Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Basunderhåll allmänna vägar område Västerås
Basunderhåll väg driftområde Västerås. Ca 978 km väg varav ca 41 km gc-vägar och ca 85 km grusväg.
Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
Ombyggnad av väg mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg.
Utförande av vägbeläggning varm inom Västmanlands län
Vägbeläggning Varmt Öst inom Västmanlands län (U) - 2017-2018.
Ihopkoppling RV 66-Järnbruksg/Krankroksg i Västerås, etapp 1
Byggnationen avser del av Västerleden samt förlängning av Hallsta Gårdsgata och byggnation av Kranbalksgatan.
Exploatering för bostäder i Västerås
Totalt ca 260 bostäder kommer byggas här.
Nytt block på kraftvärmeverk i Västerås
Avser ny panna med tillhörande utrustning med returträ som bränsle.
Nybyggnad av dagvattenledning i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
Ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Köping
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, ska göra fyra omläggningar av fjärrvärmeledningar i Köping. En vid Nibbleskolan, en vid Skogsbrynskolan, en i Nygatan samt en i Prästgärdsgatan. Denna generalentreprenad omfattar samtliga erforderliga mark- , byggnads- och rörarbeten för fjärrvärmeledningar.
Förnyelse av ledningar i Västerås, etapp 2
Objektet avser rivning av befintlig fjärrvärmekulvert samt förnyelse och nyanläggande av ledningar längs en sträcka av ca 580 m i Kungsängsgatan, över fastigheten Gasugnen 2 samt i Gasverksgatan. Avser ledningar för fjärrvärme och vatten, tomrör för tele samt kablar och slangar för el och opto.
Ny vågbrytare och nya bryggor på Lövudden, Västerås, etapp 3
Byggnation av vågbrytare / stenpir samt bryggor vid Lövuddens fritidsbåtshamn, Västerås. Objektet är beläget cirka 5 kilometer sydväst om Västerås.
Sluttäckning av Isätra avfallsanläggning i Sala, etapp 1
Avser ombyggnad av ledningssystem för avledning av lakvatten, installation av ledningssystem för avledning av yt-/dagvatten, justering av terrassering- installation av tätskikt, dräneringsmatta och skyddstäckningsmassor på ca 4,4 ha deponiyta.
Byte av järnvägsbroar över Tegnérgatan (E18) i Västerås
Total brolängd 55,2 meter med spännvidderna 4,8 m, 22,8 m, 22,8 m och 4,8 m. Broarna är belägna på km 109+499 längs med bandel 349 på Mälarbanan.
Nybyggnad av besökscentrum i Sala
Nybyggnad av informationscenter med wc-byggnad, uteklassrum, utsiktsplats, utsiktstorn samt ca 300 meter spång och tillägg i Västmanlands län.
Diverse markarbeten på Tegeludden i Västerås
Arbetet består av anläggande av spänger (i vatten och på mark), promenadstråk, bryggor, mötesplatser, väderskydd och utbyte av befintlig träbro samt pålning för grundläggning.
Nya fjärrvärmeledningar vid exploateringsområde i Västerås
Objektet avser mark-, bygg- och rörarbeten för anläggande av nya fjärrvärmeledningar DN-300/560 samt tillhörande serviser, totalt ca 800 meter, längs med Emausgatan och Aspvretsgatan i Västerås.
Nybyggnad av infrastruktur VA i Västerås
Objektet avser nybyggnad av spill och dricksvattenledningar samt optorör för fiberkommunikation från/till Gryta avfallsstation i Västerås. Entreprenaden avser ca 140 m spillvattenledning och ca 140 m vattenledning, samt ca 660 m optorör.
Ny bullerskyddskärm vid Emausskolan i Västerås
Ca 400 m lång bullerskyddsskärm (långskärm) mellan järnvägen och Emausskolan.
Rivning av vall mm vid Asköviken i Västerås kommun
Entreprenaden avser: Anläggande av 440 m rörledning med tillkommande brunnar, Fördjupning av 90 m befintligt utloppsdike, Anläggande av 1414 m nytt dike, Anläggning av tätspärr med längd 1414 m och höjd 2,4 m, Anläggande av 94 m vall, Anläggande av två körbroar samt en mindre träbro, Rivning av 1540 m vall. Massorna används för igenfyllnad av 1340 m befintligt dike, Anläggande av 150 m spång samt Upphöjning av 185 m grusstig.
Förnyelse av vattenledningar i Skultuna, Västerås
Avser förnyelse av ca 700 m vattenledningar på Vallonvägen, Folievägen, Granlidsvägen och Trastvägen i Skultuna, Västerås.
Ombyggnad av entréområde och parkering vid idrottsplats i Köping
Avser ombyggnad av entréområde samt parkering vid Köpings IP.
Ny reservkraft vid värmeverk i Köping
Entreprenaden omfattar leverans och installation av komplett, funktionsfärdig reservkraftsanläggning med tillhörande installationer och kringutrustning.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Köping Lersäter Skedvi
I Köping kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Köping Lersäter Skedvi landsbygd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Riddarhyttan
I Skinnskattebergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Området runt Riddarhyttan.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Skinnskatteberg Stjärnvik Färna Bastmora
I Skinnskattebergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Skinnskatteberg Stjärnvik Färna Bastmora.
Ny pelletspanna till Virsbo Kraftstation
Avser byggnation av en ny pelletspanna till Mälarenergis anläggning i Virsbo. Omfattar konstruktion, montage, installation, driftsättning, intrimning, provdrift och prestandaprov till en komplett driftfärdig anläggning.
Installation av fjärrvärme i siloanläggning i Sala
Omfattar en komplett leverans av material och montage/installation av fjärrvärmeledning. inklusive värmeväxlare, effekten för torkanläggningen är c:a 5 MW fördelat på två stycken torkar var av en är på 1,5 MW och en är på 3,5 MW.
Renovering av träbro i Surahammar
Renovering av spång.
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Lillhärad
I uppdraget ingår att utföra grävning, plöjning/fräsning, borrning/tryckning, förläggning av rör/duct, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber och rör/duct, läggande av markeringsband med söktråd, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material och arbete för att få ett fullt fungerande fibernät.
Förstärkning av strand i Västerås
Avser förstärkning av stranden vid byggnadsminnet Strömsholms kanal där ett antal slukhål har upptäckts.
Nybyggnad av väg i Västerås
Bygglov för anordnande av gatusträcka.
Upprustning av lekplats i Tillberga
Arbetet omfattar projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Lekberga i Tillberga och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning.
Nybyggnad av nätstation i Surahammar
Ansökan om bygglov / nätstation.
Nybyggnad av elverk i Surahammar
Ansökan om bygglov,prefabricerad resevkraftkiosk Ramnäs Bandel 1:1,Östsura 1:2.
Nybyggnad av brygga i Västerås
Bygglov för anordnande av brygga samt gångväg på muddrad pir.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av utökat antal parkeringsplatser.
Nybyggnad av brygga i Sala
Bygglov för nybyggnad av flytbrygga.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation och containerstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivningslov.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation, redan färdig byggnad som ställs direkt på plats.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av plank inom fastigheten hedkärra 12:108, fagersta kommun.
Nybyggnad av plank i Norberg
Bygglov för nybyggnad av plank inom fastigheten högfors 1:34, norbergs kommun.
Nybyggnad av ställverk i Västerås
Bygglov för nybyggnad av ställverks-/kontrollbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av trafobyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et3357.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et3358.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et3359.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et3360.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et546.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten ulvsbo 5:1, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten säteriet 1:1, fagersta kommun.
Nybyggnad av staket i Sala
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på industri- och lagerbyggnad samt uppsättning av staket.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Västerås
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Tillbyggnad av staket i Västerås
Bygglov för uppförande av insynsskydd på staket.
Nybyggnad av mur i Västerås
Bygglov för uppförande av mur som ersätter staket.
Nybyggnad av staket i Västerås
Bygglov för uppförande av nya högre staket och grindar samt utökad parkeringsyta.
Nybyggnad av plank i Västerås
Bygglov för uppförande av plank samt rivning av befintligt plank och tornuppbyggnad runt gatlyktor.
Nybyggnad av staket i Västerås
Bygglov för uppförande av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för uppförande av transformatorstation et3360.
Nybyggnad av plank i Västerås
Bygglov för uppförande av vindskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad a transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Racksätter 3:11,Hälle 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, 7 m².
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, 9 m².
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsör
Bygglov uppförande av parkering.
Nybyggnad av markanläggning i Hallstahammar
Nybyggnad av tank på betongplatta.
Nybyggnad av transformatorstation i Hallstahammar
Nybyggnad av transformatorbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Hallstahammar
Nybyggnada av nätstation samt rivning av bef.
Rivning av nätstation i Arboga
Rivningslov rasering av nätstation.
Nybyggnad av regionnät i Norberg
Strandskyddsdispens för ny jordkabel inom fastigheterna klacken 1:13, 1:25 och norbergsby 8:4, norbergs kommun.
Nybyggnad av regionnät i Köping
Strandskyddsdispens kabeldragning inom vattendrag för elkabel.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Hallstahammar
Tillbyggnad för skyddad uteplats bulleråtgärd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Köping
Nybyggnad av plank - bullerplank.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsör
Marklov, utjämning av schaktmassor, utfyllnad av tomtgränser Skillinge 2:237,2:235,2:239,2:238,2:290.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: