Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

Om- & utbyggnad av livsmedelscentrum i Larsboda
Fastighetskontoret ansvarar för etableringen av ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, Farsta. I området kommer ett tiotal fristående industribyggnader att uppföras.
Nybyggnad av datahallar i Akalla
Projekt 1460950 Vanda 2 har markanvisats till annan byggherre. AB Fortum Värme önskar utveckla sin befintliga fjärrvärmeanläggning på fastigheten Varmvatten 5 i Akalla och samtidigt skapa ett storskaligt datacenter med datahallar (även s.k. serverhallar) i närområdet för att tillgodogöra sig spillvärme från dessa. Fortum har därför tagit fram utbyggnadsförslag för datahallar på fastigheten Varmvatten 5, som Fortum innehar med tomträtt, men också förslag på den idag obebyggda fastigheten Vanda 2 samt del av kvarteret ”Salo”, som utgör del av stamfastigheten Akalla 4:1.
Nybyggnad av industrihus i Västberga
Rivning av befintliga byggnader och uppförande av nya byggnader - lager/industri.
Nybyggnad av förrådshotell i Larsboda
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet.
Nybyggnad av lager i Ulvsunda industriomr
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet. Rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av uppställningshall vid Högdalsdepån
Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Rivning av skorsten och kulvert på Farsta Värmeverk
Upphandlingens huvudomfattning är att riva en 60m hög tegelskorsten med utvändig diameter 4,2m vid markplan, ett gammalt skorstensfundament samt del av kulvet för Ågesta-ledningarna och kulvert till ett rivet expansionskärl.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Nybyggnad av verksamhetslokaler och lager/lätt industri, Stockholm
Området mellan Magelungsvägen och Högdalens företagsområde.
Rivning av byggnader i Ropsten
Entreprenaden omfattar rivning av tre byggnader i Ropsten, samt återfyllning och beläggning av plan efter byggnaden i kv Shanghai. Även försiktigt demontage, rengöring och uppläggning på pall av tegel och takstosar för byggnaden kallad Tjärfabriken.
Rivning av industrihus i Liljeholmen
Rivning av industrifastighet (hus h).
Tillbyggnad av verkstad i Sätra
Yttre ändring. på-tillbyggnad av befintligt installationsutrymme, som är tänkt som verkstadsutrymme.
Rivning av cisterner mm i Stockholm
Rivning av de tre cisternerna utmed Gasverksvägen sydöst om spaltgasverket. Utöver cisternerna omfattas även de mindre komplementbyggnader och installationer inom området bl.a. två byggnader för bensinpumpar (”pumphus”), ett mindre skjul, ledningsbryggor/rörbryggor (inkl. rör/ledningar) och en tankstation/skjul för lagring av natriumhydroxid och saltsyra. Även försiktigt demontage av flamtorn och uppläggning av sektioner för borttransport.
Ombyggnad till restaurang på Norrmalm
Yttre ändring, utbyggnad av fläktrum på takvåning, ändrad användning från kontor till restaurang med kök på plan 7, håltagning för interntrappa mellan plan 5-7.
Rivning av laboratorium i Västberga
Rivning av hus 09 (laboratoriet).
Rivning av betonganläggning mm i Stockholm
Avser rivning av 1 st betonganläggning 7,25x13,7 m med tillhörande TC och oljetank, 6000 l, 7 st skyddsvärn och 4 st mastfundament varav ett har en mindre mast samt markåterställning
Tillgänglighetsanpassning av byggnader i Frihamen, Stockholm
Objektet avser att tillgänglighetsanpassa delar av Frihamnen och ett antal utvalda byggnader. Uppdraget består av markåtgärder och byggnadsåtgärder. Gäller Magasin 1-3, 5-7 samt 9.
Nybyggnad av lager i Sundby
Ny byggnad, lager.
Nybyggnad av tvätthall i Liljeholmen
Nybyggnation av biltvätt med 6 st bilplatser samt teknikutrymme, på grönområde årsta 1:1.
Nybyggnad av tvättinrättning i Hässelby strand
Nybyggnad av tvättstuga inom bostadsområde.
Nybyggnad av magasin i Ladugårdsgärdet
Nybyggnad av, magasin i frihamnen för administration med tung transport för tull, m.m.
Ombyggnad av datorhall i Västberga
Iordningsställande av serverhall.
Nybyggnad av tvättinrättning i Solberga
Ny tvättstuga på plan 1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Johanneshov
Tank för livsmedelsgas, imkanaler på fasad, nytt fönster och två nya ventilationsgaller i fasad, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av tryckeri i Akalla
Ändring av bärande konstruktion, nya bjälklag, nytt trapphus och hisschakt, installation av hiss.
Ombyggnad av industrihus i Ulvsunda industriomr
Ändring av ventilation, översyn av brandskydd, installation av toaletter, tomställning av lokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Östberga
Övertäckning av parkeringsyta i anslutning till husgaveln.
Ombyggnad av skärmtak i Norrmalm
Yttre ändring, utbyte av skärmtak, minskad storlek.
Nybyggnad av förråd i Husby
Rivning av och uppförande av nytt cykelrum.
Nybyggnad av sophus i Hökarängen
Rivning och nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Södermalm
Väderskydd över cykelställ.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Hässelby gård
Yttre ändring, ny venthuv på tak.
Tillbyggnad av skärmtak i Farsta
Yttre ändring, nya skärmtak över entré.
Nybyggnad av skärmtak i Fredhäll
Yttre ändring, nytt skärmtak över entré.
Utvändigt underhåll av lager i Alvik
Yttre ändring, rivning av del av lanternintak.
Rivning av skorsten i Ladugårdsgärdet
Yttre ändring, rivning av skorsten.
Nybyggnad av sophus i Enskede gård
Uppförande av miljöstation, nytt soprum.
Nybyggnad av förråd i Midsommarkransen
Uppförande av barnvagnsförråd.
Nybyggnad av förråd i Östermalm
Uppförande av bod/förrådsbyggnad på skolgård (carlssons skola), vid brandvakten 31, kommendörsgatan 31.
Nybyggnad av förråd i Vasastaden
Uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Norra djurgården
Uppförande av cykelhus samt ny markbeläggning.
Nybyggnad av förråd i Hagsätra
Uppförande av förråd och sopförråd, tillfälligt lov, 2017-10-16 -- 2023-04-20.
Nybyggnad av förråd i Råcksta
Uppförande av hölje över teknisk anläggning (reaktorutrustning).
Nybyggnad av sophus i Bagarmossen
Uppförande av miljöstation, nordost om kv. landsfogden 7.
Nybyggnad av sophus i Östermalm
Uppförande av miljöstation, nordväst om kv. asken 11.
Nybyggnad av sophus i Lunda
Uppförande av nytt sopförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Östermalm
Uppförande av väderskydd för cyklar på innergården.
Nybyggnad av sophus i Östermalm
Nybyggnad av sophus på innergård.
Nybyggnad av kylanläggning i Solberga
Installation av tre sjöcontainrar innehållande kylmaskiner.
Nybyggnad av skorsten i Kristineberg
Ny skorsten i panncentralsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gröndal
Nybyggnation av cykel förvaringshus.
Nybyggnad av sophus i Solhem
Nybyggnation av sophus.
Rivning av förråd i Hägersten
Rivning av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Solhem
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sundby
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Farsta strand
Bygglovsbefriad ny komplementbyggnad, cykeltak.
Nybyggnad av förråd i Sundby
Bygglovsbefriad ny komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Björkhagen
Flytt av bodar, uppförande av skärmtak samt markhöjning. lekparken skyfallet halmstadsvägen.
Nybyggnad av skärmtak i Marieberg
Flytt av busshållsplatser, uppförande av väderskydd, vid rålambsvägen 17 och 23.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsholmen
Flytt av busshållsplatser, uppförande av väderskydd.
Tillbyggnad av lastkaj i Västberga
Förlängning av lastkaj.
Uppförande av pumphus/mindre teknikbyggnad i Södra Värtan, Norra Djurgårdsstaden
Inom planområdet Södra Värtan kommer Stockholm Vatten och Avfall AB uppföra en pumpstation. För att pumpstationen estetiskt och funktionellt ska bidra till området ska Exploateringskontoret bekosta att pumpstationen byggs in i en estetiskt tilltalande byggnad som även integrerar nyttofunktioner, såsom sittplatser och offentliga toaletter. Byggnaden kommer placeras i ett centralt läge på den nya kajen.
Utbyggnad av entré på industribyggnad i Ulvsunda industriomr
Tillbyggnad/utbyggnad av ställage respektive klimatskyddad entré, utbyggnad takplacerat fläktrum m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: