Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Skåne län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 285 st.

Nybyggnad av distributionscenter, hjälpmedelsverksamhet mm i Lund
Projektet avser nybyggnad av en omlastningscentral, hjälpmedelsverksamhet, utbyggnad av centrallager samt flytt av befintlig dagvattenkulvert.
Nybyggnad av serviceanläggning i Stora Bernstorp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av serviceanläggning för lastbilar och bussar med tillhörande kontorsytor, ca 2300 m2.
Tillbyggnad av logistiklager i Åstorp
Lagerlokaler för leverantörer inom dagligvaruhandeln. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager, verkstad m.m. i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av lager, verkstad samt kontor i 3 huskroppar med en total yta på 7500 m2.
Om- och tillbyggnad av produktionslokaler i Hörby
Avser en tillbyggnad av produktionslokal i Hörby.
Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Avser nybyggnad av infrastrukturen för nytt industri- och handelsområde. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän platsmark som innebär VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike, fördröjningsmagasin samt gröna ytor.
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Södra Råbylund, Lund
Projektet omfattar 23 stycken radhus mellan 112-150 kvm i 2 samt 2,5 plan i en stycke bostadsrättsförening.
Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.
Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 0,5 hektar. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av verksamheter i Veberöd
Igångsättning tidigast 2017.
Utökning av industriområde i Helsingborg
Avser utökning av område för industriverksamhet. Omfattar ca 2000 m2 markområde. Igångsättning avhängigt intressent.
Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Planer finns för tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.
Uppförande av en mediacentral i Hammarslund, Kristianstad
Projektet avser uppförande av en mediacentral för produktion av närproducerad värme och fjärrkyla till C4 Shopping.
Nybyggnad av produktionslokal i Ystad
Nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd, 2017 alternativt 2018. Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.
Nybyggnad av industiområde i Kristianstad
Planer finns på nytt industriområde, Ängamöllan.
Nybyggnad av pumpstation samt VA-ledningar i Brunnshög, Lund
Objektet avser nyanläggning av vatten, avlopp och dagvattenledningar för utveckling av Brunnshög. I projektet ingår anläggandet av en stycken avloppspumpstation. Vattenledningarna består av en dimension 250 ledning för högzon och en dimension 250 för superhögzon. Tryckavloppsledningarna består av en dimension 225 samt en dimensions 355. Självfallsledningar består av en dimension 200, 250 samt 315 för avlopp och för dagvatten dimension 500, 800 och 1000. Samt uppsamlande ledning för åkerdränering dimension 300.
Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.
Nybyggnad av paddelhall i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av paddelhall med en yta på 1300-1400 m2.
Tillbyggnad av lager i Simrishamn
Tillbyggnad av lager och skärmtak.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i 1 plan inrymmande 700 m2 lager samt 300 m2 kontor.
Ny tryckstegringsstation i Örtofta, Eslöv
Objektet avser nybyggnation av tryckstegringsstation med tillhörande markarbeten samt nya yttre ledningar.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Nybyggnad av panncentral i Svedala
Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Del 1 se projektnummer 1124671.
Ny anläggning för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Projektet avser att uppföra byggnad för ny anläggning fjärrkyla inom Öresundskrafts område i Västhamnen. Omfattar erforderligt arbete för nybyggnad industrihall innefattande konstruktion, mark- och byggnadsarbete inkl el- vs och ventilation, montage och provning till fullt driftfärdig anläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Rivning och sanering i del av fastighet, samt nytt tak på befintlig fastighet. Plåtarbeten.
Nybyggnad av lagerlokaler i Burlöv
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande tre lagerlokaler, yta: 750 m2.
Ändirng till verkstad, kontor m.m. i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av apotek till verkstad/lager/kontor).
Ombyggnad av lager och kontor i Lund
Avser fasadändring av lagerbyggnad samt ändrad planlösning av kontorsdel.
Uppgradering av styrsystem i produktionslokal i Lund
Befintligt styrsystem (ABB 800xA i Lund (GÖS) ska uppdateras. Det befintliga systemet har version 5.0 och ska uppgraderas till senaste version.
Nybyggnad av hjälpmedelsförråd i Kävlinge
Nybyggnation av en hjälpmedelcentral på drygt 300 m2.Byggnaden uppföres fristående i ett verksamhetsplan och ett fläktrum och ett mindre entresolbjälklag på plan 2. Byggnaden har bottenplatta av betong, stomme av trä/smide, ytterväggar av tegel respektive skivbeklädnad samt yttertak av betongtakpannor. Invändigt innehåller den en besöksdel, en rengöring- och reperations del samt en förvaringsdel. I entreprenaden ingår även arbeten med nya parkeringsplatser och angöring till byggnad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av vattenverk i Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.)
Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilokaler med kyllager och utlastning.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av industri, lager, kontor och tankstation i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, lager, kontor och tankstation.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i prefab hall. Yta: 3500-4000 m2.
Nybyggnad av lager i Malmö
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad/kontor. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Avser nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.
Ombyggnad för ny rötningsprocess Källby ARV i Lund
Projektet avser utbyte av slamvärmeväxlare, samt att pumpsystemet på slamsidan ska förändras och värme systemet ska anpassas för att fungera ihop med de nya slamvärmeväxlarna. I entreprenaden ingår även rivning, demontering och omhändertagande av utbytt utrustning.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lager/monteringslokal, yta;: 340 m2.
Ombyggnad av maskinhall till lösdrift för hästar
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart under sensommar/höst 2017. Kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad till Datacenter i Lund
Ombyggnad av lokal till modulbyggt grönt datacenter. Option på skrotning av gasturbinaggregat ingår.
Ombyggnad av panncentraler inom regementsområde Revingehed
Värmeproduktionsanläggningens huvudcentral ska uppgraderas med utbyte av 2 stycken värmepannor för primärbränsle bio- och natur- gas och ersätta dessa med 4 st kondenserande gaspannor med motsvarande effekt.
Tillbyggnad av lager och butik i Bromölla
Avser nybyggnad av en hall i prefab konstruktion, yta: 25 x 40 meter.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Avser fasadändring (byte av fönster, nytt skärmtak, ommålning) samt nybyggnad av sophus och carport.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser lager, kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av kall-lager i Hässleholm
Avser nybyggnad av kall-lager.
Rivning av del av byggnader vid Sockerbruket i Staffanstorp
Avser rivning av del av byggnader inom Sockerbruket, Staffanstorp inför framtida exploatering av området.
Rivning av gammal byggnad samt reningsverk i Sjöbo
Avser rivning av gammal byggnad på Västergatan 37 i Sjöbo samt rivning av reningsverk.
Rivning av panncentral i Malmö
Avser rivning av panncentral m.m. vid kv Brännaren ivd Norra Sorgenfri. På tomten planeras byggnation av skolbyggnad som ingår under projekt-nummer 1082130
Genomförande av våtmarkasanläggning, Helsingborgs stad, etapp 3
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Avser genomförande av 13 hektar våtmarksanläggning inom olika platser i Helsingborgs stad. Etappindeling.
Rivning och nybyggnad av spillvattenpumpstation i Ängelholm
En ny spillvattenpumpstation ska byggas på ca 85 m2. Den befintliga spillvattenpumpstationen på ca 120 m2 ska rivas. Ny spillvattenpumpstation platsgjuts i betong under mark. Övriga betongelement ovan mark utförs i prefab.
Nybyggnad av panncentral i Skurup
Avser nybyggnad av panncentral som kommer levereras i en containerlösning.
Tillbyggnad av stall i Eslöv
Avser tilllbyggnad av befintligt ridhus med stall på fastigheten äspinge 7:15, äspinge 715, hurva.
Nybyggnad av våtmark på Härlöv, Kristianstad
Avser anläggande av en våtmark ca 6,5 ha, genom schaktning och dämning. Även anläggande av vallar och återstoden ska bredas ut på en intilliggande deponi. I en av vallarna ska två utlopp anläggas i form av munkbrunnar. Även en cirka 1 km lång gångstig ska anläggas.
Ny komprimatoranläggning vid avfallsanläggning i Hässleholm
Objektet avser komprimatoranläggning för hantering av papper, plast i Vankiva i Hässleholm.
Ombyggnad av pannrum till värmepumpsystem, Marieholm, Eslöv
Projektet avser ombyggnad av pannrum. Befintlig panna rivs och ersätts med kondenserande vägghängda gaspannor.Objektets läge: Kvarngatan 2 A-C, Stora Torg 3 A-D och Storgatan 1 i Marieholm.
Uppförande av byggnad för pumpstation i Lund
Avser markarbeten och uppförande av byggnad som ska användas som pumpstation. Entreprenaden omfattar i huvudsak endast färdig byggnad med el - och VVS-installationer för byggnaden och entreprenad för process-El/Instrument/Styr, samt process-rörinstallationer för pumpstation.
Ombyggnad vid avloppsreningsverk i Osby
Avser externslammottagning vid reningsverket.
Totalrenovering av Ellinge gallerstation i Eslöv
Avser totalrenovering och utbyggnad av befintlig gallerstationsbyggnad samt utbyte av tillhörande maskin- och elutrustning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lastkajer r i Burlöv
Avser tillbyggnad av 2 st lastkajer.
Nybyggnad av maskinhall i Bromölla
Avser nybyggnad av maskinhall.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Upprustning av filtersteget på reningsverk i Kristianstad, etapp 2
Etapp 2 är den sista etappen av upprustning av filtersteget på Centrala reningsverket. Etapp 1 genomfördes under 2016 (projekt 1219975).
Takarbeten på industribyggnad i Kristianstad
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Den nuvarande takkonstruktionen består av stålbalkar, takåsar av trä samt råspont av papp. Det nya taket skall vara självvärnade plåt med isolering och papp.
Rivning av vattenverk m.m. iHöganäs
Igångsättning eventuellt andra halvåret 2017. Planer finns för rivning av bl.a två vattenverk inom Höganäs kommun.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Tillbyggnad av verkstad i Malmö
Inga beslut är tagna. igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av verkstad, nybyggnad av skärmtak samt höjning av tak.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för rivning samt till- och ombyggnad av industrilokal.
Renovering av tvättstugor i Malmö
Igångsättning tidigast efter semestern 2017 Avser renovering av tvättstugor i källarplan i 6 huskroppar, (1 tvättstuga/huskropp) Arbetena avser främst målningsarbeten, plattsättning samt nya maskiner.
Nybyggnad av lager i Broby
Avser nybyggnad av kalllager.
Ombyggnad av bageri i Malmö
Avser ombyggnad till bageri.
Nybyggnad av lagerhall i Broby
Avser nybyggnad varm-lager/ magasin.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Avser inklädnad av skärmtak, samt kylsluss till lastbrygga.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser byte av tak och väggar av industrihus.
Rivning av fastigheter i Bjuv
Objektet består av rivning av en större fabriksbyggnad avsedd för produktion, verkstadslokaler, 2 separata kontorsdelar, garage, 1 bostad och 1 st oljecistern.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av verkstad i Trelleborg
Avser nybyggnad av verkstadsbyggnad.
Byggnation och montering av säkerhetsluckor på avfallsanläggning i Klippan
Avser nytillverkning av tre säkerhetsluckor, installation av säkerhetsluckorna samt ombyggnad av befintlig komprimatorstation för anpassning till de nya luckorna. Byggnationen omfattar även montage av hydraulik för öppning och stängning av luckorna.
Byte av silar vid Vombverket i Lund
Projektet avser utbyte av 4 st befintliga trumsilar till 4 skivfilter ii befintlig byggnad.
Tillbyggnad av lager i Lomma
Påbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Ratten 6, rattgatan 7 - ansökan om bygglov för ändrad användning.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av befintliga byggnader.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av byggnad.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av byggnader.
Ombyggnad av förråd/ lager i Malmö
Ombyggnad av förråd- och lager.
Ombyggnad av industrihus i Höganäs
Ombyggnad samt utvändig ändring av industri och lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Kristianstad
Nybyggnad verkstad, industri.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Ombyggnad av industri, nybyggnad av kallförråd samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: