Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 166 st.

Om- och nybyggnad av spårsystem Olskroken Göteborg
Avser anläggande av nya spår, broar, mark och BEST-arbeten för att separera godstrafiken från persontrafiken. Projektet avser en sträcka på ca 2 km med byggnation av spår, 9 nya järnvägsbroar; Gamlestadsvägen, Ånäsvägen, Olskrokens bangård, Gullbergsån och bro utmed partihandelsområdet. Vägbroar över Gullbergsån och E6, gångbro över järnväg. Samt nya vägar, gång- och cykelbroar mm. Projektet är planerat att delas i 7 utbyggnadsetapper.
Nybyggnad av tågtunnel och station Centralen Västlänken
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för en ny stationsbyggnad med stationsuppgångar och installationer samt omgivande tråg och tunnel, stationsbyggnaden ligger ca 12 meter under mark och består av fyra spår och två 250 meter plattformar. ny tågtunnel.
Ombyggnad av väg, Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen södra delen
Ombyggnad av sträckan från söder om Assar Gabrielssons väg-Björlandakrysset till en mötesfri väg med 4 körfält (2 i vardera riktning), 3 planskilda trafikplatser och gc-väg utefter hela sträckan från väg 155 till Björlandavägen.
Nybyggnad av tunnel, Entreprenad Kvarnberget, Västlänken
Entreprenad Kvarnberget består översiktligt av mark- och anläggningsarbeten för tågtunnel, service- och ventilationsschakt, servicetunnel samt installationer. Entreprenaden är ca 650 m med början i norr vid Östra Hamngatan och med avslut i söder vid Stora Hamnkanalen. Västlänken passerar Götatunnel på nära håll i början på entreprenaden i norr. Serviceschakt anläggs vid Sankt Eriksgatan, ventilationsschakt och servicetunnel anläggs vid Kvarnberget i anslutning till skyddsrummet
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Område Öst
5 års avtalstid med option på förlängning i 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Väglängd 440 km. 4 års avtalstid med option på 1+1 år.
Nybyggnad av anslutningsspår mm på Hisingen, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nya anslutningsspår, vändspår och en sk spårharpa samt nybyggnad av depåtak, personalrum och enklare verkstäder. Spårvägsbyggnation för depåområde samt inkoppling till trafikspår och omfattar ca 4000 spårmeter rälsläggning av gaturäl på betongslipers med en överbyggnad som asfalteras av annan entreprenör samt byggnation av ca 33 växlar, 4 fyrkryss och 2 korsningsväxlar. Kontaktledning omfattar ca 5000 meter inklusive armar och upphandling varav delar i en uppställningshall. Alla växlar ska förses med växelvärme varav ca 12 är elektriskt styrda och 23 manuella. Uppskattad kostnad.
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St.Sigfridsgatan.
Basunderhåll på Kust till Kustbanan Väst
Bandelarna 641, 654, 655 och 721.
Ny attraktion på Liseberg
Projektet avser byggnads-, mark- och installationsarbeten för fundament, tunnel, stationshus, köområden och anslutande markytor för ny attraktion (Valkyria). Attraktionsmontage utförs av tillverkaren.
Vägmarkering inom distrikt Göteborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2018-03-01—2018-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2020-01-01—2020-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2022-01-01—2022-12-31, (optionsår).
Omläggning av konstgräsplaner i Göteborg
Avser omläggning av Hedens konstgräsplaner 3, 4, 5 & 6.
Installation av brandbekämpningssystem i Götatunneln
Brandbekämpningssystem omfattar trafikrör och på- respektive avfartsramper. Systemet ska bestå av en rörkonstruktion som som i icke-drift är tömt på vatten. VA/markentreprenaden innebär i huvudsak nya dagvattenbrunnar/dränrännor och betäckningar.
Ramavtal avseende distributionstransformatorer, Göteborg energi
Distributionstransformatorer avsedda för nätstationer. Transformatorerna ska vara oljefyllda alternativt torrisolerade. Beräknad omfattning är ca 60 st transformatorer per år med varierande märkeffekt.
Flytt/omplacering av installationer i driftutrymme, Västlänken
Omfattar byggnation av ny blivande yttervägg samt flytt av spiraltrappa. I driftutrymmet ska kanalisation dras om och befintliga installationer avseende bland annat VVS, el, tele och styrutrustning flyttas.
Byte av signalställverk på Sävenäs Rangerbangård
Utbyte av ställverk, integrering i Göteborg stlv 95. Även ytteranläggningen (kablar, signaler, skåp mm) måste bytas ut.
Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg
Projektet avser pålning och grundförstärkning på fastighet med antikvariska krav.
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Kville
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bro över Bohusbanan i Gunnesby
Projektet omfattar byte av befintlig bro mot en ny bro med full bärighet. I samband med utbyte av bron så ska ombyggnad av vägkorsningen väg 570/587 ske för att göra korsningen mer trafiksäker och förbättra situationen för oskyddade trafikanter. Separat utrymme för oskyddade trafikanter ska tillskapas på bron i form av gång- och cykelbana. Dessutom inkluderar projektet ny anslutande gång- och cykelväg utmed väg 587 mellan Kornhallsvägen (570) och Kringlekullen (ca 600 m ny gång- och cykelbana) samt 2 st busshållplatser.
Ramavtal avseende dyktjänster Göteborgs Hamn
Möjlighet till förlängning upp till 48 månader. 3 teknikområden, dykarbeten, dykinspektion och dyksyn
Upprustning av park i Göteborg
Projektet avser upprustning av parken för att den ska upplevas som ett trygg och välkomnande park- och hållplatsrum. Byggstart tidigast slutet 2018.
Uppförande av byggnad för MR-station i Göteborg
Projektet avser uppförande av byggnad för MR-station samt markarbeten inom stationsområdet samt markarbeten för förläggning av naturgasledning. Uppskattad kostnad.
Underhåll av Älvsborgsbron i Göteborg
Utförande av hoppskydd på hängbro.
Ny reningsanläggning vid deponi i Göteborg
Projektet avser ny reningsanläggning för lakvatten från befintlig deponi.
Nybyggnad av 145 kV GIS ställverk K6 Repeshäll i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ställverk. Uppskattad kostnad.
Plansprängning och terrassering inför exploatering i Göteborg
Avser plansprängning och terrassering av mark inför kommande exploatering.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad kostnad.
Område för lastbilsservice i Göteborg
Projektet avser uppställningsplatser för lastbilar, dieselpumpar mm.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart oktober/november 2017.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017.
Färdigställande av gångbanor, plantering mm på Hisingen i Göteborg, etapp 28
Projektet avser färdigställande av gator, gångbanor, plantering, gatubelysning mm.
Nya terminalen vid Arendal. Förberedande arbeten för etapp 1
Projektet avser byggnation av vallar, etableringsområde och förberedande arbete för den nya terminalen vid Arendal (objektnummer för etapp 1 är 1188966). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pelletspanna samt ombyggnad av värmesystem i Göteborg
Denna entreprenad avser en till- och ombyggnad av uppvärmningssystemet. Entreprenaden omfattar: Ny pelletscentral, Om- och tillbyggnad av närvärmekulvertnät, Om- och tillbyggnad undercentraler, Rivning av befintlig pelletspanncentral.
Granskare geoteknik för station Centralen och Kvarnberget
E02 - Centralen samt E03 - Kvarnberget. Ingår i projekt Västlänken och Olskroken planskildhet. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två(2) + två(2)år.
Tankbeläggning i distrikt Göteborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DG21-2018.
Ombyggnad av kraftcentralen KC 4.0 Chalmers i Göteborg
Projektet omfattar uppförande av ny förbränningsanläggning/ångpanna inkl kringutrustning i befintlig byggnad. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av va-ledning mm i Göteborg
Avser ca 480 m va-ledningar i Hästeviksgatan, Örnfelts väg och i Billingegatan samt schakt för el, tele och belysning. Örnfelts Väg och Billingegatan ingår i Örnfelts Vägs Samfällighetsförening medan Hästeviksgatan är allmän gata. Projektet är beläget vid Nya Varvet i Frölunda.
Spårarbete i Göteborg
Projektet avser räl- och slipersbyte samt utbyte av växelkomplex.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Johannesberg, Göteborg
Projektet avser ombyggnad till cirkulationsplats. Byggstart början 2018. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Dränering av kyrkogård i Göteborg
Projektet avser dränering av kyrkogård.
Infordring vattenledning i Göteborg, etapp 1
Projektet avser infordring av befintliga dricksvattenleding med PE-rör, Dy 710 SDR 17 ca 350 meter.
Utbyte av spårvägsspår i Göteborg
Avser utbyte av spårvägsspår med byggnation av bärande betongplatta samt ändring av ledningar för trafiksignaler, spårsignaler och jordning.
Räl- och slipersbyte i Kortedala - Bergsjön
Projektet avser arbeten på spårvägsbanan i östra Göteborg med bl a byte av räl och slipers.
Spårarbete i Göteborg
Projektet avser räl- och slipersbyte på spårvägsbanan vid hållplats.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av damm i Angered
Avser reparation av befintligt dämme vid Stora Lövsjön, anlägga provisorisk arbetsväg och fångdamm med ”dräneringsbrunn” samt tillfällig anläggning för sedimentation och tillhörande ledningar.
Anbud på växelmaterial till projekt Älvsborgsplan, Göteborg
Avser leverans av växelkomplex till ett reinvesteringsprojekt på spårvägsbanan i Göteborg.
Ombyggnad av ventilation på värmeverk
Avser ombyggnad av luftbehandlingsanläggning på Renovas avfallsvärmeverk.
Utbyggnad av gång- och cykelbana längs Delsjövägen i Göteborg, etapp 1
Även ombyggnad av gc-överfarter och refuger ska utföras i korsningspunkter med lokalgator.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 5
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Anläggande av regnlekplats vid Näckrosdammen i Göteborg
Avser uppförande av regnlekplats vid Näckrosdammen i Renströmsparken i centrala Göteborg.
Utvändig belysning i bostadsområdet Bergsjöns Centrum, etapp 1
Projektet avser demontering av befintliga armaturer (bestyckad med kvicksilverlampor), dragning av ny kabel samt koppling till elmatning, montering av nya armaturer på bl.a. stolpe, fasad och på mark. Även till viss del byte och flyttning av stolpar.
Ramavtal avseende ramavtal fiberinfrastruktursupport i Göteborgs hamn
Planerad avtalsstart är preliminärt 2018-01-18. Ramavtalets planerade avtalsperiod är 8 år. Ramavtalet löper dock minst i 4 år. Efter 3 år har Beställaren möjlighet att säga upp avtalet med en uppsägningstid av 12 månader.
Drift och underhåll av öppningsbara broar i Värmland och Västra Götaland
Drift och underhåll, ev nyinstallation och re-investering av styr- och reglersystem. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) + två (2) år.
Ny gc-väg längs väg 570 i Göteborg
Ca 1100 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ny gc-väg längs väg 190 i Göteborg
Ca 1200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ny gc-väg längs väg 566 i Göteborg
Ca 400 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Montering av spårspärrar på rangerbangården i Sävenäs
34 spårspärrar/skyddsväxlar på rangerbangården i anslutning till Västra Stambanan.
Upprustning av kontaktledningar mm längs järnväg i Sävenäs
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.
Upprustning av belysningssystem i Angered, Göteborg
Avser Rambergsvägen 7A-C, 9A-C, 11A-B, 13A-D, 15A-E, 17A-E, 19A-E, 21A-D, Östra Stilletorpsgatan, Wieselgrensgatan 4A-G, 6A-F, 8A-G, Östanvindsgatan 6A-C, 8A-C, Västanvindsgatan 9A-C, Sockenvägen 18A-B, 20A-C, 22A-C, Julias gata, Katjas gata samt Baron Rogers gata.
Konsulttjänst avseende byggnadsinspektör, Göteborgs Stad
Avser konsulttjänster som byggnadsinspektörer till Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.
Snöröjning och halkbekämpning, Göteborg
Avser även Delsjöns friluftsområde.
Ramavtal berganläggningsarbeten i Göteborg
Projekten avser ramavtal för reparations- och underhållsarbeten i Gryaab ABs och Kretslopps och vattens berganläggningar.‏‏‏‪‎‪‎‎‎‬‏‏‎‪‬‏‎‎‪‬ Bergskrotnings-, förstärknings- och underhållsarbeten av torra och vattenförande distributionstunnlar för bland annat el, dricks- och avloppsvatten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av begravningsplats i Göteborg
Projektet avser anläggande av minneslund.
Ny pendelparkering i Göteborg
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Ny pendelparkering i Göteborg
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Ny bullerskärm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bullerskärm. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fotbollsplan. I dagsläget är planen en 9-manna konstgräsplan med bristfällig underbyggnad. Planen modelleras om med förstärkningslager och bärlager samt toppas med grusslitlager, ny konstgräsmatta installeras och runt planen byggs nya stängsel och räcken. Planen förses med nytt avvattningssystem med ny dränering som släpps på befintligt dagvattensystem. Uppskattad kostnad.
Tillverkning och montage av bullerplank i västra Göteborg
Projektet avser tillverkning och montage av bullerplank.
Utbyggnad av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Utökning av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utökning av pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Utvändig ombyggnad av komprimatorstation i Göteborg
Projektet avser omläggning av tak, nya portar och fönster på komprimatorstation.
Ramavtal avseende projektering av särskilda va-anläggningar, Göteborgs Stad
Avser ramavtal för konsulttjänster för detaljprojektering av särskilda va-anläggningar, t.ex spillvattenpumpstationer, dagvattenpumpstationer och tryckstegringsstationer.
Byggledare för kontaktledning mm vid Västlänken
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år+1 år+1 år
Skadeinspektion av broar och tunnlar i Storgöteborg
Uppdraget avser beredskap och skadeinspektion för broar och tunnlar i Storgöteborg. Omfattning av aktuella broar inom uppdraget är ca 600 vägbroar och ca 170 st järnvägsbroar. Antalet vägtunnelanläggningar är 7 stycken. Kontraktstid 1 år med möjlighet till förlängning ytterligare 1 + 1 år.
Byggledare Kanalisation till Västlänken
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år + 2 år.
Upphandling av byggledare byggnadsverk Marieholmsförbindelsen
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Byggledare Bana till Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år+1 år+1 år.
Byggledare Konstruktion till Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: