Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 351 lägenheter med ca 5-6 våningar.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Helsingborg
Avser nybyggnad av 287 hyresrätter samt kommersiella lokaler. Gemensam källare. Certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Helsingborg
Igångsättning avhängigt försäljning av lägenheterna. Byggstart tidigast våren 2017. Projektet avser nybyggnad flerbostadshus i en sammanbyggd huskropp med 100 lägenheter i 5-6 plan med garage under mark. I projektet ingår 2 st miljöhus.

Nybyggnad av hyresrätter i Helsingborg
Igångsättning beräknas 2017. Markanvisningstävling utförd. Arkitektskiss Batteriö Architects Ltd, Island.

Nybyggnad av tygghets.- och äldreboende i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017.

Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i 2 huskroppar i 8 plan med garage under mark.

Nybyggnad av bostäder samt lokal för centrumverksamhet i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder med lokal för centrumverksamhet i bottenvåningen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning preliminärt efter semestern 2017. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 68 lägenheter i 4-5 plan.

Nybyggnad av radhus och småhus (bostadsrätter) på Gustavslund
Avse 70 radhus och småhus i 1-2 plan -bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 44 lägenheter samt 24 st radhus. 2-6 plan. I projektet ingår komplementbyggnader, stödmurar och plank.

Ombyggnad av kontor till bostäder i Helsingborg
Projektet omfattar ombyggnad av våning 2-5 till ett 70-tal mindre lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadshus, 6 våningar, ca 40 lägenheter samt verksamhetslokaler på bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rydebäck, Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av bostäder vid Yttervägen i Rydebäck.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 31s t rad- och parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av smålägenheter i form av ungdomsbostäder, 77 lägenheter i 6 våningsplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning beräknas 2017. Markanvisningstävling utförd.

Nybyggnad av bostadsrätter på Ringstorp, Helsingborg, Etapp 2
Avser option från projekt.nr 1216489. Avser fortsatt nybyggnad av 41 lgh i 1 huskropp i 10 plan + garage under mark. Igångsättning avhängigt beslut om projektets genomförande, tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ödakra, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter.

Utbyggnad av balkonger m.m. i Helsingborg
Projektet avser utbyggnad av balkonger på flerbostadshus Brf Helsingborgshus nr 16. Avser ca 18 huskroppar med ca 320 lägenheter. I projektet ingår även mindre målningsarbeten, lagning i fasad samt mindre markarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 4 huskroppar i 2 olika kvarter. Totalt 32 lägenheter, 2 och 3 våningar.

Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 3 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 5, 17 och 19.

Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Mindre tomter kommer att säljas till olika intressenter.Intill Västkustbanan. Ca 80000 m2. Omfattar mindre verksamheter och eventuellt bostäder i anslutning till verksamheterna., ca 25 tomter. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ödåklra Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Projektet omfattning och igångsättning kan ej anges.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus och radhus inom kv. Knoppen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ringstorp Helsingborg
Avser nybyggnad av 49 st smålägenheter i 1 huskropp i 6 plan. Omfattar 1: or och 2 or.

Stambyte alternativt relining i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt stambyte eller ev relining i 13 huskroppar. ( Provhus ingår under projektnummer 1351464)

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus med 26 st hyreslägenheter i 4 våningsplan + vindsplan. Garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt förråd, skjul och parkering.

Nybyggnad av LSS-bostäder i Maria Park, Helsingborg
Igångsättning under vecka 12 2017. Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 12 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.

Nyb av LSS-bostäder i Ödåkra, Helsingborg
Avser nybyggnad av 12 st LSS-bostäder i 1 alternativt 2 plan + gemensamhetsutrymmen.

Pilotutveckling av befintliga flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning början av 2017. Avser option från obj.nr 933917 (Grönkullagatan 9,11,13). Entreprenadform: totalentreprenad samverkanform partnering. Projektet omfattar samtliga arbeten som skall utföras för ombyggnad av bostadshusen. Ambitionen är att utföra ombyggnationerna med avsikten att lära känna byggnaderna och närmiljön. Syftet ör att finna vilken/vilka nivåer på ombyggnad av de befintliga husen som är ekonomiskt och socialt hållbara i många år framöver. Vidare omfattar projektet en fördjupad utredning av utvecklingsmöjligheter för de befintliga husen. Den ger möjlighet för påbyggnad av en eller fler våningar samt nybyggnad inom detaljplaneområdet. Vid nybyggnad kan en viss del rivning bli aktuell. De olika alternatien ska utredas och ett projektprogram ska fastställas som sedan genomförs inom denna entreprenad. Objektets läge: Grönkulla är beläget i sydvästra delan av Drottninghög och avgränsas av Vasatorpsvägen i söder, Regementsvägen i väster och Drottnighögs inre parkområde i norr och öster.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 14 st radhuslägenheter i 2 plan.

Ombyggnad av vind till lägenheter i Helsingborg
Avser ombyggnad av vind till 20 små lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Kattarp
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde för finns nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter. Igångsättning anhängigt intressenter.

Nybyggnad av LSS-bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av LSS-bostäder med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.

Stambyte i källare i flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyte i källare i flerbostadshus i ett antal olika huskroppar.

Styckerenovering av lägenheter i Helsingborg och Malmö
Avser styckerenovering av enskilda lägenheter, ca 100 lägenheter per år i huvudsak i Helsingborg men även mindre andel i Malmö. Projektet kommer att handlas upp som ett ramavtal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ändring av två bostadshus till 4 st lght:er.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus på 13 huskroppar. Avser åtgärder på entrésidorna på fastigheterna och arbetena avser byte av 500 fönster, tilläggsisolering av fasad samt nya entrépartier.

Stambyte alternativt relining i flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyte alternativt relining i ett flerbostadshus i 2-3 plan. Detta är ett provhus. Totalt omfattar hela projektet 14 huskroppar med 228 lägenheter och dom övriga ingår under projektnummer 932300.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser byte av fönster och balkongdörrar inom bostadsytor samt källare. Utbyte av plåt i fönsterband samt utvändig målning. Uppskattad kostnad. Totalkostnad för hela projektet inkl. option: 6.6 mkr.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning under mars/april 0217. Projektet avser ombyggnad av lokal till 3-4 lägenheter.

Utvändig upprustning av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast under sommaren 2017. Avser påbyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad till lägenheter i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser ombyggnad av knotor till 3 lägenheter.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fönsterbyte på flerbostadshus. Byggnaden består av 3 våningsplan samt källarplan och vindsplan. Alla fönster och fönsterdörrar i fasad ska bytas på alla plan, exkl. de fönster i källarplan som består av glasblock samt de fönster som inte är rektangulära. Nya fönsterbleck skall även monteras.

Renovering av hissar i Helsingborg
Avser option från obj.nr 1339875. Avser renovering av hissar vid Pinjen 9 -Tryckerigatan 10,12,14 i Helsingborg. Igångsättning avhängigt beslut.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. byggnation av balkonger samt tillbyggnad av lght:er.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, fasadrenovering, byte av fönster samt insättning av franska balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, grå panel ersättes med grå mineritskiva.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, ny ventilationshuv på tak.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. Byte av entredörr, portdörr.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. nya fönster samt balkongdörrar, ändring av utvändigt material på fönster samt balkongdörrar.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av 12 radhus.

Nybyggnad av grupphus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av enbostadshus Skogsörat 1,Tigermusslingen 1,Grönmusslingen 1.

Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av flerbostadshus, vind till lägenheter.

Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av flerbostadshus, vindsförråd till lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Installation av hiss i flerbostadshus.

Installation av maskinport/hiss i flerbostadshus i Helsingborg
Installation av hiss/maskinport i befintligt flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Installation av hiss/maskinport i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Installation av ventilationsaggregat i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av hiss i flerbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Rivningslov rivning av enbostadshus och garage.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Rivningslov rivning av passage vid flerbostadshus och butik.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av miljöhus och rivning av bef,, nybyggnad av pergola samt renovering av gårdsbjälklag.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus uterum.

Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus, lokal till lägenhet.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. markiser.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, solceller på tak.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, solpaneler på tak.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. byte av balkongräcke.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av enbostadshus, återställande av fönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus, byte sopdörr samt kulör dörrblad. Fönstersmygen 2,3.

Byte och målning av fasad på flerbostadshus, Helsingborg
Inga beslut är tagna. Planer finns för fortsatt byte och målning av befintliga träfasader på flerbostadshus, 5-10 huskroppar. Igångsättning tidigast 2017.

Installation av mobila inomhusnät på äldreboenden inom Helsingborgs kommun
Omfattar installation av inomhusnät för mobiltelefoni på äldreboende Fullriggaren i Råå, Pålsjö Park samt Elinebo i Helsingborg. I objekt Regementskalken 7, Fullriggaren, ska i den nya huskroppen även upprättas nätverk för wifi.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.

Ändring i flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.

Renovering av fasader på grupphus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för renovering på delar av tegelfasad på 3-4 st grupphus. Uppskattad kostnad

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: