Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

Ale (12)
Alingsås (10)
Bollebygd (1)
Borås (35)
Dals-Ed (4)
Essunga (0)
Grästorp (1)
Göteborg (59)
Götene (4)
Hjo (5)
Härryda (9)
Karlsborg (4)
Kungälv (11)
Lerum (13)
Lidköping (17)
Lysekil (5)
Mariestad (7)
Mark (10)
Mellerud (6)
Munkedal (4)
Mölndal (19)
Orust (4)
Partille (4)
Skara (4)
Skövde (13)
Sotenäs (3)
Tanum (6)
Tibro (4)
Tidaholm (0)
Tjörn (2)
Tranemo (5)
Töreboda (3)
Uddevalla (16)
Ulricehamn (12)
Vara (1)
Åmål (2)
Öckerö (2)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 382 st.

Nybyggnad av återvinningsanläggning i Vänersborg
Projektet avser en fullskalig anläggning för återvinning av textilier. Projektet avhängigt utfallet av den planerade test/demonstratoranläggningen objekt 906121.
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik i 3 eller 4 byggnader. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Byggnation av ny vätgasanläggning vid raffinaderiet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av vätgasfabrik. Den nya vätgasanläggningen kommer att ha en kapacitet på 18 500 Nm3/tim och drivs med naturgas från Swedegas transmissionsnät i Göteborg. Swedegas kommer att bygga en 1,2 km lång gasledning samt en mät- och reglerstation mellan den nya vätgasanläggningen och stamnätet för gas. Den nya anläggningen placeras i anslutning till nuvarande process och tar upp en yta på 60 x 80 meter.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Nybyggnad av försöjrningsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad av logistik, lager och kontor på Torslanda, Göteborg fas 2
Projektet avser nybyggnad av logistik, lager och kontor med delvis entrésolplan. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av lager på Torslanda, Göteborg fas 1
Projektet avser byggnation för logistik och lager. Projektet uppdelat i 2 faser. Fas 2 1303755.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.
Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Dingle
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av lokaler på fastighet Lågum 1-32. Tillbyggnaden är ca 6815 kvm samt en fristående sprinklercistern och pumpcentral på ca 106 kvm.
Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.
Nybyggnad av betongindustri i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri, betongfabrik (500-600 kvm).
Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser 4-5 tomter som ska säljas. Total tomttyta ca 35000 kvm. Byggstart tidigast våren 2018.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal och kontor i Alingsås
Projektet avser om- och tillbyggnad av produktionslokal och kontor.
Nybyggnad av verksamheter i Grebbestad
Detaljplanearbetet pågår.
Tillbyggnad av produktionslokal i Töreboda
Avser tillbyggnad av fabrik med utlastningshall.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero. Byggnationerna startas tidigast 2018.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser filteranläggning för biologisk rening.
Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas.
Ombyggnad av vattenverk i Mark
Avser ombyggnad av vattenverk.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Avser nybyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet aver nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal mm i Bengtsfors
Planförslaget avser skapande av föutsättningar för nya etableringar för tillverkningsföretag, försäljning, lager, logistik och kontor.
Nybyggnad av industriområde i Stenkullen
Avser nybyggnad av industriområde.
Ombyggnad av vattenverk i Lerum
Avser leverans och uppställning av kolfilter.
Nybyggnad av industrier i Vänersborg
Avser nybyggnad av en test- och demonstrationsanläggning innehållande bland annat lokaler för processindustri och kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål på 2,3 hektar.
Tillbyggnad av vattenverk i Lerum
Avser utbyggnad av Skallsjö vattenverk.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Alingsås
Ombyggnaden innefattar ett entresolplan med ett lunch- och fikarum, omklädningsrum med duschar, 4 WC-rum och en samlingssal. Lokalen ska även byggas ut med 1200 kvadratmeter, som kommer att bestå av en låg- och en högdel. Tillbyggnaden kommer att användas som produktions- och lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av reningsverk i Kalv, Svenljunga
Projektet avser nya pumpstationer, slamavskiljare, biologisk rening i biobädd samt kemiskt reningssteg. Befintlig anläggning består av slamavskiljning, pumpstation och infiltration. Ny anläggning kommer att anläggas i anslutning till den befintliga anläggningen och befintlig infiltration skall återanvändas som utsläppspunkt för det nya reningsverket, medan resterande delar rivs eller koppas bort. Ny överbyggnad till reningsverk inklusive el- och styrsystem ingår i entreprenaden
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av våtmark samt dagvatten i Överby
Objektet avser nybyggnation av ca 25 000 m2 våtmark inklusive 400 m ny serviceväg, ca 300 m ny bäck, ca 1000 m nya dagvattenledningar samt ny oljeavskiljare.
Ombyggnad återvinningscentral i Bollebygd
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentral samt rivning av befintliga bränsletankar med tillhörande betongtråg ev, jordsanering.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad industri och verkstadshall med kontor på entrésolplan.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny uppställningsplats i Nyby i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skärmtak (ca 750 kvm) har sex fack för fordon samt en sidobyggnad (ca 45 kvm) med appararum mm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kylhus i Falköping
Avser nybyggnad av kyllager (arla) på ca 5200 kvm.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Planer i tidigt skede. Avser nybyggnad av stall.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industri, Hjo
Planförslaget syftar till att utvidga norra industriområdet i nordlig riktning med ca 3,9 ha. Planområdet är beläget ca 2 km norr om Hjos centrum och omedelbart norr om befintligt industriområde i anslutning till Sveavägen.
Utveckling av Magasin 113 - Frihamnen i Göteborg
Projektet avser för utveckling samt gestaltning och projektering av delar av byggnaden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av ladugård vid Kastellegården, Kungälv
Omfattar rivning och återuppförande av stall för dikor, ca 1500 m2, uppförande av pumpbrunn och gödselplatta ca 970 m2, samt vissa åtgärder i del av loge som ska nyttjas för halmförvaring. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (1500-2000 kvm). Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av datacenter i Göteborg
Datacenter leveransen omfattar: Färdigställande av markyta, Grundläggning för moduler och försörjningssystem, Leverans av ett komplett datacenter byggt enligt standardiserat modulkoncept som kan expanderas stegvis efter kundbehov. Datacentret skall kunna expanderas till minst 0,5 MW servereffekt, Värmeåtervinningslösning mot fjärrvärmenätet samt Drift och underhållstjänster för levererat datacenter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av entreér och korridorer i hantverkshus, Göteborg
Avser ombyggnad av entréer och korridorer i Hantverkshuset Stampen.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av lager. Omfattning är i dagsläget oklart.
Nybyggnad av fjärrvärmepumpstationer längs överföringsledning Fristad
Projektet avser uppförande av två pumpstationer för fjärrvärmedistribution längs en nybyggd ledning mellan Borås och Fristad, se projekt 1413599. Avser Pumpstation Sjöbo och Pumpstation Frufällan.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Planer finns. Beslut saknas.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Tranemo
Avser ombyggnad av septikslammottagning och slamutlastning vid Tranemo avloppsreningsverk. Entreprenaden handlas som en delad entreprenad där byggentreprenören har samordningsansvar. Entreprenaderna är Bygg och mark DE01, Maskin DE02, VVS DE03 samt El DE04.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad. Byggstart tidigast slutet 2017.
Tillbyggnad av industribyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av produktionshall (852 kvm). Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Byggstart oviss.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bengtsfors
Fasadändring byte av takmaterial, takkonstruktion.
Nybyggnad av biltvätthall i Vänersborg
Nybyggnad av tvätthall och 4 snabbtvätthallar
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kallager i Partille
Byggs i egen regi med eget material.
Ombyggnad till tvättstuga i Majorna, Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till gemensam tvättstuga. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av verkstadsindustri i Göteborg
Projektet avser nybyggnad verkstadshall. Omfattning är oklar.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Reinvestering av tre spillvattenpumpstationer i Borås
Projektet avser att reinvestera tre avloppspumpstationer i Borås: Boken AP, Klubbsvampen AP & Östermalms AP.
Fönsterbyte på forskarhus i Göteborg
Projektet avser fönsterbyte på forskarhus där 203 fönster inklusive fasadelement med fönster skatt bytas ut.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser ny tryckstegringsstation för dricksvatten.
Rivning av industrihus i Falköping
Avser rivning av industrihus samt sortering av avfallet.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industrilokal och produktionshall.
Tillbyggnad av verkstad i Mellerud
Avser tillbyggnad av verkstad på 300 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av ventilationssystem i reningsverk i Lysekil
Avser ventilationsarbeten i bergrummet i Långeviks avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av verkstad i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av lager/verkstad med 360 kvm samt viss ombyggnad av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av produktionslokal
Avser tillbyggnad av produktionslokal på ca 400 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: