Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 170 st.

Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll. Byggstart för pilotförsöket under hösten 2016. Projektet kommer att indelas i 2 etapper och första etappen föregås av ett fältförsök.
Ombyggnad av Hisingsleden, södra delen-Halvors länk
Breddning av 5 km väg till fyrfältighet med mittseparering. Ny gång- och cykelbana mellan Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen, samt standardhöjning av befintlig väg mellan Vädermotet – Assar Gabrielsson. Fyra planskilda trafikplatser samt 1,3 km ny väg.
Nybyggnad av LNG-terminal i Göteborg
Miljötillstånd har erhållits. Projektet avser en anläggning för hantering av flytande naturgas. Nya cisterner/tankar, byggnader för utrustning och ledningar. Rivningsarbetet av den befintliga anläggningen för att frigöra marken kan påbörjas tidigast under våren 2017 och byggstart tidigast hösten 2017.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Område Öst
5 års avtalstid med option på förlängning i 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Väglängd 440 km. 4 års avtalstid med option på 1+1 år.
Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.
Nybyggnad av anslutningsspår mm på Hisingen, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nya anslutningsspår, vändspår och en sk spårharpa samt nybyggnad av depåtak, personalrum och enklare verkstäder. Byggstarten för anslutningsspåren påbörjas under sommaren 2017.
Ny attraktion på Liseberg
Projektet avser byggnads-, mark- och installationsarbeten för fundament, tunnel, stationshus, köområden och anslutande markytor för ny attraktion (Valkyria). Attraktionsmontage utförs av tillverkaren.
Nybyggnad av järnvägsspår, Pölsebo-Skandiahamnen
Projektet avser nytt spår med anslutning till det befintliga spåret i öster vid Ivarsbergsmotet i Pölsebo och i väster vid Skandiahamnens anslutning vid Oljevägen ca 1,5 km. BEST-arbeten.
Nytt spår samt flytt av signalkiosk mm vid Göteborg C
Byggnation av nytt spår, rivning av spår samt flytt av signalkiosk inklusive staket.
Exploatering för bostadsområde i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av korsningar, lokalgator, gång- och cykelvägar, gångbanor, VA-ledningar, fjärrvärmenät mm.
Exploatering/Infrastruktur för bostäder i Angereds C, Göteborg
Objektet avser nybyggnad av gator, GC-vägar, VA-ledningar, torg, grönytor samt terrassering för byggnader och anläggningar. En etappvis utbyggnad ska utföras av gator, p platser och gc-vägar. För el, tele, opto och fjärrvärme skall utföras schakter och fyllningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av omformarstation/ställverk i Olskroken, Göteborg
Installation av inkrom i ny omformarstation.
Utbyte av bro i Göteborg
Projektet avser utbyte av bro.
Flytt/omplacering av installationer i driftutrymme, Västlänken
Omfattar byggnation av ny blivande yttervägg samt flytt av spiraltrappa. I driftutrymmet ska kanalisation dras om och befintliga installationer avseende bland annat VVS, el, tele och styrutrustning flyttas.
Installation av brandbekämpningssystem i Götatunneln
Brandbekämpningssystem omfattar trafikrör och på- respektive avfartsramper. Systemet ska bestå av en rörkonstruktion som som i icke-drift är tömt på vatten. VA/markentreprenaden innebär i huvudsak nya dagvattenbrunnar/dränrännor och betäckningar.
Flytt av transformatorer vid Västlänken
Flytt av transformatorer för uppställningsspåren.
Utveckling av bytespunkt Svingeln i centrala Göteborg
Projektet syftar i huvudsak till att kunna ta emot ett större flöde av bussar i den kollektiva knutpunkten Svingeln. Uppskattad kostnad.
Betong- och räckesarbeten på Älvsborgsbron
Avser brons västra del. Byte av räcken, kantbalk, tätskikt, beläggning och fogar.
Sluttäckning av muddermassor i Lundbyhamnen i Göteborg
Göteborgs Hamn har använt hamnbassängen i Lundbyhamnen som deponi för förorenade muddermassor. Dessa ska nu sluttäckas med ett lager av en meter sjösand. Vattendjupet är efter avslutad tippning av muddermassor ca 5 m och ska efter täckning med sand vara ca 4 m.
Ombyggnad av ställverk i Göteborg
Projektet avser leverans av nyckelfärdig anläggning i befintlig byggnad. I totalentreprenaden ska ingå alla arbeten omfattande konstruktion, tillverkning, material, leverans, montage, provning, i drifttagning och intrimning till en fullt funktions- och driftklar 12 kV-anläggning.
Utbyggnad av fjärrkyla vid Lindholmen
Projektet avser tillbyggnad av befintlig kylanläggning och komplettering av befintlig kylanläggning med ytterligare ett kompressoraggregat på 5 MW kyleffekt med därtill hörande kyltorn, rörsystem, kraftmatning, styrsystem och kringutrustning.
Ombyggnad av 12 kV ställverk i Godhemsberget, Göteborg
Station K7 Godhem ska på grund av anläggningens ålder och tekniska utförande byggas om. Projektet avser ombyggnad av anläggningens 12 kV-ställverk.
Underhållsbeläggning av vägar i distrikt Göteborg
Underhållsdistrikt Borås, Göteborg-Kungsbacka, Kungälv och Landvetter.
Ny reningsanläggning vid deponi i Göteborg
Projektet avser ny reningsanläggning för lakvatten från befintlig deponi. Byggstart tidigast hösten 2017.
Drift och underhåll av Infrasystem Tele/Data i Västra Götalands län
Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar.
Drift och underhåll av Kraft
Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar.
Förberedande arbeten för byggande av Hamnbanan i Göteborg
Avser utförande av fotbollsplan vid Rosenhill med tillhörande tennisbana, löparbana, längdhoppsbana, provisoriskt klubbhus samt ny anslutningsväg (Köpenhamnsgatan) med tillhörande parkering etc.
Exploatering för bostadsområde i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, belysning och gång- och cykelvägar.
Utveckling av Fiskebäcks hamn i Göteborg
Projektet avser att utreda förutsättningarna för att skapa en hamn för större fiskebåtar i Fiskebäck. För att båtarna ska komma in måste rännan muddras och i uppdraget ingår att utreda förutsättningar och konsekvenser av en sådan muddring. I uppdraget ingår att ta fram strukturskiss och beskrivning av förutsättningar i form av miljökonsekvenser och en kostnadskalkyl. Uppskattad byggstart och kostnad.
Område för lastbilsservice i Göteborg
Projektet avser uppställningsplatser för lastbilar, dieselpumpar mm.
Upprustning av utemiljö vid skola i Göteborg
Avser utföra upprustning av skolgård och anpassning för elever i årskurs 4-9. Skolgårdens totala yta är ca 14 700 m2.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 5
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Ombyggnad av kraftcentralen KC 4.0 Chalmers i Göteborg
Projektet omfattar uppförande av ny förbränningsanläggning/ångpanna inkl kringutrustning i befintlig byggnad.
Utbyggnad av pendlarparkering & cirkulationsplats i Göteborg
Objektet avser utförande av cirkulationsplats vid befintlig korsning på av- och påfartsramp till väg 158 samt anläggning av ny pendelparkering (ca 200-120 nya p-platser) i Brottkärrsmotet. I arbetet ingår även belysnings- och VA-anläggning samt förlängning av trumma till Krogabäcken.
Spårbyte, upprustning av kontaktledning mm på Hisingen i Göteborg
Objektet avser spårbyte på Hisingen mellan Eketrägatan och Väderilsgatan i underhållssyfte, reparation av skydd av banområde samt uppgradering av hållplatser samt upprustning av kontaktledningssystem.
Upprustning av elkraftsystem i Tingstadstunneln
Upprustning av elkraftsystem med tillhörande styrutrustning.
Renovering av pumpstation, byte av lågspänningsställverk mm i Bergsjön, Göteborg
Pumpstation T03 för fjärrvärme är belägen inne i en tunnel på Ljusårsvägen i Bergsjön/Göteborg. Avser installation av lågspänningsställverk och krafttransformator. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lokalgata, flytt av befintlig gata, byggnation av gångbana, förläggning av diverse ledningar mm.
Dränering av kyrkogård i Göteborg
Projektet avser dränering av kyrkogård.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Johannesberg, Göteborg
Projektet avser ombyggnad till cirkulationsplats. Byggstart början 2018.
Ramavtal ombyggnad av gator, spårvägar mm i Backaplan
Projektet avser ombyggnad av gator, spårvägar mm. Ramavtal för projektledningsstöd. Avtalsperiod: 2017-03-01 - 2018-12-31 med option till förlängning 1 år i taget till projektet är färdigt.
Omläggning av va-ledningar vid skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 160 meter va-ledningar. Befintliga VA-ledningar ska rivas och ersättas med nya brunnar och ledningar. Provisoriska vattenledningar ska anläggas för drift under entreprenadtiden.
Nybyggnad av ställverk i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ställverk och reservkraftverk.
Upprustning av utemiljö i bostadsområde i Göteborg
Avser förnyelse av marken runt husen så att det blir en attraktiv boendemiljö. Gäller adresserna Tjärblomsgatan 2-6 och Konvaljegatan 1-5, kv Brysselkålen.
Ombyggnad av damm i Angered
Avser reparation av befintligt dämme vid Stora Lövsjön, anlägga provisorisk arbetsväg och fångdamm med ”dräneringsbrunn” samt tillfällig anläggning för sedimentation och tillhörande ledningar.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Upprustning av utemiljö i Kortedala
Projektet avser upprustning av gårdsmiljö i flerbostadshus område.
Upprustning av utemiljö vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser upprustning av gårdsmiljö i flerbostadshus område.
Utbyggnad av gång- och cykelbana längs Delsjövägen i Göteborg, etapp 1
Även ombyggnad av gc-överfarter och refuger ska utföras i korsningspunkter med lokalgator.
Ny cykelbana och bullervall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana och bullervall. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ny kylanläggning på ishall i Göteborg
Projektet avser att byta kyl och värmeanläggning i ishall.
Gestaltning av process och rum för Jubiliumsparken i Göteborg
Projektet avser att utveckla gestalta och projektera delar av Jubileumsparken. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser ny 11-manna konstgräsplan. Uppskattad kostnad.
Nytt Lsp-ställverk vid HP2 Rosenlund, Göteborg
Avser konstruktion och leverans av ett 400 V-ställverk samt en 400/230V-central mm.
Flytt av kopplingsnod Västlänken
Anbudshandlingar avseende Utförandeentreprenaden beräknas utlämnas oktober 2016.
Nybyggnad av gårdsbiogasanläggning i Olofstorp
Avser nybyggnad av gårdsbiogasanläggning vid Häljereds gård. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av skolgård vid gymnasieskola i Göteborg
Avser ombyggnad av skolgården, med syfte att skapa en bättre utomhusmiljö för elever, personal m.fl. Uppskattad kostnad.
Landanslutning Älvsborgshamnen, Göteborg
Omfattar leverans och montage av nytt 10 kV ställverk i mobil 40 fot container och landanslutning. Det ingår även att riva befintlig stationsbyggnad.
Upprustning av utemiljö i Haga i Göteborg
Objektet avser upprustning av gårdsmiljö i flerbostadsområde.
Utbyte av OFA och brandvattenledningar vid Skarvikshamnen i Göteborg
Objektet avser utbyte av befintliga OFA och brandvattenledningar på kaj 519-521. Rörsystem ska förses med följevärme och singelisoleras. Värmesystemet ska uppdateras.
Nytt kistgravområde i Göteborg
Projektet avser nytt Muslimskt kistgravområde (ca 1,3 hektar) med tillhörande cermonibyggnad utan väggar och va-ledningar.
Upprustning av staket och murar runt idrottsplats i Göteborg
Projektet avser renovering av staket (smide) och murar runt Slottsskogsvallens idrottsplats.
Reparation av fogar vid spårväg/gata i Göteborg
Objektet avser reparation på spårvägens sträckning på Raul Wallenberg gata avseende fogar.
Konvertering till pelletspanna i skola och förskola i Göteborg
Projektet avser ny pelletsanläggning samt kulvert till skola och förskolor i två Huvuddelar. Huvuddel 1: Björsaredsskolan och Förskolan Bergums Framtid och Huvuddel 2: Gunnilse Ås förskola. Byggstart oviss.
Utbyggnad av va-ledningar i Torslanda, Göteborg
Avser nybyggnad av ca 490 m vattenledning dimension 90 mm samt tryckspillvattenledning dimension 75 mm i Lysevägen och i Viktor Setterbergs Väg.
Nybyggnad av Lsp-ställverk vid RYA VP, Göteborg
0,4 kV-ställverken i Rya Värmepumpstation, Rya VP, kommer att ersättas med nya Lsp-ställverk.
Nybyggnad av Lsp-ställverk i Backa, Göteborg
Entreprenaden omfattar konstruktion, leverans, montage och provning av ett 400 V-ställverk. Ställverket ska vara uppställt på anläggningsplatsen 2017-09-15.
Ny pendelparkering i Göteborg
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Ny pendelparkering i Göteborg
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser byte av konstgräs på fotbollsplan. Uppskattad kostnad.
Utökning av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utökning av pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Gatu- och parkarbetet i Inre Sannegården, etapp 5
Projektet avser ytskikt, gångbana, planteringsytor mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Muddringsarbeten i Göteborg
Projektet avser två muddringsarbeten. Delar av vattenområde på Hemön är grund, det finns högar av sten och stenkistor längst ut på nuvarnade brygga. Rännan Mellön håller på att växa igen helt av vass och är i dagsläget knappt 5 m bred och behöver rensas och göras ca 10 m bred. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fotbollsplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av begravningsplats i Göteborg
Projektet avser anläggande av minneslund.
Ny bullerskärm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bullerskärm. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Installation av ventilationssystem vid bränslemottagningen på Sävenäs KVV, Göteborg
Upphandlingen avser en komplett installation av ett ventilationssystem för dammuppsamling från tippfickan vid bränslemottagningen på Sävenäs. Byggstart oviss. Uppskattad byggstart.
Modernisering av ställverk, kontrollanläggning mm vid värmecentral i Göteborg
Avser modernisering av lsp-ställverk, asynkronmotorer, frekvensomriktare och kontrollanläggning för Tynnereds värmecentral.
Rivning av marin plattform på Lindholmen, Göteborg
Avser rivning av övningsanläggning använd för sjösäkerhetsutbildningar.
Markarbeten vid kyrka i Göteborg
Projektet avser omläggning av stenplattor framför kyrkan.
Mrkarbeten för provisoriska utbildningslokaler i Göteborg
Avser markarbeten och ledningsdragning för uppställning av tillfälliga skolmoduler. Även dränering och ny lekyta ingår.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: