Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Västra Götalands län

Ale (7)
Alingsås (42)
Bengtsfors (15)
Bollebygd (4)
Borås (49)
Dals-Ed (9)
Essunga (3)
Falköping (15)
Grästorp (4)
Göteborg (181)
Götene (16)
Hjo (5)
Härryda (16)
Karlsborg (3)
Kungälv (27)
Lerum (13)
Lidköping (17)
Lysekil (11)
Mariestad (37)
Mark (14)
Mellerud (14)
Munkedal (6)
Mölndal (37)
Orust (13)
Partille (9)
Skara (10)
Skövde (37)
Sotenäs (12)
Strömstad (10)
Svenljunga (14)
Tanum (10)
Tibro (6)
Tidaholm (4)
Tjörn (10)
Tranemo (3)
Töreboda (1)
Uddevalla (54)
Vara (9)
Vårgårda (10)
Åmål (6)
Öckerö (6)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 788 st.

Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad
17 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg.
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll. Byggstart för pilotförsöket under hösten 2016. Projektet kommer att indelas i 2 etapper och första etappen föregås av ett fältförsök.
Ombyggnad av Hisingsleden, södra delen-Halvors länk
Breddning av 5 km väg till fyrfältighet med mittseparering. Ny gång- och cykelbana mellan Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen, samt standardhöjning av befintlig väg mellan Vädermotet – Assar Gabrielsson. Fyra planskilda trafikplatser samt 1,3 km ny väg.
Nybyggnad av LNG-terminal i Göteborg
Miljötillstånd har erhållits. Projektet avser en anläggning för hantering av flytande naturgas. Nya cisterner/tankar, byggnader för utrustning och ledningar. Rivningsarbetet av den befintliga anläggningen för att frigöra marken kan påbörjas tidigast under våren 2017 och byggstart tidigast hösten 2017.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Område Öst
5 års avtalstid med option på förlängning i 2 år.
Upprustning av rullbana samt flygplatsljus i Såtenäs
Objektet avser att reparera ca 200 m av rullbana 01/19 genom att ersätta de översta asfaltlagren med nya samt banljus och PAPI för bana 01-19 samt förlängning av inflygningslinje bana 01.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Bohuslän
Vägnätets totala längd för området är ca 1333 km väg.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Väglängd 440 km. 4 års avtalstid med option på 1+1 år.
Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.
Anläggande av förbifart Lidköping väg 44
Projektet avser anläggande av 2+1 väg/mötesfri landsväg inom Lidköpings och Götenes kommuner.
Nybyggnad av anslutningsspår mm på Hisingen, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nya anslutningsspår, vändspår och en sk spårharpa samt nybyggnad av depåtak, personalrum och enklare verkstäder. Byggstarten för anslutningsspåren påbörjas under sommaren 2017.
Ny sträckning av väg mellan Varekil-Säckebäck
Förslaget omfattar en sträcka på cirka 3,3 km ny väg och 4 km gång- och cykelväg. Vägen kommer att utformas som en tvåfältsväg med bredden 8 meter.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Del A1 2017-09-01 - 2019-08-31 väglängd ca 87 mil och Del A2 2019-09-01 - 2021-08-31 väglängd ca 132 mil.
Anläggande av vändspår i Alingsås
Två vändspår för pendeltågstrafiken, upprustning av stickspåret i Norsesund, ny sidoplattform, bron över gångporten under bangården breddas söderut, bron över Lillån förstärks. Plattformstak och hiss.
Ombyggnad till mötesfri landsväg, Tösse-Åmål, etapp 2
Trimning och effektivisering, breddning till mellan 11 och 14 meter, sidoräcken, ny gc-väg parallellt med E45 och väg 2244.
Nybyggnad av ställverk i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ställverk med 120 Mva Transformer och kablifiering.
Nybyggnad av kraftverk i Munkedal
Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ny attraktion på Liseberg
Projektet avser byggnads-, mark- och installationsarbeten för fundament, tunnel, stationshus, köområden och anslutande markytor för ny attraktion (Valkyria). Attraktionsmontage utförs av tillverkaren.
Om- och tillbyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Avser utbyte av fem transformatorstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet i området.
Nybyggnad av järnvägsspår, Pölsebo-Skandiahamnen
Projektet avser nytt spår med anslutning till det befintliga spåret i öster vid Ivarsbergsmotet i Pölsebo och i väster vid Skandiahamnens anslutning vid Oljevägen ca 1,5 km. BEST-arbeten.
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Ny byggherre finns inkopplad, vi återkommer med ytterligare information. 13 verk, 2,5-3 MW, totalhöjd max 200 meter, rotordiameter ca 100 meter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Vägmarkeringar i distrikt Mariestad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.
Nya busskörfält längs E6 mellan Jordfallsmotet-Kungälv
Byggande av busskörfält i nordlig och sydlig riktning.
Nytt spår samt flytt av signalkiosk mm vid Göteborg C
Byggnation av nytt spår, rivning av spår samt flytt av signalkiosk inklusive staket.
Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Sobacken
Borås Elnät AB kommer under 2017-2018 att förlägga en ny 130 kV ledning, ca. 18 km, mellan Borås Elnäts befintliga stationer Sjöbo och Sobacken via en ny station Kyllared. Denna totalentreprenad omfattar i huvudsak förläggning av kablar, jordlinor, rör, slang och optobrunnar samt skarvning av kabel.
Exploatering för bostadsområde i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av korsningar, lokalgator, gång- och cykelvägar, gångbanor, VA-ledningar, fjärrvärmenät mm.
Exploatering/Infrastruktur för bostäder i Angereds C, Göteborg
Objektet avser nybyggnad av gator, GC-vägar, VA-ledningar, torg, grönytor samt terrassering för byggnader och anläggningar. En etappvis utbyggnad ska utföras av gator, p platser och gc-vägar. För el, tele, opto och fjärrvärme skall utföras schakter och fyllningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av omformarstation/ställverk i Olskroken, Göteborg
Installation av inkrom i ny omformarstation.
Anläggande av plattform i Herrljunga
Avser ny plattform med tillhörande BEST-arbeten. Anläggande av en ny 250 m lång mellanplattform över nuvarande spår 7. Denna åtgärd är till för att minska behovet av korsande tågvägar över Västra stambanan. Spår 6, som även fortsättningsvis blir ett genomgående spår, skall hastighetshöjas från dagens nivå. Spår 8 ska bli ett säckspår med anslutnings- och uppställningsmöjligheter för pendeltåg. Anslutning för resenärer i form av trappor och hiss ska etableras till den nya mellanplattformen. Kontaktledningssystemet ska anpassas till den nya plattformen och spårlägen som denna byggnation medför.
Nybyggnad av exploateringsområde i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder, skola och affärscentrum.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde. Byggstart tidigast våren 2018.
Utbyte av bro i Göteborg
Projektet avser utbyte av bro.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning för VA ca 1700 meter mellan nytt vattenverk och Romelandavägen.
Byggnation av laddplatser i Trollhättan
Avser byggnation av ca 130 laddplatser.
Ny vattenledning mellan Uddevalla och Orust
Projektet avser en ca 6 km lång ny vattenledning mellan Å i Uddevalla och Slussen på Orust. Byggstart tidigast hösten 2017.
Flytt/omplacering av installationer i driftutrymme, Västlänken
Omfattar byggnation av ny blivande yttervägg samt flytt av spiraltrappa. I driftutrymmet ska kanalisation dras om och befintliga installationer avseende bland annat VVS, el, tele och styrutrustning flyttas.
Installation av brandbekämpningssystem i Götatunneln
Brandbekämpningssystem omfattar trafikrör och på- respektive avfartsramper. Systemet ska bestå av en rörkonstruktion som som i icke-drift är tömt på vatten. VA/markentreprenaden innebär i huvudsak nya dagvattenbrunnar/dränrännor och betäckningar.
Flytt av transformatorer vid Västlänken
Flytt av transformatorer för uppställningsspåren.
Utveckling av bytespunkt Svingeln i centrala Göteborg
Projektet syftar i huvudsak till att kunna ta emot ett större flöde av bussar i den kollektiva knutpunkten Svingeln. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Ombyggnad av väg/gata och torg i Skövde
Projektet avser omvandling av centrala gator samt ombyggnad av Hertig Johans Torg.
Utbyggnad av passivt fibernät, Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ek för
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.
Utbyggnad av elefanthus på Borås Djurpark
Borås Djurpark vill bygga in befintlig rastgård, som finns i anslutning till nuvarande hus. Där det också ska finnas åskådarläktare. Det ska bli en fin och luftig anläggning, med bland annat ett genomskinligt tak som ger dagsljus i elefanthuset.
Nybyggnad av vindkraftverk i Alingsås
Miljötillstånd har erhållits för vindkraftsprojektet Lärkeskogen i Alingsås kommun. Lärkeskogen omfattar 5 vindkraftverk med en maximal höjd om 186 meter med en samlad effekt om 17-18 MW beroende på val av turbin. Nyheter
Nya överföringsledningar för fjärrvärme och VA mellan Bengtsfors-Billingsfors
Projektet avser nybyggnad av fjärrvärmeledning. Utöver fjärrvärme och VA så ingår även samförläggning av fiberkanalisation samt uppsättning av fundament för belysning på sträckan. Den totala längsta sträckningen (läs fjärrvärme) uppgår till ca 4 700 m varav det mesta går i befintlig banvall fram till avloppsreningsverket, Kanalvägen. Från avloppsreningsverket går sträckningen i Kanalvägen fram till angöringspunkten i panncentralen i Bengtsgården.
Betong- och räckesarbeten på Älvsborgsbron
Avser brons västra del. Byte av räcken, kantbalk, tätskikt, beläggning och fogar.
Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Byggstart och kostnad oviss.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning för VA mellan nytt vattenringingsverik och Kungälv/Ytterby.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tidaholm
Planer finns på uppförande av 3- 4 verk 2-3 MW/verk.
Va-ledningar mellan Björkås-Vävra
För anslutning av norra kustzonen till allmänt VA. Byggstart tidigast hösten 2017.
Sluttäckning av muddermassor i Lundbyhamnen i Göteborg
Göteborgs Hamn har använt hamnbassängen i Lundbyhamnen som deponi för förorenade muddermassor. Dessa ska nu sluttäckas med ett lager av en meter sjösand. Vattendjupet är efter avslutad tippning av muddermassor ca 5 m och ska efter täckning med sand vara ca 4 m.
Ombyggnad/sanering av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/sanering av va-ledningar.
Va-ledningar mellan Vävra-Solberga
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Vävra och Solberga. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nytt exploateringsområde i Svenljunga, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av överföringsledningar i Kinna
Avser nybyggnad av överföringsledningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av butik, turistbyrå, akvarium mm i Lysekil
Projektet avser att samla verksamheterna butik, turistbyrå och biljettkassa till en utvecklad entré, utvidgning av utställningslokaler och restaurangens serveringslokaler. Den nuvarande turistbyrån med butik görs om till konferenslokal samt ett mindre havslaboratorium för pedagogisk verksamhet.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Exploateringsarbeten inför byggnation i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, GC-vägar, busshållplats, parkering mm inför nybyggnationer i Diseröd Centrum. Byggstart tidigast augusti 2017.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Utbyggnad av fjärrkyla vid Lindholmen
Projektet avser tillbyggnad av befintlig kylanläggning och komplettering av befintlig kylanläggning med ytterligare ett kompressoraggregat på 5 MW kyleffekt med därtill hörande kyltorn, rörsystem, kraftmatning, styrsystem och kringutrustning.
Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Vindpark Ränsliden ligger i Melleruds kommun och här planeras för 6-7 vindkraftverk med totalhöjden 134-200 meter. Byggstart tidigast början 2017. Uppskattad kostnad.
Anläggande av råvattenledning i Strömstad
Projektet avser anläggande av råvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2017.
Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd samt utbyte och nybyggnad av 5 GC-broar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av ställverk i Göteborg
Projektet avser leverans av nyckelfärdig anläggning i befintlig byggnad. I totalentreprenaden ska ingå alla arbeten omfattande konstruktion, tillverkning, material, leverans, montage, provning, i drifttagning och intrimning till en fullt funktions- och driftklar 12 kV-anläggning.
Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata. Byggstart tidigast hösten 2017.
Sluttäckning av Högstorpsdeponin i Lilla Edets kommun
Hela deponiytan omfattar c:a 40 000 m2. På etapp 1-2 skall komplettering av skyddstäckning utföras på en yta av ca 17000 m2. På resterande yta, etapp 3-4, skall komplett sluttäckning utföras. I entreprenaden ingår även nya lakvattendräneringar och pumpstation för lakvatten. Det ingår även att anlägga dike bl.a. runt deponin för ytvattnet samt avledning av deponigas genom att anlägga brunn för deponigasuppsamling.
Ny biogasanläggning
Avser nybyggnad av biogasanläggning. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Anläggningarna är belägna i Skaraborg: Svartå, Hova, Käckestad, Hjälstad och Kullåsen. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.
Ombyggnad av gata och allmän plats i Partille
Projektet avser ombyggnad och omgestaltning av Kyrktorget. Ombyggnad av gata och allmän plats i del av Gamla Kronvägen och Slottskullevägen samt ombyggnad och omgestaltning av allmän plats Åtorget.
Anläggande av cirkulationsplats i Skövde
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Ombyggnad av golfbana i Skövde
Skövde Golfklubb kommer att bygga om hela sin 18-hålsbana för att ligga i framkant, den ska få ett ansiktslyft och bli mer modern och attraktiv.
Ombyggnad av 12 kV ställverk i Godhemsberget, Göteborg
Station K7 Godhem ska på grund av anläggningens ålder och tekniska utförande byggas om. Projektet avser ombyggnad av anläggningens 12 kV-ställverk.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten kring kv Hajen.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser nybyggnation av ca 350 m gång och cykelväg, ombyggnation av ca 450 m gata komplett inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning. Nybyggnation av 15 st busshållplatser.
Nybyggnad av parkering vid sjukhus i Kungälv,
Projektet avser nybyggnad av ca 330 parkeringsplatser vid sjukhuset.
Ny reningsanläggning vid deponi i Göteborg
Projektet avser ny reningsanläggning för lakvatten från befintlig deponi. Byggstart tidigast hösten 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: