Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 329 st.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sickla
En ny inloppstunnel från Bromma anläggs. Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder. Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt. Ny försedimentering, inklusive slutflockningsbassänger och försedimenteringsbassänger med kemisk fällning. Mottagningsstationer och förvaringstankar för järnsulfat och järnklorid samt mottagningsstation, beredningstank och lagringstank för polymer kommer att uppföras. Järnsulfat används till förfällning, järnklorid och polymer till direktfällning vid höga flöden. Installation av utrustning för luktreducering.
Ut- och ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av datahallar i Akalla
Projekt 1460950 Vanda 2 har markanvisats till annan byggherre. AB Fortum Värme önskar utveckla sin befintliga fjärrvärmeanläggning på fastigheten Varmvatten 5 i Akalla och samtidigt skapa ett storskaligt datacenter med datahallar (även s.k. serverhallar) i närområdet för att tillgodogöra sig spillvärme från dessa. Fortum har därför tagit fram utbyggnadsförslag för datahallar på fastigheten Varmvatten 5, som Fortum innehar med tomträtt, men också förslag på den idag obebyggda fastigheten Vanda 2 samt del av kvarteret ”Salo”, som utgör del av stamfastigheten Akalla 4:1.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag laboratorieverksamhet, med djurlokaler och kontor. Framtida användning är fortsatt djurlokaler och laboratorieverksamhet. Projektet avser preliminärt ca 2800 m2 BTA.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Nynäshamn
Syftet med utbyggnaden är att verket ska ta hand om svart och gråvatten från fartyg. Nynäshamns Kommun och Stockholms Hamn samarbetar med detta projekt.
Nybyggnad av förrådshotell i Larsboda
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet.
Nybyggnad av lager i Ulvsunda industriomr
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet. Rivning av befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Rivning av skorsten och kulvert på Farsta Värmeverk
Upphandlingens huvudomfattning är att riva en 60m hög tegelskorsten med utvändig diameter 4,2m vid markplan, ett gammalt skorstensfundament samt del av kulvet för Ågesta-ledningarna och kulvert till ett rivet expansionskärl.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Nybyggnad av returpark i Vallentuna
SÖRAB har behov av att upphandla markarbeten för ny returpark i Vallentuna. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av modulär och flyttbar fordonsramp till Vallentuna returpark. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av stålhall till Vallentuna returpark. Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Skarpnäcks gård
Nybyggnad av industri- och lagerlokaler med kontorsutrymmen.
NYbyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av verksamhetslokaler och lager/lätt industri, Stockholm
Området mellan Magelungsvägen och Högdalens företagsområde.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Utö
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad av reningsprocessen. Anläggningen behöver också kompletteras med biologisk rening. Styr- och övervakningssystemet skall uppgraderas.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Bygglov och marklov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad samt ombyggnad industrilokal.
Nybyggnad av smörjmedelsanläggning i Haninge
Avser nybyggnad av smörjmedelsanläggning.
Nybyggnad av industri och lager i Sollentuna
Nybyggnad av industri för eget bruk.
Nybyggnad av industrihus i Nynäshamn
Nybyggnation industri/affärsverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Tyresö
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av laboratorielokaler på Karolinska sjukhuset i Solna, etapp 5-6
Avser ombyggnad av laboratorielokaler i by L7 plan 0, ca 1160 kvm.
Nybyggnad av lager, magasin i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten kungsängens-tibble 1:647, mätarvägen 9.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industribyggnad samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Tillbyggnad för Lutcistern vid Görvälnverket, Järfälla
Entreprenaden avser en tillbyggnad för placering av en Lutcistern på 50 m³. Tillbyggnaden sker intill befintlig byggnad och grundläggning sker mot befintlig källarvåning. I entreprenaden ingår även lyft, framtransport och placering av lagringscistern för lut i tillbyggnaden. Lutcisternen tillhandahålls av beställaren.
Rivning av byggnader i Ropsten
Entreprenaden omfattar rivning av tre byggnader i Ropsten, samt återfyllning och beläggning av plan efter byggnaden i kv Shanghai. Även försiktigt demontage, rengöring och uppläggning på pall av tegel och takstosar för byggnaden kallad Tjärfabriken.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av marknivå av industribyggnad.
Ny pelletspanna i Solna
Leverans, montage och idrifttagning av en 1 MW pelletseldad ångpanna med bränslesilo, bränsleskruvar, rökgasrening, rökgasfläkt, skorsten och askcontainer med skruvar.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad industri- och lagerbyggnad.
Rivning av cisterner mm i Stockholm
Rivning av de tre cisternerna utmed Gasverksvägen sydöst om spaltgasverket. Utöver cisternerna omfattas även de mindre komplementbyggnader och installationer inom området bl.a. två byggnader för bensinpumpar (”pumphus”), ett mindre skjul, ledningsbryggor/rörbryggor (inkl. rör/ledningar) och en tankstation/skjul för lagring av natriumhydroxid och saltsyra. Även försiktigt demontage av flamtorn och uppläggning av sektioner för borttransport.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av kallager och kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med kallager och kontorsbod.
Till och ombyggnad av stall i Fårdala, Tyresö
Tillbyggnad av stall ännu oklart hur stort. Flytta foderdelen från loftet. Förlänga stallet, boxar istället för spiltor.
Ny skorsten till Farsta värmeverk, Farsta
Avser installation av en ny skorsten i stål. Innanmätet består av en isolerad rökgaskanal med en ungefärlig invändig diameter om Ø 3000 mm. Höjd över mark minst 60 m. Skorsten ska vara försedd med invändig lejdare och topplucka för access.
Tillbyggnad av stall i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av "lilla stallet". Ny foderlada samt byte av spiltor till boxar.
Ombyggnad av källarvåning i Solna etapp 2
Ombyggnad av källarvåning med bl.a nytt laddningsrum, tvättstuga, omklädning samt nytt fläktrum med aggregat.
Nybyggnad av underjordsbehållare m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser installation av 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Ramavtal avseende besiktning i Hagastaden
Avser besiktningstjänster för bland annat betongkonstruktioner, ledningsarbeten och finplanering.
Ombyggnad av kallförråd till varmförråd, Kungsängens garnisonsområde
Avser ombyggnad av kallförråd till varmförråd. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av spannmålsanläggning i Sollentuna
Väsby Gård är belägen i Järvafältets naturreservat, ca 3 km fågelvägen nordväst om Sollentuna centrum.
Rivning av betonganläggning mm i Stockholm
Avser rivning av 1 st betonganläggning 7,25x13,7 m med tillhörande TC och oljetank, 6000 l, 7 st skyddsvärn och 4 st mastfundament varav ett har en mindre mast samt markåterställning
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Avser flytt av befintligt kallager till ny plats.
Nybyggnad av pumpstation och spillvattenledning i Kungsängen
Avser analys och åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten till spillvattenledningar. Förnyelse och åtgärder i kommunens pumpstationer för spillvatten. Platser ej fastställda i dagsläget.
Utvändigt underhåll och ombyggnad av industri i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Ekerö
Bygglov för lagerbyggnad på fastigheten ekebyhov 1:394.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring (ny port i söderfasad).
Rivning av laboratorium i Västberga
Rivning av hus 09 (laboratoriet).
Tillgänglighetsanpassning av byggnader i Frihamen, Stockholm
Objektet avser att tillgänglighetsanpassa delar av Frihamnen och ett antal utvalda byggnader. Uppdraget består av markåtgärder och byggnadsåtgärder. Gäller Magasin 1-3, 5-7 samt 9.
Nybyggnad av lager i Sundby
Ny byggnad, lager.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industrihall.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bostadshus.
Ombyggnad av lab för nukleär medicin på Danderyds sjukhus
Avser ändring av renrum samt anpassning för ny säkerhetsbänk mm i hotlab i byggnad 23, plan 4.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri (bgn 392).
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för lagerlokal.
Renovering av betong i förluftningskanal i Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser renovering av förluftningskanal CH00, Käppalaverket.
Nybyggnad av tvätthall i Liljeholmen
Nybyggnation av biltvätt med 6 st bilplatser samt teknikutrymme, på grönområde årsta 1:1.
Nybyggnad av tvättstuga i Hässelby strand
Nybyggnad av tvättstuga inom bostadsområde.
Ombyggnad av industrihus i Ulvsunda industriomr
Ändring av ventilation, översyn av brandskydd, installation av toaletter, tomställning av lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: