Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Helsingborg

Nybyggnad av underjordiskt garage m.m.i Helsingborg
Igångsättning tidigast kv 4 2018. Planer finns för nybyggnad av underjordiskt parkeringsgarage för 600 bilplatser samt 600 för cykelparkering. I projektet ingår även åtgärder av in -och utfart, upprustning av trappväg, flyttning av träd och buskar samt återskapande av trädgård. Entreprenadform totalentreprenad i samverkan.
Ombyggnad av affärshus till kommersiella lokaler m.m. i Helsingborg
Avser ombyggnad av affärshus till lokaler för handel, restauranger, caféer, kontor m.m i 1 huskropp. En ny biograf med sju salonger anläggs på taket av byggnaden samt sportbar, restauranger och ett 10-tal butiker.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Drottninghög, västra delen, Helsingborg
Som ett led i att utveckla stadsdelen pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan som bl.a. innehåller en byggrätt för kontor i upp till 11 våningar om ca 6.000 – 7.000 kvm (Kontorshuset) och en parkeringsanläggning om ca 220-270 parkeringsplatser.med lager/verksamheter i bottenvåningen (Parkeringshuset). Kv Flottiljen är beläget i den västra delen av området Drottninghög i Helsingborg och avgränsas i söder av Vasatorpsvägen i väster av Regementsvägen i öster av befintlig bebyggelse. Projektet har i tidigt skede tagits fram som ett samarbetsprojekt mellan AB Helsingborgshem och Stenströms Skjortfabrik (Cimbria Holding AB). Utgångspunkten är att projektet ska fortsätta drivas som ett samarbetsprojekt mellan AB Helsingborgshem och Cimbria Holding AB. AB Helsingborgshem (B) är part gentemot E fram till BP1. Därefter har B möjlighet att överlåta entreprenadkontrakt för kontorsdelen till Cimbria Holding AB eller annan tredje part efter överenskommelse. Entreprenadkontraktet på Parkeringshusett kommer att ligga kvar hos AB Helsingborgshem under hela entreprenaden.
Om- och tillbyggnad av tingsrätt i Helsingborg
Avser 5000 m2 ombyggnad samt 4000 m2 tillbyggnad av Tingsrätten i Helsingborg.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Yta: 10000 m2.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Yta: 10000-13000 m2.
Nybyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Markarbetena beräknas påbörjas slutet av 2017 och byggarbetena under våren 2018. Avser nybyggnad av F-skola i 1 huskropp i 2 plan.
Ombyggnad av diagnostiskt centum vid lasarettet i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av diagnostiskt centrum i den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02 lågdelen. plan 9 o 10.
Om- och tillbyggnad av resecentrum med kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast 4:e kv t 2017. Planer finns för ytterligare om- och tillbyggnad av kontor vid resecentrum Knutpunkten. Omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola/skola. Omfattning, kostnad och byggstart kan i dagsläget ej anges.
Nybyggnad av kontor i Väla
Igångsättning avhängigt hyresgäster. Avser fortsatt nybyggnad av ca 4500 kvm.
Restaurering av Terasstrappan i Helsingborg
Igångsättning tidigast september 2017. Avser totalrenovering av Terasstrappen med bl.a omfogning av allt tegel och stenmaterial,, urschaktning och omläggning av trappor, urgrävning för nya tätskikt, omläggning av VA-ledningar och elledningar, ny belysning, rivning och återuppbyggnad av utsiktsplats, renovering av skydd för utvändig hiss m.m. Terrasstrappan uppfördes mellan åren 1900-1903. Antikvarie: Tyrens Lund, Emma Hedar, 010-4523316, Karl-Erik Ekberg: 010-4523247. Sidokonsult: Tyrens, Lund, Jesper Carlsson, 010-4523275.
Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Om- och tillbyggnad av järnvägsstation i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av stationshus.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av skola. Markarbetet påbörjades i augusti 2017.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av kontor 2000-3000 kvm.
Nybyggnad av kontorshus i Helsingborgs Stad
Igångsättning runt årsskiftet 2017/2018. Avser nybyggnad av kontor på 740 kvm per plan i två våningar samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2018. Planer finns för nybyggnad av idrottshall i Maria Park.
Nybyggnad av idrottshall i Elineberg, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall vid Harlyckan som ligger inom området Elineberg.
Nybyggnad av kontor mm i Helsingborg
Skisser framtagna. Avser nybyggnad av kontorsbyggnader samt lagerhall/verkstad.
Utbyggnad av idrottshall i Gantofta, Helsingborg
Planer finns för utbyggnad av idrottshall i Gantofta.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning under vecka 6 2018. Avser tillbyggnad av huvudbyggnaden med skollokaler samt administrativa lokaler, yta: ca 500 m² BTA
Ombyggnad till tillagningskök m.m.vid äldreboende i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av kontor vid äldreboende till tillagningskök samt personalutrymmen.
Ombyggnad av brandstation i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser ombyggnad av Berga Brandstation sk. " Omställning Friska Brandmän och Medarbetare",. Ombyggnaden omfattar i första hand invändiga byggnads- och installationsarbeten samt nybyggnad av skärmtak. Lokalerna ska byggas om för att förbättra logistik och hantering av utrustning och skyddskläder. Avser tre husdelar: 1 Friska brandmän hus 01 ombyggnad ca 400 m2. 2 Friska medarbetare i hus 02 ombyggnad ca 510 m2. 3 Skärmtak utanför hus 02 nybyggnad ca 210 m2,.
Nybyggnad av hotell i Helsingborg
Bygglov sökt för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Avser nybyggnad av butik/lager/industri.
Ombyggnad av lokaler för färjetrafik i Helsingborg
Avvaktar beslut. Omfattning, igångsättning oklart. Knutet till andra projekt.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning troligtvis under mars 2018. Projektet avser tillbyggnad med två klassrum samt tillagningskök. yyta: 300 m2.
Ombyggnad av städcentral och jourrum vid lasarettet i Helsingborg
Igångsättning beräknas under mars 2018. Avser ombyggnad av städcentral och jourrum i den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02 lågdelen. plan 9.
Renovering vid Sofiero slott, Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser inredning av plan 2.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Avser nybyggnad av butik samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av båthall på Råå, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av båthall för vinterförvaring av ett 50-tal båtar, 7,5 m hög.
Nybyggnad för restaurang/badverksamhet mm Pålsjö Helsingborg
Infab Vitamin AB har option på projektet.Avser markområde som kan användas för restaurangverksamhet eller någon form av badverksamhet t.ex café eller spa. Byggnaden får ha högst 2 våningar.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan.
Ombyggnad av kök vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av kök och matsal vid skola. Nya installationer och köksutrustning. Kylrum.
Nybyggnad av strandpaviljong vid badplats i Helsingborg
Avser ny omklädningsbyggnad med toaletter, förråd samt utvändiga duschar. avser även omkringliggande hårdgjord yta och ny ramp samt rivning av bef byggnad.
Invändig omkalkning av kyrka i Helsingborg
Avser invändig omkalkning av Gustav Adolfs kyrka.
Ombyggnad av värmeanläggning till skola och idrottshall i Mörarp
Avser ombyggnad av värmeanläggning till luft-vatten-värmepumpsystem med komplettering gaspanna. Ny anläggning installeras på gård samt inom befintligt pannrum och intilliggande förråd.
Ombyggnad av kök vid skola i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av diskrum i anslutning till kök i skolbyggnad.
Ny CNG-tankstation för drivmedel i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser att bygga om en gastankstation för CNG. Avser en tankstation för drivmedel och där finns även en befintlig gastankstation för CNG: Omfattar konstruktion, leverans, montage och driftsättning av CNG-anläggning.
Ändring i kontor i Helsingborg
Avser hyresgästanpassning av kontorslokal.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Avser nybyggnad av förskola/skola med paviljoner.
Renovering av tak på kyrka på Elineberg, Helsingborg
Projektet avser omläggning av tak på Elinebergsyrkan Avser tegelpannor.
Rivning av förskola och paviljong Helsingborg
Avser rivning av förskola i Mörarp, Hus D, Brandmansgatan 4 samt paviljong Norrehed 1340, Byggnad 3, Planteringsvägen 139 Helsingborg.
Nätverksutrustning med tillhörande tjänster i Helsingborg
Avser upphandling av nätverksutrustning med tillhörande tjänster inom Helsingborgs stad.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av förskola/skola.
Nybyggnad av bensinstation i Helsingborg
Bygglov rivning och nybyggnad av bensinstation och fiskebodar.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av förskola/skola.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av hotell i Helsingborg
Bygglov fasadändring av hotell.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av kyrka i Helsingborg
Bygglov fasadändring av kyrka.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Helsingborg
Bygglov fasadändring av vårdlokal.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av förskola/skola.
Nybyggnad av spa i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av spa.
Utvändigt underhåll av butik i Helsingborg
Bygglov fasadändring av butik/restaurang.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov fasadändring av butik/restaurang.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor.
Ändring till utbildningslokal i Helsingborg
Bygglov ändrad användning från lager till utställning.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov ändring av kontor till butik.
Rivning av garage i Helsingborg
Rivningslov rivning av garage Brigaden 7,8.
Rivning av hotell i Helsingborg
Rivningslov rivning av hotell.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av butik/restaurang.
Tillbyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av butik/restaurang.
Ombyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av förskola/skola.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av kontor.
Utvändigt underhåll av förskola i Helsingborg
Bygglov fasadändring på förskola.
Rivning av brandstation i Helsingborg
Avser rivning av Gåsebäcks brandstation. Uppskattad start.
Uppförande av mobila läktare i Helsingborg
Avser två mobila läktare monterade på efterfordon med plats för 130 till 150 sittande vardera.
Fasadändring på förskola i Helsingborg
Bygglov fasadändring av förskola/skola.
Behandlingsenhet till ett metodrum för tandsköterskeutbildning, Helsingborg
Avser bla installation, montering och reparation av Heka Unic Line utrustning mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: