Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nytt block på kraftvärmeverk i Västerås
Avser nybyggnad av kräftvärmeverk med ny panna med tillhörande utrustning med returträ som bränsle. Verket beräknas att tas i drift under 2020.
Ombyggnad av kaj i Västerås
Denna entreprenad innefattar: Pålningsarbeten för dykdalb och nya mellanstöd för rörbrygga. Spontning för ombyggnad av kaj. Spont utgörs av både borrad pålvägg och konventionell spont. Betongarbeten för gjutning av ny dykdalb, mellanstöd och krönbalk. Smidesarbetet till nya rörstöd och gångbryggor mellan land och dykdalber. Utrivning av befintlig kaj och produktledningar. Utfyllnad i vatten mellan ny och befintlig spont för nytt hamnplan. Tillverkning, montering och driftsättning av nya inpumpningsled. Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
Integrerat brounderhåll i Västmanlands län
Entreprenaden avser utförande av förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll på byggnadsverk i Västmanlands län; antal broar med tillståndsbaserat brounderhåll är 18 st, antal broar med förutbestämt brounderhåll är 505 st.
Sanering av oljedepå i Västerås
Ca 50 000 ton förorenade jordmassor.
Ombyggnad av gata och korsning i Kopperlunden, Västerås, etapp 2
Etapp 2 kommer före etapp 1. Delsträckan Knutsgatan - Metallverksgatan
Nybyggnad av väg i Västerås
Bygglov för anordnande av gatusträcka 350 m.
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Sevalla med omnejd
Omfattar ca 70 km schakt samt utbyggnad av fiberoptiskt bredbandsnät i Sevalla med omnejd, Västerås.
Byte av kylanläggning i Fagersta
Konsulter och övriga entreprenörer tyvärr okända. Uppskattad start och kostnad.
Reparation av öppningsbara vägbroar vid Hjälmare kanal
Objektet avser målningsarbeten på bro 19-28-1, väg 250 i Kungsör, samt lagerbyte och nya ledverk på bro 19-10-1, väg E20, Gravudden.
Ombyggnad av panna för RT-flis vid Kraftvärmeverket i Sala
Denna inbjudan avser pannombyggnationer med tillhörande kompletteringar i rökgasreningsutrustning och bottenaskhantering. Delar som kan komma att ingå i denna ombyggnad är pannbotten, murning, tryckkärlsdelar, överhettare, bottenaskhantering, rökgaskanaler, stoftfilter och flygaskhantering, Dessutom kompletteringar i el, styr och reglerutrustning för dessa delar.
Nybyggnad av skidlift mm i Västerås
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad, garage, sitt- och ankarlift med tillhörande byggnader.
Avvattning av deponiytor vid avfallsanläggning i Västerås
Objektet/entreprenaden avser i huvudsak förläggning av ny dagvattenledning, brunnar och ventiler etc för avledning av ytvatten från sluttäckta deponiytor på anläggningens östra sida.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 2
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.
Nytt vägskydd/A-anläggning vid Kumla kyrkby
Uppgradering. Byte av vägskyddsanläggning, kraftmatning och nya skyddsportaler.
Omläggning av fjärrvärmeledningar vid Bergsgatan i Köping
Avser en större omläggning av fjärrvärmeledningar i Bergsgatan och vid Västmanlands Sjukhus i Köping.
Renovering av avloppsledningar på Bäckby, Västerås
Avser renovering av avloppsledningar med flexibelt foder, ca 1120 meter. Objekten är belägna parallellt med Lisjögatan på Bäckby i Västerås.
Förlängning av plattform i Ransta
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten.
Reparation av bro över Svartån vid Olsbenning
Förstärkning stenvalv, utbyte överbyggnad platsbro.
Utbyte av belysning på gata i Västerås
Utbyte av belysning Vasagatan, Stora gatan
Ombyggnad av del av gata i Kungsörs centrum
Objektet avser ombyggnad av en del av Drottninggatan i Kungsör.
Nybyggnad av uteplats mm i Fagersta
Avser nybyggnation av uteplats samt invändig ny lyftplattform med tillhörande plan och trappa.
Nybyggnad av fotbollsplan i Västerås
Bygglov för nybyggnad av aktivitetsyta med bollplaner, skejtanläggning och omklädningsrum.
Ombyggnad av va-ledning i Köping
Renovering av huvudvattenledningen längs Ringvägen mellan Östanåsgatan och Arbmans väg.
Ombyggnad av park i Sala
Om- och tillbyggnad av Sala Folkets park.
Nybyggnad av värmeverk i Västerås
Bygglov för nybyggnad av reservkraftanläggning för vattenproduktion.
Ombyggnad av va-ledning i Kungsör
Anmälan va-anläggning, kommunal, i samlingslokal.
Nybyggnad av nätstation i Surahammar
Ansökan om bygglov, nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av gc-väg i Norberg
Anläggande av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av transformatorstation i Skinnskatteberg
2st transformatorstation á 6kvm.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Flugspögatans lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482091, 1482103 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Gläntans lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482102, 1482103 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Guldkullens lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482091, 1482102 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Pingstliljans lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482091, 1482102, 1482103 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Trossbackens lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482091, 1482102 samt 1482103.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplats, bygga ny uteplats samt rivning av befintlig uteplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Norberg
Bygglov för nybyggnad av nätstation (björkliden) inom fastigheten högfors 6:1, norbergs kommun Högfors 6:1.
Nybyggnad av nätstation i Norberg
Bygglov för nybyggnad av nätstation (maurits backe) inom fastigheten livsdal 2:41, norbergs kommun.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation et3057.
Nybyggnad av nätstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten dunshammar 2:1, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et1019.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et547.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et548 välljärnet.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för gammal station.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norberg
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten stutbo 1:26, norbergs kommun.
Nybyggnad av mur i Västerås
Bygglov för uppförande av gabionmurar.
Nybyggnad av plank i Norberg
Bygglov för uppförande av plank inom fastigheten norbergsby 18:23, norbergs kommun.
Nybyggnad av staket i Västerås
Bygglov för uppförande av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av 3 transformatorstationer samt rivning av befintliga, Torpstång 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n8217.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, förnyelse av befintlig transformatorstation på tallåsvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Sala
Ljussättning av Väsby kyrkogård.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Arboga
Marklov bullervall intill gråsparven.
Nybyggnad av mast i Köping
Nybyggnad av 42 meter högt ostadgat torn samt tre st teknikbodar (Site ID T315654.3).
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstatiion.
Nybyggnad av nätstation i Hallstahammar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av tranformatorstation (N3797 Åkerby).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation (N3785 Åsby Gård).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation (N3795 Malma Pumpstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation (N3796 Tibble).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation. (N3794 Gålby).
Ombyggnad av mur i Köping
Ombyggnad av murar.
Nybyggnad av transformatorstation i Skinnskatteberg
Transformatorstation Västanhed 1:7,Täkten 1:28.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivning av tranformatorstation.
Nybyggnad av skjutbana i Sala
Rivning och nybyggnad av skjuthall.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivningsanmälan Transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivningsanmälan Transformatorstation. (N3617).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: