Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (10)
Gällivare (16)
Haparanda (8)
Jokkmokk (2)
Kalix (5)
Kiruna (24)
Luleå (62)
Pajala (1)
Piteå (13)
Älvsbyn (6)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Nybyggnad av gymnasie- & vuxenskola i Gällivare
Objektet omfattas av schakt och spontning för Kunskapshuset. Berörd markyta, ca 14 000 m2. Schaktvolym, ca 35 000 m3. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Objektet omfattas av schakt och spontning för Kunskapshuset. Berörd markyta, ca 14 000 m2. Schaktvolym, ca 35 000 m3. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Rivning av Stacken och MD:s grill.
Om- & tillbyggnad av hangar i Luleå
Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m². Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m².
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Objektet omfattar nybyggnad av förskola med fristående förrådsbyggnad och fristående sophus med tillhörande installationsarbeten. Markplanering med bland annat lek- och kommunikationsytor. Byggnaderna ska brukas av ca 90 barn i förskoleåldern och personalen ska uppgå till ca 20 personer. BTA är ca 1215 m2. Projektet utförs i två delar med byggentreprenören (Del 1) som samordnare. Omfattningen framgår i detalj av handlingar enligt AFB.22.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Nybyggnad av idrottshall i Gällivare
Friidrottshall inklusive gymnastikhall 40X20 m och gym.
Nybyggnad av räddningstjänst i Kiruna
Uppföranden av 1 st huvudbyggnad för Räddningstjänsten och Skoltransporten, BYA ca 3525 m2 . 1 st kallförrådsbyggnad för Räddningstjänsten. 1 st övningshus för Räddningstjänsten. 1 st avfallshus för Räddningstjänst och skoltransport. I entreprenaden ingår mark, bygg och installationsarbeten. Uppföranden av 1 st huvudbyggnad för Räddningstjänsten och Skoltransporten, BYA ca 3525 m2 . 1 st kallförrådsbyggnad för Räddningstjänsten. 1 st övningshus för Räddningstjänsten. 1 st avfallshus för Räddningstjänst och skoltransport. I entreprenaden ingår mark, bygg och installationsarbeten.
Nybyggnad av buss och lastbilsanläggning i Gällivare
Markyta på ca 10 000-12 000 kvm.
Nybyggnad av förskola på Hertsön, Luleå
Avser uppförande av ny förskola med 6 avdelningar, skall användas för barn upp till 5 års ålder. BTA ca 1212 kvm.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Nybyggnad av handelshus/kontor/bilservice i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor samt ca 3000 kvm mark för bilservice.
Ombyggnad av fastighet i Gällivare
Ombyggnad till gym och hälsoverksamhet.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Nybyggnation av boendeavdelningar SiS Johannisberg, Kalix
På SiS ungdomshem Johannisberg erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar. Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till hösten 2018. På SiS ungdomshem Johannisberg erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar. Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till hösten 2018.
Ombyggnad av skola i Luleå, etapp 2
Avser ombyggnad av ut- och invändig skolmiljö med mark-, husbyggnad-, rör-, luftbehandlingsarbeten samt SÖ-installationer.
Nybyggnad av bensinstation i Pajala
Ca 220-230 kvm butikslokaler, pumpar.
Om- och tillbyggnad av skola i Luleå
Tillbyggnad för utökning av tillagningsköket samt entré. Bef. avdelning för Socialförvaltningen ombyggs till förskoleavdelning. Byte av fasadpanel inkl tilläggsisolering. Uppgjutning sockel och byte av syllar i samband med fasadbyte. Nya tak på entrédelar. Nya mekaniskt ventilerade undergolv i 2st avdelningar och ekonomi. Ny belysning, EL till centraler och larm. Anpassningar av ventilation och värme i kök och avdelningar som ombyggs samt SÖ.
Ombyggnad av förskola i Jokkmokk
Upphandling av samordnad generalentreprenad, AB 04. Upphandling sker genom att beställaren träffar avtal om följande entreprenader: 1. Entreprenad för Husbyggnad (Hus) - (tillika GE) 2. Entreprenad för Luftbehandling inkl. SÖ (Luft) 3. Entreprenad för Rör- och sanitet (R) 4. Entreprenad för Elarbeten (EL) Sedan avtal träffats kommer samordning till generalentreprenad att ske, entreprenör för nr 1 blir Generalentreprenör, svarar därefter för övertagna entreprenader (2-4) såsom för eget arbete.
Ombyggnad av tillagningskök skola i Gällivare
Objektet avser i huvudsak följande arbeten med tillhörande installationsarbeten: Om- & tillbyggnad av befintligt storkök inkl matsal. Nytt personalrum, nytt grupprum. Installation av fettavskiljare. Ny anslutning av avloppsledning. Nya utvändiga åtgärder för att skapa säkrare tillträde till skolan för varutransporter.
Ombyggnad av provisorisk akut på Sunderby sjukhus, Luleå
Avser ombyggnad för provisorisk akutmottagning i byggnad 123 samt provisorisk ambulanshall.
Ombyggnad av förskola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten. Nya mekaniskt ventilerade undergolv, byte av impregnerade syllar i yttervägg, uppgjutning av sockel i yttervägg, nya fläktrum, nya luftbehandlingsanläggningar, ny värmeanläggning inkl. fjärrvärmecentral, ny SÖ samt ny EL mm. Entreprenaden omfattar husbyggnadsarbeten, rör-, luftbehandlings-, el- samt styr- och övervakningsinstallationer.
Utbyggnad av järnvägsstation mm i Älvsbyn
Nybyggnad av bussgods/kontor. Flyttning av refuger. Ombyggnad av väntsal.
Ny incheckning samt ombyggnad för bagagehantering vid Kiruna flygplats
Omfattar fyra (4) incheckningsdiskar som ska kunna hantera en kombination av normalbagage och specialbagage. Tre (3) av diskarna skall kunna användas som manuell eller SBD (Self Baggage Drop) medan en (1) disk är avsedd endast för manuell incheckning. Övriga delar i befintlig anläggning ska förbättras för att hantera alla typer av bagage.
Ombyggnad av idrottshall i Luleå
Entreprenaden omfattar husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr och övervakningsinstallationer.
Om- och tillbyggnad av förskola och förskolegård i Boden
Avser om- och tillbyggnad av förskola från 4 till 6 avdelningar. Även utvändiga åtgärder på skolgården samt angöringsyta och parkering.
Ombyggnad av skola i Luleå, etapp 3
Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr- och övervakningsinstallationer.
Rivning av skolor i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten. 4 fastigheter.
Ombyggnad av resecentrum för järnväg i Haparanda
Ombyggnation, tillgänglighetsanpassning och uppfräschning av befintliga lokaler i järnvägsstationen. Projektet bedrivs i samarbete med Tillväxtverket.
Ombyggnad av skola i Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen bygger om för Barn- och utbildningsförvaltningens räkning. Bl a utförs nya lektionssalar, wc-grupper, personalrum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad till omklädningsrum för Basbataljonen på Luleå Garnison
Projektet omfattar i huvudsak ombyggnad av gamla plåtverkstaden och delar av personalutrymmen i byggnad 111 till omklädning och hygienrum för basbataljonen samt nybyggnad för fläktrum.
Ombyggnad av skola i Kiruna
Ombyggnad av gymnastiksal skola.
Ombyggnad av tak på badhus i Boden
Eventuellt beläggning av gummiduk och singel.
Ombyggnad av veterinärstation i Älvsbyn
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Ombyggnad av befintlig byggnad till veterinärstation. Objektet är beläget på Kv Moroten 9 inom Älvsbyn kommun.
Rivning av skola i Luleå
Projektet avser rivning av inredning typ armaturer, ventilationsrör, innertak och någon del av innerväggar och dörrar etc. Samtidigt med att arbetena i Hus B och C pågar, kommer arbete i mark med förläggning av ny rörkulvert pågå, denna drivs i annan entreprenad.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorslokal.
Takrenovering på universitetet i Luleå, etapp 2
Upphandlingen avser att genom en utförandeentreprenad utföra ombyggnad till utvändig avvattning med ett nytt luftat tak med uppbyggnader av lutningar. Papp under och ytskikt av rostfri plåt. Yta ca 3600 m2.
Tillbyggnad av hotell i Haparanda
Planerar att bygga ut de befintliga lokalerna med modulsatser.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av yttertak på ridhus på Torpgärdan, Boden
Ombyggnad av tak ca 2000 kvm på gamla ridhuset.
Ombyggnad av skyttehall i Kiruna sporthall
I huvudsak omfattas objektet av byggnadsarbeten, rivning/demontering av befintlig skjutbana inklusive installationer, nybyggnation av skyttehall 2 med tillhörande installationer i enlighet med gällande bygghandlingar.
Lokalanpassning av butik i Luleå
Lokalanpassning för ny butikshyresgäst. Befintliga två lokaler sammanfogas till en större lokal. Nya ytskikt generellt samt till viss del nya installationer. Huvudsakligen invändiga arbeten såsom bygg, måla, undertak och golv samt installationer. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanordning.
Ombyggnad av fastighet i Luleå
Det är bland annat Luleå vandrarhems och frivårdens tidigare lokaler som ska rivas ut och byggas om.
Nybyggnad av övertryckshall i Piteå
Avser utförande av en ny övertryckshall för inomhusfotboll.
Omläggning av yttertak på Björknässkolan i Boden, etapp 2
Del av Björknässkolan (omfattning enligt bilaga till Administrativa föreskrifter) ska förses med ny takstäckning på yttertak och fasaddelar av trä och plåt ska renoveras. Samtliga arbeten på yttertak ska vara färdigställda senast 2017-10-16.
Ny kylmaskin samt kylvattenledning till By 104 på Sunderby sjukhus, Luleå
Avser leverans av kylmaskin samt arbeten för kylvattenledning till Byggnad 104 vid Sunderby Sjukhus.
Till- och ombyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov om- och tillbyggnad kontor, nybyggnad garage.
Underhåll av fastigheter & kyrkor i Luleå
Planer att under en 10 års period göra underhåll, ytskickt och avvattning på fastigheter och kyrkor i Luleå.
Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Utvändig ändring av skola, fasadrenovering och fönsterbyte m.m.
Rivning av skola & badhus i Jokkmokk
Rivning av skola och badhus.
Nybyggnad av kontor Svappavaara
Nya kontor Svappavaara.
Ombyggnation LKABs hälsolokaler i Kiruna
Ombyggnation LKABs hälsolokaler i Kiruna.
Uppgradering av reservkraftsystem vid sjukhus i Kiruna
Objektet avser el- och telesystem inklusive tillhörande byggarbeten för uppgradering av reservkraftsystemet vid Kiruna sjukhus. Inom anläggningen ska styrsystem för befintligt reservkraftsystem bytas ut, nytt kontrollrum uppföras mm.
Om- och tillbyggnad av samlingssal, sekretariat mm vid skidstadion i Kiruna
Objektet avser rivning av befintlig byggnad fram till sekretariatsdel som ska behållas och renoveras. Ny/tillbyggnad av samlingssal som byggs mot befintlig sekretariatsbyggnad. Nybyggnad av avfallsbyggnad som byggs mellan samlingssal och ishall.
Takkonstruktion till 5st Entréer och nödutgångar i Luleå
LKAB avser upphandla Väderskydd/takkonstruktion över 5st entréer på Skepparegatan 17 i Luleå. Förfrågan avser tillverkning samt montage av dessa takkonstruktioner.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov inredning av vind åt Ica.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Den tillfälliga byggnaden ska ersätta den förskola med 6 avdelningar som p g a mögelskador revs sommaren 2016. I möjligaste mån ska den befintliga utemiljön och parkeringar etc bevaras orörda men vissa flyttningar av lekutrustning mm kommer troligen att behöva göras beroende på den tillfälliga byggnadens utbredning. Dessa markarbeten utförs av sidoentreprenör. Den tillfälliga byggnaden ska innefatta 6 förskoleavdelningar samt mottagningskök och personalutrymmen. Lokalprogram och tekniska krav i detalj föreskrivs i den tekniska kravspecifikationen.
Ombyggnad av kraftförsörjning vid sporthall i Luleå
Entreprenaden omfattar att på Generalentreprenad utföra ombyggnad från högspänningsabonnent till lågspänningsabonnent, Mark- och Schaktarbeten för kablar, kabelskåp och belysningsstolpar inkl fundament. Demontage och nyinstallation av belysningsarmaturer i kontors- och omklädningsutrymmen, grupprum, konferensrum, foaje samt belysning för måltavlor i skjuthall och strålkastare på master utomhus. Demontage av stolpbelysning inkl fundament utvändigt runt fotbollshall. Ny belysning på fasader och utomhus vid utrymningsvägar. Byte av ett antal vägledningsarmaturer i utrymningsvägar.
Byte av passagesystem i Gymnasiebyn i Luleå
I huvudsak omfattas objektet byte av passagekontrollsystem, beläget inom Gymnasiebyn i Luleå.
Renovering av förskola i Arvidsjaur
Arvidsjaurs kommun har behov av renovering av Skogsbackens förskola.
Ombyggnad av skolrestaurang i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad (TE) utföra ombyggnad/ändring av Strandskolans elevrestaurang. I en separat entreprenad handlas vs-arbeten gällande renovering av avloppssystem i köket.
Ombyggnad av bibliotek i Överkalix
Ändring och renovering av bibliotek och sporthall.
Installation av bergvärme Ersnässkolan i Luleå
Entreprenaden omfattar montering mark-,rör-.styr-och övervaknings installationer samt borrning bergvärme.
Ombyggnad av styr- och övervakningsanläggning vid skola i Luleå
Entreprenaden omfattar styr och övervakning för fastighetsdrift samt elinstallationer.
Ombyggnad av undercentraler i skolor och förskolor mm i Luleå
Objekten är belägna på 6 ställen inom Luleå kommun: Borgmästarskolan, Dungens förskola, Ängens förskola, Ängskolan, Jobbcenter södra samt Ripan.
Ombyggnad av lågdel på sporthall i Vittangi
I huvudsak omfattas objektet av byggnadsarbeten för ombyggnad av befintlig Lågdel på Vittangi sporthall med tillhörande installationsarbeten. Ombyggnationen utföres på grund av fuktskador.
Renovering av Nederluleå kyrka
Fönsterrenovering.
Takbyte byggnad 3 och 12 Jägarskolan i Kiruna
Förfrågan avser omläggning av yttertak på byggnad 3 och byggnad 12. Takbeklädnaden består av lertegelpannor som skall bytas samt att även underlagspapp och bärläkt även byts. Entreprenaden uppdelas i 2 st. huvuddelar.
Fönsterbyte MB-huset Vitåfors
Denna förfrågan avser fönsterbyte i MB-Huset, LKAB Vitåfors, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.
Nybyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad affärsbyggnad.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Bygglov nybyggnad hotell.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kiruna
Bygglov fasadändring affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Kiruna
Bygglov fasadändring bensinstation.
Nybyggnad av mentalvårdsanläggning i Luleå
Nybyggnad av psykiatribyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Piteå
Nybyggnad av publika lokaler.
Rivning av skola i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanrordning.
Nybyggnad av restaurang i Piteå
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av servicebyggnad i Älvsbyn
Nybyggnad av servicehus med kök, duschar, toaletter, bastu m.m.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus och flyttbar betongfabrik.
Tillbyggnad av utställningshall i Arvidsjaur
Tillbyggnad av utställningsrum för biltestverksamhet.
Tillbyggnad av flygterminal i Arvidsjaur
Utbyggnad avgående bagageutrymme.
Utvändigt underhåll av hotell i Luleå
Utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Utvändig ändring av affärshus samt skyltanordning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: