Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

Nytt renseri, kokeri, blekeri och utlastningshall i Timrå
COWI har fått i uppdrag att projektera kokeri och stora delar av fiberlinjen. Total investering inklusive maskiner är 7,8 mdkr. Byggentreprenaden kostar cirka 1,5 mdkr. Kostnad per övriga delar i entreprenaden är fortfarande oklar.
Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.
Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Upphandling av två fasta ÅVC,er Bjästa och Bredbyn.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal
Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Nybyggnad av växthus i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av växthus (industrilokal).
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av industrilokal.
Nytt industriområde i Härnösand
8 tomter. Härnösands kommun avser i framtiden att exploatera tomtmark för Industriområdet Västra Saltvik är väster om E4 vid avfart Saltvik, gamla Ådalsvägen och området är beläget cirka 3,5 kilometer nordväst om Härnösands centrum. Planområdet avgränsas i norr av E4. I söder avgränsas planområdet av en kraftledningsgata. Ingen verksamhet har bedrivets på området och är oexploaterat mark. Nu planerar man att bygga en tillfällig ny industrigata Västra Saltvik för att kunna lämna schaktmassor från trafikverkets E4 Älandsbro projekt.
Ny rötkammare vid avloppsreningsverk i Örnsköldsvik
Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk. Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk.
Uppförande av ny panncentral/deponigaspanna i Härnösand
Objektet avser en komplett panncentral för eldning av deponigas för leverans av energi till fjärrvärmenätet. Avser deponigaspanna samt nytt pannhus.
Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Byggherren avser att bygga nytt vattenverk i Björknäset med syfte att uppnå en god och stabil dricksvattenkvalitet. För denna entreprenad ingår byggnation av ny vattenverksbyggnad, inkl. gångplan och fundament. I byggentreprenaden ingår även förarbeten för sidoentreprenader, så som vattenledningar och skyddsrör för el mellan ny byggnad och befintlig lågreservoar, samt rörmontage i befintlig lågreservoar. Avlopp och genomföringar, ledningar och skyddsrör för vatten och el, i grundplatta. Ledningar genom platta avslutas utanför husliv.
Nybyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av "gör det själv" biltvätt.
Tillbyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad och ändring av industribyggnad.
Om- & tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ny anläggning för produktion av totalavsaltat vatten i Örnsköldsvik
Avser installation av en ny anläggning för produktion av totalavsaltat spädvatten.
Renovering av panncentral i Kvissleby
På grund av en brand i panncentral T28 i Kvissleby krävs en renovering/nyinstallation av brandskadad utrustning. I uppdraget ska anläggningen återställas i driftbart skick.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mindre industrifastighet, brösta 14:9 del av.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad lagerlokal.
Vivsta deponi, Återställningsåtgärder i Timrå
Vivsta deponi har hushållssopor och latrin deponerats under 40 års tid, från 1930-talet fram till i början av 1970-talet. Under några år i slutskedet har också industriavfall deponerats i dess västra del. Även deponering av farligt avfall (enligt nuvarande definition) och öppen förbränning har förekommit. Vid mitten av 1970-talet har deponiområdet jämnats till och försetts med en täckande fyllning med sand och grus. Sedan dess och fram till för ett år sedan har deponins sydvästra del nyttjats av Timrå kommun som ”snötipp. Återställningsåtgärderna för Vivsta deponi kommer att ske i etapper där detta är etapp 1.
Lager för flytande biogödsel i Härnösand
Totalentreprenaden avser komplett leverans av Lager för flytande biogödsel (Gödsellager) vid Älands Återvinningsanläggning i Härnösand. Gödsellagret skall ha en lagringskapacitet om minst 1900 m3 och vara tillverkat av betong. Slutgiltigt placeras samt utformas gödsellagret med en geometri och höjdsättning som kombinerar god funktionalitet med lägsta möjliga kostnad. Konstruktioner och material skall utformas/väljas beaktat gödselns potentiellt korrosiva egenskaper och utifrån en generell förväntad teknisk livslängd om >25 år.
Ombyggnad av tvätthall i Örnsköldsvik
Ombyggnation tvätthall, lägenhet, ambulansverksamhet, bredbyn 4:63.
Tillbyggnad av verkstad i Sollefteå
Tillbyggnad och ombyggnad av verkstad och butik.
Tillbyggnad av betongindustri i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, betongtillverkningsanläggning, själevads prästbord 1:152.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, lokal, högland 54:5.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad nytt mellanbjälklag och fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lastkaj i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad förlängning lastkaj och väderskydd lastkaj.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad industribyggnad, påbyggnad av balkong/terass.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov fasadändring industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av överbyggda betongfickor för materialsortering.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Ansökan om bygglov, väderskydd busshållplats, hörnett 1:63 och hörnett 26:1, .
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av raststuga.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sophus.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av raststuga, tillbyggnad av förråd, västerås 2:89.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av skärmtak, industribyggnad, svartby 4:12.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av slädförråd, överön 5:9.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tält, må 1:3.
Utvändigt underhåll av ekonomibyggnad i Bjärtrå, Kramfors
Entreprenadtiden får max uppgå till 8v, men rimligt är 4v.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad samt flytt av lekstuga. renstigens/herrskogs förskola.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, abertsro 1:147.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, kroksta 10:364.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kallförråd i Sollefteå
Nybyggnad av handikapptoalett och kallförråd.
Nybyggnad av kallförråd i Sollefteå
Nybyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tryckstegring, bredånger 2:165.
Nybyggnad av cistern i Sundsvall
Bygglov uppförande av cistern.
Ombyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från butik till uthyrning förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Kramfors
Tillbyggnad av ådalshallen.skärmtak vid huvudentré.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Uppföra förrådstält, nordanås 6:10.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Uppförande av tält som plåtbeklädas, må 1:4.
Rivning av förråd i Sollefteå
Rivning av karantänsbyggnad.
Rivning av cistern i Härnösand
Rivningslov - cistern.
Rivning av lager i Sundsvall
Rivningslov rivning av lagertält.
Utvändigt underhåll av sjöbod i Kramfors
Sjöbod/båthus fasadändring.
Tillbyggnad av skärmtak i Sollefteå
Tak över barnvagnsplats på skola.
Nybyggnad av cistern i Ånge
Tank för miljödiesel.
Nybyggnad av lager i Sollefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-06-30 för nybyggnad av 5 raststugor Ljusta 7:4,Äkrom 5:3,Alnö-usland 10:1,Sköle 1:41,Östermalm 1:1.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, kroksta 23:1.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av väderskydd, domsjö 31:1.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av väderskydd, hörnett 1:63.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningscentral, anundsjö prästbord 1:121.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl Sörliden 1,2,3,4.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl, Järvsta 1,2,6.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl, Karlshem 1,Violen 7.
Ombyggnad av avloppspumpstationer i Kramfors
Ombyggnad av avloppspumpstationer.
Tillbyggnad av vattenverk i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av vattenverk, rum för större luttank, norrböle 5:29.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: