Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Skåne län

Bjuv (7)
Bromölla (5)
Burlöv (13)
Båstad (6)
Eslöv (6)
Höganäs (13)
Hörby (5)
Höör (5)
Klippan (7)
Kävlinge (7)
Landskrona (26)
Lomma (11)
Lund (17)
Malmö (89)
Osby (7)
Perstorp (0)
Simrishamn (19)
Sjöbo (6)
Skurup (11)
Svalöv (8)
Svedala (6)
Tomelilla (7)
Vellinge (12)
Ystad (10)
Åstorp (12)
Ängelholm (13)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 417 st.

Nybyggnad av underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Underhållsdepån ska användas för underhåll, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen. Byggentreprenaden omfattar verkstadshallar, kontor/administration, personalutrymmen, lagerbyggnader, kombinerad tvätt- och saneringshall, svarvanläggning. Installationer och erforderliga markarbeten för byggnadsverken. Fast utrustning. Byggnad 01: Verkstad med kontor, 22635 m2. Byggnad 02: Städplattformar med perronger och tak. Byggnad 03: Hjulsvarv är en hall för svarvning av tåg m m, 1380 m2. Byggnad 04: Kombihall, 2015 m2. Byggnad 05: Städbyggnad, 410 m2. Byggnad 11: Mottagningsstation, 50 m2.
Nybyggnad av laxodling i Simrishamn
Avvaktar sökt miljötillstånd. Projektet avser nybyggnad av landbaserad laxodling som inrymmer 25 bassänger samt 3 reningsanläggningar.
Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av produktionslokaler i Malmö
Igångsättning preliminärt under våren 2018. Nybyggnad av produktionshall i 2 plan.
Markområde för industri och lager i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med Wihlborgs Fastigheter. Avser ett markområde för byggnation av industri och lager. Tomtyta: 55000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Ev. ny slambehandlingsanläggning inom Skåne/Blekinge
Sju kommuner (Östra Göinge, Osby, Bromölla, HÖrby, Olofström, Karlshamn och Ronneby) har visat intresse av att utveckla en gemensam hantering av avloppsslam från kommunernas reningsverk. Syftet med utredningen är att ta fram beslutsunderlag för eventuellt uppförande av en gemensam slambehandlingsanläggning med biogasproduktion.
Markområde för industri och ev kontori i Malmö
Markområde finns för 11000 m2 tomtmark för industriverksamhet. Eventuellt kommer kontor även att byggas.
Om- och tillbyggnad av produktionslokaler i Hörby
Avser en tillbyggnad av produktionslokal i Hörby.
Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Planer finns på nytt industriområde.
Nybyggnad av radhus i Södra Råbylund, Lund
Projektet omfattar 23 stycken radhus mellan 112-150 kvm i 2 till 3 plan, fördelad i 3 huskroppar.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Nybyggnad av skrotsaxanläggning, uppställning av transformatorstation, installation av oljeavskiljare samt rivning av befintlig skrotsaxanläggning och tillhörande teknikbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Avser nybyggnad av industrilokaler för jordbruksverksamhet som ska omfatta kontorslokal, verkstad, utställningshall samt en lagerlokal till reservdelar.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av Postnords Logistikcenter.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser ett markområde på 67000 m2 mark för industriverksamhet. Igångsättning avhängigt beslut.
Nybyggnad av område för logistikverksamhet i Helsingborg
Projektet ligger på is. Detaljplaneärende. Planer finns för nybyggnad av markområde som idagsläget är jordbruksmark till område för logistikverksamhet. Omfattar ca 30 hektar mark.
Nybyggnad av industrihus i Svalöv
Projektet ligger vilande. Avser nybyggnad av industrihus med en yta på 3000-4000 m2.
Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 0,5 hektar. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för verdsahmhetslokalero och bostäder i Billesholm
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattar ca 10-15 hektar markområde för byggbar mark för verksamhetslokaler och bostäder.
Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för handel och lättindustri i Höör
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser 5 hekter markområde för handel och lättindustri. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nytt industriområde i Nyvång
Detaljplanearbete påbörjas tidigast 2016. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Eslöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för verksamhetslokaler och industri. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av industriverksamheter i Östra Ljungby
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Omfattar ca 50 hektar. Detaljplanen är antagen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Kvidinge
Igångsättning tidigast 2017. 4-5 tomter kvar för avstyckning.
Markområde för industrihus i Bjuv
Omfattar ca 20000 m2 markområde för lättindusti. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningscentral inom Ängamöllan industriområde södra delen av Kristianstad.
Utbyggnad av lager i Malmö
Avser utbyggnad av lagerkapacitet.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496) under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av bilverkstad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av bilverkstad. I projektet kommer eventuellt en biltvätt att ingå.
Nybyggnad av återvinningsstation mm i Flädie Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ny återvinningscentral, förberedande arbeten för bensinstation m.m.
Nybyggnad av företagspark i Åsum
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 40 hektar mark finns till försäljning för nybyggnad av företagspark.
Nybyggnad av besiktningshall samt tvätthall i Malmö
Nybyggnad av besiktningsstation för lastbilar samt biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressent.
Uppförande av en mediacentral i Hammarslund, Kristianstad
Projektet avser uppförande av en mediacentral för produktion av närproducerad värme och fjärrkyla till C4 Shopping.
Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager och skärmtak samt rivning av moduler.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Byggstarten är framflyttad till augusti/september 2018. Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Rivning och nybyggnad av spillvattenpumpstation i Ängelholm
En ny spillvattenpumpstation ska byggas på ca 85 m2. Den befintliga spillvattenpumpstationen på ca 120 m2 ska rivas. Ny spillvattenpumpstation platsgjuts i betong under mark. Övriga betongelement ovan mark utförs i prefab.
Nybyggnad av industrihus i Trelleborg
Avser hallbyggnad samt crossfit-gym åt tilltänkt hyresgäst.
Nybyggnad av pumpstation samt VA-ledningar i Brunnshög, Lund
Objektet avser nyanläggning av vatten, avlopp och dagvattenledningar för utveckling av Brunnshög. I projektet ingår anläggandet av en stycken avloppspumpstation. Vattenledningarna består av en dimension 250 ledning för högzon och en dimension 250 för superhögzon. Tryckavloppsledningarna består av en dimension 225 samt en dimensions 355. Självfallsledningar består av en dimension 200, 250 samt 315 för avlopp och för dagvatten dimension 500, 800 och 1000. Samt uppsamlande ledning för åkerdränering dimension 300.
Ombyggnad av lokaler vid skola i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019. Avser ombyggnad av lokaler för AV, IT och B vid Söderslättsgymnasiet.
Nybyggnad av industiområde i Kristianstad
Planer finns på nytt industriområde, Ängamöllan.
Ev nybyggnad av lager i Svalöv
Planer finns för eventuellt nybyggnad av lager alternativt komplementbyggnader vi Hjalmar Nilssons park. Igångsättning avhängigt hyresgäst.
Nybyggand av industribyggnad i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av verktygshall i Landskrona
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin (projekt 1481491) samt en pumpstation under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Om- och tillbyggnadd av produktionslokal i Helsingborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av produktionslokal i 1 huskropp i 2 plan. yta: 1100 m2.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i 1 plan inrymmande 700 m2 lager samt 300 m2 kontor.
Modernisering av el och automation vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt modernisering av el och automation av byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Nybyggnad av industrihus i Västraby, Broby
Avser rivning, ny- och ombyggnad av kommunförrådet Lunnom.
Nybyggand av industribyggnad i Höganäs
Avser nybyggnad av småindustri för uthyrning. Markyta: 9000 m2. Projektets omfattning och igångsättning kan ej anges.
Nybyggnad av panncentral i Svedala
Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Diskussioner pågår angående nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Del 1 se projektnummer 1124671.
Ny anläggning för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Projektet avser att uppföra byggnad för ny anläggning fjärrkyla inom Öresundskrafts område i Västhamnen. Omfattar erforderligt arbete för nybyggnad industrihall innefattande konstruktion, mark- och byggnadsarbete inkl el- vs och ventilation, montage och provning till fullt driftfärdig anläggning.
Ombyggnad för ny rötningsprocess Källby ARV i Lund
Projektet avser utbyte av slamvärmeväxlare, samt att pumpsystemet på slamsidan ska förändras och värme systemet ska anpassas för att fungera ihop med de nya slamvärmeväxlarna. I entreprenaden ingår även rivning, demontering och omhändertagande av utbytt utrustning.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Höör
Projektet ligger på is.
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Rivning och sanering i del av fastighet, samt nytt tak på befintlig fastighet. Plåtarbeten.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Projektet avser renovering av vattenverk. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Malmö
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral i Elisedal.
Underhåll av pumpstationer i Citytunneln, Malmö
Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer. Objekten är belägna i Citytunneln, Holma, Hyllie/Vintrie och Lockarp. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med tre (3) + ett (1) år.
Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av lagerhall med kontor.
Nybyggnad av lagerlokaler i Burlöv
Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande tre lagerlokaler, yta: 750 m2.
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem mm inom vattenverken. Avtalstid: 2 år med rätt till 1 + års förlängning.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av prefab lagerhall.
Nybyggnad av hjälpmedelsförråd i Kävlinge
Nybyggnation av en hjälpmedelcentral på drygt 300 m2.Byggnaden uppföres fristående i ett verksamhetsplan och ett fläktrum och ett mindre entresolbjälklag på plan 2. Byggnaden har bottenplatta av betong, stomme av trä/smide, ytterväggar av tegel respektive skivbeklädnad samt yttertak av betongtakpannor. Invändigt innehåller den en besöksdel, en rengöring- och reperations del samt en förvaringsdel. I entreprenaden ingår även arbeten med nya parkeringsplatser och angöring till byggnad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk, Simrishamn
Avser ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk. I uppdraget ingår att flytta, lyfta och montera fast den utrustning som anläggningens process baseras på.
Ny dricksvattenledning m.m. Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.) Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av kallmagasin i Fredriksdalsområdet, Helsingborg
Befintligt kallmagasin t skall byggas om med nytt bjälklag, ny port, publik del, avfuktningsanläggning. m.m.
Nybyggnad av lagerhall i Hörby
Avser tillbyggnad av klimatrum för produktion.
Tillbyggnad av lager i Vellinge
Avser tillbyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Malmö
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av panncentral i Skurup
Nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lager/monteringslokal, yta;: 340 m2.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Skeppsvarvet 6, fartygsgatan 20. ansökan om nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av pegelhus i Simrishamn
Avser rivning av bef pegelhus samt uppförande av ett nytt pegelhus i Simrishamns hamn.
Rivning av panncentral i Malmö
Avser rivning av panncentral m.m. vid kv Brännaren ivd Norra Sorgenfri. På tomten planeras byggnation av skolbyggnad som ingår under projekt-nummer 1082130 Igångsättning tidigast våren 2018.
Rivning av industrihus i Åstorp
Avser rivning av tidigare industribyggnad, lager m,m (rivningsyta 5000 kvm)
Tillbyggnad av industrihus i Osby
Avser tillbyggnad på befintlig huskropp.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Avser nybyggnad av prefab lagerhall.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Energieffektivisering vid centrallager i Båstad
Projektet avser ombyggnad av ventilation, värme och utbyte av el-armaturer på ett centrallager i Båstad.
Nybyggnad av övningsbyggnad i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser övningsbyggnad för räddningstjänsten.
Ombyggnad till lager och buteljering i Landskrona
Projektet avser ombyggnad från industrilokal i markplanet till buteljering och lager., Yta: 1800-2000 m2.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lastvagnsverkstad.
Nybyggnad av panncentral i Skurup
Avser nybyggnad av panncentral som kommer levereras i en containerlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av gammal byggnad samt flera reningsverk i Sjöbo
Avser rivning på följande fyra objekt i Sjöbo kommun. Sövde avloppsreningsverk, Blentarps avloppsreningsverk, f.d. bilutställningshall och byggnad som brunnit.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Nybyggnad av miljöhus i Eslöv
Avser rivning av förråd och nybyggnad av miljöhus och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: