress: Von Lingens väg 128 i Malmö. 3 Nydala förskola ( 1 huskropp) adress: Helenetorpsgången 3 i Malmö.
Rivning och sanering vid förskola i Malmö
Igångsättning planeras under mars 2016 under förutsättning att alla beslut är tagna. Projektet avser rivning av befintlig förskola i samt saneringsarbeten. På tomten kommer att byggas en ny förskola som ingår under projektnummer 1110630.
Takrenovering på församlingshem i Malmö
Avser ny papptäckning på befintlig tak på församlingshem.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Avser sammanslagning av lokaler samt utökning av café.
Tillbyggnad av konferenslokal i Malmö
Avser tillbyggnad av arena (konferensrum).
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Avser tillbyggnad, ny utrymningstrappa, skärmtak samt fasadändring (nytt tak och lanterniner, fönster/glaspartier).
Omläggning av tak på skolor i Malmö
Projektet avser omläggning av papptak på 4 skolor. Värner Rydénskolan (byggnad A och C - adress: Hårds väg 5 ,Heleneholmsskolan adress: Munkhättegatan 1,5, Hermodsdalsskolan, Erikfältsgatan 99, och Oxievångsskolan, Keramikvägen 122 i Malmö. Uppskattad kostnad.
Rivning av kontorsbyggnader m.m. i Malmö
Projektet avser rivning av två kontorsbyggnader samt ett häkte. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: