Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 298 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, hotell och handel i Göteborg, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ca 80000, ca 240 meter, 73 våningar högt hus innehållande 550 lägenheter och ett hotell i en lågdel med 300 rum samt handel i bottenplan. Utsedd arkitekt: Skidmore Owings & Merrill (SOM). Grundläggningsarbetet påbörjas i augusti 2017 och arbetet med stomresning påbörjas i slutet av 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Majorna
Projektet avser nybyggnad av ca 500 lägenheter i flerbostadshus. Projektet är ett samarbete mellan HSB och Balder. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 60000 kvm BTA bostäder, 400 hyrerätter och 200 bostadsrätter samt 1000 kvm lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Markanvisat till Rikshem AB. Projektet avser nybyggnad ac 60000 kvm BTA bostäder, 400 hyresrätter och 200 bostadsrätter samt 1000 kvm lokaler. Har tidigare ingått i objektnummer 923733. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Rud i Göteborg
Projektet avser en förtätning av befintlig bostadsbebyggelse med ytterligare ca 450 nya lägenheter och omfattar ny bebyggelse utefter Lergöksgatan och Munspelsgatan på ytor som idag huvudsakligen är parkering. Inne i området på befintlig bollplan föreslås ett punkthus. Genom området skapas ett allmänt parkstråk. Viss handels-/kontorsverksamhet byggs i bottenvåningarna mot Lergöksgatan. Parkering föreslås ske i parkeringsgarage under den nya bebyggelsen samt i parkeringshus på mark mellan Lergöksgatan och Västerleden. Byggstart tidigast kvartal 3 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 400 hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Billdal
Projektet avser nybyggnad av 369 lägenheter i flerbostadshus med 2-7 våningar och källarvåning i några hus samt parkeringshus (projekt 1321290). Byggstart av parkeringshusen sommar 2016.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 375 lägenheter i flerbostadshus med 10-16 våningar med garage i källarvåning. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus mm, i Torsland
Projektet avser nybyggnad av ca 220 lägenheter och 37 000 kvm verksamhetsyta. Projektet kommer att indelas i etapper. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ca 300 lägenheter samt förskola inom området för fd Motortekniska Gymnasiet, fastigheten Järnbrott 148:1. Detaljplanen ska även medge verksamheter i bottenplan där det är lämpligt. Området har markanvisats och Alaska Fastigheter AB/Lejonstaden AB (bostadsrätter) och Nordfeldts (hyresrätter) ska tillsammans hitta en 50/50% fördelning i boendeformer. Bebyggelsen ska uppföras som lågenergibyggnader med ambitionen mot nollenergibyggnader samt andra lösningar som underlättar för en ekologiskt hållbar vardag. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 272 lägenheter i fyra hus.
Ny- och påbyggnad av flerbostadhus mm Älvsborg, Göteborg
Syftet med detaljplanen är att förtäta bostadsområdet genom påbyggnad av befintliga byggnader och etablering av nya byggnader. En förskola ska uppföras i grönområdet i anslutning till flerbostadshusområdet. Planen kan medverka till ett tillskott på cirka 240 lägenheter och 100 förskoleplatser. Byggstart tidigast kvartal 3 2018.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum, fasad- och balkongrenovering, renovering av tvättstugor samt 6 nya lägenheter i markplan. Byggstart tidigast februari 2018. Projektet kan uppdelas i flera etapper.
Nybyggnad av bostäder och lokaler på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter med lokaler i bottenvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 200 lägenheter i flerbostadshus med 6-8 våningar och sutterrängvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 200 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast oktober 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kviberg, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 226 lägenheter i en byggnad som byggs i vinkel med verksamhetslokaler i bottenplan. Huset blir ett lågenergihus och varierar mellan 5 och 16 våningar.
Nybyggnad av bostäder i olika boendeformer i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 200-250 lägenheter i energisnåla flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 170 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage i del av källare samt fristående garage. Byggstart tidigast januari 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Gamlestaden, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 110 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning, ca 8400 kvm verksamhetslokaler och ca 1000 kvm handel. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 160 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus Mjölktorget i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 167 lägenheter i två punkthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 6 hus med 180 lägenheter och kommersiella lokaler i botten plan samt garage i källarvåning på 1 hus och 1 hus med butikslokaler (1650 kvm) i 4 hus är det kommersiella lokaler i botten plan. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Lunden, Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med 58 lägenheter, hisschakt på utsidan av husen samt stambyte i båda byggnaderna. Renovering av 84 lägenheter. Byggstart tidigast augusti 2017.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Gunnilse
Projektet avser nybyggnad av 100-150 lägenheter i blandad bebyggelse. Har tidigare ingått i objektnummer 836559. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus på Kviberg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 bostäder, bostadsrätter och äganderätter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Göteborg
Fyra nya kvarter planeras att byggas ovanpå en ny överdäckad del av Götaleden mellan Stadstjänarebron och Torsgatan. Fyra byggherrar har blivit tilldelade mark för nybyggnad av bostäder, kontor- och butikslokaler. Detaljplanen ingår i det område som omfattas av stadens stadsutvecklingsprogram för centralenområdet, i vilket en övergripande planstruktur och sex stadskvalitéter arbetats fram. För mer information kring detaljplanen och stadsutvecklingsprogrammet hänvisas till plan- och byggprojekt på goteborg.se
Nybyggnad av småhus och flerbostadshus i Frölunda, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 75 lägenheter med bostadsrätt i småhus och flerbostadshus med 2-4 våningar. Markarbetet påbörjas hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 85 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter och ca 400 kvm lokaler i bottenplan i lågenergihus med miljöanpassade byggnader. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter och ca 400 kvm lokaler i bottenplan i lågenergihus med miljöanpassade byggnader. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter och ca 400 kvm lokaler i bottenplan i lågenergihus med miljöanpassade byggnader. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter och ca 400 kvm lokaler i bottenplan i lågenergihus med miljöanpassade byggnader. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 125 lägenheter i 3 punkthus och ett fristående parkeringsdäck i 2 våningar med 74 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus på Björkekärr, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 125 lägenheter i flerbostadshus med 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askim
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 2 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Askim, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 111 lägenheter i fem punkthus. Parkeringsgarage ska byggas under tre av husen samt del av gården. I projektet ingår ny tillfarts gata inklusive vändplats samt flytt och höjning av befintlig GC-väg. Markarbetet påbörjas i september 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lindholmen, Göteborg etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 129 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt med 3-7 våningar och garage i källarplan.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser fortsatt in- och utvändig renovering av flerbostadshus. Byggstart början 2018.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 95 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 110 lägenheter. Sprängningsarbetet påbörjas i december 2016.
Ombyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Projektet avser renovering/energieffektiviseringsåtgärder av 369 studentlägenheter med bl a stambyte, nya fönster, ny ventilation, hiss och renovering av badrum. Byggstart tidigast januari 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av 92 lägenheter i flerbostadshus. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nybyggnad av bostäder i Götborg
Projektet avser nybyggnad av 80-100 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Biskopsgården , Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i radhus och ett parhus. Byggstart september/oktober 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad 40-100 lägenheter med bostadsrätt och en förskola med 6 avdelningar. Byggstart planeras under våren 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av studentlägenheter på Lindholmen i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 160 studentbostäder.
Nybyggnad av bostäder på Kålltorp, Riksbyggen Bonum, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 67 seniorbostadsrätter, Riksbyggen Bonum, i 3 hus med 4-5 våningar och garage i källarplan.
Nybyggnad av bostäder på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 79 lägenheter med bostadsrätt i 3 hus med 4-5 våningar med garage i källarplan.
Nybyggnad av bostäder på Frölunda torg, etapp 2-4
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt och radhus med 18 lägenheter och en villa med äganderätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsland, kvarter L och M
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus.
Påbyggnad p-däck med bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av tre 7 våningshus med ca 55 hyresrättslägenheter på befintligt parkeringsgarage samt renovering av befintligt p-däck.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och/eller radhus med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Majorna, Göteborg
Markanvisning för ca 80 hyreslägenheter och BmSS boende ca 500 kvm. Byggstart tidigast sommar 2017.
Nybyggnad av bostäder i Göteboreg
Projektet avser nybyggnad av ca 30 småhus och ca 20 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus med 4 och 5 våningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av bostäder i Kortedala Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 35 friliggande enbostadshus, 120/140 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus (Boihop) i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 44 små lägenheter med gemensamhetsytor bl a kök och vardagsrum. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Mellan husen byggs garage.
Nybyggnad av studentbostäder i Göteborg
Denna plan ingår i Jubileumssatsningen. Projektet avser nybyggnad av 55-60 studentlägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av äldreboende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 45 lägenheter inklusive radhus.
Ombyggnad badrum flerbostadshus Kålltorp Göteborg
Projektet avser ombyggnad badrum, stambyte, byte klimatskal, tak, fönster, tilläggsisolering fasad och yttertak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser tilläggsisolering, byte av tak, fasad och fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Byggstart tidigast sommar 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Askim, Huvuddel 1
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus (lamellhus) med garage i källarvåning. Byggstart april/maj 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Brottkärr, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus. Har tidigare ingått i objektnummer 919589.
Nybyggnad av bostäder i Askim, Huvuddel 2
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i 3 radhuslängor med 2-3 våningar. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyten och renovering av badrum i flerbostadshus. Byggstart oktober/november 2017.
Nybyggnad av bostäder i Björlanda
Förslag finns på småhusbebygglese, mindre flerbostadshus, radhus och villor. Ca 30-40 bostäder. Uppskattad byggstart.
Inre och yttre renovering av fastighet i Göteborg
Kvarteret Skäppan är byggt år 1930 som ett landshövdingehus och ligger i Kvillestan på Hisingen på Tunnbindaregatan 16-22, Parmmätaregatan 1-7, Brämaregatan 14. Fastigheten är i behov av inre och yttre renovering, minskad energianvändningen samt uppdatering av tekniska system. Byggstart oktober/november 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser ombyggnad av sjukhem till 40 lägenheter med bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus på Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus i 2 våningar, 3 lägenheter i kedjehus och 10 lägenheter i radhus. Byggstart tidigast våren 2018.
ROT-renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nya vatten- och avloppsledningar, nya badrum, nytt ventilationssystem med FTX, uppgradering av el, upprustning av allmänna utrymmen samt köksreoverning enligt hyresgästval i flerbostadshus på Äringsgatan 1 A-F, Eketrägatan 1 A-G och 2 A-E. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av pensionat på Styrsö, Göteborg
Projektet avser ny- och tillbyggnad av pensionatet med ca 30 lägenheter för äldre samt renovering av befintlig byggnad. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus (BOA 1020 kvm). Byggstart tidigast sommar 2017.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 35 småhus, 30 hus med 2 plan och 5 hus med 1 plan.
Nybyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 40 studentlägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyten och renovering av badrum i flerbostadshus.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Kortedala, etapp 2
Projektet avser stambyte och ytskiktsrenovering av badrum och stambyte i kök i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vindar till 39 studentlägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till studentbostäder i Lundbyvassen
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad till ca 85 mindre studentlägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av enbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 26 friliggande villor (90-120 kvm) i 1 och 2 våningar. Byggstart tidigast våren 2017.
Rivning av p-hus och tillbyggnad av flerbostadshus i Bergsjön
Projektet avser rivning av p-hus och tillbyggnad med 18 lägenheter i flerbostadshus.
Stambyte samt ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Objektet avser ombyggnad av badrum, stambyte och renovering av el-anläggning i lägenhet. Denna upphandling omfattar 160 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av balkongfronter, inglasning samt lagning av balkokonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 18 lägenheter, upprustning av fasaden samt byte av fönster.
Om- och tillbyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor till 15 lägenheter. Byggstart november/december 2017.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en gruppbostad 8 lägenheter med särskild service med tillhörande kök och personallokaler. Byggstart tidigast kvartal 2 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus (BOA 680 kvm). Byggstart tidigast sommar 2017.
Nybyggnad av bostäder i Askim, Huvuddel 3
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i en radhuslänga. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av villor på Styrsö, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 7 villor. I projektet ingår nybyggnad av gator och VA-ledningar.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum, fasad- och balkongrenovering, renovering av tvättstugor i flerbostadshus. Har tidigare ingått i objektnummer 1075745.
Nybyggnad av ett särskilt/BmSS boende i Göteborg, Huvuddel 1
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter med särskilt boende, personallokaler, gemensamhetsutrymmen mm. Bostaden ska anpassas för målgrupp med fysiska funktionsnedsättningar och har förhöjd tillgänglighet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: