Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 286 st.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB
Nybyggnad av logistik & företagspark i Norvik
Totalt 410 000 kvm exploaterbar yta.
Nybyggnad av forskningslokaler mm i Huddinge, del 2
Projektnamn NEO. Kallades tidigare Biomedicum Syd. Nytt fastighetsnät till nybyggnad NEO och befintliga byggnader, FL ANA8, ANA10, KI i Huddinge.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten örnäs 1:9, mätarvägen 18.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och laboratorieverksamhet. Framtida användning är fortfarande kontor men med en högre andel laboratorier vilket även inkluderar elektronmikroskop. Projektet omfattar ombyggnad om ca 500 m2 respektive en tillbyggnad om drygt 1000 m2 (BTA).
Nybyggnad av lager i Ulvsunda industriomr
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 2
Avser nya lokaler för Byggmax. Byggs vid korsningen Väsbyvägen och Lindövägen.
Rivning av skorsten och kulvert på Farsta Värmeverk
Upphandlingens huvudomfattning är att riva en 60m hög tegelskorsten med utvändig diameter 4,2m vid markplan, ett gammalt skorstensfundament samt del av kulvet för Ågesta-ledningarna och kulvert till ett rivet expansionskärl.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Nybyggnad av småindustri och kontor i Bollmora
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 4 mfl
Planerat projekt efter etapp 3. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.
Utbyggnad av Sofielunds reningsverk i Huddinge
För att möta upp mot nuvarande och framtida kapacitets- och prestandakrav behöver verket byggas ut. Projektet påbörjades december 2014 och förväntas vara avslutat april 2018. Planerad byggstart är uppskattad till juni 2017.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Nybyggnad av industrihus i Skarpnäcks gård
Nybyggnad av industri- och lagerlokaler med kontorsutrymmen.
NYbyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Utö
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad av reningsprocessen. Anläggningen behöver också kompletteras med biologisk rening. Styr- och övervakningssystemet skall uppgraderas.
Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 3893 kvm, bruttoarea om x kvm samt öppenarea om 194,6 kvm. samt bygglov avseende 31 st fasadskyltar samt 2 st skyltpelare..
Nybyggnad av industri och lager i Sollentuna
Industrifastigheten Respiten 2 på ca 2 045 m² för industriverksamhet och/eller lager, detaljplanen tillåter även till viss del fordonservice.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Nybyggnad av industrihus i Nynäshamn
Nybyggnad av industribyggnad/tvätthall samt rivningslov.
Nytt garage samt anpassning av befintlig ekonomibyggnad i Solna etapp 1
Generell översikt av objektet: Befintlig asfaltsyta rivs och ny utökad yta förses med bärlager och asfalt. Områdesskydd av 2m högt staket med 2st motordrivna inkörsportar och 3st grinddörrar. Dieseltank och bensintank läggs ner bredvid byggnad och kompletteras med bränslepump. 2st oljeavskiljare och en fettavskiljare läggs ner bredvid byggnad. 2st betongytor med fall mot brunn, en för bränslepump och en för tvättning av gräsklippare mm. Rör och el ska förläggas i mark mellan Hus 1 och Hus3. Nytt hus väggar och golv av platsgjuten betong. Tak av sedum med titanzinkdetaljer, tätskikt av gummiduk med mekanisk montering, ovanpå isolering av mineralull som bärs av TRP plåt och limträbalkar. Motordrivna portar av stål med kantskydd av stål. Ny dagavvattning utförs, även befintligt hus förses med ny dagvattenledning dagavvattning utförs, även befintligt hus förses med ny dagvattenledning. Nya dagvattenbrunnar och inspektionsbrunnar på hela asfaltsytan. Golvvärmerör i betonggolv som styrs från duc till fläktaggregat Nytt fläktaggregat Nytt hus föres med kraft, data och vatten från befintlig undercentral i Hus 1. Inbrottslarm utförs som sidoentreprenad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för industrilokal, garage och parkering för lastbilar.
Ombyggnad av laboratorielokaler på Karolinska sjukhuset i Solna, etapp 5-6
Avser ombyggnad av laboratorielokaler i by L7 plan 0, ca 1160 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrifastighet.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av miljöhus för källsortering i Danderyds kommun
Projektet avser uppförande av 10 st miljöhus. Miljöhusen ska uppföras på kommunens fastigheter, främst förskolor och skolor under perioden maj 2017- december 2018.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad/lager för byggvaruhandel.
Nybyggnad av verkstad i Vaxholm
Nybyggnad av verkstad/kontor (återuppförande efter brand).
Ombyggnad av kontor vid Norsborgs vattenverk
Östra Verket är i stort behov av ombyggnad, dels är verkets renoveringsbehov stort, dels behöver det byggas om för att skapa ett effektivt och aktivitetsbaserat kontor.
Nybyggnad av trycksegregerings station i Kungsängen, Etapp 6
Totalt ska en ca 20 km lång vattenledning, varav ca 3,5 km sjöledning, byggas. Även en ca 11 km lång avloppsledning. Detta byggs etappvis. Detta är sista delen som avser en trycksegregerings station.
Nybyggnad av returpark i Vallentuna
SÖRAB har behov av att upphandla markarbeten för ny returpark i Vallentuna. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av modulär och flyttbar fordonsramp till Vallentuna returpark. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av stålhall till Vallentuna returpark. Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri (bgn 210 togs).
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industri med en byggnadsarea om 1290, 1 kvm, bruttoarea om 1395,7 kvm och öppenarea om 756 kvm.
Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av byggnader i Ropsten
Entreprenaden omfattar rivning av tre byggnader i Ropsten, samt återfyllning och beläggning av plan efter byggnaden i kv Shanghai. Även försiktigt demontage, rengöring och uppläggning på pall av tegel och takstosar för byggnaden kallad Tjärfabriken.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser nybyggnad av industribyggnad för serviceanläggning för fordon, två komplementbyggnader samt pylonskylt.
Ombyggnad av datorhall i Akalla
Ändrad användning från lager till datacenter.
Rivning av industrihus i Liljeholmen
Rivning av industrifastighet (hus h).
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av skjul.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Sätra
Yttre ändring. på-tillbyggnad av befintligt installationsutrymme, som är tänkt som verkstadsutrymme.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad industri- och lagerbyggnad.
Rivning av cisterner mm i Stockholm
Rivning av de tre cisternerna utmed Gasverksvägen sydöst om spaltgasverket. Utöver cisternerna omfattas även de mindre komplementbyggnader och installationer inom området bl.a. två byggnader för bensinpumpar (”pumphus”), ett mindre skjul, ledningsbryggor/rörbryggor (inkl. rör/ledningar) och en tankstation/skjul för lagring av natriumhydroxid och saltsyra. Även försiktigt demontage av flamtorn och uppläggning av sektioner för borttransport.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvättstugor i Haninge
tilläggsisolering av fasaden.
Ombyggnad av källarvåning i Solna etapp 2
Ombyggnad av källarvåning med bl.a nytt laddningsrum, tvättstuga, omklädning samt nytt fläktrum med aggregat.
Renovering av betong i förluftningskanal i Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser renovering av förluftningskanal CH00, Käppalaverket.
Nybyggnad av miljöhus m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser installation av 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Rivning av industrihus i Danderyd
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad av lagerlokal.
Ny pelletspanna i Solna
Leverans och montage av pelletsångpanna med tillhörande utrustning för produktion av ånga i reglerområdet 100 - 1000 kW med ett drifttryck mellan 11-13 bar
Nybyggnad av spannmålsanläggning i Sollentuna
Väsby Gård är belägen i Järvafältets naturreservat, ca 3 km fågelvägen nordväst om Sollentuna centrum.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industri (bgn 150).
Entreprenadarbeten (skalskydd) på Lovö och Norsborgs vattenverk
Arbetena omfattar inre- och vissa yttre entreprenadarbeten såsom smide, lås, installation av galler och / eller polykarbonatskivor på befintliga fönster. Arbeten ska utföras på ett tiotal byggnader på varje verk, totalt cirka 20 byggnader som kräver åtgärd.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Avser fasadarbete, nya portar och inglasning av entré.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Avser flytt av befintligt kallager till ny plats. Endast markarbeten och elinstallation kommer att ingå.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig industribyggnad.
Rivning av betonganläggning mm i Stockholm
Avser rivning av 1 st betonganläggning 7,25x13,7 m med tillhörande TC och oljetank, 6000 l, 7 st skyddsvärn och 4 st mastfundament varav ett har en mindre mast samt markåterställning
Nybyggnad av betongindustri i Sollentuna
Bygglov för betongfabrik på fastigheten eldhavet 1, bergväggsvägen 5.
Nybyggnad av lager i Sundby
Ny byggnad, lager.
Rivning av laboratorium i Västberga
Rivning av hus 09 (laboratoriet).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: