Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 314 st.

Nybyggnad av produktionscenter (NPC) och logistikcenter (NLC) för Operan och Dramaten i Stockholm
Hyreskontrakten för de gemensamma lokalerna för dekorverkstäder i Gäddviken i Nacka löper ut 2021 och man tittar på alternativ för nya lokaler. Byggherre samt placering ännu ej fastställd.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sickla
En ny inloppstunnel från Bromma anläggs. Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder. Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt. Ny försedimentering, inklusive slutflockningsbassänger och försedimenteringsbassänger med kemisk fällning. Mottagningsstationer och förvaringstankar för järnsulfat och järnklorid samt mottagningsstation, beredningstank och lagringstank för polymer kommer att uppföras. Järnsulfat används till förfällning, järnklorid och polymer till direktfällning vid höga flöden. Installation av utrustning för luktreducering.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Nybyggnad av logistikbyggnad.
Nybyggnad av datahallar i Akalla
Projekt 1460950 Vanda 2 har markanvisats till annan byggherre. AB Fortum Värme önskar utveckla sin befintliga fjärrvärmeanläggning på fastigheten Varmvatten 5 i Akalla och samtidigt skapa ett storskaligt datacenter med datahallar (även s.k. serverhallar) i närområdet för att tillgodogöra sig spillvärme från dessa. Fortum har därför tagit fram utbyggnadsförslag för datahallar på fastigheten Varmvatten 5, som Fortum innehar med tomträtt, men också förslag på den idag obebyggda fastigheten Vanda 2 samt del av kvarteret ”Salo”, som utgör del av stamfastigheten Akalla 4:1.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Nynäshamn
Syftet med utbyggnaden är att verket ska ta hand om svart och gråvatten från fartyg. Nynäshamns Kommun och Stockholms Hamn samarbetar med detta projekt.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och laboratorieverksamhet. Framtida användning är fortfarande kontor men med en högre andel laboratorier vilket även inkluderar elektronmikroskop. Projektet omfattar ombyggnad om ca 500 m2 respektive en tillbyggnad om drygt 1000 m2 (BTA).
Nybyggnad av förrådshotell i Larsboda
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet.
Nybyggnad av lager i Upplandsbro
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 2
Avser nya lokaler för Byggmax. Byggs vid korsningen Väsbyvägen och Lindövägen.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet /industri. 2 huskroppar, 4000 kvm styck.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Omfattar totalt ca 16 ha mark.
Nybyggnad av småindustri och kontor i Bollmora
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Rivning av skorsten och kulvert på Farsta Värmeverk
Upphandlingens huvudomfattning är att riva en 60m hög tegelskorsten med utvändig diameter 4,2m vid markplan, ett gammalt skorstensfundament samt del av kulvet för Ågesta-ledningarna och kulvert till ett rivet expansionskärl.
Nybyggnad av returpark i Vallentuna
SÖRAB har behov av att upphandla markarbeten för ny returpark i Vallentuna. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av modulär och flyttbar fordonsramp till Vallentuna returpark. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av stålhall till Vallentuna returpark. Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.
NYbyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler och lager/lätt industri, Stockholm
Området mellan Magelungsvägen och Högdalens företagsområde.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Utö
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad av reningsprocessen. Anläggningen behöver också kompletteras med biologisk rening. Styr- och övervakningssystemet skall uppgraderas.
Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 3893 kvm, bruttoarea om x kvm samt öppenarea om 194,6 kvm. samt bygglov avseende 31 st fasadskyltar samt 2 st skyltpelare..
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Nybyggnad av industrihus i Nynäshamn
Nybyggnad av industribyggnad/tvätthall samt rivningslov.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industri och lager i Sollentuna
Industrifastigheten Respiten 2 på ca 2 045 m² för industriverksamhet och/eller lager, detaljplanen tillåter även till viss del fordonservice.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager, magasin i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten kungsängens-tibble 1:647, mätarvägen 9.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för industrilokal, garage och parkering för lastbilar.
Ombyggnad av laboratorielokaler på Karolinska sjukhuset i Solna, etapp 5-6
Avser ombyggnad av laboratorielokaler i by L7 plan 0, ca 1160 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industri med en byggnadsarea om 1290, 1 kvm, bruttoarea om 1395,7 kvm och öppenarea om 756 kvm.
Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av byggnader i Ropsten
Entreprenaden omfattar rivning av tre byggnader i Ropsten, samt återfyllning och beläggning av plan efter byggnaden i kv Shanghai. Även försiktigt demontage, rengöring och uppläggning på pall av tegel och takstosar för byggnaden kallad Tjärfabriken.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser nybyggnad av industribyggnad för serviceanläggning för fordon, två komplementbyggnader samt pylonskylt.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industribyggnad samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad/lager för byggvaruhandel.
Rivning av industrihus i Liljeholmen
Rivning av industrifastighet (hus h).
Tillbyggnad av fläktrum på affärshus på Norrmalm
Yttre ändring, utbyggnad för fläktrum samt uppställning av nya kylmedelskylare.
Ny pelletspanna i Solna
Leverans, montage och idrifttagning av en 1 MW pelletseldad ångpanna med bränslesilo, bränsleskruvar, rökgasrening, rökgasfläkt, skorsten och askcontainer med skruvar.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad industri- och lagerbyggnad.
Rivning av cisterner mm i Stockholm
Rivning av de tre cisternerna utmed Gasverksvägen sydöst om spaltgasverket. Utöver cisternerna omfattas även de mindre komplementbyggnader och installationer inom området bl.a. två byggnader för bensinpumpar (”pumphus”), ett mindre skjul, ledningsbryggor/rörbryggor (inkl. rör/ledningar) och en tankstation/skjul för lagring av natriumhydroxid och saltsyra. Även försiktigt demontage av flamtorn och uppläggning av sektioner för borttransport.
Till och ombyggnad av stall i Fårdala, Tyresö
Tillbyggnad av stall ännu oklart hur stort. Flytta foderdelen från loftet. Förlänga stallet, boxar istället för spiltor.
Ombyggnad av magasin i Hemmesta
Avser ombyggnad av bassänger till magasin.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kallager och kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med kallager och kontorsbod.
Tillbyggnad av stall i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av "lilla stallet". Ny foderlada samt byte av spiltor till boxar.
Ny skorsten till Farsta värmeverk, Farsta
Avser installation av en ny skorsten i stål. Innanmätet består av en isolerad rökgaskanal med en ungefärlig invändig diameter om Ø 3000 mm. Höjd över mark minst 60 m. Skorsten ska vara försedd med invändig lejdare och topplucka för access.
Ombyggnad av källarvåning i Solna etapp 2
Ombyggnad av källarvåning med bl.a nytt laddningsrum, tvättstuga, omklädning samt nytt fläktrum med aggregat.
Renovering av betong i förluftningskanal i Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser renovering av förluftningskanal CH00, Käppalaverket.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Danderyd
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av underjordsbehållare m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser installation av 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Nybyggnad av spannmålsanläggning i Sollentuna
Väsby Gård är belägen i Järvafältets naturreservat, ca 3 km fågelvägen nordväst om Sollentuna centrum.
Ombyggnad av kallförråd till varmförråd, Kungsängens garnisonsområde
Avser ombyggnad av kallförråd till varmförråd. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Avser flytt av befintligt kallager till ny plats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: