Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrbottens län

Arjeplog (2)
Arvidsjaur (15)
Boden (10)
Gällivare (21)
Haparanda (14)
Jokkmokk (2)
Kalix (13)
Kiruna (33)
Luleå (48)
Pajala (2)
Piteå (15)
Älvsbyn (2)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 183 st.

Rivning av fd bilaffär samt nybyggnad av fastighet i Luleå
Ca 16000 kvm handel och kommersiell service, 8000 kvm samhällsservice och kontor, ca 250-300 lgh. Ica Kvantum blir en av hyresgästerna. www.galaren.se
Nybyggnad av gymnasie- & vuxenskola i Gällivare
Bta ca 22600 kvm. Gymnasium, KomVux, SFI och distanshögskola.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Planer för multiaktivitetshus, en arena för idrott, kultur, bad, bibliotek m.m.
Nybyggnad av ishall i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av is-­ och evenemangsarena (Hus 1), rivnings-­ och ombyggnadsarbeten för anslutning mot befintlig sporthall (Hus 2) samt markarbeten för parkeringar och angöringar. Nybyggnadsyta Hus: BTA, ca 6 790 m2. Utvändig mark: ca 16 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Om- & tillbyggnad av hangar i Luleå
Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m². Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m².
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Objektet omfattar nybyggnad av förskola med fristående förrådsbyggnad och fristående sophus med tillhörande installationsarbeten. Markplanering med bland annat lek- och kommunikationsytor. Byggnaderna ska brukas av ca 90 barn i förskoleåldern och personalen ska uppgå till ca 20 personer. BTA är ca 1215 m2. Projektet utförs i två delar med byggentreprenören (Del 1) som samordnare. Omfattningen framgår i detalj av handlingar enligt AFB.22.
Nybyggnad av handels-, industri- & kontorsområde i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde. 4 tomter finns.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Nybyggnad av idrottshall i Gällivare
Entreprenaden omfattar rivningsentreprenad enligt bifogad rivningsplan, 07.7 Rivningsplan inkl. miljöinventering-f.d. Svevias garage, med option på rivning av byggnader samt marksanering. Option 1) Rivning GSKs kansli och klubbstuga. Option 2) Rivning OK Sarvens klubbstuga. Option 3) Marksanering f.d Svevias tomt.
Nybyggnad av buss och lastbilsanläggning i Gällivare
Markyta på ca 10 000-12 000 kvm.
Om- och tillbyggnad av förskola och förskolegård i Boden
Objektet består av om- och tillbyggnad av Björkdungens förskola med tillhörande mark-, bygg-, installation- samt storköksarbeten. Arbetet innefattar även utvändiga åtgärder på skolgården samt angöringsytor och parkeringar. Objektet är beläget på Sveafältet i Boden.
Om- & tillbyggnad för akutsjukhusvården, Gällivare sjukhus
Objektet består av om- och tillbyggnad för akutsjukvården. BRA berörd yta för ombyggnad uppgår till cirka 600 m2. BTA för tillbyggnad uppgår till c:a 250 m2. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.
Nybyggnad av förskola på Hertsön, Luleå
Avser uppförande av ny förskola med 6 avdelningar, skall användas för barn upp till 5 års ålder. BTA ca 1212 kvm.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Detta projekt kommer att utföras som ett samarbetesprojekt med Lapplandsgymnasium byggprogram. Oklart om det även kommer att gälla installatörer. 4 st huskroppar med 6 st dubbelrum i varje, öppen spis och bastu.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Nybyggnation av boendeavdelningar SiS Johannisberg, Kalix
På SiS ungdomshem Johannisberg erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar. Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till våren 2019.
Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.
Ombyggnad av lokaler på sjukhus i Kalix
Objektet består av ombyggnad för Kalix HC och Närpsykiatrin, Kalix Sjukhus. BRA berörd yta för ombyggnad uppgår till cirka 6300 kvm.
Utbyggnad av hotell i Kukkola
Utökning med ca 20 rum.
Nybyggnad av bensinstation i Pajala
Ca 220-230 kvm butikslokaler, pumpar.
Om- & tillbyggnad av dagverksamhet i Gällivare
Objektet avser ombyggnad och tillbyggnad av före detta vårdcentralen FORSEN, inklusive markarbeten. Även rivning av ett förråd och nybyggnad av förråd, sophus och carport ingår. Handikappomsorgens dagliga verksamheter Alpen, Fjällbjörken och Forsheden ska samordnas i gemensam lokal tillsammans med Solkatten korttidsboende och fritids. Verksamheten ska vara anpassad för 65 personer inklusive personal. Utvändig mark: ca 2550 m2.
Tillbyggnad av affärshus i Gällivare
Bygglov tillbyggnad och renovering av affärshus.
Ombyggnad av skola i Luleå, etapp 3
Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr- och övervakningsinstallationer.
Renovering av fjällstation i Kiruna
Renovering av fjällstation, från personalrum till hotellrum.
Tillbyggnad av byggnader i Arjeplog
Planen avser att bygga till fyra våningar mot Drottninggatan.
Ombyggnad av provisorisk akut på Sunderby sjukhus, Luleå
Avser ombyggnad för provisorisk akutmottagning i byggnad 123 samt provisorisk ambulanshall.
Ombyggnad av butik i Luleå
Ombyggnad av Ica i Antnäs.
Ombyggnad av luftbehandling på Gällivare Sjukhus, Hus C
Objektet avser utbyte av stora delar av befintliga ventilationsinstallationer, inklusive tillhörande VS, kyla, sö, och, el med erforderliga byggåtgärder, injustering av luftflöden, installation av rumskyla, utbyte av aggregat mm. Entreprenaden kommer att utföras i tre etapper.
Tillbyggnad av torntränare vid Bodens Garnison
I detta projekt byggs befintlig byggnad ut för att tillskapa utrymme för två torntränare.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Bygglov nybyggnad hotell.
Ombyggnad till hotell i Skaulo, Gällivare
Huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen till hotell så att hotellbyggnad kan uppföras.
Ombyggnad av skolkök i Kiruna
Ombyggnation Luossavaara kök.
Renovering av förskola i Arvidsjaur
Renovering av Skogsbackens förskola.
Utbyggnad av skola i Kalix
Utbyggnad av Centrumskolan.
Ombyggnad av resecentrum för järnväg i Haparanda
Ombyggnation, tillgänglighetsanpassning och uppfräschning av befintliga lokaler i järnvägsstationen. Projektet bedrivs i samarbete med Tillväxtverket.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 130 platser.
Takarbeten på kyrka i Haparanda
Takarbeten på Karl Gustavs kyrka. Byte av spånsticke tak.
Ny kylmaskin samt kylvattenledning till By 104 på Sunderby sjukhus, Luleå
Avser leverans av kylmaskin samt arbeten för kylvattenledning till Byggnad 104 vid Sunderby Sjukhus.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanordning.
Om- & tillbyggnad av kontor i Piteå
Om- & tillbyggnad av kontorslokal.
Till- och ombyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov om- och tillbyggnad kontor, nybyggnad garage.
Anläggning av nytt brandbilsgarage i befintliga lokaler TEV, LKAB:s industriområde i Kiruna
Anläggning av nytt brandbilsgarage i befintliga lokaler TEV, LKAB:s industriområde i Kiruna.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov inredning av vind åt Ica.
Nybyggnad av Brandgarage i Ö. Soppero i Kiruna
Bygge av brandgarage i Ö. Soppero.
Invändiga ombyggnader i ridhus på Björka djurcenter, Haparanda
Objektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnationer i ridhuset på Björka djurcenter.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ombyggnationer och utvändig ändring av affärshus inklusive ansökan om rivningslov.
Ombyggnad av konferenslokaler på hotell i Luleå
Hotellets konferensdel växer med ca 300 kvm då man tar mer yta i fastigheten.
Ombyggnad av Ingenjörsvillan i Kiruna
Ingenjörsvillan ska byggas om från att vara en två-lägenhetsbostad till två delar. Den ena ska bl.a. bestå av nio stycken övernattnings-rum och den andra ska bl.a. bestå av tre konferensrum. Objektet är beläget i det nyanlagda området väster om Luossavaara, Lotten Erikssons gata, Kiruna.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Den tillfälliga byggnaden ska ersätta den förskola med 6 avdelningar som p g a mögelskador revs sommaren 2016. I möjligaste mån ska den befintliga utemiljön och parkeringar etc bevaras orörda men vissa flyttningar av lekutrustning mm kommer troligen att behöva göras beroende på den tillfälliga byggnadens utbredning. Dessa markarbeten utförs av sidoentreprenör. Den tillfälliga byggnaden ska innefatta 6 förskoleavdelningar samt mottagningskök och personalutrymmen. Lokalprogram och tekniska krav i detalj föreskrivs i den tekniska kravspecifikationen.
Ombyggnad & brandskyddsåtgärder Hotell Kebne och Kaisa Kiruna
Entreprenadens omfattning är bland annat att i båda hotellen byta låskistor, justera/byta dörrar, byta dörrstängare, mindre målningsar-beten, samt kontrollera genomföringar i brandcellsgränser. I Hotell Kebne ska det ske komplettering av utrymningsskyltar, punktsprinkler ovanför fritös ska monteras, schakt i utrymningsvä-gar ska gipsas för att uppnå rätt brandklass samt trapphus till vind ska gipsas. Specifika åtgärder för Hotell Kaisa är att utrymme på källarplan och invändigt fönster på bottenplan ska byggas igen. Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontrakts-handlingarna.
Ombyggnad av kyla i storkök på Bodens Garnison
Byggnaden ett storkök som ska kunna servera 2500 portioner per dygn. Kylanläggningen som finns där idag ska ersättas med ny utrustning.
Utbyggnad av av brandstationen i Svappavaara
Utbyggnad av brandstationen i Svappavaara.
Installation av reservkraftsaggregat samt ombyggnad av entré/reception i kommunhus i Pajala
Objektet avser inkoppling av nytt reservkraftaggregat i Pajala kommunhus samt ombyggnad av entré/reception med tillhörande arbetsytor.
Ombyggnad av förskola i Boden
Ombyggnad och utvändig ändring av Tallbackens förskola.
MTAB Renovering/ ombyggnation omklädningsrum Kiruna
Ombyggnation av omklädningsrum.
Ombyggnad av affärshus i Boden
Ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanrordning.
Nybyggnad av restaurang i Piteå
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av omklädningsrum i Piteå
Nybyggnad av omklädningsrum. arnemarks badplats. ersättningsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Arvidsjaur
Nybyggnad av garage för biltestverksamhet.
Tillbyggnad av restaurang i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, nybyggnad av 11 st campingstugor , nybyggnad av servicebyggnad på fastigheten båtskärsnäs 1:391.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i kontorshus.
Målning av fasader på kontorshus i Överkalix
Företagsbyn, målning fasader.
Takbyte byggnad 3 och 12 Jägarskolan i Kiruna
Förfrågan avser omläggning av yttertak på byggnad 3 och byggnad 12. Takbeklädnaden består av lertegelpannor som skall bytas samt att även underlagspapp och bärläkt även byts. Entreprenaden uppdelas i 2 st. huvuddelar.
Ombyggnad av restaurang i Övertorneå
Anmälan om ändrad planlösning och ventilation.
Utvändigt underhåll av hotell i Haparanda
Ans byggl för inbyggnad av loftgångar o trapphus hotell.
Tillbyggnad av utställningshall i Arvidsjaur
Tillbyggnad av utställningsrum för biltestverksamhet.
Tillbyggnad av hotell i Arvidsjaur
Tillbyggnad och ändrad användning från vandrarhem till hotell samt strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av storkök i Piteå
Tillbyggnad, ändring av planlösning samt utvändig ändring av va-anläggning och ventilation på öjebyns produktionskök.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av baracker t o m 2019-09-30.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorshus t o m 2020-07-05.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för två bodar samt en container.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: