Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundsvall

Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
Kompletterande tillståndsansökan ska lämnas in. 52 verk planeras. Uppskattad oklar byggstart, kostnad okänd.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sundsvall
Ca 1304,6 km väg varav grusväg 223,138 km och gc-väg 82,240 km.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Mark och BEST.
Nytt förbindelsespår i Maland, entreprenad E05
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.
Nytt förbindelsespår i Maland, entreprenad E06
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 86 förbi Kovland
Projektet avser etappen Kovland från korsning väg 86/629 till korsning väg 86/631/320 och åtgärdande av sträckan utmed Sättnaån där det finns erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem samt traiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Förstärkningsåtgärder längs väg 542 mellan Matfors-Vigge
19,4 km lång sträcka, vägbredd 4-5,5 meter.
Etablering av ny hamn och kaj på Brämön i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Etablering av ny hamn och kaj på Löran i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Infrastrukturåtgärder i Västernorrlands län
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser mm, åtgärder för resande.
Inläggning av konstgräs, Nordichallen, Gärdehov
Inläggning och leverans inkl fyllning i Nordichallen.
Utförande av katodiskt skydd på Sundsvallsbron i Sundsvall
Objektet avser utförande av ett korrosionsskydd på spontgrundläggningen för stöd nr 3 och nr 5-10 på bro 22-1224-1 Sundsvallsbron. Skyddet utförs som ett elektrolytiskt katodiskt skydd, dvs. en anläggning med påtryckt ström. Systemet för katodiskt skydd omfattar anodsystem, referenselektroder, kablage, likriktare mm.
Reparation av bro över Alnösundet vid Alvik i Sundsvall
Utbyte leder, reparation av ändtvärbalkar mm.
Varmmassabeläggning i region Mitt
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Avslutande av bergtäkt vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Upphandlingen omfattar att stödja beställaren i framtagande av underlag till ansökan/ anmälan för avslutning av bergtäkt i anslutning till Blåbergets avfallsanläggning. I förlängningen även stödja beställaren vid genomförandet av avslutningsåtgärderna.
Ramavtal avseende va-ledningar för MittSVerige Vatten och Avfall
Avser upphandling av ramavtal för VA-ledningsarbeten inom Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner. Ramavtal kommer att tecknas med en eller flera leverantörer för perioden 2017-10-15 till och med 2019- 10-14. Avtalstiden är 2 år med en förlängningsklausul på 1 + 1 år. Om beställaren inte säger upp avtalet minst 3 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt med oförändrade villkor 1 år i taget, dock längst till och med 2021-10-14.
Nybyggnad av aktivitetspark i Sundsvall
Aktivitetspark för äldre utomhus.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov anordnande av hårdgjord yta.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Marklov anordnande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov schaktning plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av temporär parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov nybyggnad parkering.
Nybyggnad av elverk i Sundsvall
Bygglov Nybyggnad reservkraftaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av idrottsplats i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad idrottsanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov uppförande av 5 st signalkiosker.
Ombyggnad till friskvårdsanläggning i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från lager/kontor till friskvårdsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: