Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungälv

Ombyggnad av Nordre älvbron i Kungälv
Byte av rörliga klaffar mot fasta brodelar samt upprustning av hela bron; byte av kantbalkar, beläggning och räcken.
Markarbeten och uppförande av P-anläggning i Kungälv
Projektet avser markarbeten och uppförande av p-anläggning Intendenten. Anläggningen ska uppföras på Kongahällaområdet vid Ica Maxi i Kungälv.
Nya busskörfält längs E6 mellan Jordfallsmotet-Kungälv
Byggande av busskörfält i nordlig och sydlig riktning.
Nybyggnad av vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Va-ledningar mellan Vävra-Solberga
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Vävra och Solberga.
Exploateringsarbeten inför byggnation i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, GC-vägar, busshållplats, parkering mm inför nybyggnationer i Diseröd Centrum. Byggstart tidigast slutet 2017.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Ombyggnad av gata i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gata.
Nybyggnad av va-ledning i Kungälvs kommun
Avser nybyggnad av VA-ledning för delen Brunnefjäll-Åkerhög i Kustzon.
Utbyggnad av infrastruktur för Multiarena Yttern i Kungälv
Projektet avser ny infrastruktur för multihall innehållande idrottshallar, ishallar samt simhall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning, markförläggning samt sjöledning.
Nybyggnad av aktivitetspark i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nya brandvägar mm vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nya brandvägar ca 200 meter, gräsarmering för brandfordon, ca 400 meter dränering och 18 nya parkeringsplatser i befintlig gräsmatta.
Ombyggnad av deponi i Kungälv
Avser att lägga massor på Munkegärde deponi. Där ingår också kontroll av massor, besiktning m.m.
Omläggning av va-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser omläggning av befintliga dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar. Omläggningen uppdelas i två etapper varav etapp 1 som denna entreprenad avser ska utföras på en sträcka parallellt utmed Utmarksvägen, under Christians IV:s väg och vidare till ny brunn vid entreprenadsgränsen. Total sträcka för denna etapp är ca 230 m varav en del av omläggningen görs via schakt och en del ska göras via schaktfri metod. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ny intagsledning till vattenverk i Kungälv
Omfattar förläggning av ny intagsledning i befintlig vattentäkt till Marstrands vattenverk.
Konsulttjänst avseende detaljprojektering av vatten och spillvatten utmed Utmarksvägen för Kungälvs kommun
Avser konsulttjänster gällande projektering av vatten- och spillvatten för att knyta ihop det befintliga nätet med exploateringsområde för boende.
Utbyte av konstgräs i Kungälv
Avser nytt konstgräs till Ytterby IP.
Ny solcellspark i Kungälv
Projektet avser ny solcellspark med ca 1000 paneler (300 kW per panel). Byggstart senhösten 2017. Uppskattad kostnad.
Renovering av bro i Kungälv
Projektet avser reparation inklusive asfaltering och belysning av Västra bron 1482-1 samt mindre reparationer av Östra bron 1482-2.
Upphandling av projektering för utflykt- och destinationslekplats i befintlig park, Kungälv
Avser att projektera en ny utflykts- och destinationslekplats som ska integreras i Västra parken i Kungälv.
Nybyggnad av ställverk i Kungälv
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: