Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

Nybyggnad av avloppsrenings- och kraftvärmeverk i Rydboholm
Projektet avser ett nytt avloppsreningsverk inkl slam- och rötningsanläggning samt lakvattenrening. Totalentreprenör (partnering) för nybyggnad av kontrollrums- och personalbyggnad EMC är Serneke Bygg AB. Avloppsrenings/processkonsult: Norconsult AB, Box 8774, 401 20 Göteborg, tel 031-507000. Överföringsledningar från centrala Borås till Sobacken och en utloppsledning från avloppsreningsverket till Viskan samt pumpstationer och minikfraftverk. Förberedande markarbeten startade i augusti 2015. Byggstart för kraftvärmeverket är våren 2017 och ska vara klart hösten 2018.
Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Kyllared
Avser ny 130 kv ledning mellan Sjöbo-Kyllared.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hedared
Tillståndsansökan tillstyrkt. Planer finns på uppförande av 4 inom Bollebygds kommun och 4 verk inom Borås kommun.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Utbyte av lager på Olofsbergsbron i Borås
Utbyte av lager inkl. erforderliga trafik- och skyddsanordningar på bro 15-802-1, 2 och 3.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-803-1, 2 och 3.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser utbyte av mellanvägg, bakvägg, primär- och sekundäröverhettare i båda avfallspannorna, PVA1 och PVA2. Utbytet planeras ske på en panna åt gången: PVA2 hösten 2017 och PVA1 hösten 2018.
Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad
Objektet avser ny tryckspillvattenledning ca 7500 m, Omläggning av befintliga VA-ledningar ca 2400 m, Fjärrvärmeledning som samförläggs med tryckspillvattenledningen till Sparsör och sedan fortsätter ytterligare 1400 meter samt byggnation av bro för ledningar över Viskan.
Utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning i Borås
Objektet avser utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning. Ny yta för beredning/lagring av bränsle ca 17000 m2.
Ombyggnad av korsning i Borås kommun
Projektet avser ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771, Sparsörsvägen i Borås kommun. Det ska även byggas en gång- och cykelbro över väg 42.
Restaurering av vattentorn i Borås
Avser restaurering för Borås vattentorn. Beläget i Kvarnbergsparken.
Ombyggnad av va-ledning i Borås
Avser relining av va-ledningar i Sandlid, Borås.
Upprustning av torg och gator i Borås
Avser ombyggnad av torg och anslutande gator i Norrby stadsdel.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Brämhult
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av gc-bana i Borås
Entreprenaden avser nybyggnad av gc-bana längs Åsvägen inkl ny belysning.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Asfaltering av gård i Borås
Avser asfaltering av gård.
Nybyggnad av elljusspår i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (anläggande av elljusspår).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för uppförande parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av 2 stycken transformatorstationer.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser (t.o.m. 2022-07-31).
Utvändigt underhåll av mur i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av mur, öppen vägg med belysning t o m augusti 2027.
Nybyggnad av hetvattencentral i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av hetvattenpanna ( t o m 2020-12-31 ).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: