Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (7)
Gällivare (15)
Haparanda (0)
Jokkmokk (2)
Kalix (7)
Kiruna (81)
Luleå (23)
Pajala (0)
Piteå (16)
Älvsbyn (3)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 153 st.

Nybyggnad av industrilokal i Piteå
Nybyggnad av publika lokaler.
Rivning av fd Valsverket i Luleå
Flera huskroppar berörs.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad samt tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Planer att bygga industrihall i Kiruna.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad där man bygger om kylrum.
Utbyte av plattformstak i Boden
Utbyte av plattformstak samt diverse BEST-arbeten.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Uppbyggnad av nedbrunnen industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Jokkmokk
Avser om och tillbyggnad av lokaler för Care of Gerds verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov- nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av reparationsplats på Bodens Garnison
En containersluss ska tillföras befintlig byggnad för att underlätta verksamhetens materialhantering. Ett befintligt utrymme byggs om till en kundmottagning.
CA-spel B3 Mekentreprenad -898 Kiruna
Entreprenaden omfattar mekarbeten på nivå -898 inom CA-spel, B3 Utförande grovt beskrivet enligt nedan: Demontage och montage matare inkl bärstål. Demontage och tillverkning/montage utskov. Renovering bandtransportör. Tillverkning/montage nytt bärstål till matare. Tider som anges för upphandling är preliminära och kan komma att ändras.
Lossning Rågods Kiruna, El
Elinstallationer för den nya acktanken som skall byggas ca 700 timmar.
Mek och rör, Pumpstation Fabian 1250 Malmberget
I LKAB:s gruva i Malmberget skall anläggs ett nytt produktionsområde vid Fabian malmkropp avv1250. Förutom bergtappar, kraftförsörjning, ventilationsanläggning etc. skall pumpstation för gruvvatten anläggas med tillhörande rörledningar samt spolvatten för tappgrupper, pumpstation, pumpgrop och räddningstjänstuttag.
MPBA Anrikningen - Fickor, Rännor, bandmatare och transportörer Kiruna
Infrakten till den nya ”Sektion 7” omfattar två inlastningsfickor med tillhörande grizzlygaller, två bandmatare, rännor, dammhuvar samt diverse kringutrustning enligt nedan samt bifogat ritningsunderlag. Denna förfrågan avser komplett konstruktion, tillverkning, leverans, montage samt idrifttagning med och utan gods (anses avklarat då sidovandring ej sker samt att spillet är ett minimum) enligt NLM10.
Säkerhetsbommar matriel och montage Kiruna
Leverans och montage av 20 st. säkerhetsbommar för lastområden Kiruna underjordgruva.
Övningsanläggning för Räddningstjänsten Kiruna
Leverans och montage av 4 styck sjöfraktcontainers, de ska anslutas till varandra och anpassas för att nyttjas som övningsanläggning av Räddningstjänsten.
Byggnad och markarbeten för ny stoftreningsanläggning Kiruna
Byggnad samt markarbeten för ny stoftreningsanläggning KK2.
CA-Bergspel B3 Ventilation och kyla Kiruna
Denna entreprenad omfattar arbeten med ventilation och kyla inom projektet CA-Bergspel B3.
CA-spel B3 Byggarbeten B3 Kiruna
Denna entreprenad omfattar byggarbeten under jord samt inom Kiruna Sovringsverk för projektets etapp 2, renovering Bergspel B3.
Ny MAC Utfrakt Etapp 2 - Elentreprenad
Denna förfrågan avser elektrisk installation av elutrustning i projekt "Ny MAC Utfrakt Etapp 2" i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.
Nybyggnad av väderskydd på Bodens Garnison
Avser ny utbildningshall/väderskydd för 10 st fordon/ledningscontainers. Lokalen skall användas för utbildnings och övningsverksamhet. Nyanläggning av anslutande vägar och mark ingår i projektet.
Elentreprenad: Processel samt allmän kraft och belysning Kiruna
Befintlig våtscrubber KK32DU007 i KK2 ersätts i en ny byggnad på utsidan av KK2 med en ny stoftreningsanläggning för dammbekämpning, vilket leder till en säker arbetsplats med bättre arbetsmiljö samt betydligt lägre utsläpp till omgivningen. Den nya Stoftreningsanläggningen skall utgöra en komplett fungerande anläggning. Denna entreprenad består av leverans och montage av processel samt media för den nya dammbekämpningsbyggnaden. Byggnaden består av en dammbekämpningsdel, värmeåtervinningsanläggning, AKB samt ventilation. Utöver byggnaden kommer det även utföras elektriskt montage på spjäll, matare samt övervakning av dammbekämpningskanalen.
CA-spel B3 Mekentreprenad -898 Kiruna
Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etageberg-spelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Pro-jektet"). Denna entreprenad omfattar mekarbeten för ombyggnad och reno-vering av skippåmatningsnivå -898 för linje B3 (”Objektet”). Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kon-traktshandlingarna.
Ombyggnation avlastning KC00TR001 Kiruna
Beställaren avser att i Kiruna Finkrossverkets ficktopp , bygga om avlastningen från bandtransportör KC00TR001 med ett växelstup för att möjliggöra avlastning av rågods till ficka 13 via befintlig band-transportör KC00TR005, samt till ficka 14 via direktränna. Objektet avser, tillverkning, leverans, montage, ombyggnad och medverkan vid driftsättning av växelstupet.
Bygg Bergtappar 231-233, Fabian 1250 Kiruna
Bygg - Fabian 1250 Bergtappar 231-233.
Ombyggnad av KA3/KK4 Servicebrygga och skärmtak Kiruna
Anläggning av servicebrygga och skärmtak KA3/KK4.
Kanalsystem samt demontage för ny stoftreningsanläggning Kiruna
Anslutande kanaler mot ny Stoftreningsanläggning, nytt kanalsystem från utfraktsband samt ny kanal från kylaravlastning. Rivning av befintlig dammutsugsanläggning, kanaler m.m.
Rivning Hematitbandgång ("Tuben") Vitåfors, Malmberget
Rivning av Hematitbandgång ("Tuben"). 1. Demontering Maskiner/rör och el utrustning. 2. Rivning Bandgång Bandgången är belägen väster om Sovringsverket. Bandgången inklusive stålstöd som skall rivas är mellan omlastarhus vid Sovringsverket och MP-ficktoppen.
S 15 Ombyggnad pumpanläggning 18m förtjockare Svappavaara
LKAB i Svappavaara har i dag två förtjockare på Gruvberget för rening av avfall från processvattnet från Anriknings- och Kulsinterverk. Underloppspumparna i de båda förtjockarna är av olika typ. Centrifugalpumpar respektive slangpumpar används i varsin förtjockare. Vunna erfarenheter från de olika pumptyperna visar på en klar fördel för slangpumparna vad gäller driftsäkerhet. LKAB avser därför byta ut centrifugalpumparna i 18m förtjockaren till slangpumpar. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
KUJ 1365 Filteranläggning UK 27 Kiruna
LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av Filteranläggning 6kV i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan, sammantaget hädanefter kallad "Anläggningen", vilken definition inkluderar alla åtaganden som Leverantören skall uppfylla inom ramen för sitt åtagande.
Tryckstegringspump Kiruna
LKAB ska reinvestera i nya långlinjebandgångsdelar mellan Finkrossverk och KS Fickbyggnads topp. I denna entreprenaddel i projektet ingår leverans och montage av tryckstegringspump, expansionstank, ventiler och givare med tillhörande röranslutningar för inkommande och utgående spolvatten. Pumpen placeras i omlastarhus gråberg plan 121.50. Inkommande returvatten ansluts mot befintlig DN200 ledning i bandgång TR001-TR004. Utgående spolvatten anslutes befintlig ledning DN150 i omlastarhus gråberg plan 125.70. In- och utgående ledningar kopplas ihop med närliggande pumpar PU065 och PU066 för ömsesidig kapacitetsökning vid behov. I entreprenaden ingår även anläggande av pumpfundament samt tillhandahållande av elmotor fabrikat ABB. Byggritning på fundament för pump kommer att släppas i KF1 under anbudstid.
Bentonit, Cement och Kalktransporter LKAB Kiruna
Maskin- och åkartjänster avseende Bentonit, Cement och Kalk transporter i Kiruna, Svappavaara och Malmberget.
Upphandling 3 st produktionsborrriggar KUJ Kiruna
Upphandling av produktionsborriggar KUJ.
Arbetsplattform saxmodell med kran Kiruna
Upphandling av saxflak till gruvmedia.
Ombyggnad arbetsplattform sax med kran
Upphandling av saxflak till gruvmedia.
Tillvering och levernas av betonglego Kiruna
Tillverkning av. Betonglego 50st mått cirka 1,2mx0,8mx0,8m. Betonglego 50st mått cirka 1,2mx0,8mx0,8m, målade i avvikande färg (gul) sidor och ovansida.
Tillverkning av rullutläggare KK2 Kiruna
Tillverkning och leverans av utläggare med Trellexbeläggning samt ytbehandling.
Tillverkning och montage av serviceplattform KK2 Kiruna
Tillverkning och montage av serviceplattform KK2.
Tillverkning, leverans och montage av en bentonit matare Svappavaara
Tillverkning, leverans och montage av en bentonit matare till pellets verket, Svappavaara.
Papptakläggning 1700 kvadrat MVD Vitåfors Malmberget
Papptakläggning 1700 kvadrat MVD Vitåfors Malmberget Visning på plats av Mikael Yngman tel. 0970 761 80 Arbetet påbörjas efter överenskommelse med lev. dock senast 1 nov. 2017
Rörinstallation Fabian 1250 Kiruna
Rörledning för transport av gruvvatten på avv1250 till huvudpumpstation, samt upphängning av kabelstegar på samma sträcka.
Utökad täkt genom jordavrymning i Masugnsbyn
Skogsavverkning (ca 100m³) och jordschakt (ca 60 000m³)med transport av timmer och schaktmassor till anvisad plats. Arbetet är i Masugnsbyn.
Värmeåtervinning och media för ny stoftreningsanläggning Kiruna
Värmeåtervinning från varma gaser efter Stoftreningsanläggning till tilluftssystem KK2. Ventilation & Media, tryckluft, spolvatten, brandvatten, avlopp, värme till ny Stoftreningsanläggning.
Underhåll av nya tvätthallen Kiruna
Återkommande underhåll av nya tvätthallen.
Ombyggnad av värmesystem vid vattenverk i Gällivare kommun
Objektet avser ombyggnad av värmesystem med värmepump, råvatten som värmekälla, nytt radiatorsystem i lågtemperaturutförande, rivning av befintliga oljepannor och elpanna samt rivning av rörsystem i huvudsak inom pannrum/värmecentral.
Utrymningslarm Finkrossverk samt Kulsinterverk 2 och 3 Kiruna
Inom verksamheterna Kiruna Kulsinterverk 2 (KK2) och Kiruna Kulstinterverk 3 (KK3) med tillhörande byggnader samt Kiruna finkrossverk (KF) ska utrymningslarm installeras. Installation av erforderlig 230 V från anvisad plats samt demontering av befintliga högtalare och befintliga optiska larmdon ska ingå i entreprenaden.
Service och underhåll av tekniska installationer Kiruna
Entreprenören tillhandahåller två VVS-montörer med certifikat, minst en skall vara svetskunnig, för löpande felavhjälpning.
Utbyte och förstärkning av golv Kiruna
Utbyte och förstärkning av befintligt golv samt tillverkning och montering av golvluckor ca: 160 m2 totalt.
Ny port och skärmtak Svappavaara
Ny port och skärmtak i Nedfart stollen i Svappavaara.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kiruna
Bygglov fasadändring industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 3:27.
Nybyggnad av vattenverk i Kalix
Bygglov för vattenverk på fastigheten vitvattnet 1:45.
Bergförstärkningar i Mertainen
Entreprenaden omfattar förstärkning med bergbultar i primärkrossnisch med angränsande bergsslänter Mertainen. Ca 250 st 4 m kamjärnsbultar.
MPBA Anrikning - EL och Montage Malmberget
Elmontage nya sektion 7 i Malmberget, ca 10.000 timmar.
Renovering av vakuumpumpar Kiruna
Denna förfrågan avser renovering av tre stycken vakuumpumpar i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.
Tillverkning och Leverans av 1st inmatningsränna framdel Kiruna
Denna förfrågan avser Tillverkning och Leverans av 1st inmatningsränna framdel.
Travers 5-ton Svappavaara
Denna förfrågan omfattar leverans samt montage av en ny 5-tons travers till LKAB Svappavaara. Entreprenaden omfattar även av demontage av befintlig utrustning.
Utrymnings- och brandlarm KK2/KK3 Kiruna
Installation av nytt utrymningslarm samt byte av brandlarmscentraler enligt senare kompletterande underlag.
Isolering av rör, Reagensrum KA3 Kiruna
Isolera vattenrör i KA3 reagensrum för att förhindra kondens. Riva bort gamla isolering från ledningar( ca 6-8 meter). Rören isoleras och kläs med plåt(ca 115-130 m).Isolering får ej vara av brandfarligt material. Beställaren ordnar med rörmärkning/ anläggningsmärkningsskyltar som leverantören monterar på anvisade plats.
Isolerad takskjutport Svappavaara
Isolerad takskjutport till nya sprängförrådet i Svappavaara.
Konstruktions/Ritningsunderlag för rör och el installation Kiruna
Konstruktions/Ritningsunderlag för rör och el installation.
Bullermätningar LKABs verksamheter i Kiruna, fläktstationer
LKAB avser upphandla bullermätningar för 5st fläktar för att säkerställa att bullernivåerna ej överskrids. Uppdraget syftar till att mäta bullernivåerna från de 5 fläktarna: KV7F, KV10F, KV12F, KV15F och KV20F. Närmare tidpunkt bestäms i överenskommelse.
Elentreprenad Rullkrets 4-5 Kulsinterverk Svappavaara
Denna förfrågan avser elektrisk leverans, demontage och installation av bandtransportörer i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.
Elmontage Hydraulaggregat Svappavaara
Denna förfrågan avser elmontage till två stycken hydraulaggregat i Svappavaara i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.
Elmontage hydraulaggregat, KS00HA303 Kiruna
Denna entreprenad omfattar materielleverans, montage, samt i driftsättning enligt underlag.
Containerställverk 20 & 6 kV, Fabian 1250 Kiruna
Denna förfråga avser Containerställverk 20 & 6 kV till Fabian 1250.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad latrintvätt.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Montage av nytt åskskydd Kiruna
Montage av ett nytt åskskydd från Mericon ERICO System 3000 för ett ersätta det befintliga åskskyddet i Sovringsverket samt spännstationen. Demontage av jordlinor och utrustning tillhörande det gamla åskskyddet demonteras i hela sin längd.
Primärfläkt PR500 Kiruna
Ny fläkt med motor till Printzsköld 500.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Ny- och tillbyggnad av industribyggnad/lokal. hiss och va (kommunalt).
Nya Baron panncentral- mark och grundläggning Kiruna
Mark och grundläggning för ny panncentral i Baron ovan jord.
Nybyggnad av panncentral i Piteå
Nybyggnad av teknikbod/panncentral.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/grönlutsklarnare med tillhörande pump.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: