Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Örebro

Ny- och ombyggnation vid Universitetssjukhuset i Örebro
Avser nybyggnad av H-huset ca. 33700 kvm (BTA) samt ombyggnad av akutmottagningen i G-huset ca. 1700 kvm (BTA). H-huset ska inrymma följande verksamheter: Ögonklinik, öron-, näs- och halsklinik, käkkirurgisk klinik, plastikkirurgisk klinik, hudklinik, anestesiklinik samt akutklinik. H-huset ska rymma såväl slutenvård, öppenvård som kirurgi för ovan nämnda kliniker. Till detta kommer man bygga en gemensam entréfunktion för A- och H-huset liksom anpassningsarbeten för detta i A-huset.
Nybyggnad av kulturcentrum i Örebro
Avser nybyggnad av en arena om ca 15000 kvm innehållande Stadsbibliotek, Kulturskola, delar av gymnasieskolans estetiska program, restaurang mm. Avser lokaler för till exempel musik, teater, dans, föreläsningar, sagostunder och eget skapande.
Nybyggnad av parkeringshus och godsmottagning i Örebro
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 700 platser samt godsmottagning vid Universitetssjukhuset i Örebro.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 2
Avser option från Huvuddel 1 (projektnr 1450250). Utredningar pågår gällande vad som ska inrymmas i befintliga T-huset. Delar som utreds är: Ombyggnad/renovering av forskningslab ca 25 mkr, Ombyggnad/renovering av lokaler för avd Fastighetsdrift ca 60 mkr, Påbyggnad av reservvattenbyggnaden ca 10 mkr, Renovering av klimatskal (tak, fasad & grund) ca 65 mkr, Renovering av installationer/tekniska system ca 15 mkr samt Markarbeten ca 5 mkr.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Projektnamnet kommer att ändras, då det inte var fastställt. Avser kontor och kommersiella lokaler. Preliminär byggstart.
Nybyggnad av center med skolor, idrottshall, restaurang m m i Örebro
Planer som befinner sig i tidigt skede. Söker mark för ett centrum med gymnasieskola, förskola med 10 avdelningar. Vidare simhall, idrottshall, restaurang och handel. I anslutning till skolan ska det finnas ett studentboende med 50 rum. För närvarande finns ingen detaljplanelagd mark inom Örebro kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro
Tillbyggnaden ska placeras mellan befintliga campushuset och vattentornet. Ny entré och aula kommer att byggas på markplan med en luftig foajé med en intilliggande cafeteria. På plan 2 & 3 kommer det att byggas lärosalar, grupprum, kontor, kommunikationsstråk, studievrår samt andra funktionsstödjande verksamhetsrum.
Nybyggnad av vårdbostad i Örebro
I etapp 2 planeras för ca 45 lägenheter inom vård- och omsorg med preliminär byggstart under senhösten 2016. Inflyttning hösten 2017. Kostnad okänd. Etapp 1 har objekt nr 927472.
Nybyggnad av kontorshus i Vivalla, Örebro
Avser nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler för Örebrobostäders fastighetsservice. Byggnaderna kommer att innehålla verkstäder, lager, personalutrymmen, kontor, förråd, tvättstation, carport och garage. Tillhörande markarbeten för uppställning av fordon på en total markyta på ca 18500 kvm. Byggnaderna har 1-2 våningar.
Nybyggnad av förskola i Sörbyängen
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av skola i Örebro
Avser tillbyggnad av restaurang/matsal med storkök, samt aula och 8 st klassrum. Ombyggnad av befintlig skolbyggnad. Rivning av gamla hemkunskapslokaler.
Nybyggnad av F-6 skola & idrottshall i Örebro
Avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för 350 elever om ca 4600 kvm samt en idrottshall på Väster i Örebro.
Ev. utökning av handelsområde i Örebro
Syftet med planen är att pröva möjligheten att utöka handelsområdet norr om det befintliga.
Nybyggnation av förskola samt renovering av skolbyggnader i Stora Mellösa, Örebro
Avser renovering av befintlig F-6 skola och nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar samt ett nytt tillagningskök. Hus A: Skollokaler samt adm. Utbyte av samtliga installationer, byte av fönster samt dörrpartier, eventuellt tilläggsisolering, putsning av fasad, inre underhåll som målning och golv. Hus B: Gymnastikhall. Utbyte av samtliga installationer, byte av fönster samt dörrpartier, eventuellt tilläggsisolering, omputsning av fasad, inre underhåll som målning och golv. Hus C: Skollokaler. Utbyte av samtliga installationer, byte av fönster samt dörrpartier, eventuellt tilläggsisolering, omputsning av fasad, inre underhåll som målning och golv. Hus D: Matsal samt kök. Utbyggnad av kök till tillagningskök, utbyte av samtliga installationer, byte av fönster samt dörrpartier, eventuellt tilläggsisolering, omputsning av fasad, inre underhåll som målning och golv. Ny byggnad: Uppförande av en ny byggnad innehållande 4 st avdelningar för förskola samt två st avdelningar för förskoleklass. Matsal samt serveringskök. Sedan tillkommer ytor för p-platser, hämta/lämna platser, lekgårdar mm.
Nybyggnad av idrottshall i Örebro
Avser nybyggnad av en idrottshall i anslutning till Tybblelundsskolan om ca 3000 kvm.
Nybyggnad av skola på Gustavsviksområdet i Örebro
Avser nybyggnad av skola om ca 7000 kvm. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad och byggstart.
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 1
Avser tillbyggnad på ca 450 kvm som ska inrymma vattenreningsanläggning, bassänger samt rum för pumpanläggning. Flytt av befintlig pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar. Huvuddel 1 omfattar även tillbyggnad med ny entréhall med hiss samt anpassningar av lokaler inuti befintligt T-hus om cirka 200-400 kvm.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar. Strategisk partnering.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av en förskola med fem avdelningar om ca 1000 kvm i två våningar.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och butik.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av verksamhet norr om Mariebergs handelsområde. Detaljplanen innehåller också ny dragning av Rv 51 med ny trafikplats till motorvägen E 20.
Nybyggnad av köpcentrum i Örebro
Planer finns på etablering av två matkedjor i Lillån Köpcentrum.
Nybyggnad av brandstation i Örebro
Planer finns på nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén.
Nybyggnad av bilhall i Örebro
Avser nybyggnad av utställningshall för bilar samt verkstad och kontor. Igångsättning troligtvis under höst/vinter 2016.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och lager i två våningar om ca 2000 kvm samt sopbod och parkeringsplatser.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager.
Nybyggnad av förskola i Brickebacken, Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad förskoleverksamhet på fastigheten Björkstammen 2.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser invändig ombyggnad för Tybble vårdcentral samt omdisponering av lokaler.
Nybyggnad av kontor och utställningslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och utställningslokaler. Föregående etapp har objekt nr 922488.
Nybyggnad av företagshotell i Bettorp, Örebro
Nybyggnad av företagshotell.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av Almby skola. Hus A: Utbyte av samtliga installationer i skollokaler, byte av dörrpartier, asbestsanering samt inre underhåll som målning av ytskikt och byte av golv. Hus E: Utbyte av samtliga installationer i skollokaler, byte av dörrpartier, ny ventilation, undertak, belysning, asbestsanering samt inre underhåll som målning av ytskikt och byte av golv.
Nybyggnad av vårdboende i Örebro
Tidigare planer att bygga radhus på tomten, kan komma att ersättas med planer på vårdboende. Ej beslutat. Uppskattad byggstart.
Renovering av skola i Örebro
Planer finns på renovering av Brukets skola.
Nybyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Om- och tillbyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro
Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.
Ombyggnad vid M-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Ombyggnation i samband med omstrukturering av produktionsbanor på kemiskt laboratorium.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.
Nybyggnad av behandlingshem i Örebro
Avser nybyggnad av behandlingshem i två huskroppar med 6 lägenheter i tre våningar.
Etablering av ny bensinstation i Örebro
Avser nybyggnad av drivmedelsanläggning inkl. biltvätt, försäljning och salladsbar.
Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.
Utvändigt underhåll av teater i Örebro
Avser byte av glasytor på medborgarhuset mot Olof Palmes torg, Drottninggatan och Änggatan.
Nybyggnad av affärshus i Örebro
Avser nybyggnad av handelslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser ombyggnad av Ikeavaruhus.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler inom Örebro län
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler samt utvändiga arbeten invid befintlig byggnad. Säkerhets skyddad upphandling.
Anpassning av lokal vid Västra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Avser ombyggnad av fd gymlokal till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser renovering av salsvåningen. Först kommer ett annat rum byggas om för ett prov på hur ombyggnaden av salsvåningen kommer att se ut.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Avser tillbyggnad av restaurang vid Naturens Hus i Örebro.
Utvändigt underhåll av läktare i Örebro
Bygglov ändring, byte av belysning samt master.
Byte av tak på galleria i Vivalla, Örebro
Planer finns på byte av tak på Vivalla centrum.
Nybyggnad av garage i Örebro
Avser nybyggnad av ett garage om ca 145 kvm. 7 bilplatser.
Utvändigt underhåll av simhall i Örebro
Avser nytt ytskikt på tak samt tilläggsisolering.
Tillbyggnad av affärshus i Örebro
Avser tillbyggnad av handelslokal med 25 kvm.
Ev. rivning av mindre kontorsbyggnad i Örebro
Bostäder ska byggas på tomten efter rivning, objekt nr 900309.
Utvändigt underhåll av kyrka i Örebro
Bygglov fasadändring på kyrka.
Nybyggnad av affärshus i Örebro
Bygglov nybyggnad av handelslokal samt parkeringar.
Nybyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov nybyggnad restaurang.
Nybyggnad av vårdbostad i Örebro
Bygglov nybyggnad särskilt boende.
Utvändigt underhåll av skola i Örebro
Bygglov ändring fasader.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från förskola till kontor.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Bygglov tillbyggnad skola.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Örebro
Bygglov uppsättning av skylt samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till restaurang.
Utvändigt underhåll av garage i Örebro
Bygglov ändring fasader.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad/pumpstation samt rivning av föregångaren.
Nybyggnad av toalett i Örebro
Bygglov nybyggnad toalett för bussförare.
Utvändigt underhåll av skola i Örebro
Bygglov tillbyggnad av solceller.
Nybyggnad av servicebyggnad i Örebro
Bygglov nybyggnad av servicebyggnad/sanitetshus vid båthamn.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Bygglov för byte av glaspartier.
Ombyggnad av vårdbostad i Örebro
Avser ändring av ventilation samt ombyggnad av fläktrum.
Tillbyggnad av cafeteria i Örebro
Avser tillbyggnad av cafe/restaurang om ca 50 kvm.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Avser byte av 14 fönster.
Nybyggnad av butik i Örebro
Avser nybyggnad av gårdsbutik.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändring av kontor till lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: