Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 164 st.

Nybyggnad av tågtunnel och station Centralen Västlänken
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för en ny stationsbyggnad med stationsuppgångar och installationer samt omgivande tråg och tunnel, stationsbyggnaden ligger ca 12 meter under mark och består av fyra spår och två 250 meter plattformar. ny tågtunnel.
Ombyggnad av väg, Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen södra delen
Ombyggnad av sträckan från söder om Assar Gabrielssons väg-Björlandakrysset till en mötesfri väg med 4 körfält (2 i vardera riktning), 3 planskilda trafikplatser och gc-väg utefter hela sträckan från väg 155 till Björlandavägen.
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll. Byggstart för pilotförsöket under hösten 2016. Projektet är indelat i 2 etapper samt ett projekt med förberedande arbeten för etapp 1. Uppskattad kostnad.
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg, etapp 2
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll. Byggstart för pilotförsöket under hösten 2016. Projektet är indelat i 2 etapper samt ett projekt med förberedande arbeten för etapp 1. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen Halvors länk
Nybyggnad av ca 1,3 km väg som knyter samman Ytterhamnsmotet på väg 155 med Hisingsleden, breddning av ca 1,7 km av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg till fyrfältig mittseparerad väg, nybyggnad av 900 m oelektrifierad järnväg (Volvospåret), 3 st broar, en trafikplats på Halvors länk, belysning, 2 st busshållplatser i trafikplats Ytterhamnsmotet, bäckomgrävning, 2 fördröjningsmagasin, ny gc-bana längs Halvors länk och standardhöjning på befintlig gc-bana längs Hisingsleden.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Område Öst
5 års avtalstid med option på förlängning i 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Väglängd 440 km. 4 års avtalstid med option på 1+1 år.
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St.Sigfridsgatan.
Nytt spår samt flytt av signalkiosk mm vid Göteborg C
Byggnation av nytt spår, rivning av spår samt flytt av signalkiosk inklusive staket.
Ramavtal avseende distributionstransformatorer, Göteborg energi
Distributionstransformatorer avsedda för nätstationer. Transformatorerna ska vara oljefyllda alternativt torrisolerade. Beräknad omfattning är ca 60 st transformatorer per år med varierande märkeffekt.
Installation av brandbekämpningssystem i Götatunneln
Brandbekämpningssystem omfattar trafikrör och på- respektive avfartsramper. Systemet ska bestå av en rörkonstruktion som som i icke-drift är tömt på vatten. VA/markentreprenaden innebär i huvudsak nya dagvattenbrunnar/dränrännor och betäckningar.
Byte av ställverk på Sävenäs Rangerbangård
Utbyte av ställverk, integrering i Göteborg stlv 95. Även ytteranläggningen (kablar, signaler, skåp mm) måste bytas ut.
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Kville
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Förberedande arbeten för byggande av Hamnbanan i Göteborg
Avser utförande av fotbollsplan vid Rosenhill med tillhörande tennisbana, löparbana, längdhoppsbana, provisoriskt klubbhus samt ny anslutningsväg (Köpenhamnsgatan) med tillhörande parkering etc.
Sluttäckning av muddermassor i Lundbyhamnen i Göteborg
Göteborgs Hamn har använt hamnbassängen i Lundbyhamnen som deponi för förorenade muddermassor. Dessa ska nu sluttäckas med ett lager av en meter sjösand. Vattendjupet är efter avslutad tippning av muddermassor ca 5 m och ska efter täckning med sand vara ca 4 m.
Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg
Planerat projekt efter provpålningen, 889293.
Nybyggnad av bro över Bohusbanan i Gunnesby
Projektet omfattar byte av befintlig bro mot en ny bro med full bärighet. I samband med utbyte av bron så ska ombyggnad av vägkorsningen väg 570/587 ske för att göra korsningen mer trafiksäker och förbättra situationen för oskyddade trafikanter. Separat utrymme för oskyddade trafikanter ska tillskapas på bron i form av gång- och cykelbana. Dessutom inkluderar projektet ny anslutande gång- och cykelväg utmed väg 587 mellan Kornhallsvägen (570) och Kringlekullen (ca 600 m ny gång- och cykelbana) samt 2 st busshållplatser.
Ombyggnad av ställverk i Göteborg
Projektet avser leverans av nyckelfärdig anläggning i befintlig byggnad. I totalentreprenaden ska ingå alla arbeten omfattande konstruktion, tillverkning, material, leverans, montage, provning, i drifttagning och intrimning till en fullt funktions- och driftklar 12 kV-anläggning.
Ramavtal avseende dyktjänster Göteborgs Hamn
Möjlighet till förlängning upp till 48 månader. 3 teknikområden, dykarbeten, dykinspektion och dyksyn
Ny reningsanläggning vid deponi i Göteborg
Projektet avser ny reningsanläggning för lakvatten från befintlig deponi. Byggstart tidigast våren 2018.
Uppförande av byggnad för MR-station i Göteborg
Projektet avser uppförande av byggnad för MR-station samt markarbeten inom stationsområdet samt markarbeten för förläggning av naturgasledning. Uppskattad kostnad.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad kostnad.
Depå Ringön spårvägsentreprenad i Göteborg
Projektet avser pårvägsbyggnation för depåområde samt inkoppling till trafikspår och omfattar ca 4000 spårmeter rälsläggning av gaturäl på betongslipers med en överbyggnad som asfalteras av annan entreprenör samt byggnation av ca 33 växlar, 4 fyrkryss och 2 korsningsväxlar. Kontaktledning omfattar ca 5000 meter inklusive armar och upphandling varav delar i en uppställningshall. Alla växlar ska förses med växelvärme varav ca 12 är elektriskt styrda och 23 manuella. Uppskattad kostnad.
Utveckling av Fiskebäcks hamn i Göteborg
Projektet avser att utreda förutsättningarna för att skapa en hamn för större fiskebåtar i Fiskebäck. För att båtarna ska komma in måste rännan muddras och i uppdraget ingår att utreda förutsättningar och konsekvenser av en sådan muddring. I uppdraget ingår att ta fram strukturskiss och beskrivning av förutsättningar i form av miljökonsekvenser och en kostnadskalkyl. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av kaj mm i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av kaj och ny avloppsanläggning.
Utbyggnad av pendlarparkering & cirkulationsplats i Göteborg
Objektet avser utförande av cirkulationsplats vid befintlig korsning på av- och påfartsramp till väg 158 samt anläggning av ny pendelparkering (ca 200-120 nya p-platser) i Brottkärrsmotet. I arbetet ingår även belysnings- och VA-anläggning samt förlängning av trumma till Krogabäcken.
Område för lastbilsservice i Göteborg
Projektet avser uppställningsplatser för lastbilar, dieselpumpar mm.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart oktober/november 2017.
Ombyggnad av kraftcentralen KC 4.0 Chalmers i Göteborg
Projektet omfattar uppförande av ny förbränningsanläggning/ångpanna inkl kringutrustning i befintlig byggnad. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Nya terminalen vid Arendal. Förberedande arbeten för etapp 1
Projektet avser byggnation av vallar, etableringsområde och förberedande arbete för den nya terminalen vid Arendal (objektnummer för etapp 1 är 1188966). Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av va-ledning mm i Göteborg
Avser ca 480 m va-ledningar i Hästeviksgatan, Örnfelts väg och i Billingegatan samt schakt för el, tele och belysning. Örnfelts Väg och Billingegatan ingår i Örnfelts Vägs Samfällighetsförening medan Hästeviksgatan är allmän gata. Projektet är beläget vid Nya Varvet i Frölunda.
Upprustning av elkraftsystem i Tingstadstunneln
Upprustning av elkraftsystem med tillhörande styrutrustning.
Spårarbete i Göteborg
Projektet avser räl- och slipersbyte samt utbyte av växelkomplex.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Johannesberg, Göteborg
Projektet avser ombyggnad till cirkulationsplats. Byggstart början 2018. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skolgård vid gymnasieskola i Göteborg
Avser ombyggnad av skolgården, med syfte att skapa en bättre utomhusmiljö för elever, personal m.fl.
Infordring vattenledning i Göteborg, etapp 1
Projektet avser infordring av befintliga dricksvattenleding med PE-rör, Dy 710 SDR 17 ca 350 meter.
Nybyggnad av ställverk i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ställverk och reservkraftverk.
Räl- och slipersbyte i Kortedala - Bergsjön
Projektet avser arbeten på spårvägsbanan i östra Göteborg med bl a byte av räl och slipers.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Spårarbete i Göteborg
Projektet avser räl- och slipersbyte på spårvägsbanan vid hållplats.
Upprustning av utemiljö vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser upprustning av gårdsmiljö i flerbostadshus område.
Utbyggnad av gång- och cykelbana längs Delsjövägen i Göteborg, etapp 1
Även ombyggnad av gc-överfarter och refuger ska utföras i korsningspunkter med lokalgator.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 5
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Utvändig belysning i bostadsområdet Bergsjöns Centrum, etapp 1
Projektet avser demontering av befintliga armaturer (bestyckad med kvicksilverlampor), dragning av ny kabel samt koppling till elmatning, montering av nya armaturer på bl.a. stolpe, fasad och på mark. Även till viss del byte och flyttning av stolpar.
Ny cykelbana och bullervall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana och bullervall. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nytt kistgravområde i Göteborg
Projektet avser nytt Muslimskt kistgravområde (ca 1,3 hektar) med tillhörande cermonibyggnad utan väggar och va-ledningar.
Ramavtal avseende ramavtal fiberinfrastruktursupport i Göteborgs hamn
Planerad avtalsstart är preliminärt 2018-01-18. Ramavtalets planerade avtalsperiod är 8 år. Ramavtalet löper dock minst i 4 år. Efter 3 år har Beställaren möjlighet att säga upp avtalet med en uppsägningstid av 12 månader.
Landanslutning Älvsborgshamnen, Göteborg
Omfattar leverans och montage av nytt 10 kV ställverk i mobil 40 fot container och landanslutning. Det ingår även att riva befintlig stationsbyggnad.
Utbyte av OFA och brandvattenledningar vid Skarvikshamnen i Göteborg
Objektet avser utbyte av befintliga OFA och brandvattenledningar på kaj 519-521. Rörsystem ska förses med följevärme och singelisoleras. Värmesystemet ska uppdateras.
Ombyggnad av kaj i Tånguddens hamn i Göteborg
Avser ny kajplats för ett cirka 80 m långt Kustbevakningsfartyg. Innefattar rivning och förlängning av pirarm, muddring mm.
Anläggande av regnlekplats vid Näckrosdammen i Göteborg
Avser uppförande av regnlekplats vid Näckrosdammen i Renströmsparken i centrala Göteborg.
Drift och underhåll av öppningsbara broar i Värmland och Västra Götaland
Drift och underhåll, ev nyinstallation och re-investering av styr- och reglersystem. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) + två (2) år.
Reparation av fogar vid spårväg/gata i Göteborg
Objektet avser reparation på spårvägens sträckning på Raul Wallenberg gata avseende fogar.
Utbyte av spårvägsspår i Göteborg
Avser utbyte av spårvägsspår med byggnation av bärande betongplatta samt ändring av ledningar för trafiksignaler, spårsignaler och jordning.
Utbyggnad av va-ledningar i Torslanda, Göteborg
Avser nybyggnad av ca 490 m vattenledning dimension 90 mm samt tryckspillvattenledning dimension 75 mm i Lysevägen och i Viktor Setterbergs Väg.
Snöröjning och halkbekämpning, Göteborg
Avser även Delsjöns friluftsområde.
Ramavtal berganläggningsarbeten i Göteborg
Projekten avser ramavtal för reparations- och underhållsarbeten i Gryaab ABs och Kretslopps och vattens berganläggningar.‏‏‏‪‎‪‎‎‎‬‏‏‎‪‬‏‎‎‪‬ Bergskrotnings-, förstärknings- och underhållsarbeten av torra och vattenförande distributionstunnlar för bland annat el, dricks- och avloppsvatten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig belysning i bostadsområdet Bergsjöns Centrum, etapp 2
Projektet avser demontering av befintliga armaturer (bestyckad med kvicksilverlampor), dragning av ny kabel samt koppling till elmatning, montering av nya armaturer på bl.a. stolpe, fasad och på mark. Även till viss del byte och flyttning av stolpar. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: