Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll. Byggstart för pilotförsöket under hösten 2016. Projektet kommer att indelas i 2 etapper och första etappen föregås av ett fältförsök.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Område Öst
5 års avtalstid med option på förlängning i 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Väglängd 440 km. 4 års avtalstid med option på 1+1 år.
Nybyggnad av anslutningsspår mm på Hisingen, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nya anslutningsspår, vändspår och en sk spårharpa samt nybyggnad av depåtak, personalrum och enklare verkstäder. Byggstarten för anslutningsspåren påbörjas under sommaren 2017 och pålningsarbetet påbörjas i oktober 2017.
Ny attraktion på Liseberg
Projektet avser byggnads-, mark- och installationsarbeten för fundament, tunnel, stationshus, köområden och anslutande markytor för ny attraktion (Valkyria). Attraktionsmontage utförs av tillverkaren.
Nytt spår samt flytt av signalkiosk mm vid Göteborg C
Byggnation av nytt spår, rivning av spår samt flytt av signalkiosk inklusive staket.
Exploatering/Infrastruktur för bostäder i Angereds C, Göteborg
Objektet avser nybyggnad av gator, GC-vägar, VA-ledningar, torg, grönytor samt terrassering för byggnader och anläggningar. En etappvis utbyggnad ska utföras av gator, p platser och gc-vägar. För el, tele, opto och fjärrvärme skall utföras schakter och fyllningar. Uppskattad kostnad.
Utbyte av bro i Göteborg
Projektet avser utbyte av bro.
Utveckling av bytespunkt Svingeln i centrala Göteborg
Projektet syftar i huvudsak till att kunna ta emot ett större flöde av bussar i den kollektiva knutpunkten Svingeln. Uppskattad kostnad.
Flytt/omplacering av installationer i driftutrymme, Västlänken
Omfattar byggnation av ny blivande yttervägg samt flytt av spiraltrappa. I driftutrymmet ska kanalisation dras om och befintliga installationer avseende bland annat VVS, el, tele och styrutrustning flyttas.
Installation av brandbekämpningssystem i Götatunneln
Brandbekämpningssystem omfattar trafikrör och på- respektive avfartsramper. Systemet ska bestå av en rörkonstruktion som som i icke-drift är tömt på vatten. VA/markentreprenaden innebär i huvudsak nya dagvattenbrunnar/dränrännor och betäckningar.
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Kville
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Förberedande arbeten för byggande av Hamnbanan i Göteborg
Avser utförande av fotbollsplan vid Rosenhill med tillhörande tennisbana, löparbana, längdhoppsbana, provisoriskt klubbhus samt ny anslutningsväg (Köpenhamnsgatan) med tillhörande parkering etc.
Sluttäckning av muddermassor i Lundbyhamnen i Göteborg
Göteborgs Hamn har använt hamnbassängen i Lundbyhamnen som deponi för förorenade muddermassor. Dessa ska nu sluttäckas med ett lager av en meter sjösand. Vattendjupet är efter avslutad tippning av muddermassor ca 5 m och ska efter täckning med sand vara ca 4 m.
Ombyggnad av ställverk i Göteborg
Projektet avser leverans av nyckelfärdig anläggning i befintlig byggnad. I totalentreprenaden ska ingå alla arbeten omfattande konstruktion, tillverkning, material, leverans, montage, provning, i drifttagning och intrimning till en fullt funktions- och driftklar 12 kV-anläggning.
Ombyggnad av 12 kV ställverk i Godhemsberget, Göteborg
Station K7 Godhem ska på grund av anläggningens ålder och tekniska utförande byggas om. Projektet avser ombyggnad av anläggningens 12 kV-ställverk.
Underhållsbeläggning av vägar i distrikt Göteborg
Underhållsdistrikt Borås, Göteborg-Kungsbacka, Kungälv och Landvetter.
Exploatering för bostadsområde i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, belysning och gång- och cykelvägar.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03.
Område för lastbilsservice i Göteborg
Projektet avser uppställningsplatser för lastbilar, dieselpumpar mm.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart oktober/november 2017.
Upprustning av utemiljö vid skola i Göteborg
Avser utföra upprustning av skolgård och anpassning för elever i årskurs 4-9. Skolgårdens totala yta är ca 14 700 m2.
Nybyggnad av va-ledning mm i Göteborg
Avser ca 480 m va-ledningar i Hästeviksgatan, Örnfelts väg och i Billingegatan samt schakt för el, tele och belysning. Örnfelts Väg och Billingegatan ingår i Örnfelts Vägs Samfällighetsförening medan Hästeviksgatan är allmän gata. Projektet är beläget vid Nya Varvet i Frölunda.
Utbyggnad av pendlarparkering & cirkulationsplats i Göteborg
Objektet avser utförande av cirkulationsplats vid befintlig korsning på av- och påfartsramp till väg 158 samt anläggning av ny pendelparkering (ca 200-120 nya p-platser) i Brottkärrsmotet. I arbetet ingår även belysnings- och VA-anläggning samt förlängning av trumma till Krogabäcken.
Spårbyte, upprustning av kontaktledning mm på Hisingen i Göteborg
Objektet avser spårbyte på Hisingen mellan Eketrägatan och Väderilsgatan i underhållssyfte, reparation av skydd av banområde samt uppgradering av hållplatser samt upprustning av kontaktledningssystem.
Renovering av pumpstation, byte av lågspänningsställverk mm i Bergsjön, Göteborg
Pumpstation T03 för fjärrvärme är belägen inne i en tunnel på Ljusårsvägen i Bergsjön/Göteborg. Avser installation av lågspänningsställverk och krafttransformator. Uppskattad kostnad.
Upprustning av elkraftsystem i Tingstadstunneln
Upprustning av elkraftsystem med tillhörande styrutrustning.
Infordring vattenledning i Göteborg, etapp 1
Projektet avser infordring av befintliga dricksvattenleding med PE-rör, Dy 710 SDR 17 ca 350 meter.
Omläggning av va-ledningar vid skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 160 meter va-ledningar. Befintliga VA-ledningar ska rivas och ersättas med nya brunnar och ledningar. Provisoriska vattenledningar ska anläggas för drift under entreprenadtiden.
Nybyggnad av ställverk i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ställverk och reservkraftverk.
Upprustning av utemiljö vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser upprustning av gårdsmiljö i flerbostadshus område.
Utbyggnad av gång- och cykelbana längs Delsjövägen i Göteborg, etapp 1
Även ombyggnad av gc-överfarter och refuger ska utföras i korsningspunkter med lokalgator.
Ombyggnad av damm i Angered
Avser reparation av befintligt dämme vid Stora Lövsjön, anlägga provisorisk arbetsväg och fångdamm med ”dräneringsbrunn” samt tillfällig anläggning för sedimentation och tillhörande ledningar. Uppskattad kostnad.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 5
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Nybyggnad av fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser ny 11-manna konstgräsplan. Uppskattad kostnad.
Ny cykelbana och bullervall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana och bullervall. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nytt kistgravområde i Göteborg
Projektet avser nytt Muslimskt kistgravområde (ca 1,3 hektar) med tillhörande cermonibyggnad utan väggar och va-ledningar.
Landanslutning Älvsborgshamnen, Göteborg
Omfattar leverans och montage av nytt 10 kV ställverk i mobil 40 fot container och landanslutning. Det ingår även att riva befintlig stationsbyggnad.
Utbyte av OFA och brandvattenledningar vid Skarvikshamnen i Göteborg
Objektet avser utbyte av befintliga OFA och brandvattenledningar på kaj 519-521. Rörsystem ska förses med följevärme och singelisoleras. Värmesystemet ska uppdateras.
Ombyggnad av kaj i Tånguddens hamn i Göteborg
Avser ny kajplats för ett cirka 80 m långt Kustbevakningsfartyg. Innefattar rivning och förlängning av pirarm, muddring mm.
Ombyggnad av skolgård vid gymnasieskola i Göteborg
Avser ombyggnad av skolgården, med syfte att skapa en bättre utomhusmiljö för elever, personal m.fl. Uppskattad kostnad.
Reparation av fogar vid spårväg/gata i Göteborg
Objektet avser reparation på spårvägens sträckning på Raul Wallenberg gata avseende fogar.
Konvertering till pelletspanna i skola och förskola i Göteborg
Projektet avser ny pelletsanläggning samt kulvert till skola och förskolor i två Huvuddelar. Huvuddel 1: Björsaredsskolan och Förskolan Bergums Framtid och Huvuddel 2: Gunnilse Ås förskola. Byggstart oviss.
Utbyggnad av va-ledningar i Torslanda, Göteborg
Avser nybyggnad av ca 490 m vattenledning dimension 90 mm samt tryckspillvattenledning dimension 75 mm i Lysevägen och i Viktor Setterbergs Väg.
Nybyggnad av Lsp-ställverk vid RYA VP, Göteborg
0,4 kV-ställverken i Rya Värmepumpstation, Rya VP, kommer att ersättas med nya Lsp-ställverk.
Ny pendelparkering i Göteborg
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Ny pendelparkering i Göteborg
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser byte av konstgräs på fotbollsplan. Uppskattad kostnad.
Utvändig belysning i bostadsområdet Bergsjöns Centrum, etapp 1
Projektet avser demontering av befintliga armaturer (bestyckad med kvicksilverlampor), dragning av ny kabel samt koppling till elmatning, montering av nya armaturer på bl.a. stolpe, fasad och på mark. Även till viss del byte och flyttning av stolpar. Uppskattad kostnad.
Grundbevarande åtgärder i Göteborg
Projektet avser grundbevarande åtgärder. Uppskattad kostnad.
Ramavtal berganläggningsarbeten i Göteborg
Projekten avser ramavtal för reparations- och underhållsarbeten i Gryaab ABs och Kretslopps och vattens berganläggningar.‏‏‏‪‎‪‎‎‎‬‏‏‎‪‬‏‎‎‪‬ Bergskrotnings-, förstärknings- och underhållsarbeten av torra och vattenförande distributionstunnlar för bland annat el, dricks- och avloppsvatten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Räl- och slipersbyte i Kortedala - Bergsjön
Projektet avser arbeten på spårvägsbanan i östra Göteborg med bl a byte av räl och slipers. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av Lsp-ställverk i Backa, Göteborg
Entreprenaden omfattar konstruktion, leverans, montage och provning av ett 400 V-ställverk. Ställverket ska vara uppställt på anläggningsplatsen 2017-09-15.
Ombyggnad av fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fotbollsplan. I dagsläget är planen en 9-manna konstgräsplan med bristfällig underbyggnad. Planen modelleras om med förstärkningslager och bärlager samt toppas med grusslitlager, ny konstgräsmatta installeras och runt planen byggs nya stängsel och räcken. Planen förses med nytt avvattningssystem med ny dränering som släpps på befintligt dagvattensystem.
Ny bullerskärm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bullerskärm. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Spårarbete i Göteborg
Projektet avser räl- och slipersbyte på spårvägsbanan vid hållplats. Uppskattad kostnad.
Spårarbete i Göteborg
Projektet avser räl- och slipersbyte samt utbyte av växelkomplex. Uppskattad kostnad.
Muddringsarbeten i Göteborg
Projektet avser två muddringsarbeten. Delar av vattenområde på Hemön är grund, det finns högar av sten och stenkistor längst ut på nuvarnade brygga. Rännan Mellön håller på att växa igen helt av vass och är i dagsläget knappt 5 m bred och behöver rensas och göras ca 10 m bred. Uppskattad kostnad.
Uppförande av byggnad för MR-station i Göteborg
Projektet avser uppförande av byggnad för MR-station samt markarbeten inom stationsområdet. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Utökning av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utökning av pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Gatu- och parkarbetet i Inre Sannegården, etapp 5
Projektet avser ytskikt, gångbana, planteringsytor mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Modernisering av ställverk, kontrollanläggning mm vid värmecentral i Göteborg
Avser modernisering av lsp-ställverk, asynkronmotorer, frekvensomriktare och kontrollanläggning för Tynnereds värmecentral.
Rivning av vattenreservoar i Nolered, Göteborg
Avser rivning av en vattenreservoar.
Markarbeten vid kyrka i Göteborg
Projektet avser omläggning av stenplattor framför kyrkan.
Mrkarbeten för provisoriska utbildningslokaler i Göteborg
Avser markarbeten och ledningsdragning för uppställning av tillfälliga skolmoduler. Även dränering och ny lekyta ingår.
Perrongtak mm vid hållplats Gamlestadstorget, Göteborg
4 st perrongtak (stålkonstruktion) tillverkas samt uppföras. 8 st fristående papperskorgar, 7 st fristående belysta bänkar samt 8 st belysta hållplatspelare. Grundläggningen (betongfundament) till perrongtak och bänkar är utförda i Göteborgs Stad, Trafikkontorets entreprenad.
Biträdande delprojektledare för Västlänken och Olskroken planskildhet
Avtalstid tom 2019-12-31 med möjlighet till förlängning med ytterligare 1+1 år.
Projektplanerare inom Västlänken och Olskroken planskildhet
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering (BAS-P), Västlänken och Olskroken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2 år.
GK3-granskare Geoteknik för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Byggledare Berg till Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+3 år.
Bygg och installationssamordnare till Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+2 år.
Nybyggnad av transformatorstation i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov transformatorstation 1249.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov uppsättning bullerplank.
Nybyggnad av gasverk i Göteborg
Tidsbegränsat lov nybyggnad kompressorbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Göteborg
Marklov bergschakt inför grundläggning av nybyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Göteborg
Marklov förändring inom detaljplan industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Göteborg
Marklov inför genomförande av detaljplan, schakt/fyllning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Göteborg
Marklov massbalansering och grundläggningsarbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Göteborg
Marklov schakt och förstärkning spårhall.
Ombyggnad av markanläggning i Göteborg
Marklov, schakt och fyllning, förändring inom detaljplan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Göteborg
Marklov, schaktning samt sprängning för beredande av byggnation.
Nybyggnad av mast i Göteborg
Bygglov för anläggning av mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, prilyckegatan.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Göteborg
Bygglov nybyggnad bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av sopanläggning i Göteborg
Bygglov nybyggnad markbehållare för sophantering och parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Göteborg
Bygglov nybyggnad mur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: