Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Örebro

Nya bostäder, kommersiella ytor, kontor, handel i Örebro
Byggnation på före detta industriområde. BJC har en bedömd byggrätt om ca 55000 - 60000 kvm BTA. Tanken är att omvandla området till bostäder (bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder) samt kommersiella ytor såsom kontor, handel och parkeringsplatser. Projektet kommer att delas in i etapper. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Örebro
Detaljplanearbete kommer att påbörjas till hösten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av ca 200 hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och park i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ca 200 bostäder samt att anlägga en allmän park.
Nybyggnad av bostäder Södra Ladugårdsängen, etapp 2 i Örebro
Den andra etappen kommer troligen att uppdelas på fyra områden med ca 350 bostäder i 2-5 våningar per område med alternativa boende- och upplåtelseformer. Totalt planeras det för 1700-2000 bostäder.
Nybyggnad av bostäder Södra Ladugårdsängen, etapp 2 i Örebro
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Gustavsvik, Örebro
Planer finns för nybyggnad av ca 90 nya bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i tre ytterligare etapper på Kv Piloten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i två ytterligare etapper på Kv Piloten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med underliggande garage samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av ca. 125 lägenheter och 2 affärslokaler i bottenplan. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nya bostäder på Södra Ladugårdsängen etapp 2
Avser nybyggnad av cirka 100 studentbostäder på Södra Ladugårdsängen i Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Adolfsberg
Avser nybyggnad av 50 lägenheter i 4 huskroppar.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Rivningsarbeten (objekt nr 927470) innan byggstart. Nybyggnad vid Kungsgatan med 41 lägenheter och kommersiella lokaler. Nybyggnad vid Bondegatan med 10 lägenheter. Underliggande garage sammanbinder flerbostadshusen. BTA ca 7400 m2. Ombyggnad till flerbostadshus på del av fastigheten Mekanikern 6. Gatuplanen ska även efter ombyggnaden innehålla kommersiella lokaler. Plan 2 och 3 byggs om till lägenheter (3 st per plan) och vinden inreds med 4 mindre lägenheter (35 m2). Totalt 10 lägenheter. BTA ca 1164 m2.
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalrenovering av 88 lägenheter i två huskroppar med bl.a byte av installationer samt stambyte och nya ytskikt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 51 lägenheter i en huskropp i fem våningar inklusive parkeringsgarage under mark med plats för 36 bilar.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av 96 lägenheter. Arbetena avser bl.a nya vvs- och elinstallationer, fasad, fönster, entrépartier, nya hissar och takarbeten samt ändringar av planlösningen. Objektet är beläget på Norr i Örebro fastighet Rakan 12, 13 och 14. Hus C1 - Tallbacksvägen 19-21 Hus C2 - Norrbygatan 19-21 Hus C3 - Norrbygatan 23-25 Hus C4 - Höglundagatan 14-16 Hus B – Höglundagatan 18-26 Hus A – Höglundagatan 28-32
Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 75 lägenheter i en huskropp med fem våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Förstudie klar. Detaljplan finns. En av tolv aktörer som valts ut för att inleda byggnationen av stadsdelen Södra Ladugårdsängen. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter i en u-formad huskropp med 4-5 våningar. Igångsättning beräknas till hösten 2017. Kostnad okänd.
Nybyggnad av studentlägenheter för läkarlinjen i Örebro
57 små hyresrätter för studenter planeras. Byggnaden får en stor takterrass. Intill terrassen blir det en gemensamhetslokal med pentry, toalett och dusch.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser stadsutveckling i form av ny- och ombyggnation av flerbostadshus. Omfattar även stora markarbeten med nya GC-vägar, lågfartsgator, utveckling av befintliga grönytor och nya mötesplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus samt förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 40 bostadsrättslägenheter i en huskropp med en gemensam takterrass.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 32 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Örebro
Detaljplan är beställd men arbetet har inte påbörjats ännu. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ca 500 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Norrby, Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60-70 lägenheter med en förskola i bottenplan. Förskolan kommer att ha gemensamt tillagningskök med 2 matsalar och inrymma ca 180 barn, 10 avdelningar.
Nybyggnad av seniorbostäder på Alnängarna i Örebro
Avser nybyggnad av seniorbostäder 55+ med lägenheter på 2-4 rum och kök. Inflyttning 2019.
Nybyggnad av kedjehus i Örebro
Bygglov nybyggnad kedjehus/radhus.
Nybyggnad av seniorvillor i Örebro
Söker tomt i Örebro samt kringliggande kommuner.
Ombyggnad av centrumverksamhet till bostäder i Mellringe
Syftet med planen är att ändra markanvändningen från centrumverksamhet till bostäder samt att utöka byggrätten och skydda en befintlig byggnad av kulturhistoriskt värde på fastigheten.
Nybyggnad av bostäder på Södra Ladugårdsängen i Örebro, etapp 2
Den andra etappen kommer troligen att uppdelas på fyra områden med ca 350 bostäder i 2-5 våningar per område med alternativa boende- och upplåtelseformer. Totalt planeras det för 1700-2000 bostäder.
Nybyggnad av bostäder & förskola i Mellringe-Heden, Örebro
Detaljplanearbete ska påbörjas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder & förskola i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av blandad bostadsbebyggelse och förskola.
Nybyggnad av bostadsområde i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse.
Ombyggnad av äldreboende i Örebro
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende. Ytterligare två lägenheter tillskapas i utrymme som har används till expeditioner. Administrativa lokaler samt förråd byggs om. Ombyggnation på respektive avdelning för att skapa ändamålsenliga enheter för gemensamhetskök och avd-exp samt boendesprinkler installeras. Utvändiga markarbeten.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Bygglov för nybyggnad av radhus med tillhörande förråd och parkeringar samt rivning av befintlig byggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till vindslägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 14 lägenheter.
Nybyggnad av stadsvillor/townhouse i Sörbyängen, Örebro
Stadsradhus med hög standard. Balkong och uteplats, stor terrass om 18 m2. Lägenhetsyta 121 - 129 m2. Carport med plats för två bilar. Upplåtelseformen blir äganderätt.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på ombyggnad av ca 13 lägenheter samt tillbyggnad av ca 3 lägenheter i flerbostadshus. Man kommer också att göra en totalrenovering med bl.a ny grund, stambyten, ny ventilation, nya badrum, nytt tak, byte av fönster samt omputsning av fasaden och tillbyggnad av balkonger.
Nybyggnad av gruppbostad i Örebro
Planer finns på uppförande av gruppbostad i Örebro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av rökluckor i flerbostadshus som inte är godkända.
Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av kontor till 7 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Avser nybyggnad av ett radhus med 4 lägenheter i två våningar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser relining. Badrummen rustades och golvbrunnar byttes ut i början av år 2000. Husen är byggda på 1940-talet. Kommer troligtvis utföras inom en 5-års period.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad till en etagelägenhet (80kvm) samt putsning av fasad och byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser inglasning av balkonger mot innergård.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader Grönpepparn 3,4,5,6,7,8,9.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov sökt för nya lägenheter och ombyggnad av vind samt fasadändring i befintligt flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Örebro
bygglov ändring av flerbostadshus, inreda 2 st vindslägenheter och renovera 10 befintliga lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändring av flerbostadshus, lägenhet delas upp och komplementbyggnad rivs delvis, tillbygge av miljörum/cykelrum.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov ändring enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, 10 st uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader, inglasning av 12 st balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader, installation solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov uppsättning solceller.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov ändrad användning från vind till lägenheter.
Utvändigt underhåll av studentlägenhet i Örebro
Bygglov ändring studentbostadshus, byte av tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring till lägenheter, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser fönsterbyte på flerbostadshus. Omfattar 3 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov inglasning av balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad av 2st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av parhus i Örebro
Bygglov fasadändringar på tvåbostadshus (nya fönster, inglasning av uteplats, ny källardörr).
Installation av plattformshiss i flerbostadshus i Örebro
Entreprenaden omfattar projektering, leverans och installation av nytt material samt renovering/anpassning av befintligt material för 1 befintlig hiss till fullt driftfärdig hissanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Tekniska konsulttjänster: Energideklarationer av fastigheter för Örebrobostäder
Avser tekniska konsulttjänster beträffande energideklarationer på en del av Örebrobostäders fastigheter. Avser grupp 9, 10 och 11 (option på grupp 11) som utgörs av Syllen 8, Städet 1, Svarven 5, 6, 7, Järnet 15, 27, Hyveln 17, Blåslampan 1, Släggan 1, 3, 4, 24, 25 är belägna i Örebro. Byggnaderna är uppförda mellan år 1929 och år 2004 och inrymmer bostäder och lokaler. Den totala arean uppgår till 40 361 m² Atemp fördelat på 22 st. byggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: