Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Skåne län

Bjuv (6)
Bromölla (2)
Burlöv (12)
Båstad (10)
Eslöv (8)
Höganäs (13)
Hörby (4)
Höör (1)
Klippan (7)
Kävlinge (7)
Landskrona (16)
Lomma (6)
Lund (18)
Malmö (62)
Osby (8)
Perstorp (0)
Simrishamn (14)
Sjöbo (5)
Skurup (10)
Svalöv (3)
Svedala (5)
Tomelilla (7)
Vellinge (9)
Ystad (7)
Åstorp (10)
Ängelholm (12)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 376 st.

Nybyggnad av underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Underhållsdepån ska användas för underhåll, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen. Byggentreprenaden omfattar verkstadshallar, kontor/administration, personalutrymmen, lagerbyggnader, kombinerad tvätt- och saneringshall, svarvanläggning. Installationer och erforderliga markarbeten för byggnadsverken. Fast utrustning. Byggnad 01: Verkstad med kontor, 22635 m2. Byggnad 02: Städplattformar med perronger och tak. Byggnad 03: Hjulsvarv är en hall för svarvning av tåg m m, 1380 m2. Byggnad 04: Kombihall, 2015 m2. Byggnad 05: Städbyggnad, 410 m2. Byggnad 11: Mottagningsstation, 50 m2.
Nyb av hotell,forskn/utbildning,förebyggande hälsa m.m i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Konstruktör samt el- och vvs-konsulter utses så snart alla beslut är tagna. Annehem Bygg & Projekt i Malmö är affärsutvecklare för projektet med Mikael Risberg som projektchef. ( Parkeringsgarage för ca 200 bilar)
Nybyggnad av laxodling i Simrishamn
Avvaktar sökt miljötillstånd. Projektet avser nybyggnad av landbaserad laxodling som inrymmer 25 bassänger samt 3 reningsanläggningar.
Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Nybyggnad av produktionslokaler i Malmö
Nybyggnad av produktionshall i 2 plan.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Flytt av befintlig industribyggnad inom fastigheten.
Ev. ny slambehandlingsanläggning inom Skåne/Blekinge
Sju kommuner (Östra Göinge, Osby, Bromölla, HÖrby, Olofström, Karlshamn och Ronneby) har visat intresse av att utveckla en gemensam hantering av avloppsslam från kommunernas reningsverk. Syftet med utredningen är att ta fram beslutsunderlag för eventuellt uppförande av en gemensam slambehandlingsanläggning med biogasproduktion.
Nytt verksamhetsområde för icke störande verksamhet i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för icke störande verksamhet Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 12800 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Lund
Avser uppförande av ny forskningsbyggnad (flexenheten) och en teknikbyggnad.
Om- och tillbyggnad av produktionslokaler i Hörby
Avser en tillbyggnad av produktionslokal i Hörby.
Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Avser nybyggnad av infrastrukturen för nytt industri- och handelsområde. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän platsmark som innebär VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike, fördröjningsmagasin samt gröna ytor.
Utbyggnad av fabrik i Landskrona
Avser tillbyggnad med insatsvarulager och processutrustning, 10-12 meter högt och 3000 kvm.
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Södra Råbylund, Lund
Projektet omfattar 23 stycken radhus mellan 112-150 kvm i 2 samt 2,5 plan i en stycke bostadsrättsförening.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Nybyggnad av skrotsaxanläggning, uppställning av transformatorstation, installation av oljeavskiljare samt rivning av befintlig skrotsaxanläggning och tillhörande teknikbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av Postnords Logistikcenter.
Nytt verksamhetsområde i Viken Höganäs
Avser nytt verksamhetsområde inklusive nytt läge för bensinstation samt bostadsbebyggelse med inslag av verksamheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser ett markområde på 67000 m2 mark för industriverksamhet. Igångsättning avhängigt beslut.
Nybyggnad av område för logistikverksamhet i Helsingborg
Projektet ligger på is. Detaljplaneärende. Planer finns för nybyggnad av markområde som idagsläget är jordbruksmark till område för logistikverksamhet. Omfattar ca 30 hektar mark.
Markområde för verksamheter och industri i Östra Ljungby
Markområde finns för verksamhetslokaler, bostäder och ev industrier. Igångsättning avhängigt intressenter.
Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.
Nybyggnad av industrihus i Svalöv
Projektet ligger vilande. Avser nybyggnad av industrihus med en yta på 3000-4000 m2.
Markområde för verdsahmhetslokalero och bostäder i Billesholm
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattar ca 10-15 hektar markområde för byggbar mark för verksamhetslokaler och bostäder.
Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Nytt industriområde i Nyvång
Detaljplanearbete påbörjas tidigast 2016. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av lager i Malmö
Avser utbyggnad av lagerkapacitet.
Nytt verksamhetsområde för iindustriverksamhet, Väla, Helsingborg
Avser verksamhetsområde för industriverksamhet. Tomtyta: ca 10000-15000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för industrihus i Bjuv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Omfattar ca 10000 m2 markområde för lättindusti. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nytt verksamhetsområde i Eslöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för verksamhetslokaler och industri. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av industriverksamheter i Östra Ljungby
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Omfattar ca 50 hektar. Detaljplanen är antagen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Kvidinge
Igångsättning tidigast 2017. 4-5 tomter kvar för avstyckning.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningscentral inom Ängamöllan industriområde södra delen av Kristianstad.
Nybyggnad av återvinningsstation mm i Flädie Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ny återvinningscentral, förberedande arbeten för bensinstation m.m.
Nybyggnad av företagspark i Åsum
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 40 hektar mark finns till försäljning för nybyggnad av företagspark.
Nybyggnad av besiktningshall samt tvätthall i Malmö
Nybyggnad av besiktningsstation för lastbilar samt biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressent.
Uppförande av en mediacentral i Hammarslund, Kristianstad
Projektet avser uppförande av en mediacentral för produktion av närproducerad värme och fjärrkyla till C4 Shopping.
Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager och skärmtak samt rivning av moduler.
Rivning och nybyggnad av spillvattenpumpstation i Ängelholm
En ny spillvattenpumpstation ska byggas på ca 85 m2. Den befintliga spillvattenpumpstationen på ca 120 m2 ska rivas. Ny spillvattenpumpstation platsgjuts i betong under mark. Övriga betongelement ovan mark utförs i prefab.
Nybyggnad av industrihus i Trelleborg
Avser hallbyggnad samt crossfit-gym åt tilltänkt hyresgäst.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av pumpstation samt VA-ledningar i Brunnshög, Lund
Objektet avser nyanläggning av vatten, avlopp och dagvattenledningar för utveckling av Brunnshög. I projektet ingår anläggandet av en stycken avloppspumpstation. Vattenledningarna består av en dimension 250 ledning för högzon och en dimension 250 för superhögzon. Tryckavloppsledningarna består av en dimension 225 samt en dimensions 355. Självfallsledningar består av en dimension 200, 250 samt 315 för avlopp och för dagvatten dimension 500, 800 och 1000. Samt uppsamlande ledning för åkerdränering dimension 300.
Ombyggnad av lokaler vid skola i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019. Avser ombyggnad av lokaler för AV, IT och B vid Söderslättsgymnasiet.
Nybyggnad av vattenverk, Gärds Köpinge, Kristianstad
Vattenverkets storlek är ännu ej bestämt, är avhängigt svar på provborrningen.
Nybyggnad av industiområde i Kristianstad
Planer finns på nytt industriområde, Ängamöllan.
Ev nybyggnad av lager i Svalöv
Planer finns för eventuellt nybyggnad av lager alternativt komplementbyggnader vi Hjalmar Nilssons park. Igångsättning avhängigt hyresgäst.
Tillbyggnad av verktygshall i Landskrona
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 2 plan inrymmande kontor och lager.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Avser nybyggnad av 1500 m2 industrihall. I projektet ingår även kontor, personalutrymmen, omklädningsrum, ställverk m.m.
Om- och tillbyggnadd av produktionslokal i Helsingborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av produktionslokal i 1 huskropp i 2 plan. yta: 1100 m2.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i 1 plan inrymmande 700 m2 lager samt 300 m2 kontor.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ny tryckstegringsstation i Örtofta, Eslöv
Objektet avser nybyggnation av tryckstegringsstation med tillhörande markarbeten samt nya yttre ledningar.
Modernisering av el och automation vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Igångsättning tidigast början av 2018. Avser fortsatt modernisering av el och automation av byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Nybyggnad av industrihus i Västraby, Broby
Avser rivning, ny- och ombyggnad av kommunförrådet Lunnom.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Diskussioner pågår angående nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Del 1 se projektnummer 1124671.
Nybyggnad av panncentral i Svedala
Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lager i nedre plan samt kontor i övre plan.Yta: 35 x 12 m2/plan.
Nybyggand av industribyggnad i Höganäs
Igångsättning sker så snart bygglovet erhållits. Avser nybyggnad av småindustri för uthyrning. Markyta: 9000 m2. Projektets omfattning och igångsättning kan ej anges.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Höör
Projektet ligger på is.
Ny anläggning för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Projektet avser att uppföra byggnad för ny anläggning fjärrkyla inom Öresundskrafts område i Västhamnen. Omfattar erforderligt arbete för nybyggnad industrihall innefattande konstruktion, mark- och byggnadsarbete inkl el- vs och ventilation, montage och provning till fullt driftfärdig anläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Rivning och sanering i del av fastighet, samt nytt tak på befintlig fastighet. Plåtarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av lagerlokaler i Burlöv
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande tre lagerlokaler, yta: 750 m2.
Ny återvinningscentral i Kristianstad
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av lager i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad 30x80 meter. höjd 4,5 meter, stål- alternativt limträ-konstruktion.
Underhåll av pumpstationer i Citytunneln, Malmö
Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer. Objekten är belägna i Citytunneln, Holma, Hyllie/Vintrie och Lockarp.
Ombyggnad av lager och kontor i Lund
Avser fasadändring av lagerbyggnad samt ändrad planlösning av kontorsdel.
Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av lagerhall med kontor.
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem mm inom vattenverken.
Nybyggnad av hjälpmedelsförråd i Kävlinge
Nybyggnation av en hjälpmedelcentral på drygt 300 m2.Byggnaden uppföres fristående i ett verksamhetsplan och ett fläktrum och ett mindre entresolbjälklag på plan 2. Byggnaden har bottenplatta av betong, stomme av trä/smide, ytterväggar av tegel respektive skivbeklädnad samt yttertak av betongtakpannor. Invändigt innehåller den en besöksdel, en rengöring- och reperations del samt en förvaringsdel. I entreprenaden ingår även arbeten med nya parkeringsplatser och angöring till byggnad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av anläggning för flytande narturgas i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokaler och gastank.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av vattenverk i Kristianstad
Avser tillbyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Avser tillbyggnad med lagerlokaler.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industri 1000 kvm.
Rivning av gammal byggnad samt flera reningsverk i Sjöbo
Avser rivning på följande fyra objekt i Sjöbo kommun. Sövde avloppsreningsverk, Blentarps avloppsreningsverk, f.d. bilutställningshall och byggnad som brunnit.
Nybyggnad av lagerhall i Hörby
Avser tillbyggnad av klimatrum för produktion.
Tillbyggnad av lager i Vellinge
Avser tillbyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kallmagasin i Fredriksdalsområdet, Helsingborg
Befintligt kallmagasin t skall byggas om med nytt bjälklag, ny port, publik del, avfuktningsanläggning. m.m.
Nybyggnad av lager i Malmö
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av panncentral i Skurup
Nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lager/monteringslokal, yta;: 340 m2.
Ombyggnad för ny rötningsprocess Källby ARV i Lund
Projektet avser utbyte av slamvärmeväxlare, samt att pumpsystemet på slamsidan ska förändras och värme systemet ska anpassas för att fungera ihop med de nya slamvärmeväxlarna. I entreprenaden ingår även rivning, demontering och omhändertagande av utbytt utrustning.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Skeppsvarvet 6, fartygsgatan 20. ansökan om nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av pegelhus i Simrishamn
Avser rivning av bef pegelhus samt uppförande av ett nytt pegelhus i Simrishamns hamn.
Rivning av del av byggnader vid Sockerbruket i Staffanstorp
Avser rivning av del av byggnader inom Sockerbruket, Staffanstorp inför framtida exploatering av området.
Rivning av industrihus i Åstorp
Avser rivning av tidigare industribyggnad, lager m,m (rivningsyta 5000 kvm)
Rivning av industrihus i Ystad
Avser rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser lager, kontor och personalutrymmen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: