Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 351 st.

Byggnation av ny vätgasanläggning vid raffinaderiet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av vätgasfabrik. Den nya vätgasanläggningen kommer att ha en kapacitet på 18 500 Nm3/tim och drivs med naturgas från Swedegas transmissionsnät i Göteborg. Swedegas kommer att bygga en 1,2 km lång gasledning samt en mät- och reglerstation mellan den nya vätgasanläggningen och stamnätet för gas. Den nya anläggningen placeras i anslutning till nuvarande process och tar upp en yta på 60 x 80 meter.
Nybyggnad av lager på Torslanda, Göteborg fas 2
Planerad byggnation för logistik och lager. Byggstart tidigast hösten 2017. Projektet uppdelat i 2 faser.
Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av serviceanläggning i Viared
Anläggningen kommer utöver serviceverkstad även tillhandahålla drivmedel och automattvätt för lastbilar och bussar. Senare kommer det även att uppföras en serviceanläggning och automattvätt för personbilar.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Dingle
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av lokaler på fastighet Lågum 1-32. Tillbyggnaden är ca 6815 kvm samt en fristående sprinklercistern och pumpcentral på ca 106 kvm.
Utbyggnad av företagspark i Landvetter
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av djurstallar och veterinärstation i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar-, operationssal-, och körhall.
Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas.
Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av industri, handel och kontor i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med använding industri, hadel och kontor, likt intilligande verksamhetsområde.
Nybyggnad av industrier i Vänersborg
Avser nybyggnad av en test- och demonstrationsanläggning innehållande bland annat lokaler för processindustri och kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vattenverk i Lerum
Avser leverans och uppställning av kolfilter.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål.
Nybyggnad av industrihus i Götene
Avser rivning av 4 st byggnader samt nybyggnad av en produktionshall.
Tillbyggnad av vattenverk i Lerum
Avser utbyggnad av Skallsjö vattenverk.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Alingsås
Ombyggnaden innefattar ett entresolplan med ett lunch- och fikarum, omklädningsrum med duschar, 4 WC-rum och en samlingssal. Lokalen ska även byggas ut med 1200 kvadratmeter, som kommer att bestå av en låg- och en högdel. Tillbyggnaden kommer att användas som produktions- och lagerlokal.
Nytt miljöhus vid ÅVC i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av den befintliga återvinningscentralen i Bulycke. I åtagandet ingår uppförande av nytt miljöhus för mottagande av farligt avfall mm i plan 1 och personalutrymmen, kontor mm på plan 2. Även ombyggnad av befintliga asfaltplaner och komplettering med nytt dagvattensystem med infiltrationsanläggning ("Raingarden") ingår.
Nybyggnad av våtmark samt dagvatten i Överby
Objektet avser nybyggnation av ca 25 000 m2 våtmark inklusive 400 m ny serviceväg, ca 300 m ny bäck, ca 1000 m nya dagvattenledningar samt ny oljeavskiljare.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.
Ombyggnad återvinningscentral i Bollebygd
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentral samt rivning av befintliga bränsletankar med tillhörande betongtråg ev, jordsanering.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad industri och verkstadshall med kontor på entrésolplan.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerlokal.
Ny uppställningsplats i Nyby i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skärmtak (ca 750 kvm) har sex fack för fordon samt en sidobyggnad (ca 45 kvm) med appararum mm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser ny tryckstegringsstation för dricksvatten.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Tillbyggnad av fabrik i Skövde Etapp 1
Avser tillbyggnad av fabrik.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av ladugård vid Kastellegården, Kungälv
Omfattar rivning och återuppförande av stall för dikor, ca 1500 m2, uppförande av pumpbrunn och gödselplatta ca 970 m2, samt vissa åtgärder i del av loge som ska nyttjas för halmförvaring.
Nybyggnad av industri, Hjo
Planförslaget syftar till att utvidga norra industriområdet i nordlig riktning med ca 3,9 ha. Planområdet är beläget ca 2 km norr om Hjos centrum och omedelbart norr om befintligt industriområde i anslutning till Sveavägen.
Nybyggnad av datacenter i Göteborg
Datacenter leveransen omfattar: Färdigställande av markyta, Grundläggning för moduler och försörjningssystem, Leverans av ett komplett datacenter byggt enligt standardiserat modulkoncept som kan expanderas stegvis efter kundbehov. Datacentret skall kunna expanderas till minst 0,5 MW servereffekt, Värmeåtervinningslösning mot fjärrvärmenätet samt Drift och underhållstjänster för levererat datacenter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av fjärrvärmepumpstationer längs överföringsledning Fristad
Projektet avser uppförande av två pumpstationer för fjärrvärmedistribution längs en nybyggd ledning mellan Borås och Fristad, se projekt 1413599. Avser Pumpstation Sjöbo och Pumpstation Frufällan.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lerum
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.
Nybyggnad av stall i Borås
Projektet avser nybyggnad av ridhus med läktare och stall med omklädningsutrymmen. En del arbeten kommer att utföras ideellt av klubbens medlemmar.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av tvätthall i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad anläggning, lastbilstvätt. Byggstart tidigast maj 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Tranemo
Avser ombyggnad av septikslammottagning och slamutlastning vid Tranemo avloppsreningsverk. Entreprenaden handlas som en delad entreprenad där byggentreprenören har samordningsansvar. Entreprenaderna är Bygg och mark DE01, Maskin DE02, VVS DE03 samt El DE04.
Tillbyggnad av industribyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av produktionshall (852 kvm). Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av panncentral i Töreboda
Avser nybyggnad av panncentral.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bengtsfors
Fasadändring byte av takmaterial, takkonstruktion.
Reinvestering av tre spillvattenpumpstationer i Borås
Projektet avser att reinvestera tre avloppspumpstationer i Borås: Boken AP, Klubbsvampen AP & Östermalms AP.
Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Avser nybyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industrilokal och produktionshall.
Tillbyggnad av lager, magasin i Falköping
Avser tillbyggnad av lager på 1280 kvm.
Tillbyggnad av verkstad i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av lager/verkstad med 360 kvm samt viss ombyggnad av befintlig byggnad.
Nybyggnad av kallager i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kall lager. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart oviss.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2017.
Nybyggnad av industrihus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lager. Byggstart tidigast sommar 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Inpasseringssystem för återvinningscentraler i Kungälvs kommun
Projektet avser installation av inpasseringssystem för återvinningscentralerna i Munkegärde, Ytterby, Kärna samt Kode. Uppskattad kostnad.
Om- och nybyggnad av nötstall på Götala, Skara
På Götala är det ena av två nötstallar utslitet och behöver ersättas med ett nytt stall. I anslutning till stallet byggs också serviceutrymmen som saknas idag. Ett halmförråd byggs som vid behov tillfälligt kan göras om till fårstall. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar, en del för nybyggnationen samt tillbyggnationen och en annan del för ombyggnationen.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av en verksamhet/industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Upprustning av tvättstugor i flerbostadshus i Kortedala, Göteborg
Avser installation av bokartavlor, styrning mot tvättutrustning, uppdatering av belysning, installation av brandlarm samt byte av säkerhetsdörrar.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hjo
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vara
Avser nybyggnad av kall lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 1200 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 200 kvm.
Ombyggnad av reningsverk i Nol
Projektet avser ombyggnad av reningsverkets luftning, biosteg och skruvpumpar.
Installation av ny pelletspanna vid skola i Dals Rostock
Pelletspannan ska ersätta befintlig oljeeldning. Pelletspannan, som ska placeras i en modulbyggnad på utsidan av skolan, inkopplas i pannrummet via kulvert. En oljepanna behålls som reserv. Byggherren kommer att bygga och tillhandahålla platta på mark för modulbyggnad och silo. Uppskattad kostnad.
Brännare HP2 Rosenlund, Göteborg
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, montage, driftsättning och dokumentation samt alla erforderliga arbeten och material. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad kallförråd och lastintag.
Utbyggnad av panncentral vid skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av befintlig panncentral, flytt av oljepanna som konverteras till RME bränsle samt viss ombyggnad av värmesystemet.
Rivning av byggnader i Kungälv
Projektet avser rivning/demontering av byggnader. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Nya ångturbindrivna matarvattenpumpar
Renova Miljö AB skall ersätta 2 befintliga turbindrivna matarvattenpumpar med 2 nya ångturbindrivna matarvattenpumpar, ca 2 x 900 kW. Upphandlingen omfattar att på totalentreprenad inom i handlingarna angivna gränser konstruera, tillverka, installera och driftsätta två (2) kompletta ångturbindrivna matarvattenpumpar. Renova kommer att tillhandahålla två (2) pumpar enligt bifogade handlingar. I entreprenaden skall allt arbete ingå och allt materiel (utöver de 2 pumpar som Renova tillhandahåller) som erfordras för att driftsätta två (2) kompletta anläggningar. Renova kommer att ombesörja: — Demontage av befintliga turbindrivna matarvattenpumpar. — Anpassning av betongfundament, enligt entreprenörens anvisningar. — Anslutning till befintliga rörsystem för ånga, matarvatten och avloppsånga.
Fönsterbyte på forskarhus i Göteborg
Projektet avser fönsterbyte på forskarhus där 203 fönster inklusive fasadelement med fönster skatt bytas ut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av forskningsanläggning i Göteborg
Projektet avser hyresgästanpassning av lokaler i Geovetarcentrum. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad.
Injustering av värmesystem i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser injustering av värmesystem i ca 600 lägenheter i flerbostadhus i Ramberget: Gropegårdsgatan 1,3,5 och Västra Andersgårdsgatan 4, 6, 10, 12 och i Rambergsstaden: Inladsgatan29, 24-38, Lantmannagatan 4, 8, Stataregatan 2, Östra Andersgårdsgatan 1-5 och Östra Keillersgatan 4-6. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Ellös
Projektet avser nybyggnad av industri/lager. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad samt ändring av marknivån. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Götene
Nybyggnad av tillverkningsbyggnad och destruktionsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad av industribyggnad (bef båghall). Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt VA-förråd vid avloppsreningsverk i Grebbestad
Objektet avser ett nytt förråd för VA-material. Förrådet skall placeras bredvid Bodalsverket söder om Grebbestad.
Rivning av kylanläggning och läktare i Vänersborg
Avser rivning av kylanläggning samt läktare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: