Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Skåne län

Bjuv (3)
Bromölla (5)
Burlöv (12)
Båstad (5)
Eslöv (13)
Höganäs (11)
Hörby (3)
Höör (3)
Klippan (2)
Kävlinge (7)
Landskrona (21)
Lomma (8)
Lund (34)
Malmö (67)
Osby (10)
Perstorp (0)
Sjöbo (2)
Skurup (5)
Svalöv (3)
Svedala (3)
Tomelilla (5)
Vellinge (8)
Ystad (11)
Åstorp (3)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 366 st.

Nybyggnad av forskningsanläggning i Odarslöv, Lund, etapp 2
Etapp 3 avser uppförande av 17-18 byggnader, bla målbyggnad, exprimenthallar, forskningslokaler, logistikbyggnad, sprinklerbyggnad mm. Arkitekt för gestaltningen är Henning Larsen Architects. Total investeringskostnad är 16,9 mdkr. (1,8 miljarder euro).
Ny produktionsanläggning i Karpalund, Kristianstad
Ombyggnad av en tidigare livsmedelsfabrik till ett nytt kycklingslakteri samt nybyggnad av stallplatser för uppfödning av kycklingar i närområdet. Den total kostnaden uppgår till 500.000 kronor.
Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Nybyggnad av distributionscenter, hjälpmedelsverksamhet mm i Lund
Projektet avser nybyggnad av en omlastningscentral, hjälpmedelsverksamhet, utbyggnad av centrallager samt flytt av befintlig dagvattenkulvert.
Nybyggnad av serviceanläggning i Stora Bernstorp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av serviceanläggning för lastbilar och bussar med tillhörande kontorsytor, ca 2300 m2.
Tillbyggnad av logistiklager i Åstorp
Lagerlokaler för leverantörer inom dagligvaruhandeln. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av produktionslokaler i Hörby
Avser en tillbyggnad av produktionslokal i Hörby.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Lund
Avser uppförande av ny forskningsbyggnad (flexenheten) och en teknikbyggnad.
Utbyggnad av fabrik i Landskrona
Avser tillbyggnad med insatsvarulager och processutrustning, 10-12 meter högt och 3000 kvm.
Om/tillbyggnad av avloppsreningsverk o personallokal,Knislinge
Avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk samt nybyggnad av personallokal och teknikbyggnad. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Avser nybyggnad av infrastrukturen för nytt industri- och handelsområde. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän platsmark som innebär VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike, fördröjningsmagasin samt gröna ytor.
Nybyggnad av labmedicinskt centrum i Lund
Avvaktar beslut. Utredning skall genomföras. Planer finns för nytt toppmodernt labmedicinskt centrum.
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Södra Råbylund, Lund
Projektet omfattar 23 stycken radhus mellan 112-150 kvm i 2 samt 2,5 plan i en stycke bostadsrättsförening.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser ett markområde på 67000 m2 mark för industriverksamhet. Igångsättning avhängigt beslut.
Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Tillbyggnad av lagerterminal i Helsingborg
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ca 5000 m2 tillbyggnad av lager.
Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 0,5 hektar. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av smältverk och magasin i Helsingborg
Avser nybyggnad av smältverk/processbyggnad för svavel 100 kvm samt magasin för svavellagring 1500 kvm. Uppskattad byggstart.
Utökning av industriområde i Helsingborg
Avser utökning av område för industriverksamhet. Omfattar ca 2000 m2 markområde. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för handel och verkshamhetslokaler i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde för handel (ej livsmedel) och verksamhetslokaler för icke störande verksamheter finns till försäljning. Markyta: 32000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av laboratorielokaler i Höganäs
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av labb-lokaler i 2 plan med en yta på 1300 m2.
Markområde för verksamhetslokaler och ev handel i Höganäs
Markområde finns för 2500 m2 verksamhetslokaler och handel. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av produktionslokaler i Veberöd
Projektet avser en produktionslokal på 3000 kvm delvis 2 plan.
Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Planer finns för tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.
Uppförande av en mediacentral i Hammarslund, Kristianstad
Projektet avser uppförande av en mediacentral för produktion av närproducerad värme och fjärrkyla till C4 Shopping.
Nybyggnad av produktionslokal i Ystad
Nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.
Inklädning av destillationsbyggnad i Kristianstad.
Projektet avser inklädning av industritorn, stålkonstruktion samt rostfritt nät.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 2 plan inrymmande kontor och lager.
Nybyggnad av industiområde i Kristianstad
Planer finns på nytt industriområde, Ängamöllan.
Nybyggnad av industri, kontor m.m.i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 1 huskropp inrymmande industri, kontor och lager.
Nybyggnad av pumpstation samt VA-ledningar i Brunnshög, Lund
Objektet avser nyanläggning av vatten, avlopp och dagvattenledningar för utveckling av Brunnshög. I projektet ingår anläggandet av en stycken avloppspumpstation. Vattenledningarna består av en dimension 250 ledning för högzon och en dimension 250 för superhögzon. Tryckavloppsledningarna består av en dimension 225 samt en dimensions 355. Självfallsledningar består av en dimension 200, 250 samt 315 för avlopp och för dagvatten dimension 500, 800 och 1000. Samt uppsamlande ledning för åkerdränering dimension 300.
Nybyggnad av paddelhall i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av paddelhall med en yta på 1300-1400 m2.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i 1 plan inrymmande 700 m2 lager samt 300 m2 kontor.
Tillbyggnad av lager i Simrishamn
Tillbyggnad av lager och skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Nybyggnad av panncentral i Svedala
Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av kontors- och industrilokaler i Simrishamn
Avser om- och tillbyggnader inom fastigheterna Kv Fräsen 2 och Simrishamn 3:3 åt hyresgästen SIMFAS.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Del 1 se projektnummer 1124671.
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Rivning del av fastighet, samt nytt tak på befintlig fastighet. Anbud kommer att infordras på arbetet.
Ny anläggning för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Projektet avser att uppföra byggnad för ny anläggning fjärrkyla inom Öresundskrafts område i Västhamnen. Omfattar erforderligt arbete för nybyggnad industrihall innefattande konstruktion, mark- och byggnadsarbete inkl el- vs och ventilation, montage och provning till fullt driftfärdig anläggning.
Ändirng till verkstad, kontor m.m. i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av apotek till verkstad/lager/kontor).
Nybyggnad av lagerlokaler i Burlöv
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande tre lagerlokaler, yta: 750 m2.
Uppgradering av styrsystem i produktionslokal i Lund
Befintligt styrsystem (ABB 800xA i Lund (GÖS) ska uppdateras. Det befintliga systemet har version 5.0 och ska uppgraderas till senaste version.
Underhåll av pumpstationer i Citytunneln, Malmö
Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer. Objekten är belägna i Citytunneln, Holma, Hyllie/Vintrie och Lockarp.
Ombyggnad av lager och kontor i Lund
Avser fasadändring av lagerbyggnad samt ändrad planlösning av kontorsdel.
Nybyggnad av kontor- och industribyggnad i Vintrie.
Avser nybyggnad av kontor och industribyggnad. Projektets omfattning och igångsättning kan ej anges. Tomtyta: 3000 m2.
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av lager och kontor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av montagehall i Höganäs
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd.. Avser prefab hall.
Tillbyggnad av industrihus i Hörby
Avser tillbyggnad av industri med rum för luftrum och produktionslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilokaler med kyllager och utlastning.
Tillbyggnad av vattenverk i Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.)
Renovering av undercentral och kyla, i Eslöv.
Omfattar byte av tekniska komponenter till fastigheten slaktaren 25.
Ombyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Igångsättning tidigat 2020.
Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i prefab hall. Yta: 3500-4000 m2.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga etapp 3
Inga beslut är tagna Ansökan gällande planändring skall inlämnas. Planer finns för tillbyggnad av logistikcentral.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 2
Inga beslut är tagna Ansökan gällande planändring skall inlämnas. Planer finns för tillbyggnad av logistikcentral.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 1
Igångsättning är ej fastställd. Avser tillbyggnad av logistikcentral.
Nybyggnad av industri, lager, kontor och tankstation i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, lager, kontor och tankstation.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industrihotell.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Höör
Tillbyggnad av industribyggnad. Projektets omfattning kan för dagen ej anges. Ev byggstart under 2016.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad/kontor. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Avser nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Malmö
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av av lagerhall.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager/monteringslokal, yta;: 340 m2.
Ombyggnad för nyrötningsprocess Källby ARV i Lund
Projektet avser utbyte av slamvärmeväxlare, samt att pumpsystemet på slamsidan ska förändras och värme systemet ska anpassas för att fungera ihop med de nya slamvärmeväxlarna. I entreprenaden ingår även rivning, demontering och omhändertagande av utbytt utrustning.
Ny tryckstegringsstation i Örtofta, Eslöv
Objektet avser nybyggnation av tryckstegringsstation med tillhörande markarbeten samt nya yttre ledningar.
Nybyggnad av hjälpmedelsförråd i Kävlinge
Nybyggnation av en hjälpmedelcentral på drygt 300 m2.Byggnaden uppföres fristående i ett verksamhetsplan och ett fläktrum och ett mindre entresolbjälklag på plan 2. Byggnaden har bottenplatta av betong, stomme av trä/smide, ytterväggar av tegel respektive skivbeklädnad samt yttertak av betongtakpannor. Invändigt innehåller den en besöksdel, en rengöring- och reperations del samt en förvaringsdel. I entreprenaden ingår även arbeten med nya parkeringsplatser och angöring till byggnad. Uppskattad byggstart.
Nya stoftreningsanläggningar vid produktionsanläggning i Östervång, Trelleborg
Objektet utgörs av två kompletta stoftreningsanläggningar inklusive integrering med de två befintliga biobränsleeldade pannorna.
Nybyggnad av lager i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av lager/ industribyggnad på fastigheten slogstorp 10:36, slogstorp 1036, löberöd.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser återuppbyggnad av del av brandskadad industriverksamhet/lagerbyggnad.
Nybyggnad av kall-lager i Hässleholm
Avser nybyggnad av kall-lager.
Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Avser nybyggnad av industribyggnad på fastigheten laxen 1, bruksgatan 1, Eslöv.
Rivning av del av byggnader vid Sockerbruket i Staffanstorp
Avser rivning av del av byggnader inom Sockerbruket, Staffanstorp inför framtida exploatering av området.
Rivning av gammal byggnad samt reningsverk i Sjöbo
Avser rivning av gammal byggnad på Västergatan 37 i Sjöbo samt rivning av reningsverk.
Tillbyggnad av lager och butik i Bromölla
Avser nybyggnad av en hall i prefab konstruktion, yta: 25 x 40 meter.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Avser fasadändring (byte av fönster, nytt skärmtak, ommålning) samt nybyggnad av sophus och carport.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser lager, kontor och personalutrymmen.
Ombyggnad till Datacenter i Lund
Ombyggnad av lokal till modulbyggt grönt datacenter. Option på skrotning av gasturbinaggregat ingår.
Ombyggnad av maskinhall till lösdrift för hästar
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart under sensommar/höst 2017. Kostnaden är uppskattad.
Genomförande av våtmarkasanläggning, Helsingborgs stad, etapp 3
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Avser genomförande av 13 hektar våtmarksanläggning inom olika platser i Helsingborgs stad. Etappindeling.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industrihall samt rivning av tält.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2017.
Ombyggnad av panncentraler inom regementsområde Revingehed
Värmeproduktionsanläggningens huvudcentral ska uppgraderas med utbyte av 2 stycken värmepannor för primärbränsle bio- och natur- gas och ersätta dessa med 4 st kondenserande gaspannor med motsvarande effekt.
Ny komprimatoranläggning vid avfallsanläggning i Hässleholm
Objektet avser komprimatoranläggning för hantering av papper, plast i Vankiva i Hässleholm.
Tillbyggnad av stall i Eslöv
Avser tilllbyggnad av befintligt ridhus med stall på fastigheten äspinge 7:15, äspinge 715, hurva.
Nybyggnad av panncentral i Skurup
Avser nybyggnad av panncentral som kommer levereras i en containerlösning.
Nybyggnad av maskinhall i Bromölla
Avser nybyggnad av maskinhall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: