Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlstad

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Pråmkanalen.
Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse.
Nybyggnad av vindkraftverk i Karlstad
Tillståndsärende. Uppförande av 6 stycken vindkraftverk. Byggstart kan tidigast ske hösten 2017 eller 2018. Kostnad okänd.
Nybyggnad av bro i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av bro.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Karlstad
Vägnätets totala längd för området är ca 812 km väg.
Vägmarkeringar i distrikt Karlstad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av bro i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av bro. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av E18 mellan Fintatorp-Eriksberg
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Utbyte av bro i Karlstad
Projektet avser utbyte av bro. Byggstart tidigast slutet 2018.
Utbyggnad av allmänt VA till Dingelsundet södra, Karlstad
Entreprenadhandlingar lämnas ut närmare byggstart. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad
Ska projekteras. Därefter lämnas ut på anbudsräkning. Tidplan har ej upprättats ännu. Kostnad inkl. överföringsledning.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Karlstad
Objektet omfattar: Genomfartsgata ca 820 m, Lokalgator ca 1130 m, Gc-väg ca 1230 m, Gångstigar ca 800 m, 5 st busshållplatser, VA-ledningar ca 1380 m, Fördröjningsmagasin dagvatten, Belysning samt Schakt- och fyllnadsarbeten för kablar.
Nybyggnad av gator i Karlstad
Avser nya gator & VA
Underhåll av elkraftssystem vid öppningsbara broar i Dalsland mfl
Avser öppningsbara broar i Dalsland, Värmland och vid Göta kanal.
Underhållsåtgärder på bro i Karlstad
Stenbro. Brons tätskikt ska bytas, räcken rätas och målas, betonglagningar ska utföras, el-installationer bytas etc. Objektet är beläget mellan Nygatan och Rudsvägen i Karlstad.
Utbyggnad av kaj längs Tullholmsviken i Karlstad
Objektet omfattar anläggningsarbeten för utbyggnad av ny kaj ca 300 m längs Tullholmsvikens nordöstra strand. Området är låglänt och ligger delvis i vatten. Marken i hela arbetsområdet ska förstärkas genom installation av KC pelare.
Förstärknings- och infräsningsarbeten i distrikt Karlstad och Vänersborg
Förstärknings och infräsningsarbeten i Distrikt Karlstad (DK) och Vänersborg (DV) inom Region Väst. Förstärkning av grusvägar och belagda vägar med infräsning av makadam eller förstärkning med MJAG. Slitlager av grus eller MJOG.
Åtgärdande av aktivitetspark i Skattkärr, Karlstad
Omfattar ombyggnad av aktivitetspark i Skattkärr centrum.
Ombyggnad av bro i Karlstad
Projektet avser utbyte av brobaneplattor och förstärkningsarbeten på bro. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad av broar vid E18 i Karlstad
Underhåll av bro 17-750-1 på E18 över kommunal väg (Nokiagatan) vid Rud i Karlstad samt underhåll av bro 17-751-1 på E18 över allmän väg O Rud i Karlstad.
Fjärrvärmebyggnation 2017, övriga anslutningar i Karlstad
Omfattar övriga anslutningar för fjärrvärmebyggnation.
Anläggande av konstgräs på Råtorps IP, Karlstad
Omfattar nybyggnation av en 9 mannakonstgräsplan vid Råtorps IP i Karlstad.
Nybyggnad av regionnät i Karlstad
Strandskyddsdispens för uppförande av kraftledningsstolar.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Anmälan för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för anläggning av parkeringsyta.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av mast i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av kommunikationsmast.
Nybyggnad av mast i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av mast (antennbärare).
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation + rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av signalkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av bullerplank.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av bullerskärmar Björby 1:17.
Nybyggnad av belysningsmast i Karlstad
Bygglov för uppsättning av belysning.
Nybyggnad av plank i Karlstad
Bygglov för uppsättning av plank.
Nytt stationärt reservkraftverk i Karlstad
Avser upphandling av ett stationärt reservkraftaggregat för matning av nätstation T92 placerad på Orrholmsgatan 15 som försörjer Karlstads El och Stadsnäts kontor och driftcentral.
Nybyggnad av gärdsgård i naturresevatet Tiskaretjärn
Uppdraget omfattar nybyggnad av ca 1 200 meter traditionell gärdsgård och 17 grindar och 3 slanöppningar i naturreservatet Tiskaretjärn i Sunne kommun .

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: