Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

Nybyggnad av avloppsrenings- och kraftvärmeverk i Rydboholm
Projektet avser ett nytt avloppsreningsverk inkl slam- och rötningsanläggning samt lakvattenrening. Totalentreprenör (partnering) för nybyggnad av kontrollrums- och personalbyggnad EMC är Serneke Bygg AB. Avloppsrenings/processkonsult: Norconsult AB, Box 8774, 401 20 Göteborg, tel 031-507000. Överföringsledningar från centrala Borås till Sobacken och en utloppsledning från avloppsreningsverket till Viskan samt pumpstationer och minikfraftverk. Förberedande markarbeten startade i augusti 2015. Byggstart för kraftvärmeverket är våren 2017 och ska vara klart hösten 2018.
Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Sobacken
Borås Elnät AB kommer under 2017-2018 att förlägga en ny 130 kV ledning, ca. 18 km, mellan Borås Elnäts befintliga stationer Sjöbo och Sobacken via en ny station Kyllared. Denna totalentreprenad omfattar i huvudsak förläggning av kablar, jordlinor, rör, slang och optobrunnar samt skarvning av kabel.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad
Objektet avser ny tryckspillvattenledning ca 7500 m, Omläggning av befintliga VA-ledningar ca 2400 m, Fjärrvärmeledning som samförläggs med tryckspillvattenledningen till Sparsör och sedan fortsätter ytterligare 1400 meter samt byggnation av bro för ledningar över Viskan.
Utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning i Borås
Objektet avser utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning. Ny yta för beredning/lagring av bränsle ca 17000 m2.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser utbyte av mellanvägg, bakvägg, primär- och sekundäröverhettare i båda avfallspannorna, PVA1 och PVA2. Utbytet planeras ske på en panna åt gången: PVA2 hösten 2017 och PVA1 hösten 2018.
Passivt fibernät i Borås
Avser byggande av passivt fiberoptiskt bredbandsnät.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Bro 15-796-1 och bro 15-796-2 över allmän väg och Nils Jakobsonsgatan i tpl Brodal och Bro 15-797-1 över Tårpilsgatan i tpl Brodal på väg 40 i Borås. Utbyte av lager.
Upprustning av torg och gator i Borås
Avser ombyggnad av torg och anslutande gator i Norrby stadsdel.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Svensgärde
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Svensgärde ca 7 km från Borås stad centrum.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Brämhult
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av gc-bana i Borås
Entreprenaden avser nybyggnad av gc-bana längs Åsvägen inkl ny belysning.
Utbyggnad av passivt optofibernät, Vänga Fiber ek för
Vänga fiberföreningen ligger strax utanför orten Fristad i Borås kommun. Avser en totalentreprenad med avseende att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät färdigt för driftsättning.
Asfaltering av gård i Borås
Avser asfaltering av gård.
Utvändigt underhåll av sportanläggning i Borås
Avser en fasadmålning på Borås Arena.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av värmeverk i Borås
Bygglov för container för värmepanna och rivning.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Tämta 1:2,6:6,6:10,5:15,5:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för nybyggnad av ny provbana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Utvändigt underhåll av mur i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av mur, öppen vägg med belysning t o m augusti 2027.
Nybyggnad av hetvattencentral i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av hetvattenpanna ( t o m 2020-12-31 ).
Asfaltering av gårdar vid flerbostadshus i Borås
Projektet avser asfaltering av gårdar vid flerbostadshus.
Ny lekutrustning till förskolor/skola i Borås
Entreprenaden omfattar leverans och montage av lekutrustning till Melltorps förskola, Sjömarken, Björkgårdens förskola, Sjömarken samt Sandaredsskolan, Sandared.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: