Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Lund

Nybyggnad av F-3 skola samt studentbostäder (3D), Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av 1500-1700 studentlägenheter samt uppförande av en F-3-skola. Skolan kommer att uppföras i 1 till 2 plan och inrymma 200 skolbarn och 100 förskolebarn. Projektet kommer att etappindelas.

Nybyggnad av kontorshus mm i Lund
Projektet avser nybyggnad av 150-180 bostäder i både hyres- och bostadsrättsform för bla forskare, kontor, ny gestaltning av Scheelevägen med en öppen mötesplats med ett nytt entrétorg, park mm. Kontorshuset blir 6 våningar högt och består av 3 huskroppar med en sammanlagd yta på 16.000 kvm. Huset som ansluter till Scheeletorget och Forskarparken kommer att bilda den nya entrén till Medicon Village. Kontorshuset ska erbjuda moderna och flexibla kontorsytor, mötesplatser, enklare laboratorium, konferensytor, mindre kontor eller arbetsplatser.

Nybyggnad av studentboende i Lund
Marken ligger i korsningen mellan Tornavägen och Tunavägen och kommer att bebyggas med 330 studentbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flebostadshus i Lund
Planer finns för nybyggnad av ca 200 bostads- och hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus, 8 våningar, 106 lägenheter, cykelförråd samt vanliga förråd i källare samt lokaler för folktandvården. Avser även ombyggnad av parkeringsplatser för 183 p-platser.

Nybyggnad av studentlägenheter och förskola på Tuna, Lund
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar och bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus, Klostergården, Lund, etapp 2
Projektet omfattar uppförande av 90 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsbo Lund
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 3-6 plan och 129 lägenheter. Av totala antalet lägenheter är 13 stycken lägenheter avsedda för Vård- och omsorgsförvaltningen vilka är placerade i hus 3 med eget trapphus. I 11 stycken av dessa lägenheter skall sprinkler installeras. I markplan i hus 2 och delar av hus 1 inryms lokaler för seniorverkwsamhet, Träffpunkt, om ca 390 kvm för Vård och omsorgsförvaltningen. Tre huskroppar med platta på mark, två huskroppar, hus 3 och 5 byggs med källare. Solceller utförs på tak på hus 2, 3 och 4. I projektet ingår även rivning av befintlig byggnad Brunnsbo, skärmak, trädgårdsförråd och sophus. Markmiljösanering, va-ledningar i mark samt markarbeten. Projektet är uppdelat i 2 huvuddelar, där första delen avser hus 1-3 och skall vara färdigställda till hösten 2018. Hus 4-5 påbörjas under januari 2018 och skall vara färdigställda till sommaren 2019.

Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Projektet omfattar 58 bostäder fördelade på parhus, radhus och friliggande småhus.

Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet avser hyres- och studentbostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av fyra flerbostadshus, 80 lgh, samt miljöhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av minst 100 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund
Planerade etapper efter etapp 1. Totalt kommer det bli ca 165 lägenheter i kvarteret.

Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus 7 våningar 49 lgh (bostad- & hyresrätter) med tillhörande lokaler, övernattningslägenheter, garage, komplementbyggnader, källare, förråd samt tekniska utrymmen.

Nyb av flerbostadshus och seniorbostäder i Södra Sandby
Igångsättning är ej fastställd. Detaljplaneärende. Planeras för ca 75 lägenheter med inslag av seniorbostäder. Beställare= markägare. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Klostergården, Lund etapp 1
Etapp 1 omfattar uppförande av 65 lägenheter.

Om- och tillbyggnad vid äldreboende i Genarp Lund
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende för totalt 30 rum.

Nybyggnad av radhus i Dalby, etapp 2
Avser 42 radhus i 14 huskroppar i 1-2 plan. Brandkonsult utses så snart man fått beslut. Anbud inne gällande entreprenader för el, vs samt ventilation.

Nybyggnad av radhus i Veberöd Lund
Avser även Dolomitgatan på Silur 1, Kambrium 1, Karbon 1 och Ordovicium 1 i Veberöd.

Om- och nybyggnad av lägenheter, kontorslokaler m.m. Lund
Om- och nybyggnad till butiksytor, restaurang m.m. i bottenplan samt uppförande av lägenheter. Projektet kommer att genomföras som delad entreprenad.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter samt lokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser fortsatt byggnation av flerbostadshus. Uppskattad kostnad och byggstart.

Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Avser sex marklägenheter i radhusform om ca 90 kvm, ett plan och 15 tvåplans radhus om ca 110 kvm. Bostadsrätter.

Nybyggnad av radhus i Dalby, Lund
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i två våningar med möjlighet att inreda vind och uppföra takkupor och frontespiser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar med 15 lägneheter i 4-5 plan.

Nybyggnad av bostäder för nyanlända i Genarp, Lund
Omfattar nybyggnad av bostäder för nyanlända i Kvarteren Vollmar, Wrangel och Pottemarken i Genarp.

Nybyggnad av radhus i Lund
Avser uppförande av radhus, 16 st, med förråd. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av par- och radhus, 14 st.

Nybyggnad av parhus i Lund
Bygglov för uppförande av parhus, 8 st.

Renovering av lägenheter i Lund
Renovering av 33 lägenheter.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 24 studentlägenheter samt kontorslokaler.

Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Lund
Projektet omfattar att nuvarande 5 lägenheter byggs om till 4 lägenheter samt att i tillbyggnaden utökas boendet med 2 lägenheter, De befintliga badrummens storlek utökas, pentryn byggs om till små kök samt att lägenheterna förses med sovrum och separata uteplatser m.m.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av flerbostadshus ( parasollet 1 ).

Utvändig renovering av gårdshus samt ombyggnad till lager, Lund
Renovering av fasaden på 27 lägenheter m.m. Tanken är att bevara den ur kulturhistorisk och stadsbildssynpunkt värdefulla bebyggelsen inom fastigheterna Sankt Jakob 4 och 13.

Fönsterbyte i Lund

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Entreprenaden omfattar omläggning av yttertak med tillhörande genomföringar, plåtarbete, taksäkerhet samt fasadrenovering mm på fastigheterna Luzernvägen 1 A-E samt Slåttervägen 2 A-B, Lund.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 21 uterum, nya och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 82 st.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 22 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 72 balkonger.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 26 uterum och djupare balkonger samt inglasning av 72 balkonger.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 4 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 60 balkonger.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 8 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 66 balkonger.

Målning av fasad på flerbostadshus, Lund

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för balkonginglasning i flerbostadshus, 28 lgh.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för balkonginglasning i flerbostadshus, 64 lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för balkonginglasning i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för byte av fönster samt takfönster i flerbostadshus.

Ombyggnad av vind i Lund
Bygglov för inredande av 6 studentlägenheter i flerbostadshus, förråd på vindsplan samt tillbyggnad med takkupor och trapphus.

Tillbyggnad av studentlägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus med 24 ungdomsbostäder.

Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av flerbostadshus för studenter, 256 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av flerbostadshus, 60 lgh.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Utbyggnad av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus med tilläggsisolering och puts på fasader Borgmästaren 2,3,6,7.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, balkongrenovering.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus (4 st studentlägenheter), samt ändrad användning från garage till tvättstuga.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Förfrågan balkonginglasning.

Rivning av enbostadshus i Lund
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av enbostadshus samt garage.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, solceller.

Utvändigt underhåll av radhus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av radhus.

Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för ändrad användning från tvättstuga till bostad.

Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus samt utvändig ändring.

Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för inglasning av balkong på affärs- och flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde i flerbostadshus.

Installation av trygghetslarm i äldreboende, Lund
Avser installation av trygghetslarm på äldreboende Brunnsgatan 13 A och 15 A.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: