Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungälv

Ombyggnad av Nordre älvbron i Kungälv
Byte av rörliga klaffar mot fasta brodelar samt upprustning av hela bron; byte av kantbalkar, beläggning och räcken.
Markarbeten och uppförande av P-anläggning i Kungälv
Projektet avser markarbeten och uppförande av p-anläggning Intendenten. Anläggningen ska uppföras på Kongahällaområdet vid Ica Maxi i Kungälv.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 3,4 km.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 574 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 6,8 km.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 604/605 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 3,8 km.
Nybyggnad av vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 4,6 km.
Exploateringsarbeten inför byggnation i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, GC-vägar, busshållplats, parkering mm inför nybyggnationer i Diseröd Centrum.
Va-ledningar mellan Björkås-Valnäs
Projektet avser nya VA-ledningar.
Va-ledningar mellan Björkås-Vävra
För anslutning av norra kustzonen till allmänt VA. Uppskattad kostnad.
Va-ledningar mellan Vävra-Solberga
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Vävra och Solberga. Uppskattad kostnad.
Exploatering för nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser infrastruktur för byggande av villor och flerfamiljshus.
Ny- och ombyggnad av gata i Kungälv
Projektet avser ny- och ombyggnad av gata.
Ombyggnad av väg E6 Kungälvsmotet
Ombyggnad av befintlig korsning vid rampanslutningen till cirkulationsplats samt separat busskörfält i riktning mot Kungälv mellan Christian IV:s väg och den nya cirkulationsplatsen. Eventuellt utbyte av belysning på väg 168 (mestadels på bron) samt ommålning till tre körfält uppe på bron.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning, markförläggning samt sjöledning.
Nybyggnad av vattenledningar till högreservoar Lycke-Ryr i Kungälv
Avser vattenledningar mellan befintlig vattenledning och blivande högreservoar i Lycke-Ryr. Ledningssträckan är ca 700 m och reservoarvolymen ska vara ca 2350 m3.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Kode-Solberga-Arlöd. Uppskattad kostnad.
Ny intagsledning till vattenverk i Kungälv
Omfattar förläggning av ny intagsledning i befintlig vattentäkt till Marstrands vattenverk.
Konsulttjänst avseende detaljprojektering av vatten och spillvatten utmed Utmarksvägen för Kungälvs kommun
Avser konsulttjänster gällande projektering av vatten- och spillvatten för att knyta ihop det befintliga nätet med exploateringsområde för boende.
Utbyte av konstgräs i Kungälv
Avser nytt konstgräs till Ytterby IP.
Ny solcellspark i Kungälv
Projektet avser ny solcellspark med ca 1000 paneler (300 kW per panel). Byggstart senhösten 2017. Uppskattad kostnad.
Upphandling av projektering för utflykt- och destinationslekplats i befintlig park, Kungälv
Avser att projektera en ny utflykts- och destinationslekplats som ska integreras i Västra parken i Kungälv.
Nybyggnad av ställverk i Kungälv
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Strandskyddsdispens för transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: