Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Nybyggnad av industri, logistik och upplevelse i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industri, logistik och upplevelse. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager på Torslanda, Göteborg fas 2
Planerad byggnation för logistik och lager. Byggstart tidigast hösten 2017. Projektet uppdelat i 2 faser.
Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager och kontor.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av industrihus på ca 5000-6000 kvm.
Nytt miljöhus vid ÅVC i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av den befintliga återvinningscentralen i Bulycke. I åtagandet ingår uppförande av nytt miljöhus för mottagande av farligt avfall mm i plan 1 och personalutrymmen, kontor mm på plan 2. Även ombyggnad av befintliga asfaltplaner och komplettering med nytt dagvattensystem med infiltrationsanläggning ("Raingarden") ingår.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad industri och verkstadshall med kontor på entrésolplan.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av datacenter i Göteborg
Datacenter leveransen omfattar: Färdigställande av markyta, Grundläggning för moduler och försörjningssystem, Leverans av ett komplett datacenter byggt enligt standardiserat modulkoncept som kan expanderas stegvis efter kundbehov. Datacentret skall kunna expanderas till minst 0,5 MW servereffekt, Värmeåtervinningslösning mot fjärrvärmenätet samt Drift och underhållstjänster för levererat datacenter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 7 stycken miljöhus i bostadsområde.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av tvätthall i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad anläggning, lastbilstvätt. Byggstart tidigast maj 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industribyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av produktionshall (852 kvm). Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad till tvättstuga i Majorna, Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till gemensam tvättstuga.
Tillbyggnad av industrihus på Sandarna, Göteborg
Byggstart tidigast våren 2017.
Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207. Uppskattad byggstart och kostnad.
Brännare HP2 Rosenlund, Göteborg
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, montage, driftsättning och dokumentation samt alla erforderliga arbeten och material. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad lagerhall.
Utbyggnad av panncentral vid skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av befintlig panncentral, flytt av oljepanna som konverteras till RME bränsle samt viss ombyggnad av värmesystemet. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad kallförråd och lastintag. Byggstart maj/juni 2017. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad, yrkesbutik. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nya ångturbindrivna matarvattenpumpar
Renova Miljö AB skall ersätta 2 befintliga turbindrivna matarvattenpumpar med 2 nya ångturbindrivna matarvattenpumpar, ca 2 x 900 kW. Upphandlingen omfattar att på totalentreprenad inom i handlingarna angivna gränser konstruera, tillverka, installera och driftsätta två (2) kompletta ångturbindrivna matarvattenpumpar. Renova kommer att tillhandahålla två (2) pumpar enligt bifogade handlingar. I entreprenaden skall allt arbete ingå och allt materiel (utöver de 2 pumpar som Renova tillhandahåller) som erfordras för att driftsätta två (2) kompletta anläggningar. Renova kommer att ombesörja: — Demontage av befintliga turbindrivna matarvattenpumpar. — Anpassning av betongfundament, enligt entreprenörens anvisningar. — Anslutning till befintliga rörsystem för ånga, matarvatten och avloppsånga.
Leverans av spånsilo i Göteborg
Projektet avser leverans av spånsilo till EBM. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av forskningsanläggning i Göteborg
Projektet avser hyresgästanpassning av lokaler i Geovetarcentrum. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad industribyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Åtgärder på ramper och lagringsytor på Ullevi i Göteborg
Innefattar fyra delprojekt: Åtgärder på ramp nedan läktarsektion M1-M4, Åtgärder på ramp ovan läktarsektion H3, Åtgärder på lagringsyta Ä7-V6 samt Åtgärder på inre rampen bakom läktarsektion M3-M4. Avser rivning av överbyggnader, nya tätskikt och beläggningar, reparation av underlag mm.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Nya pumpaggregat inkl drivutrustning vid pumpstation i Göteborg
Avser konstruktion, leverans och installation av 3 stycken kompletta pumpaggregat inklusive drivutrustning för fjärrvärmedistribution.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad industrihall. Uppskattad kostnad.
Nya värmepannor i Alelyckans pannrum i Göteborg
Projektet avser nya gaspannor i vattenverk.
Installation av automatluckor vid avloppsreningsverk, Göteborg
Avser installation av automatluckor för avstängning av vattenflöden. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av reningsverk i Göteborg
Bygglov nybyggnad anläggning, biologisk kompostfilter.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad batterilager.
Ombyggnad av bageri i Göteborg
Bygglov annat ändamål kontor till bageri.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd ändring av lager/kontorslokal.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad plåthall.
Nybyggnad av reningsverk i Göteborg
Bygglov nybyggnad reningsverk.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Bygglov nybyggnad verkstad lager, kontor samt rivning.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad lager.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad, kompressorbyggnad, industribyggnad.
Ombyggnad av verkstad i Göteborg
Bygglov ändring, annat ändamål verkstadshall/inspelning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring, fasad industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring fasad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring fasad samt tillbyggnad industribyggnad, Tidsbegränsat bygglov ändring, annat ändamål skola Högsbo 21:2.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring samt fasadändring industrilokal.
Ny reningsanläggning i Göteborg
Projektet avser installation av maskin (reningsanläggning) för släckvatten och lakvatten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av produktionslokal i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från garage till verksamhetslokaler.
Rivning av charkuterifabrik i Göteborg
Rivningslov industribyggnad charkuterifabrik.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov inom detaljplan av 3 st byggnader inom järnvägsområde.
Rivning av pumpstation i Göteborg
Rivningslov inom detaljplan tryckstegringspumpstation.
Rivning av lager i Göteborg
Rivningslov byggnad 1 - 6, inom detaljplan, lager och kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lager i Göteborg
Rivningslov för lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av panncentral i Göteborg
Rivningslov panncentral och skorsten. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av stall i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad 4st hästboxar.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring ventilation, industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av soprum i Göteborg
Bygglov ändring, annat ändamål förråd och garage ändras till soprum.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Göteborg
Bygglov ändring fasad, ny port bilverkstad.
Utvändigt underhåll av hamnmagasin i Göteborg
Bygglov ändring kulör hamnskjul 205 och 207. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lasthus i Göteborg
Bygglov ändring lasthus i lager- och kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov ändring markförlagd cistern.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring, fasad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av lager i Göteborg
Bygglov ändring, fasad lagerlokal shurgard. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av pumpstation i Göteborg
Förhandsbesked nybyggnad pumpstation för fjärrvärme.
Ombyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov om- och tillbyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Bygglov ombyggnad lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad av befintligt miljöhus.
Tillbyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov tillbyggnad av cykelförråd flerbostadshus.
Tillbyggnad av fläktrum i Göteborg
Bygglov tillbyggnad av fläkt/aggregat, skyltar samt utrymningstrappa, skola.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov tillbyggnad av skärmtak vid pvö:s norra fasad, industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad lagerhall tidsbegränsat tom 2022-01-31.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad miljöhus.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lastkaj i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lastkaj och skärmtak industribyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad miljöhus.
Tillbyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad miljöstation.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Bygglov tillbyggnad tält.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov tillbyggnad återvinningsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov vindskydd, elite park avenue.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring dörr industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad väderskydd hpl centralstationen läge j.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad väderskydd, hpl bäckedalsvägen.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad väderskydd, hpl friskväderstorget, Bygglov nybyggnad väderskydd, hpl solstrålegatan, Bygglov nybyggnad väderskydd, hpl väderilsgatan Biskopsgården 830:751,830:902,830:115.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad väderskydd, hpl wieselgrensplatsen.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad väderskydd.
Nybyggnad av växthus i Göteborg
Bygglov nybyggnad växthus, skola.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation 16774.
Nybyggnad av silo i Göteborg
Bygglov nybyggnad silo.
Nybyggnad av sjöbod i Göteborg
Bygglov nybyggnad sjöbodar.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad skrotsax. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad tält/väderskydd för karosser.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov nybyggnad underjordisk cistern.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd ändring industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: