Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungälv

Markarbeten och uppförande av P-anläggning i Kungälv
Projektet avser markarbeten och uppförande av p-anläggning Intendenten. Anläggningen ska uppföras på Kongahällaområdet vid Ica Maxi i Kungälv.
Nya busskörfält längs E6 mellan Jordfallsmotet-Kungälv
Byggande av busskörfält i nordlig och sydlig riktning.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning för VA ca 1700 meter mellan nytt vattenverk och Romelandavägen.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning för VA mellan nytt vattenringingsverik och Kungälv/Ytterby.
Va-ledningar mellan Björkås-Vävra
För anslutning av norra kustzonen till allmänt VA. Byggstart tidigast våren 2018.
Va-ledningar mellan Björkås-Valnäs
Projektet avser nya VA-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Va-ledningar mellan Vävra-Solberga
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Vävra och Solberga.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Exploateringsarbeten inför byggnation i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, GC-vägar, busshållplats, parkering mm inför nybyggnationer i Diseröd Centrum. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Ombyggnad av gata i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gata.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator, va-, fjärrvärme-, el-, opto-ledningar och sopsug för nytt bostadsområde. Byggstart tidigast början 2019.
Utbyggnad av infrastruktur för Multiarena Yttern i Kungälv
Projektet avser ny infrastruktur för multihall innehållande idrottshallar, ishallar samt simhall. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av väg E6 Kungälvsmotet
Ombyggnad av befintlig korsning vid rampanslutningen till cirkulationsplats samt separat busskörfält i riktning mot Kungälv mellan Christian IV:s väg och den nya cirkulationsplatsen. Eventuellt utbyte av belysning på väg 168 (mestadels på bron) samt ommålning till tre körfält uppe på bron.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning (sjöledning). Byggstart tidigast hösten 2017.
Nya brandvägar mm vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nya brandvägar ca 200 meter, gräsarmering för brandfordon, ca 400 meter dränering och 18 nya parkeringsplatser i befintlig gräsmatta.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Kode-Solberga-Arlöd. Byggstart tidigast början 2018.
Ny intagsledning till vattenverk i Kungälv
Omfattar förläggning av ny intagsledning i befintlig vattentäkt till Marstrands vattenverk.
Utbyte av konstgräs i Kungälv
Avser nytt konstgräs till Ytterby IP.
Ny solcellspark i Kungälv
Projektet avser ny solcellspark med ca 1000 paneler (300 kW per panel). Byggstart senhösten 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av markanläggning i Kungälv
Marklov för industrimark.
Ombyggnad av markanläggning i Kungälv
Marklov för sprängnings- och pålningsarbeten, schaktning och ledningsdragning, Nybyggnad av enbostadshus samt garage Marstrand 6:170.
Nybyggnad av mast i Kungälv
Nybyggnad av telemast samt teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation Kastellegården 1:52,Vena 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: