Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

Botkyrka (15)
Danderyd (7)
Ekerö (7)
Haninge (5)
Huddinge (27)
Järfälla (13)
Lidingö (6)
Nacka (22)
Norrtälje (14)
Nykvarn (3)
Salem (1)
Sigtuna (28)
Sollentuna (14)
Solna (6)
Stockholm (76)
Tyresö (10)
Täby (15)
Vallentuna (11)
Vaxholm (6)
Värmdö (10)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 341 st.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sickla
En ny inloppstunnel från Bromma anläggs. Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder. Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt. Ny försedimentering, inklusive slutflockningsbassänger och försedimenteringsbassänger med kemisk fällning. Mottagningsstationer och förvaringstankar för järnsulfat och järnklorid samt mottagningsstation, beredningstank och lagringstank för polymer kommer att uppföras. Järnsulfat används till förfällning, järnklorid och polymer till direktfällning vid höga flöden. Installation av utrustning för luktreducering.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten örnäs 1:9, mätarvägen 18.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Nybyggnad av logistikbyggnad.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler blivande älta 10:61, även stödmurar.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet /industri. 2 huskroppar, 4000 kvm styck.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Utbyggnad av Sofielunds reningsverk i Huddinge
För att möta upp mot nuvarande och framtida kapacitets- och prestandakrav behöver verket byggas ut. Projektet påbörjades december 2014 och förväntas vara avslutat april 2018. Planerad byggstart är uppskattad till juni 2017.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Permanent sopsugsterminal och ledningar i Hagastaden
Uppdraget omfattar huvudsakligen permanent sopsugsterminal med eventuella optioner för ledningsförläggning och papperskorgar. Sopsugssystemet ska vara ett öppet system som ska ge möjligheten för samtliga parter på marknaden att leverera kvartersnät med tillhörande utrustning samt olika rörsträckor på huvudledningen.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och laboratorieverksamhet. Framtida användning är fortfarande kontor men med en högre andel laboratorier vilket även inkluderar elektronmikroskop. Projektet omfattar ombyggnad om ca 500 m2 respektive en tillbyggnad om drygt 1000 m2 (BTA).
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag laboratorieverksamhet, med djurlokaler och kontor. Framtida användning är fortsatt djurlokaler och laboratorieverksamhet. Projektet avser preliminärt ca 2800 m2 BTA.
NYbyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Ombyggnad av renshantering vid Käppalaverket på Lidingö
Ombyggnationen omfattar att byta ut befintliga rensgaller och ersätta dessa med nya galler samt att komplettera anläggningen med renstvättar med pressfunktion, sandtvättar samt transportörer. Ombyggnation av anläggningen sker etappvis.
Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lokaler i Stockholm-Nynäshamn hamn
Det kommer att byggas 5 olika byggnader på området, denna avser byggnad för livsmedelsverket.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 3893 kvm, bruttoarea om x kvm samt öppenarea om 194,6 kvm. samt bygglov avseende 31 st fasadskyltar samt 2 st skyltpelare..
Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av industrihus på fastigheten respiten 4.
Nytt garage samt anpassning av befintlig ekonomibyggnad i Solna
Generell översikt av objektet: Befintlig asfaltsyta rivs och ny utökad yta förses med bärlager och asfalt. Områdesskydd av 2m högt staket med 2st motordrivna inkörsportar och 3st grinddörrar. Dieseltank och bensintank läggs ner bredvid byggnad och kompletteras med bränslepump. 2st oljeavskiljare och en fettavskiljare läggs ner bredvid byggnad. 2st betongytor med fall mot brunn, en för bränslepump och en för tvättning av gräsklippare mm. Rör och el ska förläggas i mark mellan Hus 1 och Hus3. Nytt hus väggar och golv av platsgjuten betong. Tak av sedum med titanzinkdetaljer, tätskikt av gummiduk med mekanisk montering, ovanpå isolering av mineralull som bärs av TRP plåt och limträbalkar. Motordrivna portar av stål med kantskydd av stål. Ny dagavvattning utförs, även befintligt hus förses med ny dagvattenledning dagavvattning utförs, även befintligt hus förses med ny dagvattenledning. Nya dagvattenbrunnar och inspektionsbrunnar på hela asfaltsytan. Golvvärmerör i betonggolv som styrs från duc till fläktaggregat Nytt fläktaggregat Nytt hus föres med kraft, data och vatten från befintlig undercentral i Hus 1. Inbrottslarm utförs som sidoentreprenad.
Nybyggnad av industrihus i Nynäshamn
Nybyggnad av industribyggnad/tvätthall samt rivningslov.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om marklov samt bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för industrilokal, garage och parkering för lastbilar.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad om 757 kvm byggnadsarea.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Nybyggnad av lager på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av miljöhus för källsortering i Danderyds kommun
Projektet avser uppförande av 10 st miljöhus. Miljöhusen ska uppföras på kommunens fastigheter, främst förskolor och skolor under perioden maj 2017- december 2018.
Nybyggnad av returpark i Vallentuna
SÖRAB har behov av att upphandla markarbeten för ny returpark i Vallentuna. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av modulär och flyttbar fordonsramp till Vallentuna returpark. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av stålhall till Vallentuna returpark. Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad/lager för byggvaruhandel.
Nybyggnad av miljöhus m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje samt installera 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor vid Norsborgs vattenverk
Östra Verket är i stort behov av ombyggnad, dels är verkets renoveringsbehov stort, dels behöver det byggas om för att skapa ett effektivt och aktivitetsbaserat kontor.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Ev nybyggnad av industribyggnad efter rivningsarbetet.
Rivning av industrihus i Liljeholmen
Rivning av industrifastighet (hus h).
Tillbyggnad av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av datorhall i Akalla
Ändrad användning från lager till datacenter.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Sätra
Yttre ändring. på-tillbyggnad av befintligt installationsutrymme, som är tänkt som verkstadsutrymme.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (maskinhall/verkstad).
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Till och ombyggnad av stall i Fårdala, Tyresö
Tillbyggnad av stall ännu oklart hur stort. Flytta foderdelen från loftet. Förlänga stallet, boxar istället för spiltor.
Nybyggnad av tvättstugor i Haninge
tilläggsisolering av fasaden.
Tillbyggnad av stall i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av "lilla stallet". Ny foderlada samt byte av spiltor till boxar.
Nybyggnad av tvätthall i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av biltvätt på fastigheten kungsängens-tibble 11:1, Enköpingsvägen 21a.
Ombyggnad till restaurang på Norrmalm
Yttre ändring, utbyggnad av fläktrum på takvåning, ändrad användning från kontor till restaurang med kök på plan 7, håltagning för interntrappa mellan plan 5-7.
Nybyggnad av spannmålsanläggning i Sollentuna
Väsby Gård är belägen i Järvafältets naturreservat, ca 3 km fågelvägen nordväst om Sollentuna centrum.
Entreprenadarbeten (skalskydd) på Lovö och Norsborgs vattenverk
Arbetena omfattar inre- och vissa yttre entreprenadarbeten såsom smide, lås, installation av galler och / eller polykarbonatskivor på befintliga fönster. Arbeten ska utföras på ett tiotal byggnader på varje verk, totalt cirka 20 byggnader som kräver åtgärd.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av fläktrum i industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industri med fläktrum.
Rivning av industrihus i Danderyd
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad av lagerlokal.
Flytt av rökgasevakueringsanläggning, ny utrymningskorridor vid garage på Liljeholmen
Där ett av Svenska Bostäders hus (nr 13) ska placeras/byggas i projektet Nybohovsbacken, finns idag ett befintligt trapphus och hiss som leder ner genom berget till Liljehomsgallerians garage. Objektet avser flytt och förändringar av en befintlig rökgasevakueringsanläggning i Liljeholmsgallerians garage. Det ingår även att riva samt bygga upp en ny utrymningskorridor i anslutning till ett befintligt trapphus i garaget.
Ny pelletspanna i Solna
Leverans och montage av pelletsångpanna med tillhörande utrustning för produktion av ånga i reglerområdet 100 - 1000 kW med ett drifttryck mellan 11-13 bar
Nybyggnad av pumpstation på Ingarö
Avser en komplett överbyggnad för en ny avloppspumpstation till en befintlig sump, samt pumpinstallation.
Serviceavtal för avloppspumpstationer i Sundbyberg
Avser serviceavtal för Sundbybergs stads avloppspumpstationer samt beredskap. Stationerna som avses är: Rissne 3 st, Ör 3st, Milot 2st, Generalen 2st, Milstensvägen 2st, Gåsörtsvägen 2st, Studvägen 2st, Brotorp 2st samt Fröjärden. Serviceavtalet innevär att staden kan beställa årliga servicebesök av leverantören där följande arbete ska utföras: -Mätning av strömförbrukning, induktans, isolation, innan pumparna inspekteras. -Kontroll av elkabel och kabelgenomföring -Kontroll av statorhus och oljehus (Oljans kondition). -Kontroll av pumphjul, slitring och tätningar. -Kontroll av elautomatik. -Kontroll och rengöring av nivåautomatik. -Funktionsprovning av pump och utrustning. -Kontroll av back- och avstängningsventiler i tryckledning. -Funktionsprov av larm. -Utbyte av förslitningsdelar, i samråd med beställaren
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Avser fasadarbete, nya portar och inglasning av entré.
Nybyggnad av betongindustri i Sollentuna
Bygglov för betongfabrik på fastigheten eldhavet 1, bergväggsvägen 5.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av avloppsreningsverk på fastigheten skå-edeby 4:6.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig industribyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: