Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Örebro län

Askersund (11)
Degerfors (0)
Hallsberg (4)
Karlskoga (6)
Kumla (19)
Laxå (3)
Lekeberg (4)
Lindesberg (14)
Nora (2)
Örebro (70)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns för nybyggnad av ca 500 bostäder i etapp 3.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca. 500 bostäder. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av bostäder i Örebro
Detaljplan har vunnit laga kraft. Blandad bebyggelse med flerbostadshus och olika former av småhus. Totalt bedöms ca 500 bostäder kunna uppföras. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av ca 250 bostäder i etapp 5.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av totalt ca 300 bostäder i etapp 4A & 4B.

Nybyggnad av bostäder m.m. på norr i Örebro
I huvudsak platsgjuten betongstomme. Projektet omfattar totalt 535 lägenheter med hyresrätt samt 10.000 kvm kommersiella lokaler. Avser hus R-Å. Utföres i etapper.

Nybyggnad av bostäder Södra Ladugårdsängen, etapp 2 i Örebro
Den andra etappen kommer troligen att uppdelas på fyra områden med ca 350 bostäder i 2-5 våningar per område med alternativa boende- och upplåtelseformer. Totalt planeras det för 1700-2000 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 217 lägenheter samt tre lokaler fördelat i nio huskroppar samt ett stort garage.

Nytt bostadsområde i Lillån, Örebro
Detaljplanearbetet ligger stilla. Markområdet är till försäljning och intresserade byggherrar kan kontakta markägaren. Bostadsområde för ca 90 villor, par- och radhus samt även en förskola intill Lillåns handelsplats.

Nybyggnad av bostäder i Gustavsvik, Örebro
Bolag för byggherre är under bildande. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Planer finns för ca 100 nya bostadsrätter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker och lokaler i Örebro
Avser ett höghus med bostäder samt butiker i markplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 100 lägenheter i tre huskroppar med fem våningar samt ett parkeringsgarage med plats för 25 bilar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Nybyggnad av ca 120st lägenheter.

Nybyggnad av bostäder m.m. på norr i Örebro
I huvudsak platsgjuten betongstomme. Projektet omfattar totalt 535 lägenheter med hyresrätt samt 10.000 kvm kommersiella lokaler. Avser hus K-Q. Utföres i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i tre ytterligare etapper på Kv Piloten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i två ytterligare etapper på Kv Piloten.

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Askersund
Tanken är att boendet får ett 80-tal platser med möjlighet till parboende. Byggstart och kostnad kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av hyresrätter i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ca 70-80 lägenheter i etapp 1. Totalt ca 200 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ett 100-tal lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Alnängarna, Örebro
Den första etappen avser bostadsrätter, 1 - 5 rum och kök. Planerad byggstart första kvartalet 2017 beroende på försäljning. Inflyttning våren 2018. Etapp två blir seniorbostäder om 2 - 4 rum och kök med inflyttning 2019 eller 2020. JM ska bygga tillsammans med dotterbolagen Borätt och Seniorgården AB. Detaljplanen är godkänd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av ca 84 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Rivningsarbeten (objekt nr 927470) innan byggstart. Nybyggnad vid Kungsgatan med 41 lägenheter och kommersiella lokaler. Nybyggnad vid Bondegatan med 10 lägenheter. Underliggande garage sammanbinder flerbostadshusen. BTA ca 7400 m2. Ombyggnad till flerbostadshus på del av fastigheten Mekanikern 6. Gatuplanen ska även efter ombyggnaden innehålla kommersiella lokaler. Plan 2 och 3 byggs om till lägenheter (3 st per plan) och vinden inreds med 4 mindre lägenheter (35 m2). Totalt 10 lägenheter. BTA ca 1164 m2.

Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp Örebro
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 51 lägenheter i en huskropp i fem våningar inklusive parkeringsgarage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 53 lägenheter i flerbostadshus med 5 våningar varav förskola på 6 avdelningar i bottenvåningen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 57 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av studentlägenheter i Örebro
Avser nybyggnad av 47 studentlägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage samt förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Detaljplanen vunnit laga kraft. Planen medger byggnader i fem våningar, innehållande ca 200 lägenheter, kontor och handel.

Nybyggnad av flerbostadshus med mera i Kumla
Detaljplanen vunnit laga kraft. Planen medger även handel och kontor, max fem våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 75 lägenheter i en huskropp med fem våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av ca 62 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 42 lägenheter i två hus med fyra och fem våningar om totalt ca 4000 kvm.

Nytt bostadsområde planeras i Sörby, Kumla kommun
Planen avser styckebyggda villor samt flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Förstudie klar. Detaljplan finns. En av tolv aktörer som valts ut för att inleda byggnationen av stadsdelen Södra Ladugårdsängen. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter i en u-formad huskropp med 4-5 våningar. Igångsättning beräknas till hösten 2017. Kostnad okänd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Oviss omfattning och byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bettorp
Avser nybyggnad av 40 bostadsrättslägenheter i två huskroppar i fyra våningar. Detta är BoKloks koncept Flex. Husen har loftgångar med egen entré till varje lägenhet. Inflyttning planerad till hösten 2017.

Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av 54 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 55 lägenheter, 6 huskroppar i 4-5 plan. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av studentlägenheter för läkarlinjen i Örebro
57 små hyresrätter för studenter planeras. Byggnaden får en stor takterrass. Intill terrassen blir det en gemensamhetslokal med pentry, toalett och dusch.

Nybyggnad av seniorbostäder i Örebro
Avser nybyggnad av 47 seniorbostäder i en huskropp.

Nybyggnad av bostadsrätter i Kumla
Projektet avser 2 huskroppar om 4-7 våningar i soutteräng med ca 40 lägenheter.

Nybyggnad av trygghetsboende i Frövi
Avser två lamellhus i 4-6 våningar som är sammanlänkade med varandra.

Nybyggnad av radhus i Aggerudsviken, Karlskoga
Planer finns på försäljning av kvarteret. Avser nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjugesta
Option från projekt 1319083. Avser nybyggnad av 34 lägenheter. Utförs i två etapper.

Nybyggnad av ekoby på Saltängen, Laxå
Syftet är att möjliggöra nybyggnation av ett 20-tal friliggande enbostadshus, 10-tal lägenheter i rad- eller parhus, odling samt anläggande av dagvattendammar.

Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av två punkthus med 40 lägenheter i fyra respektive sex våningar, av typen SABO kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Sörbyängen i Örebro etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter i en huskropp med fyra våningar.

Utveckling av Brunnsparken i Örebro
Planprogrammets syfte är att utreda i vilken riktning som Brunnsparken kan utvecklas i framtiden. Planprogrammet ska fungera som underlag för eventuellt detaljplanearbete. Det finns två förslag. Förslag 1: Inriktning mot en stadsdelspark där kommunen tar ansvar för grönytor. Förslag 2: Med inriktning på bostäder enligt skisser från Örebroporten. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av villaområde i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av 36 villor.

Nybyggnad av bostadslägenheter i centrala Askersund
Planer finns på att bygga bostäder på före detta industriområdet Askersundsverken som är beläget vid Alsens strand i centrala Askersund. I en första etapp planeras 16 lägenheter och sammanlagt planeras ca 80 lägenheter på området. Bostäderna kommer att upplåtas som bostadsrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av bostäder i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av 40 hyreslägenheter om 49 - 80 kvm i två huskroppar, med loftgångar.

Nybyggnad av flerbostadshus/seniorbostäder i Örebro
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i tre huskroppar samt kontor i bottenplan på ett av husen.

Nybyggnad av bostäder i Kumla

Nybyggnad av bostäder i Sånnersta

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Norrby, Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60-70 lägenheter med en förskola i bottenplan. Förskolan kommer att ha gemensamt tillagningskök med 2 matsalar och inrymma ca 180 barn, 10 avdelningar.

Nybyggnad av seniorbostäder i Nora
Avser seniorbostäder i 3 - 4 huskroppar i 1 eller 2 plan med 24 lägenheter.

Nybyggnad av äldreboende i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med 24 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad 54 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Loviselund, Kumla
Planen möjliggör även för en förskola inom planområdet.

Nybyggnad av radhus i Kumla
Nybyggnad av 35 radhus med förråd samt parkeringsplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg etapp 1
Flerfamiljshus med 22 lägenheter i denna första etapp. I fastighetens bottenplan blir det lägenhetsförråd, gemensamhetsutrymmen med bastu, gym och ett mindre kök. Varje lägenhet får egen tvättenhet. Tillhörande carportar. Detaljplanen är lagakraftvunnen. Lägenhetsförsäljning startar inom kort.

Nybyggnad av kedjehus i Örebro
Avser nybyggnad av totalt 29 bostäder i New England-stil fördelat på 1 ½ plans radhus, 2 plans kedjehus och 2 plans parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus el kedjehus i Kumla
Detaljplan ska på utställning. Ca 9 radhus/kedjehus. Ca 20-25 st lgh. Uppskattad byggstart och kostnad. Intresserade byggherrar kan kontakta planansvarig.

Nybyggnad av seniorbostäder på Alnängarna i Örebro
Avser nybyggnad av seniorbostäder 55+ med lägenheter på 2-4 rum och kök. Inflyttning 2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i två huskroppar med parkeringsgarage i markplan.

Nybyggnad av bostäder i Lindesberg
Området kan komma att rymma både flerbostadshus och småhus. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av bostäder i Frövi, Lindesberg
Planerat projekt i mycket tidigt skede.

Nybyggnad av radhus i Laxå
Planer finns på nybyggnad av parhus/radhus i centrala Laxå.

Om- o nybyggnad av bostäder och handel i Askersund
Planer finns på ombyggnad till lägenheter och handel.

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Askersund
Planer finns på ombyggnad till lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av 12 hyreslägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av äldreboende i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende i Hallsberg.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med upp till 6 våningar.

Nybyggnad av radhus i Lillån, Örebro
Avser nybyggnad av 26 bostadsrätter i radhus.

Nybyggnad av radhus i Lillån, Örebro
Avser nybyggnad av 20 bostadsrätter i radhus.

Nybyggnad av radhus i Åsbro, Askersund
Avser nybyggnad av sex stycken radhus och fem stycken parhus med totalt 16 lägenheter.

Nybyggnad av LSS-boende och bostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av LSS-boende och ev. bostäder.

Nybyggnad av radhus i Nora
Avser nybyggnad av radhus med 40-50 bostadsrätter.

Nybyggnad av bostäder i Lindesberg
Byggstarten är framflyttad till hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Omfattar 16 lägenheter i fyra plan om 1-3 rum och kök med hiss. Boyta mellan 41-73 kvm, samtliga med balkong eller uteplats. Tillhörande parkeringsplatser. Objektet är säljstartat.

Nybyggnad av småhus/villor i Kumla
Ca 20-talet villor/småhus

Nybyggnad av rad/kedjehus i Kumla
Detaljplan är fastställd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Område planerat för flerbostadshus i Kumla
Detaljplanen är under bearbetning och ska ställas ut. Planen tillåter flerbostadshus i två våningar. Intersserade byggherrar kan kontakta kommunen.

Nybyggnad av bostäder i Askersund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse nära kollektivtrafik i Åviken.

Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga
Avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter i två huskroppar.

Nybyggnad av bostäder i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av parhus. Omfattning oklar. Detaljplan finns. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Sköllersta
Planlagd för bostäder, både flerfamiljshus och enbostadshus i högst 2 våningar. Kostnad okänd. Oviss byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 6 st flerbostadshus med 75 bostadsrättslägenheter, sophus, cykeltak samt anordnande av parkering.

Nytt område för eventuellt bostadsbyggande i Lindesberg
Eventuellt kan bostäder komma att byggas på före detta industriområdet. Detaljplanen är under bearbetning. Enligt planförslaget tillåts högst två våningar. Vissa föroreningar finns i mark och sanering krävs. Oviss byggstart.

Nybyggnad av bostäder och verksamhetsområde i Mellringe
Detaljplanearbete ska påbörjas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder och verksamhetsområde.

Nybyggnad av bostadsrätter i Täppan, Kumla
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter i två huskroppar i två våningar.

Nybyggnad av gruppbostad i Örebro
Planer finns på uppförande av gruppbostad i Örebro.

Exploatering med småhus i Kumla
Söder om Yxhultsvägen och väster om Lönntorpsvägen.

Nybyggnad av bostäder i Karlberg, Karlskoga
Planer finns för nybyggnad av 5 st enfamiljshus eller 10 st radhuslägenheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: