Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella industriprojekt i Härnösand

Ny tryckstegringsstation i Härnösand
Avser upphandling av en komplett tryckstegringsstation för en del av Härnösand Energi & Miljös fjärrvärmenät.
Nybyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av "gör det själv" biltvätt.
Nytt industriområde i Härnösand
8 tomter. Härnösands kommun avser i framtiden att exploatera tomtmark för Industriområdet Västra Saltvik är väster om E4 vid avfart Saltvik, gamla Ådalsvägen och området är beläget cirka 3,5 kilometer nordväst om Härnösands centrum. Planområdet avgränsas i norr av E4. I söder avgränsas planområdet av en kraftledningsgata. Ingen verksamhet har bedrivets på området och är oexploaterat mark. Nu planerar man att bygga en tillfällig ny industrigata Västra Saltvik för att kunna lämna schaktmassor från trafikverkets E4 Älandsbro projekt.
Nybyggnad av sophus i Härnösand
Bygglov - sopkärlsskåp.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov för nybyggnation av gasförråd.
Nybyggnad av cistern i Härnösand
Bygglov samt startbesked - uppföra cistern.
Utvändigt underhåll av industrihus i Härnösand
Bygglov/startbesked - fasadförändring/solceller.
Ombyggnad av cistern i Härnösand
Bygglov/startbesked - väsentlig ändring av cistern.
Ombyggnad av förråds-/utbildningslokal vid garnison i Härnösand
Byggnaden har idag tilluftsventilation. Befintligt ventilationssystem rivs i sin helhet och ett nytt FTX-system installeras. Byggnaden försörjs av fjärrvärme, i entreprenaden ansluts nytt ventilationsaggregat till värmesystem samt mindre tappvatten-/avloppsinstallationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: