Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Malmö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 182 st.

Nybyggnad av kontor m.m. i Västra Hamnen, Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 7 plan med vinbar i bottenplanet. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kontorhus och affärslokaler i Malmö, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler i 1 huskropp i 29 våningar med affärslokaler eller restaurang i nedre planet.
Nybyggnad av kontor- och handelslokaler i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor -och handelslokaler. Yta 15000 m2 exkl.källare.
Ombyggnad till hotell och kontor i centrala Malmö
Quality Hotell öppnar ett nytt hotell i centrala Malmö. med 225 hotellrum, restaurang och lobbybar i Skandia Faastigheters kvarter "Davida. I projektet ingår även ombyggnad till kontosloklerr för arbetsförmedlingen.. Fastigheten inrymde tidigare Malmö konserthus och ett Quality Hotell. Objektets läge: Amiralsgatan/Föreningsgatan.
Nybyggnad av F-9 skola och idrottshall i Malmö, etapp 1
Avser nybyggnad av skola i 1 huskropp i 2 plan, yta: 6000-7000 bta samt förskola med 8 avdelningar i 2 plan, yta: 2000 m2 samt 1 huskropp inrymmande idrottshall i 1 huskropp i 1 plan, yta: 1000 m2. Objektets läge: Sallerupsägen i Virentofta i östra Malmö samt Lönnebergagatan i östra Malmö.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad vid Malmö Arena. Ej fastställt vad projektet kommer att inrymma, kan röra sig om kontor och bostäder m.m. Omfattar ett större komplex med ett antal sammanbyggda huskroppar som byggs i anslutning till Malmö Arena
Ny- och ombyggnad av bl.a servicecentral vid Nya sjukhusområdet i Malmö
Projektet avser uppförande av bl.a. ny Servicebyggnad, i hörnet av John Ericssons Väg/Inga Marie Nilssons gata. I projektet ingår även ombyggnadsarbeten. Projektet omfattar:  Ytor för logistik och försörjning varav en stor vikt läggs vid rangeringsytor med lastkaj  Avfallshantering med hög automatisering  Posthantering Driftcentral  Kraftanläggning  Medicinska gaser  Verkstäder  Omklädningsrum  Skyddsrum  Kylanläggning  Administrativa ytor med kontor och matsal  Bårhus, antingen integrerat eller i fristående huskropp  Ombyggnad By 50  Laboratorium  Steril  Kök  Kliniska laboratorier Yta: totalt ca 25000 m2, (servicecentralen ca 20000 m2). Entreprenaden indelas preliminärt i följande huvuddelar som kan komma att indelas i etapper: Huvuddel 1 - Mark Huvuddel 2 - Byggnadsverk Huvuddel 3 – Om- och nybyggnad av Bårhus Huvuddel 4 - Angränsande projekt Huvuddel 5 – Sanering och rivningar Miljöcertifierat projekt minst silver.
Nybyggnad av kontor och butik i Malmö. et 2
Igångsättning under november/december 2017. Avser nybyggnad av 1 huskropp i 8 våningsplan inrymmnade kontor i 7 våningsplan med en yta på 7000 m2 samt butikslokaler i nedre plan med en yta på 1500 m2.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad av 16000 m2 kontor i 5-10 plan i den södra delen av Vintrie Park.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Projektet ligger på is. Projektet avser nybyggnad av kontor 7-10 våningar, ca 7000 kvm med butiksytor i bottenplan. Garage under mark. I projektet ingår även rivning samt nybyggnad av matsal i 1 huskropp, yta: ca 200 m2.
Nybyggnad av F-9 skola med gymanstikhall i Malmö
Igångsättning tidigast maj 2017. Avser nybyggnad av grundskola samt gymnastikhall.
Nybyggnad av F-6 skola i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för 630 elever. Avser sammanbyggda huskroppar i 1-4 plan inrymmande skollokaler, idrottshall, matsal, expedition mm.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast maj 2017. Projektet avser nybyggnad av kontor i 6 plan med en yta på 15000 m2.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Byggstart tidigast efter semestern 2017. Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 8 våningsplan med ca 700 arbetsplater. Miljöcertifierat projekt som "Excellent" med milöcertifieringssystem BREEAM.
Ny- till- och ombyggnad av l/m-skola i Malmö
Igångsättning planeras under sommaren 2018.. Projektet avser ny- till- och ombyggnad av l/m-skola i 1-2 plan + fläktrum. I projektet ingår även rivning av skolbyggnader.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Oxie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av grundskola och idrottshall samt ombyggnad av 2 st trapphus i befintlig skolbyggnad (byggnad D). Kontraktsarbetena är uppdelade på två huvuddelar. Huvuddel 1 avser samtliga arbeten förutom arbeten med trapphus i byggnad D. Huvuddel 2 avser arbeten med trapphus i byggnad D. Huvuddel 2 utgör option som kan avropas av beställaren .
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Igångsättning tidigast juni 2017. Projektet avser nybyggnad av miljöklassad kontorsfastighet, 60 parkeringsplatser för bilar med ellbilsladdning i garaget samt First Bike Kit - fullutrustad cykelstation med dusch/ombyte.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 6 plan med garage under mark.
Ombyggnad av kontorshus till hotell i Varvsstaden Malmö
Igångsättning tidigast under hösten 2017. Avser ombyggnad av befintligt kontorshus i 4 plan till 95 hotellrum. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av förskola på Husie, Malmö
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Markarbetena beräknas påbörjas runt årsskiftet 2017/2108. Avser nybyggnad av kontorshus med en yta på 7800 m2.
Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Igångsättning tidigast kv. 4 2017. Avser nybyggnad av 7000 m2 kontorslokaler.
Ny rörpostanläggning vid Sjukhusområdet i Malmö
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Avser stråk för rörpostledningar och AGV-transporter inom Nya sjukhusområdet i Malmö. Vidare ingår byggnadsan- passningar inom befintliga byggnader (ca 20 st) och i kulvertstråk som ej ingår i NSM-projektet. Avser även installationer i knutpunktsrum, laddningsstationer, service- och logistikutrymmen. Dessa kan ingå i nya byggnader som hanteras av andra projekt/delprojekt inom NSM.
Ombyggnad av skola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning under augusti/september 2017. Avser installation av ny ventilation i skola. ( Avser 5 fläktrum samt 4 huvar). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av typförskola i 3 plan med 6 avdelningar. I projektet I projektet ingår även rivning av befintlig förskola i samt saneringsarbeten i samband med detta.
Nybyggnad av skola i Malmö
Avser nybyggnad av grundskola i två plan samt separat miljöhus och kringliggande markanläggning.
Nybyggnad av bårhus vid sjukhusområdet i Malmö
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av bårhus vid sjukhusområdet i Malmö.
Markområde för kontor och industrihus på Fredriksberg, Malmö
Avser ca 25000 m2 markområde för kontor och industriverksamhet. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola och ombyggnad av utemiljö m.m. i Malmö
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar för 80 barn. förskolan gränsar mot Celsiusgatan och Spiggansgat. 1150 m2 ca BTA i tre plan. Verksamhet och kök i plan 1, verksamhet i plan 2 samt teknik samt personal plan 3. Projektet omfattar även åtgärder på Bokens förskola som en bullerdämpande mur, ombyggnad av innergård samt lite VS ombyggnader invändigt. Rörsjöskolan Zenith ingår även den. Det är en ombyggnad av utemiljön samt tillskapande av 2 st HWC. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av modulbostäder i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter inom Lindängen 1 och Allsången 1 i Lindängen i Malmö. I syfte att uppnå målsättningen enligt ovan välkomnar beställaren alternativa lösningar för byggnationen, exempelvis lösningar med moduler, typhus eller motsvarande. Målgruppen är i första hand barnfamiljer samt generationsboende där lägenheter kopplas så att mindre och större lägenhet kan samutnyttjas. Den mindre lägenheten skall ha eget WC/Bad och pentry alt litet kök. Lägenheterna skall kunna ”frikopplas” och hyras ut var för sig om det krävs i framtiden. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av kontor i Malmö
Projektet omfattar rivning av en befintlig huskropp för att göra plats åt en ny tillbyggnad om 2200 kvm.
Om- tillbyggnad för skollokaler i Malmö
Avser om- och tilbyggnad av skollokaler i Hus C, plan 1-3 samt Hus E, plan 1. Inom fastigheten kommer annan verksamhet att pågå under hela entreprenadtiden. Det är av yttersta vikt att dessa verksamheter inte hindras.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Påbyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Projektet avser påbyggnad av kontorshus med två våningsplan.. Fastigheten har i dagsläget 4 våningsplan.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning före alternativt efter semestern 2017. Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast september 2017. Nybyggnad av kontor och lager, skärmtak, markparkering, upplag för byggbodar samt belysningsarmatur.
Uppmontering samt nedmontering av parkeringshus i Malmö
Objektet avser en gemensam totalentreprenad för ett projekt fördelat på två positioner. Del I består av flytt av ett nedmonterat P-hus ”Neptun” i prefabricerade delar av betong som ska flyttas och monteras upp på Städet 1 i Bunkeflostrand, Malmö. Del II består av nedmontering av parkeringshus ”Priorn” vilken är belägen på Malmö gamla Idrottplats 1.
Rivning och nybyggnad av gymnastiksal i Malmö
Planer finns för rivning och nybyggnad av gymnastiksal. Omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av kontor och lager i Bunkeflo, Malmö
Planer i tidigt skede. Man har fått reservation av ett markområde om 20 000 kvadratmeter. Projektledare kommer att anlitas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av kontor samt lager.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Igångsättning tidigast 2018.
Markområde för kontor/lagerverksamhet på Valdemarsro, Malmö
Avser markområde finns förr ca 2000 m2 tomtmark för kontor och lagerverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad av Bauhaus i Malmö
Avser invändig ombyggnad samt mindre del utvändig ändring vid butik, ny entré.
Ombyggad till förskola i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till förskola/barnomsorg.
Tillbyggnad av vårdhem i Limhamn, Malmö
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017. Planer finns för utvidgning av vårdhem med en friliggande byggnad i 2 plan. 12 vårdplatser.
Ombyggnad av restaurantg och reception i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser ombyggnad av restaurang och reception med en yta på 300 m2.
Uppställning av skolpaviljonger i Malmö
Projektet avser uppställning av paviljonger bakom Högaholmsskolan. Omfattar 6 basrum fördelade på två plan. I entreprenaden ingår markarbeten.
Nybyggnad av restaurang i Malmö
Nybyggnad av restaurang.
Driftentreprenad för byggnader och utemiljö i Region syd
Avtalsperiod: 2017-07-01 -- 2020-06-30, ev förlängning 3 + 1 år. Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader, mark och installationer samt administrativ förvaltning.
Nybyggnad av omklädningsrum på Husie, Malmö
Avser nybyggnad av 4 omklädningsrum till intilliggande fotbollsplaner.
Ombyggnad till restaurang i Malmö
Västra Station är en 120 å gammal byggnad som är belägen precis bredvid Malmö Live. Projektet avser totalrenovering av fastigheten för att bygga om den till restaurang, yta: ca 1000 m2.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av 1 kontor på ca 500 kvm.
Utvändig renovering av museum i Malmö
Projektet avserr utvändig renovering som omfattar r stenarbeten på faaad mot söder som omfattar fönsterarbeten m.m. Avser specialarbeten. Fasaden är av mycket kulturhistoriskt värde.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av lager och kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av värmesystem i skolor i Malmö
Arbetet avser utbyte och installation av: filter, injusteringsventiler, avstängningsventiler, växlarenheter och shuntgrupper inklusive styrventiler och pumpar samt termostatventiler och termostater i befintliga värmesystem.
Till -och ombyggnad av ICA- butik i Malmö
Avser tillbyggnad av 180 m2 butik, ny entré samt smärre invändig ombyggnad, underhållsarbeten, ventilationsarbeten, elarbeten, ytskikt m.m. Markarbeten, asfaltering m.m.
Ombyggnad till gym i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokal till gym med en yta på 380 m2.
Rivning av fastighet i Lindängen i Malmö
Projektet avser rivning av fd dagverksamhetslokal. På tomten planerar man att bygga en skola. som ingår under projektnummer 1351075.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av kontorslokaler.
Rivning och sanering av sjukhusbyggnader i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser rivning och sanering av fyra byggnader vid sjukhusområdet i Malmö för att kunna uppföra en ny servicebyggnad som ingår under projektnummer 1290268. Objektets läge: Nya sjukhusområdet i Malmö i hörnet av John Ericssons väg och Inga Marie Nilssons gata samt vid Jan Waldenströms gata.
Ombyggnad till restaurang i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av butik till restaurang.
Ändring till tandvårdsklinik i Malmö
Avser ändring av banklokal till tandvårdsklinik. Avser byggnationer med kub-system.
Bygg- och Ventilationsarbeten i skola i Malmö
Avser ny ventilationsanläggning i befintlig skolbyggnad samt nytt fläktrum på vind.
Byte av belysning i skollokaler i Malmö
Omfattar nya installationer kraft och belysning av befintlig byggnad A samt demontering av befintliga installationer.
Renovering av storkök vid fritidsanläggning i Malmö
Byggstart planeras under vecka 21 2017. Avser renovering av storkök vid Kockums Fritidsanläggning.
Nybyggnad av kontorsmoduler i Malmö
Behovet av moduler är 5-10 år. Avser 9 moduler + sluss i 1 plan innehållande möteslokaler och toaletter. Ska vara tillgänglighetsanpassad.
Ombyggnad av värmesystem i skola i Bunkeflostrand, Malmö
Arbetet avser utbyte och installation av: filter, injusteringsventiler, avstängningsventiler, gaspanna, växlarenheter och shuntgrupper inklusive styrventiler och pumpar samt termostatventiler och termostater i befintliga värmesystem.
Bygg- och Ventilationsarbeten i skola i Malmö
Projektet avser installation av nytt ventilationssystem samt nytt fläktrum på tak.
Ombyggnad av kök vid skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av storkök vid skola där man utökar ytan, ny storköksutrustning m.m.
Utvändig upprustning av Flensburgska huset
Igångsättning är ej fastställd. Projektet omfattar upprustning av dörrar och fönster, utbyte av skadade tegelstenar, skadade fogar, lagning av puts och skorstenar, se över järnsmidet på huset samt utbyte av pappen under takpannorna. Kulturminnesmärkt hus.
Omläggning av tak på skola mm i Malmö
Krokbäcksskolan: Omtäckning av tätskikt av papp inkl. tilläggsisolering 100 mm på både byggnad C & D, med tillhörande plåtarbete mm. På Fågelhuset i Pildammarna: Omtäckning av tätskikt av papp, ny plåtbeslagning.
Inhyrning av modulbyggnad för evakuering av mottagning i Malmö
Inhyrning av modulbyggnader i två plan med 1100-1400 kvm BTA på Nya Sjukhusområdet i Malmö. Markarbeten i mindre omfattning.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om- och tillbyggnad av kontor samt fasadändring och ny utrymningstrappa.
Ombyggnad av btikslokal i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butikslokal i nedre plan. Ej fastställt vad lokalerna skall inrymma.
Rivning av tätskikt på parkeringshus i Malmö
Avser rivning av tätskikt på befintligt parkeringshus. Tanken är att bygga på befintligt parkeringshus med dagis, förskola- och LSS-bostäder som ingår under projektnummer 1011965. .
Uppförande av solceller på hotell i Malmö
Igångsättning 2017/2018. Planer finns för uppsättande av solceller fasad på hotell vid Triangelns köpcentrum. Avser 1 huskropp i 21 våningsplan. Läge: Triangelns köpcentrum i centrala Malmö.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Avser sammanslagning av lokaler samt utökning av café.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Avser tillbyggnad, ny utrymningstrappa, skärmtak samt fasadändring (nytt tak och lanterniner, fönster/glaspartier).
Takrenovering på församlingshem i Malmö
Avser ny papptäckning på befintlig tak på församlingshem.
Rivning av kontorsbyggnader m.m. i Malmö
Projektet avser rivning av två kontorsbyggnader samt ett häkte. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av förråd till kontor vid församlingshem i Malmö
Igångsättning preliminärt under 2:a kv 2017. Avser ombyggnad av förrådsdel vid församlingshem till kontorslokal med en yta på 80-90 m2. I projektet ingår även åtgärder av fuktskada i golv.
Ombyggnad av hotell i Malmö
Fasadändring och ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av läkarcentral i Malmö
Fasadändring (plattformar och trappor).
Utvändigt underhåll av veterinärstation i Malmö
Fasadändring (ny port, fönster-/dörrbyte och takhöjning).
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (utrymningstrappa, fönster) (hus 8).
Utvändigt underhåll av affärshus i Malmö
Fasadändring (ventilationsaggregat på tak).
Utvändigt underhåll av förskola i Malmö
Fasadändring (förskola och restaurang).
Utvändigt underhåll av skola i Malmö
Fasadändring (insättning av fönster).
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (byte av fasadmaterial och kulör samt fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av sjukhus i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring (ny utrymningstrappa) byggnad 39.
Rivning av affärshus i Malmö
Rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om- och tillbyggnad av handels- och kontorshus samt ändring av restaurang till butik.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av kontor, nybyggnad av café, fasadändring (solceller, nya fönster, fönsterkulör, spaljé), nybyggnad av carport, nya p-platser och ny utfart, inbyggnad av fläktaggregat samt rivning av garage.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av lager till butik/kontor, fasadändring (målning av fasad) och rivning av kontor.
Ombyggnad av affärshus i Malmö
Ombyggnad av lokal samt ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: