Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (7)
Bräcke (2)
Krokom (8)
Ragunda (0)
Åre (9)
Ny värmeproduktionsanläggning vid panncentral i Åre. Etapp 1
Denna funktionsentreprenad omfattar komplett leverans och montage av panna 6,0 MW med till hörande hjälputrustning, komplett bränslehanteringssystem, rökgaskondenseringsanläggning, rökgasrening elektrofilter samt VVS installation, fjärrvärmepumpar med tillhörande VVX för inkoppling mot befintligt fjärrvärmesystem.
Uppförande av återställningsenhet för räddningstjänsten, Östersund
Avser nybyggnad av saneringslokal för Räddningstjänstens utrustning om ca 250 kvm.
Uppförande av ny panncentral i Gäddede
Komplett driftklar pannanläggning för pellets med reservoljepanna samt reservelverk, som ska användas för produktion av värme till ett nytt mindre fjärrvärmenät i Gäddede. Etapp 1 av 2, där etapp 2 avser anslutning av panncentralen till värmenät (proj nr 1432127).
Nybyggnad av verkstad, kontor och personallokal i Krokom
Plintar som grund. Omfattar 500 kvm kontor och personallokaler, 8 kontorlokaler. Ca 900-1000 kvm verkstad.
Tillbyggnad av avloppsanläggning i Funäsdalen
Projektet är framflyttat till 2015.
Om- och tillbyggnad av Torsta Ladugård
Ombyggnadsarea: Bef lösdrift 400 kvm Nybyggnadsarea: Utökad lösdriftshall 235 kvm Ny nedgrävd gödselkulvert ca 35 m. Rivning: Kallförråd ca 18 kvm.
Nybyggnad av reningsverk i Pilgrimstad, Bräcke
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019.
Byte av tak på industrihus i Östersund, etapp 3
Planer finns på byte av yttertak ca 3000 kvm. Material ej fastställt, plåt eller gummi. Utredning kommer att ske under 2017 för en eventuell byggstart tidigast 2018.
Miljöteknisk undersökning (förstudie) av fd sulfitfabrik i Strömsunds kommun
Syftet med uppdraget är att påvisa eventuella föroreningar i mark och grundvatten på fd fabriksområdet i Ulriksfors och i sediment i kanalen och i nedströms liggande Fångsjön.
Nybyggnad av fiskodling i Krokom
Fisken ska odlas i kassar i Storsjön och förädlas i en nybyggd anläggning i Trångsviken.
Ombyggnad/renovering av pumpstation i Östersund
Avser nya avloppspumpar, nytt reservkraftverk samt byte av ventilationssystem.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Härjedalen
Planer finns för nybyggnation av ett avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av tvätthall i Strömsund
Tillbyggnad av en spolhall.
Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av ett slakteri.
Förluftningsutrustning för avloppsreningsverk i Funäsdalen och Tänndalen
Avser installation av en så kallad ”förluftning” i befintliga dammar belägna i Funäsdalen och Tänndalen.
Ombyggnad av produktionslokal i Åre
Ombyggnad av byggnad för anpassning av verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Rätan
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av sophus i Åre
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Krokom
Nybyggnad av tak över skjutplatser för hagelskytte och skjutkurar.
Nybyggnad av skärmtak i Krokom
Nybyggnad av väderskydd/busskur.
Nybyggnad av sophus i Rätan
Nybyggnad miljöstation.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Nybyggnadav lusthus.
Tillbyggnad av produktionslokal i Åre
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av produktions- och lagerlokal.
Nybyggnad av återvinningsstation i Åre
Anläggande av återvinningsstation (ändrad placering).
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett förråd.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av stall i Krokom
Nybyggnad av hästboxar.
Ombyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för flytt av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 2st förråd + 1st fördelningshus för snökanon.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande tryckstegringsstation.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Bygglov för sopbehållare.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Bygglov för underjordsbehållare Vemdalens Kyrkby 43:104,43:309,43:312.
Tillbyggnad av skärmtak i Åre
Tillbyggnad av skärmtak med stödmur.
Tillbyggnad av skärmtak i Rätan
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Uppförande av förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Tidsbegränsat lov för förråd.
Åtgärdande av yttre miljö industriområden i Bräcke
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: