Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmdö

Ombyggnad av väg, rondell, busshållplats m.m. i Värmdö
Objektet är beläget på Skärgårdsvägen mellan Fenix väg och Afrodites väg i Mölnvik, Värmdö kommun. Objektet avser i huvudsak framkomlighets- och trafiksäkerhetsförbättringar på Skärgårdsvägen vid handelsplats Mölnvik, Värmdö kommun. Befintlig väg breddas så att busstrafik stannar i egen bussficka. Refuger och cirkulationsplatser justeras i läge och storlek. Dagvattenbrunnar justeras och kompletteras. Vägbelysning förstärks.
Nybyggnad av gästhamn och servicebyggnad mm i Gustavsberg
Ny gästhamn med reception, duschar och toaletter.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar samt väg i Gustavsberg
Gator, VA och belysning byggs ut och rustas upp för att höja standarden på befintliga gatunätet i området samt möjliggöra utbyggnad av nya industrifastigheter. Dagvattnet som genereras i området ska renas och flödesutjämnas inom planområdet.
Utbyggnad av kommunalt va på Värmdö
Översiktlig information om objektet. Objektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten inom PFO-område Strömma S4C. Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av VA, el, belysning och teleledningar samt en pumpstation för spillvatten. Total ledningssträcka på ca 3700 m. Återställning efter ledningsarbeten och breddning av Strömmadalsvägen ingår i entreprenaden.
Ombyggnad till skogsväg på Värmdö
Avser anläggning av skogsväg, ca 1,7 km.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.
Nybyggnad av pontoner/vågbrytare i Stavsnäs vinterhamn, Värmdö
Initialt ca 40 meter med option på ytterligare 140 meter.
Nybyggnad av väg i Gustavsberg
Ansökan marklov för anläggande av väg.
Tillbyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utbyggnad av befintlig flytbrygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat lov för tillfällig parkering.
Ombyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan ombyggnad nätstation.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan uppförande av brygga.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan uppförande av bryggor.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan uppförande av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan uppförande nätstation, marklov.
Nybyggnad av plank i Gustavsberg
Ansökan uppförande plank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av utegym samt belysning.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av nätstation.
Nybyggnad av flytbryggor i Mörtnäs
Objektet avser anläggande av flytbryggor och sjösättningsramp vid Mörtnäs. Entreprenaden omfattar alla erforderliga arbeten till fullt färdig anläggning.
Reparation av kantbalkar på bro över Farstasundet
0,6 km so V. Ekedal. Bro 2-1032-1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: