Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.
Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 st återvinningscentraler i Björna och Husum.
Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Upphandling av två fasta ÅVC,er Bjästa och Bredbyn.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av industrilokal.
Nytt industriområde i Härnösand
8 tomter. Härnösands kommun avser i framtiden att exploatera tomtmark för Industriområdet Västra Saltvik är väster om E4 vid avfart Saltvik, gamla Ådalsvägen och området är beläget cirka 3,5 kilometer nordväst om Härnösands centrum. Planområdet avgränsas i norr av E4. I söder avgränsas planområdet av en kraftledningsgata. Ingen verksamhet har bedrivets på området och är oexploaterat mark. Nu planerar man att bygga en tillfällig ny industrigata Västra Saltvik för att kunna lämna schaktmassor från trafikverkets E4 Älandsbro projekt.
Om- & tillbyggnad av verkstad i Sollefteå
Om- & tillbyggnad av befintlig verkstadshall i två plan. Tillbyggnaden blir utökad verkstad på bottenplan samt personalutrymme och förråd på övre plan.
Uppförande av ny panncentral/deponigaspanna i Härnösand
Objektet avser en komplett panncentral för eldning av deponigas för leverans av energi till fjärrvärmenätet. Avser deponigaspanna samt nytt pannhus.
Ny tryckstegringsstation i Härnösand
Avser upphandling av en komplett tryckstegringsstation för en del av Härnösand Energi & Miljös fjärrvärmenät.
Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Byggherren avser att bygga nytt vattenverk i Björknäset med syfte att uppnå en god och stabil dricksvattenkvalitet. För denna entreprenad ingår byggnation av ny vattenverksbyggnad, inkl. gångplan och fundament. I byggentreprenaden ingår även förarbeten för sidoentreprenader, så som vattenledningar och skyddsrör för el mellan ny byggnad och befintlig lågreservoar, samt rörmontage i befintlig lågreservoar. Avlopp och genomföringar, ledningar och skyddsrör för vatten och el, i grundplatta. Ledningar genom platta avslutas utanför husliv.
Om- & tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ny anläggning för produktion av totalavsaltat vatten i Örnsköldsvik
Avser installation av en ny anläggning för produktion av totalavsaltat spädvatten.
Renovering av panncentral i Kvissleby
På grund av en brand i panncentral T28 i Kvissleby krävs en renovering/nyinstallation av brandskadad utrustning. I uppdraget ska anläggningen återställas i driftbart skick.
Vivsta deponi, Återställningsåtgärder i Timrå
Vivsta deponi har hushållssopor och latrin deponerats under 40 års tid, från 1930-talet fram till i början av 1970-talet. Under några år i slutskedet har också industriavfall deponerats i dess västra del. Även deponering av farligt avfall (enligt nuvarande definition) och öppen förbränning har förekommit. Vid mitten av 1970-talet har deponiområdet jämnats till och försetts med en täckande fyllning med sand och grus. Sedan dess och fram till för ett år sedan har deponins sydvästra del nyttjats av Timrå kommun som ”snötipp. Återställningsåtgärderna för Vivsta deponi kommer att ske i etapper där detta är etapp 1.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallager i Örnsköldsvik.
Lager för flytande biogödsel i Härnösand
Totalentreprenaden avser komplett leverans av Lager för flytande biogödsel (Gödsellager) vid Älands Återvinningsanläggning i Härnösand. Gödsellagret skall ha en lagringskapacitet om minst 1900 m3 och vara tillverkat av betong. Slutgiltigt placeras samt utformas gödsellagret med en geometri och höjdsättning som kombinerar god funktionalitet med lägsta möjliga kostnad. Konstruktioner och material skall utformas/väljas beaktat gödselns potentiellt korrosiva egenskaper och utifrån en generell förväntad teknisk livslängd om >25 år.
Ombyggnad av tvätthall i Örnsköldsvik
Ombyggnation tvätthall, lägenhet, ambulansverksamhet, bredbyn 4:63.
Tillbyggnad av betongindustri i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, betongtillverkningsanläggning, själevads prästbord 1:152.
Utvändigt underhåll av tvätthall i Örnsköldsvik
Fasadändring, ändra användning från ramp till spolhall, kraften 4.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad nytt mellanbjälklag och fasadändring.
Tillbyggnad av lastkaj i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad förlängning lastkaj och väderskydd lastkaj.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad industribyggnad, påbyggnad av balkong/terass.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från butik till uthyrning förråd.
Utvändigt underhåll av ekonomibyggnad i Bjärtrå, Kramfors
Entreprenadtiden får max uppgå till 8v, men rimligt är 4v.
Nybyggnad av skärmtak i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av överbyggda betongfickor för materialsortering.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Ansökan om bygglov, väderskydd busshållplats, hörnett 1:63 och hörnett 26:1, .
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov fasadändring industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av raststuga.
Nybyggnad av sjöbod i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sjöbod.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av raststuga, tillbyggnad av förråd, västerås 2:89.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av takad cykelställ, örnsköldsvik 4:10.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tryckstegringsstation, bergom 6:1.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, abertsro 1:147.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, kroksta 10:364.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, kroksta 23:1.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av väderskydd, domsjö 31:1.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av väderskydd, hörnett 1:63.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningscentral, anundsjö prästbord 1:121.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl Sörliden 1,2,3,4.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl, Järvsta 1,2,6.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl, Karlshem 1,Violen 7.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad samt flytt av lekstuga. renstigens/herrskogs förskola.
Nybyggnad av sophus i Kramfors
Nybyggnad av 2 miljöstationer.
Ombyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Riva och ersätta vindskydd, nätra prästbord 1:1.
Rivning av cistern i Härnösand
Rivningslov - cistern.
Tillbyggnad av skärmtak i Sollefteå
Tak över barnvagnsplats på skola.
Nybyggnad av lager i Sollefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-06-30 för nybyggnad av 5 raststugor Ljusta 7:4,Äkrom 5:3,Alnö-usland 10:1,Sköle 1:41,Östermalm 1:1.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, lokal, högland 54:5.
Tillbyggnad av lastkaj i Kramfors
Tillbyggnad av lastkaj och parkering på willys.
Nybyggnad av skärmtak i Sollefteå
Uppförande av skärmtak på byggnad i anslutning till boulebana.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Uppförande av tält som plåtbeklädas, må 1:4.
Tillbyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tryckstegring, bredånger 2:165.
Tillbyggnad av skärmtak i Kramfors
Tillbyggnad av ådalshallen.skärmtak vid huvudentré.
Tillbyggnad av vattenverk i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av vattenverk, rum för större luttank, norrböle 5:29.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: