Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 351 lägenheter med ca 5-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av 78 lägenheter på övre del av fastigheten i 6 våningsplan samt butiker och kontor dom nedre 4 våningsplanen samt garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus samt förskolai Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 150 lägenheter. Hyresrätter och bostadsrätter. I projektet ingår även nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Helsingborg
Avser nybyggnad av 287 hyresrätter samt kommersiella lokaler. Gemensam källare. Certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus i en sammanbyggd huskropp med 100 lägenheter i 5-6 plan med garage under mark. I projektet ingår 2 st miljöhus.

Nybyggnad av tygghets.- och äldreboende i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017.

Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i 2 huskroppar i 8 plan med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Pålsjö, Helsingborg
Markförvärv förestår. Området ligger väster om Pålsjö kyrkogård, bredvid Sennerödsvägen och Romares väg. Detaljplan finns. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av radhus och småhus (bostadsrätter) på Gustavslund
Avse 70 radhus och småhus i 1-2 plan -bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 44 lägenheter samt 24 st radhus. 2-6 plan. I projektet ingår komplementbyggnader, stödmurar och plank.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter -bostadsrätter.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 31s t rad- och parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av smålägenheter i form av ungdomsbostäder, 77 lägenheter i 6 våningsplan.

Nybyggnad av småhus på Gustavsborg, Helsingborg
Avser nybyggnad av 40 st småhus. Bostadsform är ej fastställd. Grupphus, radhus alternativt parhus.

Nybyggnad av bostadsrätter på Ringstorp, Helsingborg, Etapp 2
Avser option från projekt.nr 1216489. Avser fortsatt nybyggnad av 41 lgh i 1 huskropp i 10 plan + garage under mark. Igångsättning avhängigt beslut om projektets genomförande, tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ödakra, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter i 2 huskroppar i 5 våningsplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 4 huskroppar i 2 olika kvarter. Totalt 32 lägenheter, 2 och 3 våningar.

Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 3 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 5, 17 och 19.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ödåklra Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Projektet omfattning och igångsättning kan ej anges.

Stambyte alternativt relining i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt stambyte eller ev relining i 13 huskroppar. ( Provhus ingår under projektnummer 1351464)

Nybyggnad av LSS-bostäder i Maria Park, Helsingborg
Igångsättning under vecka 12 2017. Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 12 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt förråd, skjul och parkering.

Pilotutveckling av befintliga flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning början av 2017. Avser option från obj.nr 933917 (Grönkullagatan 9,11,13). Entreprenadform: totalentreprenad samverkanform partnering. Projektet omfattar samtliga arbeten som skall utföras för ombyggnad av bostadshusen. Ambitionen är att utföra ombyggnationerna med avsikten att lära känna byggnaderna och närmiljön. Syftet ör att finna vilken/vilka nivåer på ombyggnad av de befintliga husen som är ekonomiskt och socialt hållbara i många år framöver. Vidare omfattar projektet en fördjupad utredning av utvecklingsmöjligheter för de befintliga husen. Den ger möjlighet för påbyggnad av en eller fler våningar samt nybyggnad inom detaljplaneområdet. Vid nybyggnad kan en viss del rivning bli aktuell. De olika alternatien ska utredas och ett projektprogram ska fastställas som sedan genomförs inom denna entreprenad. Objektets läge: Grönkulla är beläget i sydvästra delan av Drottninghög och avgränsas av Vasatorpsvägen i söder, Regementsvägen i väster och Drottnighögs inre parkområde i norr och öster.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 14 st radhuslägenheter i 2 plan.

Stambyte samt badrumsrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Omfattar totalt 89 lägenheter. Avser stambyte, badrumsrenovering, fasad- och takrenovering, fönsterbyte, solceller, ombyggnad av entréer, energieffektivisering mm.

Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.

Styckerenovering av lägenheter i Helsingborg och Malmö
Avser styckerenovering av enskilda lägenheter, ca 100 lägenheter per år i huvudsak i Helsingborg men även mindre andel i Malmö. Projektet kommer att handlas upp som ett ramavtal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ändring av två bostadshus till 4 st lght:er.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus på 13 huskroppar. Avser åtgärder på entrésidorna på fastigheterna och arbetena avser byte av 500 fönster, tilläggsisolering av fasad samt nya entrépartier.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser byte av fönster och balkongdörrar inom bostadsytor samt källare. Utbyte av plåt i fönsterband samt utvändig målning. Uppskattad kostnad. Totalkostnad för hela projektet inkl. option: 6.6 mkr.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning under mars/april 0217. Projektet avser ombyggnad av lokal till 3-4 lägenheter.

Utvändig upprustning av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast under sommaren 2017. Avser påbyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad till lägenheter i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser ombyggnad av knotor till 3 lägenheter.

Fönsterbyte i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fönsterbyte och plåtarbeten i samband med fönsterbyte inom Kv. Citronen med adresserna Berzeliusgatan 1 och Kristinelundsgatan 2. Projektet är uppdelat på en huvuddel och en option som ingår under obj.nr 1439272. Huvuddel Samtliga fönster på ovanstående adresser ingår i huvuddelen förutom fönster ovan källarplan på gavelsidor på respektive huskropp.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fönsterbyte på flerbostadshus. Byggnaden består av 3 våningsplan samt källarplan och vindsplan. Alla fönster och fönsterdörrar i fasad ska bytas på alla plan, exkl. de fönster i källarplan som består av glasblock samt de fönster som inte är rektangulära. Nya fönsterbleck skall även monteras.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Objektet avser lagning av balkongplattor/balkongbjälklag, målning av fönster, dörrar, balkongräcken/fyllningar samt plåtdetaljer kring dessa, omfogning mm. Huvuddelen av arbetet ska utföras på Stenbiten 19, 20 med option på Stenbiten 3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Sökt bygglov. Bygglov fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Fönsterbyte i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1439261. Igångsättning avhängigt beslut om optionens genomförande. Projektet avser fönsterbyte och plåtarbeten i samband med fönsterbyte inom kv Citronen.

Renovering av hissar i Helsingborg
Avser option från obj.nr 1339875. Avser renovering av hissar vid Pinjen 9 -Tryckerigatan 10,12,14 i Helsingborg. Igångsättning avhängigt beslut.

Ny markiser vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser nya markiser vid ca 200 balkonger vid flerbostadshus inom Riksbyggens BRF Helsingborgshus NR 10.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring (byte av fönster).

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, fasadrenovering, byte av fönster samt insättning av franska balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, grå panel ersättes med grå mineritskiva.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, ny ventilationshuv på tak.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. Byte av entredörr, portdörr.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av 12 radhus.

Nybyggnad av grupphus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av enbostadshus Skogsörat 1,Tigermusslingen 1,Grönmusslingen 1.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av hiss i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Installation av hiss i flerbostadshus.

Installation av maskinport/hiss i flerbostadshus i Helsingborg
Installation av hiss/maskinport i befintligt flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Installation av hiss/maskinport i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Rivningslov rivning av passage vid flerbostadshus och butik.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus uterum.

Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus, lokal till lägenhet.

Utvändigt underhåll av parhus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av en- och tvåbostadshus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av enbostadshus, återställande av fönster.

Utvändinga målningsarbeten på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ommålning av fasad m.m. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.

Ändring i flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.

Nya markiser vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser nya markiser vid ca 30-tal balkonger vid flerbostadshus inom Riksbyggens BRF Helsingborgshus NR 10. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: