Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten kring kv Hajen.
Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Avser byggnation av gång- och cykelbana ca 1000m med tillhörande belysnings anläggning samt ombyggnation av 6st busshållplatser längst Krokslätts Parkgata i mellan Friggagatan och Dalgångsgatan.
Tillbyggnad av Mölndals bro mm i Mölndal
Avser breddning av befintlig bro för att möjliggöra en cirkulation, samt markbeläggnings-, trädplanterings- och belysningsarbeten på Broslättsgatan och Mölndals bro. Pålning och fundament är anlagda sedan tidigare.
Dräneringsarbeten mm vid flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser dräneringsarbeten och rivning och nybyggnad av skärmtak på torg. Byggstart tidigast hösten 2017.
Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
I projektet ingår även ett busstopp i området. Projektet avhängigt om kommunen övertar vägen av vägföreningen.
Byte av pannbotten mm på hetvattenpanna vid Riskullaverket i Mölndal
Avser utbyte av pannbotten på Panna 1. Panna 1 är en CFB-panna tillverkad av Götaverken 1984. Förfrågan avser en fullständig anläggningsleverans omfattande maskin- och processutrustning .
Ombyggnad av busshållplatser i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av busshållplatser på olika ställen i kommunen.
Nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 1 km VA-ledningar varav 700 meter utförs med styrd borrning och 300 meter läggs i öppen schakt.
Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar och gator samt lekplats coh fördröjningsåtgärder för 15-20 stycke tomter.
Anläggande av stödmur samt ombyggnad av gc-väg mm i Mölndal
Objektet avser byggnation av cirka 50 meter stödmur med ny överbyggnad för gång-och cykelbana, omläggning av spill- och dagvattenledningar, belysningsanläggning samt ny beläggning på del av befintlig gång- och cykelbana. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av torg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av torg (ca 650 kvm).
Förstärkning av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser förstärkning av vattenledning vid Mölndals vattenverk. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny konstgräsplan i Mölndal
Projektet avser ny konstgräsplan, parkering samt markarbeten för inkoppling av ny servis till klubbhus. Konstgräsplanen kommer delvis att läggas på befintlig grusplan samt omkringliggande asfaltytor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gc-väg i Lindome
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ramavtal tekniska konsulttjänster i Mölndal
Projektet avser ramavtal för tekniska konsulttjänster inom modellering och hydrauliska beräkningar inom vatten och avlopp. Avtalet löper två år och kan därefter förlängar med ytterligare totalt fyra år. Uppskattad kostnad.
Ny deponigasansläggning på Kikås i Mölndal
Projektet avser deponigasanläggning omfattande gasstation med pumpar, gasanalys och fackla. Anläggningen ska även omfatta byggnation av fyra gasbrunnar samt ledningar för uppsamling av gas från dessa samt befintliga brunnar på anläggningen till stationen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av värmeverk i Mölndal
Nybyggnad av reservkraftsanläggning.
Ombyggnad av värmeverk i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av mast i Mölndal
Nybyggnad av mast, teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Mölndal
Nybyggnad av mast.
Nybyggnad av nätstation i Mölndal
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av mark i Mölndal
Marklov flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av elverk i Mölndal
Rivning av telekommunikationstorn, teknikbodar, reservelverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov för p-platser.
Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Tidsbegränsat lov, inhägnad lekyta för förskola tom 2027-02-22.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: