Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 151 st.

Om- och nybyggnad av spårsystem Olskroken Göteborg
Avser anläggande av nya spår, broar, mark och BEST-arbeten för att separera godstrafiken från persontrafiken. Projektet avser en sträcka på ca 2 km med byggnation av spår, 9 nya järnvägsbroar; Gamlestadsvägen, Ånäsvägen, Olskrokens bangård, Gullbergsån och bro utmed partihandelsområdet. Vägbroar över Gullbergsån och E6, gångbro över järnväg. Samt nya vägar, gång- och cykelbroar mm. Projektet är planerat att delas i 7 utbyggnadsetapper.
Anläggande av additionskörfält och bullerskydd vid Tingstadsmotet-Backadalsmotet
Byggande av additionskörfält Tingstadsmotet-Backadalsmotet samt bullerskyddsåtgärder Tingstadsmotet-Bäckedalsmotet.
Nybyggnad av anslutningsspår mm på Hisingen, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nya anslutningsspår, vändspår och en sk spårharpa samt nybyggnad av depåtak, personalrum och enklare verkstäder. Spårvägsbyggnation för depåområde samt inkoppling till trafikspår och omfattar ca 4000 spårmeter rälsläggning av gaturäl på betongslipers med en överbyggnad som asfalteras av annan entreprenör samt byggnation av ca 33 växlar, 4 fyrkryss och 2 korsningsväxlar. Kontaktledning omfattar ca 5000 meter inklusive armar och upphandling varav delar i en uppställningshall. Alla växlar ska förses med växelvärme varav ca 12 är elektriskt styrda och 23 manuella. Uppskattad kostnad.
Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.
Basunderhåll på Kust till Kustbanan Väst
Bandelarna 641, 654, 655 och 721.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DG) i distrikt Väst.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DGF) i distrikt Väst.
Renovering av kaj i Göteborg
Projektet avser renovering av kaj. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nytt spår samt flytt av signalkiosk mm vid Göteborg C
Byggnation av nytt spår, rivning av spår samt flytt av signalkiosk inklusive staket.
Vägmarkering inom distrikt Göteborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2018-03-01—2018-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2020-01-01—2020-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2022-01-01—2022-12-31, (optionsår).
Nybyggnad av 145 kV GIS ställverk K6 Repeshäll i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ställverk.
Omläggning av konstgräsplaner i Göteborg
Avser omläggning av Hedens konstgräsplaner 3, 4, 5 & 6. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gångstråk och brygga i Göteborg
Förstudie pågår. Avser vattennära gångstråk i Hamnkanalen mellan Brunnsparken och Älven med bryggor och sittplatser. Byggstart tidigast våren 2018.
Ramavtal avseende distributionstransformatorer, Göteborg energi
Distributionstransformatorer avsedda för nätstationer. Transformatorerna ska vara oljefyllda alternativt torrisolerade. Beräknad omfattning är ca 60 st transformatorer per år med varierande märkeffekt.
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Gestaltning av Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg
Syftet med tävlingen är att få fram ett förslag till en entrépark som motsvarar stadens och göteborgarnas ambitioner och att den är anpassad efter stadens finansiella förutsättningar. Ska kunna genomföras innan 2021. Vinnande förslag Speg-ling av Nyréns Arkitektkontor AB.
Ramavtal avseende dyktjänster Göteborgs Hamn
Möjlighet till förlängning upp till 48 månader. 3 teknikområden, dykarbeten, dykinspektion och dyksyn
Plansprängning och terrassering inför exploatering i Göteborg
Avser plansprängning och terrassering av mark inför kommande exploatering.
Ny reningsanläggning vid deponi i Göteborg
Projektet avser ny reningsanläggning för lakvatten från befintlig deponi.
Underhåll av Älvsborgsbron i Göteborg
Utförande av hoppskydd på hängbro.
Nybyggnad av gator, gc-vägar och parkeringar i Göteborg
Avser nybyggnad av gator, GC-vägar och parkeringar. Nätutbyggnad för el, fjärrvärme, VA, kommunikation och belysning ingår också.
Nybyggnad av gångbana och va-ledning i Göteborg
Avser anläggande av ny gångbana och VA-ledningar. Omfattar också nya VA-ledningar samt ett dagvattenmagasin längs Kärralundsgatan.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av gator och ledningar, Göteborg
Avser utbyggnad av gator och ledningar vid Götaverksgatan.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2019.
Brandgasentilation i Hammarkulletunneln, Göteborg
Projektet avser installation av ventilationssystem för rökgaser i spårvägstunnel belägen i Hammarkullen i östra Göteborg.
Nybyggnad av gator mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lokalgator, ombyggnad av Hjalmar Brantingsgatan mm. Uppskattad kostnad.
Område för lastbilsservice i Göteborg
Projektet avser uppställningsplatser för lastbilar, dieselpumpar mm.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Exploatering för verksamhetsområde i Göteborg
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde. Byggstart tidigast hösten 2019.
Tankbeläggning i distrikt Göteborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DG21-2018.
Granskare geoteknik för station Centralen och Kvarnberget
E02 - Centralen samt E03 - Kvarnberget. Ingår i projekt Västlänken och Olskroken planskildhet. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två(2) + två(2)år.
Nybyggnad av pelletspanna samt ombyggnad av värmesystem i Göteborg
Denna entreprenad avser en till- och ombyggnad av uppvärmningssystemet. Entreprenaden omfattar: Ny pelletscentral, Om- och tillbyggnad av närvärmekulvertnät, Om- och tillbyggnad undercentraler, Rivning av befintlig pelletspanncentral.
Delprojektledare signal för olika järnvägsprojekt i Västra Götalands län
Konsultuppdrag som delprojektledare signal för olika järnvägsprojekt för Investering Väst enhet 2, Västra Götalands län.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västra Götaland, delområde öst
Kontraktstiden löper till och med 2020-03-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Utbyggnad av gator mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av gator, VA-ledningar inom detaljplanens norra del. GC-bana utmed Lillhagsvägen samt tillhörande gatubelysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Underhåll av bro vid Rödastensmotet i Göteborg
Utbyte kantbalkar, tätskikt, betongreparationer mm.
Tele och säkerhetstekniska installationer vid Västlänken
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Nybyggnad av allmän plats och ledningsnät i Göteborg
Avser anläggande av allmän plats och ledningsnät vid Mandolingatan.
Upphandling av konsult för gestaltningsprinciper av fästningspromenaden i Göteborg
Avser framtagande av gestaltningsprinciper för Göteborg Förstärkt: Fästningsstaden samt att testa gestaltningsprinciperna på en utvald av den framtida fästningspromenaden.
Upphandling av konsult för handlingsprogrammet "Göteborg Förstärkt: Landerierna" i Göteborg
Avser framtagande handlingsprogrammet "Göteborg Förstärkt: Landerierna" i Göteborg
Upphandling av växelmaterial till spårvagnsbana, Göteborg
Avser leverans av växelmaterial till spårvagnsbanan i Göteborg.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Johannesberg, Göteborg
Projektet avser ombyggnad till cirkulationsplats. Byggstart början 2018. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bullervall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bullervall och skärm. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Upphandling av tekniska konsulttjänster för genomförandestudie, Göteborgs Stad
Syftet med uppdraget är att göra en genomförandestudie för utbyggnad och ombyggnad av gatuanläggningar på allmän plats och angränsande kvartersmark i samband med ny detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan.
Om- och nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning av cykelbana och delvis nybyggnad av cykelbana. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av anslutande va-ledningar på Hisingen, Göteborg
Avser nybyggnad av anslutande VA – ledningar under väg 155 med schaktfri metod, cirka två gånger 90 meter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation på värmeverk
Avser ombyggnad av luftbehandlingsanläggning på Renovas avfallsvärmeverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anbud på växelmaterial till projekt Älvsborgsplan, Göteborg
Avser leverans av växelkomplex till ett reinvesteringsprojekt på spårvägsbanan i Göteborg.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 6
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Ombyggnad av damm i Angered
Avser reparation av befintligt dämme vid Stora Lövsjön, anlägga provisorisk arbetsväg och fångdamm med ”dräneringsbrunn” samt tillfällig anläggning för sedimentation och tillhörande ledningar.
Upprustning av utemiljö i Göteborg
Avser upprustning av utemiljö på gård samt belysningsanläggning på gård och vid entréer. Uppskattad kostnad.
Anläggande av regnlekplats vid Näckrosdammen i Göteborg
Avser uppförande av regnlekplats vid Näckrosdammen i Renströmsparken i centrala Göteborg.
Spårbyte Högsbogatan i Göteborg
Avser utbyte av räl längs en sträcka mellan hållplatserna Högsbogatan och Bokekullsgatan på spårvägsbanan i Göteborg. I arbetena ingår bl.a. urschaktning, betonggjutning mellan sliprar,anläggning av ny asfalt samt anläggning av nya pollare och plattor vid övergångar.
Upphandling av byggledare byggnadsverk Marieholmsförbindelsen
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Drift och underhåll av tele i vägtunnlar i Göteborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2)+ två (2) år.
Byggledare för underhåll av öppningsbara broar i Göteborg
Byggledare för brounderhållsprogram. Huvudsakligen i Älvsborg och Bohuslän.
Spår- och slipersbyte Frölundalinjen i Göteborg
Avser byte av spår och slipers på spårvägsbanan mellan Frölunda Torg och Opaltorget. Omfattar även anläggning av ny påstigningshållplats vid Opaltorget, anläggning av nya övergångar och förlängning av hållplatser.
Spårbyte Aschebergsgatan i Göteborg
Avser byte av spår, ombyggnad av spårövergångar, förstärkning av uppbyggnad med betongplatta m.m.
Ramavtal avseende ramavtal fiberinfrastruktursupport i Göteborgs hamn
Planerad avtalsstart är preliminärt 2018-01-18. Ramavtalets planerade avtalsperiod är 8 år. Ramavtalet löper dock minst i 4 år. Efter 3 år har Beställaren möjlighet att säga upp avtalet med en uppsägningstid av 12 månader.
Reinvestering av HSWIM vid Delsjön
HSWIM (High Speed Weigh in Motion Scales).
Ramavtal avseende förhyrning av anläggningsarbetare och entreprenadmaskiner i Göteborg
Finns möjlighet till förlängning, kan ske med en eller flera leverantörer.
Upprustning av utemiljöer i Göteborg
Projektet avser upprustning av utemiljö vid flerbostadshus.
Utvändig belysning i bostadsområdet Bergsjöns Centrum, etapp 2
Projektet avser demontering av befintliga armaturer (bestyckad med kvicksilverlampor), dragning av ny kabel samt koppling till elmatning, montering av nya armaturer på bl.a. stolpe, fasad och på mark. Även till viss del byte och flyttning av stolpar.
Anläggande av grässpår i spårområde, Göteborg
Avser anläggande av gräsyta i befintligt spårområde mellan Elisedal och Lana.
Konsulttjänst för gestaltning och projektering av gator & VA-ledningar m.m, Göteborg
Avser konsulttjänst för gestaltning och projektering av gator och VA-ledningar m.m inom projektet "Fixfabriken".
Konsulttjänst avseende byggnadsinspektör, Göteborgs Stad
Avser konsulttjänster som byggnadsinspektörer till Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.
Ombyggnad av skolgård i Hisings Backa
Avser omdisponering och anpassning av skolgård.
Omhändertagande av Bambergkaka vid avfallskraftvärmeverk i Sävenäs, Göteborg
Avser omhändertagande av Bambergkaka innefattande hämtning, transport och behandling.
Ramavtal avseende katodiskt skydd, Kretslopp och vatten
Avser ramavtal avseende konsulttjänst för katodiskt skydd, såsom projektering, provning och installation.
Skalskydd del 1: Tele- och säkerhetssystem i Göteborg
Avser installation av nytt system för tillträdeskontroll vid Göteborgs Spårvägars verksamheter på följande platser: Spårvagnsdepå Rantorget 4 Spårvagnsdepå Majorna, Karl Johansgatan 142 Spårvagnsdepå Slottsskogen, Margretebergsgatan 2 Göta Källare, Hotellplatsen 2
Avtal för leverans och installation av solceller i Göteborg
Projektet avser leverans och installation av solceller med tillhörande utrustning i Lokalförvaltningens fastighetsbestånd. Uppskattad kostnad.
Ny bullerskärm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bullerskärm. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Modernisering gaskomponenter station FOE och MRP i Göteborg
Projektet avser att modernisera tryckregleringen till kundnäten och egenförbrukningen i mät- och reglerstationer i två stationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Higabs behov yttre skötsel 2018 i Göteborg
Projektet avser yttre skötsel i form av grönyteskötsel och vinterväghållning i 8 av 10 området som Higab AB äger och förvaltar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kraftcentralen KC 4.0 Chalmers i Göteborg
Projektet omfattar uppförande av ny förbränningsanläggning/ångpanna inkl kringutrustning i befintlig byggnad. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Omläggning av konstgräsplan i Göteborg
Projektet avser omläggning av konstgräsplan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Ventilation- och brandskyddsåtgärder i Sävenäsverket i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilation för pumphall och pumpkällare, batterirum och ställverk på plan 4 samt källarplan. Uppskattad kostnad.
Installation av ventilationssystem vid bränslemottagningen på Sävenäs KVV, Göteborg
Upphandlingen avser en komplett installation av ett ventilationssystem för dammuppsamling från tippfickan vid bränslemottagningen på Sävenäs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Projektledare med teknisk kompetens i Göteborg
Projektet avser projektledare med teknisk kompetens inom område gnisselreduktion och vibrationer. Avtalsperiod: 2018-05-01 - 2019-04-30 med möjlighet till förlängning med 6 månader. Uppskattad kostnad.e
Driftorganisation för stationära flödesmätare i Göteborgs avloppsnät, Göteborgs Stad
Avser installation och drift av stationära flödesmätare i avloppsnätet i Göteborgs Stad.
Skadeinspektion av broar och tunnlar i Storgöteborg
Uppdraget avser beredskap och skadeinspektion för broar och tunnlar i Storgöteborg. Omfattning av aktuella broar inom uppdraget är ca 600 vägbroar och ca 170 st järnvägsbroar. Antalet vägtunnelanläggningar är 7 stycken. Kontraktstid 1 år med möjlighet till förlängning ytterligare 1 + 1 år.
Uppföljning av miljötillstånd vid Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år, alltså som längst till och 2026-12-31.
Byggledare bro till Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Senior Byggledare Berg till Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3 + 2 år.
Byggledare Kanalisation till Västlänken
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år + 2 år.
Ombyggnad av golfbana i Göteborg
Bygglov tillbyggnad ändring träningsanläggning delsjö golfklubb.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: