Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Sobacken
Borås Elnät AB kommer under 2017-2018 att förlägga en ny 130 kV ledning, ca. 18 km, mellan Borås Elnäts befintliga stationer Sjöbo och Sobacken via en ny station Kyllared. Denna totalentreprenad omfattar i huvudsak förläggning av kablar, jordlinor, rör, slang och optobrunnar samt skarvning av kabel.
Utbyggnad av elefanthus på Borås Djurpark
Borås Djurpark vill bygga in befintlig rastgård, som finns i anslutning till nuvarande hus. Där det också ska finnas åskådarläktare. Det ska bli en fin och luftig anläggning, med bland annat ett genomskinligt tak som ger dagsljus i elefanthuset.
Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad
Objektet avser ny tryckspillvattenledning ca 7500 m, Omläggning av befintliga VA-ledningar ca 2400 m, Fjärrvärmeledning som samförläggs med tryckspillvattenledningen till Sparsör och sedan fortsätter ytterligare 1400 meter samt byggnation av bro för ledningar över Viskan.
Utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning i Borås
Objektet avser utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning. Ny yta för beredning/lagring av bränsle ca 17000 m2.
Bottentätning av deponicell 1B i Borås
Avser bottentätning av ny deponicell.
Passivt fibernät i Borås
Avser byggande av passivt fiberoptiskt bredbandsnät.
Nybyggnad av tennisbanor utomhus i Borås
Projektet avser markarbeten inför nybyggnad av 4 stycken tennisbanor, minitennis bana och padelbana.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Bro 15-796-1 och bro 15-796-2 över allmän väg och Nils Jakobsonsgatan i tpl Brodal och Bro 15-797-1 över Tårpilsgatan i tpl Brodal på väg 40 i Borås. Utbyte av lager.
Upprustning av torg och gator i Borås
Avser ombyggnad av torg och anslutande gator i Norrby stadsdel.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Svensgärde
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Svensgärde ca 7 km från Borås stad centrum.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Brämhult
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av gc-bana i Borås
Entreprenaden avser nybyggnad av gc-bana längs Åsvägen inkl ny belysning.
Utbyggnad av passivt optofibernät, Vänga Fiber ek för
Vänga fiberföreningen ligger strax utanför orten Fristad i Borås kommun. Avser en totalentreprenad med avseende att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät färdigt för driftsättning.
Tvättning och bättringsmålning av bro över Rångedalaån
Utförande av tvätt och bättringsmålning på bro 15-1418-1 (västra bron) och 15-1418-2 (östra bron) över Rångedalaåns dalgång.
Upprustning centrummiljöer i Borås
Avser upprustning av centrummiljöer.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bredared
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material.
Renovering av lekplatser i Borås
Entreprenaden omfattar renovering av tre stycken lekplatser: Peppargården på Sörmarken, Björkdalsvägen i Sjömarken och Brämhults Torg på Brämhult.
Asfaltering av gård i Borås
Avser asfaltering av gård.
Rivning av transformatorstation i Borås
anmälan för rivning av anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av värmeverk i Borås
Bygglov för container för värmepanna och rivning.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser, mur och komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Borås
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Tämta 1:2,6:6,6:10,5:15,5:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer Bosnäs 3:1,Vattnet 4.
Ombyggnad av mark i Borås
Bygglov för utökning av lagergård och marklov.
Utvändigt underhåll av sportanläggning i Borås
Avser en fasadmålning på Borås Arena.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för nybyggnad av ny provbana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Ombyggnad av parkeringsplats i Borås
Rivningslov för rivning av garage (ändrad användning från garage till parkeringsplatser).
Utvändigt underhåll av mur i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av mur, öppen vägg med belysning t o m augusti 2027.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Avser schaktning/fyllning (iordningställande av mark inför nybyggnation av enbostadshus).
Asfaltering av gårdar vid flerbostadshus i Borås
Projektet avser asfaltering av gårdar vid flerbostadshus.
Ny lekutrustning till förskolor/skola i Borås
Entreprenaden omfattar leverans och montage av lekutrustning till Melltorps förskola, Sjömarken, Björkgårdens förskola, Sjömarken samt Sandaredsskolan, Sandared.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: