Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundsvall

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby
Projektet avser ombyggnad till länsväg med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,1 km från korsningen/väg 551 Njurundabommen till korsningen/väg 588 Tunavägen i Nolby,
Anläggande av mötesstation Dingersjö
Projektet omfattar förlängd mötesstation samt tre brobyten och ombyggnad av nuvarande E4. Järnväg; bandel 235, 331+500 km--346+500 km. Väg 562 från Nolby korsning väg 568--PREEM, Resecentrum Sundsvall.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sundsvall
Ca 1304,6 km väg varav grusväg 223,138 km och gc-väg 82,240 km.
Förnyelse av station i Stöde
Stationsförnyelse 400 kV. Förnyelse av seriekompenseringsanläggningen.
Slipersbyte på Mittbanan mellan Stöde-Vattjom
Bandel 224, km 538 + 650 - km 560 + 475. Option på sträckan Nedansjö-Vattjom.
Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kantstensseparerad gång och cykelväg, 3m bred och ca 2050m lång, inklusive 9st kantstenshållplatser. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlag.
Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Stöde-Sundsvall
Stängning av plankorsningar och nya ersättningsvägar. 6 st nya A-anläggningar samt hastighetsanpassningar.
Etablering av ny hamn och kaj på Brämön i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Etablering av ny hamn och kaj på Löran i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Infrastrukturåtgärder i Västernorrlands län
Busshållplatser mm, åtgärder för resande.
Förarbeten inför nybyggnad av triangelspår i Bergsåker
Kanalisationsarbeten, rännor, brunnar, kontaktledningsarbeten mm.
Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Västernorrland
Avtalstid 2017-06-01 till 2019-05-31 med möjlighet till 2+2 års förlängning.
Sanering av mark i Sundsvall
Sanering av mark.
Ny kommunal vägbelysning längs anslutande vägar till riksväg 86 i Sundsvall
Avser demontering av befintlig kommunal vägbelysning längs 6 delsträckor (totalt ca 17 km) i Sundsvalls kommun.
Upprustning av gc-väg i Sundsvall
Upphandlingen avser ombyggnad av gång och cykelväg längs med Riddargatan och Lasarettsvägen i Sundsvall. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget. Den befintliga gång- och cykelvägen ska breddas till 4m och separeras med målad linje. Befintlig gång- och cykelvägen förstärks och får ny beläggning. På delar av sträckan läggs kantstenen om. Längs Riddargatan byts belysningen ut. Längs Lasarettsvägen byts belysningen ut delvis. Övergångsställen byggs om vid cirkulationsplats Hagavägen. Samtliga övergångsställen får förstärkt belysning.
Upprustning av ledningar samt ny gc-väg på Alnö
Etapp 1 På sträckan kommer MSVA att renovera VA-ledningar samt anlägga nytt dagvattensystem. Etapp 2 Trottoaren längs Alnövägen breddas till 3m och byggs om till ny gång- och cykelväg. Breddningen sker mot fastigheter, ej körbanan. Den nya gång- och cykelvägen får kantsten som separerar den mot körbanan. Upprustning av busshållplatserna längs sträckan.
Byte av rörbro under järnvägen i Töva
Utförande av en rörbro (gångtunnel) under järnvägen i Töva, Sundsvalls kommun. Bandel 224, Mittbanan, km 568+862. Samt anslutande vägar.
Efterbehandlingsåtgärder vid fd soptippar i Nedansjö och Stöde
Objekten ska delvis terrasseras och täckas med jordmassor. Ytorna som ska åtgärdas är ca 1000 kvm respektive ca 17 000 kvm.
Ombyggnad av gata i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Anläggande av lokalgata, parkering mm i Sundsvall
Objektet omfattar: Utökning av parkeringsplatser väster om Sidsjövägen samt anläggande av en ny lokalgata söder om nuvarande ”Konstskolan” inom fastigheten Förrådet 4.
Avslutande av bergtäkt vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Upphandlingen omfattar att stödja beställaren i framtagande av underlag till ansökan/ anmälan för avslutning av bergtäkt i anslutning till Blåbergets avfallsanläggning. I förlängningen även stödja beställaren vid genomförandet av avslutningsåtgärderna.
Efterbehandlingsåtgärder vid Lomyrans Deponi, etapp 1
Avser Etapp 1 efterbehandlingsåtgärder för Lomyrans gamla slam och soptipp.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.
Konstgräs Kuben Sundsvalls kommun
Upphandlingen omfattar flytt av befintlig konstgräsmatta i Nordichallen i Sundsvall till Kubikenborg IP i Sundsvall. Därtill kommer levereans av pad och förläggning av paden samt utläggning av konstgräsmattan och leverans samt utläggning av granulat. För ytterligare detaljer se förfrågningsunderlag.
Tillbyggnad av idrottsplats i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad idrottsanläggning.
Nybyggnad av staket i Sundsvall
Bygglov uppförande staket/plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov utökning av 6 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av 9 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande parkering.
Nybyggnad av markanläggning i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av betongplatta samt montering av tre stålcisterner.
Nybyggnad av skjutbana i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av bågskyttehall.
Nybyggnad av ställverk i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontrollbyggnad för 130 kv ställverk.
Nybyggnad av ställverk i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av stations-/ställverksbyggnad för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt bortforsling av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, bortforsling av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Sundsvall
Bygglov nybyggnad stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorkiosk samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation samt dispens från strandskyddet.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation samt dispens från strandskyddet. rivning av bef. station Dingersjö S:5, Solberg 2:20, Njurunda Prästbol 1:87.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Upprustning av badplats i Sundsvall
Upprustning av badplats.
Ombyggnad av mur i Sundsvall
Marklov schaktning befintlig stödmur.
Ombyggnad av begravningsplats i Sundsvall
Marklov ändring från grönområde till askgravlund.
Ny vägbelysning längs gc-väg i Sundsvall
Entreprenaden omfattar planering/projektering, inköp, montage, inkoppling/driftsättning av belysningsanläggning längs gång-och cykelväg intill Sticksjön Granloholm i Sundsvall.
Ny vägbelysning längs gc-vägar i Sundsvall
Entreprenaden omfattar planering/projektering, inköp, montage, inkoppling/driftsättning av belysningsanläggning längs gång-och cykelväg längs Branta vägen Södermalm Sundsvall samt längs gång-och cykelväg mellan Dressyrvägen och Russvägen i Bergsåker i Sundsvall.
Rivning av reservoar i Sundsvall
Anmälan rivning vattenreservoar under mark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: