Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Malmö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 164 st.

Nybyggnad av kontor och bostäder i i Hyllie, Malmö
Planer finns för byggnad av 22000 m2 bostäder ( ca 220 lgh) samt 28000 m2 kontor.
Ny- och ombyggnad av servicebyggnad mm vid Nya sjukhusområdet i Malmö
Schaktningsarbeten påbörjas tidigast Q2 2018. Projektet avser uppförande av bl.a. ny Servicebyggnad, i hörnet av John Ericssons Väg/Inga Marie Nilssons gata. I projektet ingår även ombyggnadsarbeten. Projektet omfattar:  Ytor för logistik och försörjning varav en stor vikt läggs vid rangeringsytor med lastkaj  Avfallshantering med hög automatisering  Posthantering Driftcentral  Kraftanläggning  Medicinska gaser  Verkstäder  Omklädningsrum  Skyddsrum  Kylanläggning  Administrativa ytor med kontor och matsal  Bårhus, antingen integrerat eller i fristående huskropp  Ombyggnad By 50  Laboratorium  Steril  Kök  Kliniska laboratorier Yta: totalt ca 25000 m2, (servicecentralen ca 20000 m2). Uppskattad kostnad. Entreprenaden indelas preliminärt i följande huvuddelar som kan komma att indelas i etapper: Huvuddel 1 - Mark Huvuddel 2 - Byggnadsverk Huvuddel 3 – Om- och nybyggnad av Bårhus Huvuddel 4 - Angränsande projekt Huvuddel 5 – Sanering och rivningar Miljöcertifierat projekt minst silver.
Nyb av tränings- och tävlingsanläggning på badhus i Malmö
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av kontor- och handelslokaler i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor- och handelslokaler. Yta 15000 m2 exkl.källare.
Ombyggnad till hotell och kontor i centrala Malmö
Quality Hotell öppnar ett nytt hotell i centrala Malmö. med 225 hotellrum, restaurang och lobbybar i Skandia Faastigheters kvarter "Davida. I projektet ingår även ombyggnad till kontosloklerr för arbetsförmedlingen.. Fastigheten inrymde tidigare Malmö konserthus och ett Quality Hotell. Objektets läge: Amiralsgatan/Föreningsgatan.
Nybyggnad av F-9 skola och idrottshall i Malmö, etapp 1
Avser nybyggnad av skola i 1 huskropp i 2 plan, yta: 6000-7000 bta samt förskola med 8 avdelningar i 2 plan, yta: 2000 m2 samt 1 huskropp inrymmande idrottshall i 1 huskropp i 1 plan, yta: 1000 m2. Objektets läge: Sallerupsägen i Virentofta i östra Malmö samt Lönnebergagatan i östra Malmö.
Nybyggnad av kontor på Vintrie, Malmö
Intresserade byggherrar kan tak kontakt med planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressent. Byggstart tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av kontor men en yta på ca 50000 m2.
Nybyggnad av kontor och butik i Malmö. et 2
Igångsättning under november/december 2017. Avser nybyggnad av 1 huskropp i 8 våningsplan inrymmnade kontor i 7 våningsplan med en yta på 7000 m2 samt butikslokaler i nedre plan med en yta på 1500 m2.
Nybyggnad av logistikanläggning
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 250000 m2 tomtmark finns för nybyggnad av logistikanläggning och lagerlokaler. Igångsättning avhängigt iintressenter
Till- och ombyggnad av grundskola i Malmö
Malmö Borgarskola är en gymnasieskola i centrala Malmö och på fastigheten planeras en ny grundskola för 550 elever, 7 paralleller årskurs 7-9 med tillhörande sporthall ( som ersätter gymnastikhall). Projektet omfattar vidare arbeten i befintlig gymnasiebyggnad. I projektet ingår även underjordiskt avfallssystem samt rivning av samlingslokal. Objektets läge: Regementsgatan 36/Thottsgatan 1,3
Nybyggnad av skola och förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av ny skola och förskola vid Varvsstaden för ca 500 elever. I projektet ingår även nybyggnad av gymnastiksal. Avser 2 huskoppar i 1-5 plan.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Byggstart tidigast 1:a kv 2018. Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 8 våningsplan med ca 700 arbetsplater. Miljöcertifierat projekt som "Excellent" med milöcertifieringssystem BREEAM.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektets omfattning kan ej anges. Arbetena kommer att pågå under en 10-årsperiod. Eventuellt kommer andra verksamheter även att ingå i området .
Nybyggnad av hotell och kontor i Malmö
Spontning- samt schaktningsarbeten beräkna påbörjas slutet av januari 2018. Projektet avser nybyggnad av hotell och kontor i två sammanhängande byggnader med en hotelldel med 100 rum i 9 våningsplan samt 500 m2 kontor i 5 våningsplan.
Ny- till- och ombyggnad av l/m-skola i Malmö
Igångsättning planeras efter semestern 2018.. Projektet avser ny- till- och ombyggnad av l/m-skola i 1-2 plan + fläktrum. I projektet ingår även rivning av skolbyggnader.
Nybyggnad av kontors- och flerbostadshus mm i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser nybyggnad av kontorshus och butik om ca 11.000 kvm samt flerbostadshus med ca 110 lägenheter samt parkeringsgarage om ca 10.000 kvm.
Nybyggnad av kontor i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus med en yta på 7800 m2. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av kontor m.m. i Västra Hamnen, Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 7 plan med vinbar i bottenplanet. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av parkeringshus i Bulltofta Malmö
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Planer finns för nybyggnad av parkeringshus ovan mark i anslutning till bostadsområde. Avser 1 huskropp i 4 plan (8 halvplan) för 270 bilplatser.
Nybyggnad av kontor och flerbostadshus i Malmö
Planer finns för flerbostadshus och kommersiella lokaler.
Ombyggnad av kontorshus till hotell i Varvsstaden Malmö
Igångsättning tidigast slutet av 2017. Avser ombyggnad av befintligt kontorshus i 4 plan till 95 hotellrum. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av kontorshus och förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ett stadskvarter inrymmande bostäder, förskola, kontor m.m.
Nybyggnad av logistikanläggning
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning och lagerlokaler. Igångsättning och omfattning kan ej anges.
Ombyggnad av bussgarage till lokaler för Konsthögskolan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av bussgarage till lokaler för bl a Konsthögskolan, BTA ca 3100 kvm. Ombyggnaden innefattar även renovering/byggnation av tak, fasader, stomme och golv samt en mindre byggnad innehållande förråd, garage och miljöhus.
Nybyggnad av förskola på Husie, Malmö
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn.
Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Igångsättning tidigast under april 2018. Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Igångsättning tidigast kv. 4 2017. Avser nybyggnad av 7000 m2 kontorslokaler.
Ny rörpostanläggning vid Sjukhusområdet i Malmö
Igångsättning tidigast 2:a halvåret 2018. Avser stråk för rörpostledningar och AGV-transporter inom Nya sjukhusområdet i Malmö. Vidare ingår byggnadsan- passningar inom befintliga byggnader (ca 20 st) och i kulvertstråk som ej ingår i NSM-projektet. Avser även installationer i knutpunktsrum, laddningsstationer, service- och logistikutrymmen. Dessa kan ingå i nya byggnader som hanteras av andra projekt/delprojekt inom NSM.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast september 2017. Nybyggnad av kontor och lager, skärmtak, markparkering, upplag för byggbodar samt belysningsarmatur.
Rivning och nybyggnad av förskola i Fosie, Malmö
Avsikten är att den befintliga förskolan skall rivas och ersättas med en nybyggnation i två eller tre våningar som möjliggör 120 permanenta förskoleplatser.
Nybyggnad av ridskola och stallar i Malmö
Projektet avser nybyggnad av ridskola och stallar för 50 hästar. Yta: 4500-5000 m2. Antal huskroppar är ej fastställd.
Ombyggnad av skola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning under augusti/september 2017. Avser installation av ny ventilation i skola. ( Avser 5 fläktrum samt 4 huvar). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola i Malmö
Avser nybyggnad av grundskola i två plan samt separat miljöhus och kringliggande markanläggning.
Nybyggnad av förskola och ombyggnad av utemiljö m.m. i Malmö
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar för 80 barn. förskolan gränsar mot Celsiusgatan och Spiggansgat. 1150 m2 ca BTA i tre plan. Verksamhet och kök i plan 1, verksamhet i plan 2 samt teknik samt personal plan 3. Projektet omfattar även åtgärder på Bokens förskola som en bullerdämpande mur, ombyggnad av innergård samt lite VS ombyggnader invändigt. Rörsjöskolan Zenith ingår även den. Det är en ombyggnad av utemiljön samt tillskapande av 2 st HWC. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av gymnastiksal i Malmö
Projektet avser rivning och nybyggnad av gymnastiksal.
Ombyggnad av fd utbildningslokaler i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fastighet. Ej fastställt vad lokalerna ska inrymma. Tanken är att bygga om eller hyresgästanpassa fastigheten som tidigare varit högskola/utbildningslokaler till ev kontor, utbildningslokaler eller dylikt. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av modulbostäder i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter inom Lindängen 1 och Allsången 1 i Lindängen i Malmö. I syfte att uppnå målsättningen enligt ovan välkomnar beställaren alternativa lösningar för byggnationen, exempelvis lösningar med moduler, typhus eller motsvarande. Målgruppen är i första hand barnfamiljer samt generationsboende där lägenheter kopplas så att mindre och större lägenhet kan samutnyttjas. Den mindre lägenheten skall ha eget WC/Bad och pentry alt litet kök. Lägenheterna skall kunna ”frikopplas” och hyras ut var för sig om det krävs i framtiden. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av kontor i Malmö
Projektet omfattar rivning av en befintlig huskropp för att göra plats åt en ny tillbyggnad om 2200 kvm.
Markområde för handel på Toftanäs, Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 4000 m2 tomtmark för handelsverksamhet. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av minnesklinik i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av minnesklinik vid gamla idrottsplatsen intill Pildammsparken i Malmö.
Om- tillbyggnad för skollokaler i Malmö
Avser om- och tilbyggnad av skollokaler i Hus C, plan 1-3 samt Hus E, plan 1. Inom fastigheten kommer annan verksamhet att pågå under hela entreprenadtiden. Det är av yttersta vikt att dessa verksamheter inte hindras.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast 1.a kv 2018. Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Hyresgästanpassning i kontor och lager i Fosie, Malmö
Avser hyresgästanpassning av kontor och lagerlokaler.
Ny- och ombyggnad av kyrka mm i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av kapell och kyrka/aula/multirum, fem mindre verksamhetslokaler samt ett samtalsrum. Dessutom en stor foajé med reception, kapprum och toaletter samt olika förråd samt ombyggnad av det befintliga kyrkhuset med ett storkök, matsal och nuvarande kyrksal blir vardagsrum/ungdomsrum.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018.. Avser ombyggnad av förskola för 160 förskolebarn.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Ombyggnad till restaurang i Malmö
Västra Station är en 120 år gammal byggnad som är belägen precis bredvid Malmö Live. Projektet avser totalrenovering av fastigheten för att bygga om den till restaurang, yta: ca 1000 m2.
Om- och tillbyggnad av skola i Malmö
Projektet omfattar nybyggnation av 2st fläktrum belägna på befintliga tak, installera ett nytt ventilationssystem, ombyggnation av befintliga tak och invändiga ytskikt.
Uppmontering samt nedmontering av parkeringshus i Malmö
Objektet avser en gemensam totalentreprenad för ett projekt fördelat på två positioner. Del I består av flytt av ett nedmonterat P-hus ”Neptun” i prefabricerade delar av betong som ska flyttas och monteras upp på Städet 1 i Bunkeflostrand, Malmö. Del II består av nedmontering av parkeringshus ”Priorn” vilken är belägen på Malmö gamla Idrottplats 1.
Markområde för kontor/lagerverksamhet på Valdemarsro, Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 4000 m2 tomtmark för kontor och lagerverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent. Ingen kostnadsuppgift.
Markområde för kontor/lagerverksamhet på Valdemarsro, Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde finns förr ca 2000 m2 tomtmark för kontor och lagerverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad till vårdmottagning m.m. vid sjukhuset i Malmö
Projektet omfattar ombyggnad av befintliga administrativa lokaler till vårdmottagning som omfattar ca 720 m2 på plan 10 (entréplan). I projektet ingår även ombyggnad av ca 230 m2 lagerlokal till nytt omklädningsrum i plan 09 (kulvertplan).
Ombyggnad av församlingshem ii Malmö
Projektet avser ombyggnad av S:t Andreas församlingshem.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av brandstation: yta: ca: 400 m2 ombyggnad samt 200 m2 tillbyggnad.
Höjng av tak samt inredande av rum i hotell i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Eventuella planer finns för att höja viss del av taket från 4 till 5 plan samt inredande av vindsplan till 6 rum. Igångsättning avhängigt beslut.
Ombyggad till förskola i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till förskola/barnomsorg.
Ombyggnad av kontor och storkök i Malmö
Avser ombyggnad kontor och storkök i ett våningsplan. I projektet ingår även fasadändring (utvändig tilläggsisolering, byte av kulör, byte av fönster och dörrar m.m.
Tillbyggnad av vårdhem i Limhamn, Malmö
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017. Planer finns för utvidgning av vårdhem med en friliggande byggnad i 2 plan. 12 vårdplatser.
Uppställning av skolpaviljonger i Malmö
Projektet avser uppställning av paviljonger bakom Högaholmsskolan. Omfattar 6 basrum fördelade på två plan. I entreprenaden ingår markarbeten.
Ombyggnad av skola i Malmö
Igångsättning planeras början av 2018. Avser ombyggnad av skola samt Fasadändring (ventilationshuvar, entréparti, tillbyggnad av utrymningstrappa).
Ombyggnad av källare vid kyrka i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av källare vid kyrka.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av 1 kontor på ca 500 kvm.
Utvändig renovering av museum i Malmö
Projektet avserr utvändig renovering som omfattar r stenarbeten på faaad mot söder som omfattar fönsterarbeten m.m. Avser specialarbeten. Fasaden är av mycket kulturhistoriskt värde.
Till -och ombyggnad av ICA- butik i Malmö
Avser tillbyggnad av 180 m2 butik, ny entré samt smärre invändig ombyggnad, underhållsarbeten, ventilationsarbeten, elarbeten, ytskikt m.m. Markarbeten, asfaltering m.m.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av lager till butik/kontor, fasadändring, målning av fasad.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av kontor, verkstad och garage.
Bygg- och Ventilationsarbeten i skola i Malmö
Avser ny ventilationsanläggning i befintlig skolbyggnad samt nytt fläktrum på vind.
Takarbeten på skolor i Malmö
Projektet avser takarbeten på 3 st skolor: Holmaskolan: Omtäckning med tätskitsmatta inkl. 100mm tilläggsisolering på byggnad A Objektets läge: Hyacintgatan 49 i Malmö. Krokbäcksskolan: Omtäckning med tätskiktsmatta på byggnad B & C Inkl. 100 mm tilläggsisolering. Objektets läge: Hyllievångsvägen 6 iMalmö. Bulltoftaskolan: Omtäckning med tätskiktsmatta på byggnad H. Objektets läge: Vattenverksvägen 3, Malmö.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av kontorslokaler.
Rivning av fastighet i Lindängen i Malmö
Preliminär igångsättning under februari 2018. Projektet avser rivning av fd dagverksamhetslokal. På tomten planerar man att bygga en skola. som ingår under projektnummer 1351075.
Utvändigt underhåll av sjukhusbyggnad i Malmö
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser renovering av fasad ( bl.a cellplast) samt byte av fönster i sjukhusbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast januari 2018. Ändring av hotell till kontor (plan 4).
Renovering av hissar i sjukhusbyggnad vid SUS i Malmö
Avser modernisering av hiss A-C och F-G i byggnad 21 vid SUS i Malmö
Nybyggnad av kontorsmoduler i Malmö
Behovet av moduler är 5-10 år. Avser 9 moduler + sluss i 1 plan innehållande möteslokaler och toaletter. Ska vara tillgänglighetsanpassad.
Tillbyggnad av bilhall i Malmö
Planer för tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av butiker i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad till butikslokaler.
Takarbeten på byggnaderi Malmö/Höllviken
Projektet avser byte av papptak på tre fastigheter: 1: Byängens förskola i Malmö. 2. Omklädningsrm vid Oxie idrottsplats i Malmö. 3: Malmö sommargårdar i Höllviken.
Bygg- och Ventilationsarbeten i skola i Malmö
Projektet avser installation av nytt ventilationssystem samt nytt fläktrum på tak.
Utvändig upprustning av Flensburgska huset
Projektet omfattar upprustning av dörrar och fönster, utbyte av skadade tegelstenar, skadade fogar, lagning av puts och skorstenar, se över järnsmidet på huset samt utbyte av pappen under takpannorna. Kulturminnesmärkt hus.
Tillbyggnad av utställningshall i Malmö
Tillbyggnad av kontor/lager (utställningslokal).
Rivning av tätskikt på parkeringshus i Malmö
Rivningsarbetena planeras början av 2018. Avser rivning av tätskikt på befintligt parkeringshus. Tanken är att bygga på befintligt parkeringshus med dagis, förskola- och LSS-bostäder som ingår under projektnummer 1011965. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av btikslokal i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butikslokal i nedre plan. Ej fastställt vad lokalerna skall inrymma.
Inhyrning av modulbyggnad för evakuering av mottagning i Malmö
Inhyrning av modulbyggnader i två plan med 1100-1400 kvm BTA på Nya Sjukhusområdet i Malmö. Markarbeten i mindre omfattning.
Nybyggnad av samlingslokal i Malmö
Underhandsförfrågan avseende samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av industri till kontor och festlokal/samlingslokal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Malmö
Ändring av lager/kontor till undervisningslokaler.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring från butik till kontor och butik.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Ändring till restaurang.
Ombyggnad av hotell i Malmö
Installation av ventilationskanal.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontors- och hallbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Malmö
Ombyggnad av kontor till samlingslokal.
Ombyggnad av lokal i Malmö
Ombyggnad av lokal samt ändring av ventilation.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om- och tillbyggnad av handels- och kontorshus samt ändring av restaurang till butik.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Om- och tillbyggnad av personalrestaurang inkl. lounger samt fasadändring.
Ombyggnad av badbassäng i Malmö
Ombyggnad av bassäng.
Nybyggnad av veterinärstation i Malmö
Ny- samt tillbyggnad av djursjukhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: