Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 321 st.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sickla
En ny inloppstunnel från Bromma anläggs. Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder. Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt. Ny försedimentering, inklusive slutflockningsbassänger och försedimenteringsbassänger med kemisk fällning. Mottagningsstationer och förvaringstankar för järnsulfat och järnklorid samt mottagningsstation, beredningstank och lagringstank för polymer kommer att uppföras. Järnsulfat används till förfällning, järnklorid och polymer till direktfällning vid höga flöden. Installation av utrustning för luktreducering.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB
Ut- och ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av datahallar i Akalla
Projekt 1460950 Vanda 2 har markanvisats till annan byggherre. AB Fortum Värme önskar utveckla sin befintliga fjärrvärmeanläggning på fastigheten Varmvatten 5 i Akalla och samtidigt skapa ett storskaligt datacenter med datahallar (även s.k. serverhallar) i närområdet för att tillgodogöra sig spillvärme från dessa. Fortum har därför tagit fram utbyggnadsförslag för datahallar på fastigheten Varmvatten 5, som Fortum innehar med tomträtt, men också förslag på den idag obebyggda fastigheten Vanda 2 samt del av kvarteret ”Salo”, som utgör del av stamfastigheten Akalla 4:1.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik på ca 12-15000 kvm.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Nynäshamn
Syftet med utbyggnaden är att verket ska ta hand om svart och gråvatten från fartyg. Nynäshamns Kommun och Stockholms Hamn samarbetar med detta projekt.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Nybyggnad av förrådshotell i Larsboda
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet.
Ombyggnad av bilverkstad och kontor i Upplands Väsby
Ombyggnad av bilanläggning och kontor.
Nybyggnad av lager i Upplandsbro
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihall i Tyresö
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri mm i Almnäs
Några tomter mellan 6000 - 54´000 kvm finns kvar till försäljning.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Nybyggnad av industrihus i Skarpnäcks gård
Nybyggnad av industri- och lagerlokaler med kontorsutrymmen.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Nybyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter/datahall.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Utö
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad av reningsprocessen. Anläggningen behöver också kompletteras med biologisk rening. Styr- och övervakningssystemet skall uppgraderas.
Till och ombyggnad av stall i Fårdala, Tyresö
Tillbyggnad av stall ännu oklart hur stort. Flytta foderdelen från loftet. Förlänga stallet, boxar istället för spiltor.
Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Bygglov och marklov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad samt ombyggnad industrilokal.
Nybyggnad av smörjmedelsanläggning i Haninge
Avser nybyggnad av smörjmedelsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Nybyggnad av industri och lager i Sollentuna
Nybyggnad av industri för eget bruk.
Nybyggnad av betongindustri i Kungsängen
Nybyggnad av betongfabrik.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Utbyggnad av Lidls centrallager med ca 13000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av sopsug i Årstastråket och Slakthusområdet, Stockholm
Sopsugsanläggningssystemet är planerat att vara ett så kallat öppet system. Exploateringskontoret planerar och installerar terminal och ledningar i allmän platsmark, huvudnätet.
Nybyggnad av lager, magasin i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten kungsängens-tibble 1:647, mätarvägen 9. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Nybyggnad av lager på ca 3000 kvm.
Ombyggnad av tryckeri i Akalla
Ändring av bärande konstruktion, nya bjälklag, nytt trapphus och hisschakt, installation av hiss.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad för Lutcistern vid Görvälnverket, Järfälla
Entreprenaden avser en tillbyggnad för placering av en Lutcistern på 50 m³. Tillbyggnaden sker intill befintlig byggnad och grundläggning sker mot befintlig källarvåning. I entreprenaden ingår även lyft, framtransport och placering av lagringscistern för lut i tillbyggnaden. Lutcisternen tillhandahålls av beställaren.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av marknivå av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Tillbyggnad av kylanläggning i Sollentuna
Tillbyggnad av kylcentral.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lager/hämtbutik.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för stålhall och kontorsmoduler.
Ombyggnad av magasin i Hemmesta
Avser ombyggnad av bassänger till magasin.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad industribyggnad.
Ny skorsten till Farsta värmeverk, Farsta
Avser installation av en ny skorsten i stål. Innanmätet består av en isolerad rökgaskanal med en ungefärlig invändig diameter om Ø 3000 mm. Höjd över mark minst 60 m. Skorsten ska vara försedd med invändig lejdare och topplucka för access.
Tillbyggnad av stall i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av "lilla stallet". Ny foderlada samt byte av spiltor till boxar.
Ombyggnad av källarvåning i Solna etapp 2
Ombyggnad av källarvåning med bl.a nytt laddningsrum, tvättstuga, omklädning samt nytt fläktrum med aggregat.
Nybyggnad av underjordsbehållare m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser installation av 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Ny sandtvättsanläggning vid vattenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser ny sandtvättanläggning vid Norsborg vattenverk.
Ramavtal avseende besiktning i Hagastaden
Avser besiktningstjänster för bland annat betongkonstruktioner, ledningsarbeten och finplanering.
Ombyggnad av kallförråd till varmförråd, Kungsängens garnisonsområde
Avser ombyggnad av kallförråd till varmförråd. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av spannmålsanläggning i Sollentuna
Väsby Gård är belägen i Järvafältets naturreservat, ca 3 km fågelvägen nordväst om Sollentuna centrum.
Nybyggnad av returpark i Sollentuna
Avser ny returpark i Kronåsen, Sollentuna.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring (ny port i söderfasad).
Nybyggnad av lager i Ekerö
Bygglov för lagerbyggnad på fastigheten ekebyhov 1:394.
Rivning av laboratorium i Västberga
Rivning av hus 09 (laboratoriet).
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av lager samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bostadshus.
Nytt industrigolv/verkstadsgolv vid Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser nytt industrigolv på två plan om totalt ca 1 100 m2.
Ombyggnad av lab för nukleär medicin på Danderyds sjukhus
Avser ändring av renrum samt anpassning för ny säkerhetsbänk mm i hotlab i byggnad 23, plan 4.
Nybyggnad av djupbehållare för sophantering i Jordbro, Haninge
Avser rivning av 2 st sophus, anläggning av 13 st nya djupbehållare samt 11 st p-platser inkl. markläggning, belysning, samt ny utfart.
Nybyggnad av cykelgarage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage. Plats för ca 50 cyklar.
Nybyggnad av skärmtak i Masthamnen
Denna upphandling omfattar konstruktion, byggnation, leverans och montage av ett skärmtak. För att ge kryssningspassagerare en god möjlighet att plocka på sig turistbroschyrer behövs ett skärmtak med mellanvägg, som kan klara mycket högre flöde av personer än befintlig lösning med friggebod. Nya skärmtaket ska hålla en hög estetisk stil
Nybyggnad av skärmtak i Frihamnen
Denna upphandling omfattar konstruktion, byggnation, leverans och montage av väderskydd för kryssningspassagerare i Frihamnen. Väderskyddet ska skydda mot regn. Leverans av fundament ingår.
Ombyggnad av industrihus i Ulvsunda industriomr
Ändring av ventilation, översyn av brandskydd, installation av toaletter, tomställning av lokal.
Ommålning av yttertak på magasin 3, Frihamnen Stockholm
Objektet avser tak- och fasadplåtsmålning på Magasin 3 inom Stockholms frihamnsområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: