Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala

Ny försedimentering mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Projektet avser nybyggnad av en ny försedimenteringsbassäng C2, samt ombyggnad av befintlig försedimenteringsbassäng C1. Båda bassängerna ska förses med ny överbyggnad. Vidare omfattar projektet nybyggnad av ett teknikhus i två plan innefattande pumpar samt utrustning för luktrening, samt nyanläggning av VA-ledningar och omläggning av ledningar inom området. Total byggnadsarea (BYA) är ca 800 m2 för den nya försedimenteringsbassängen C2, teknikhus ca 200 m2, samt överbyggnad av befintlig försedimentering C1 ca 800 m2. Arbetena ska utföras etappvis, där ny föresedimenteringsbassäng C2 och teknikbyggnad utförs i etapp 1 och ombyggnad av försedimentering C1 utförs som etapp 2 då etapp 1 är driftsatt.
Nybyggnad av laboratorium i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av forskningsbyggnad/lab.
Nybyggnad av tankgård i Uppsala
Avser nybyggnad av en tankgård.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av stall för frigående värphöns i Örsundsbro
Avser nybyggande av värphönsstall på ca 3000 kvm.
Nybyggnad Kretsloppscentral i Boländerna
Nybyggnad av en Kretsloppscentral
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med ca 400-500 kvm.
Nybyggnad av industrifastighet i Uppsala
Nybyggnad av industrihall på 1000 kvm.
Inredande av serverhall vid Ångströms laboratoriet i Uppsala
Avser innanmätet avseende en serverhall vid Ångströms laboratorium, hus 9, i Uppsala. Husbyggnationen finns på id: 905779. Serverhallens innanmäte kommer att upphandlas som en totalentreprenad som omfattar en komplett anläggning, utom ytterväggar och reservkraft.
Nybyggnad av industrifastighet i Uppsala
Nybyggnad av industrihall på 800 kvm.
Invändigt underhåll av industri i Uppsala
Projektet avser utbyte av delar av befintlig ventilation, värme och kylsystem.
Uppförande av solkraftanläggning vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser installation av solceller på ca 600 kvm på Kungsängens reningsverk.
Om- och tillbyggnad av lager i Uppsala
Planer för om- och tillbyggnad samt installation av hiss och ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: