Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Täby

Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Nya motorvägshållplatser och en bro över E18, ramp- och signalåtgärder, cirkulationsplats.
Exploateringsområde för bostäder mm i Roslags-Näsby
Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden. Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden.
Nybyggnad av idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Ny idrottshall med läktarkapacitet 500 platser samt en konstgräsplan. Ska stå färdigt under 2019.
Ombyggnad och kablifiering av ledningar i Norra Täby
Avser rivning och ersättning av ca 50 km luftledningsnät, ca 130 km lågspänningsnät (matarkablar och serviser), 16 st nätstationer samt ca 850 kabelskåp. För att öka tillförlitligheten, minska avbrottstiden samt möta nuvarande och framtida kapacitetsbehov skall 24 kV nätet kablifieras och förstärkas. I samband med förstärkning av 24 kV nätet skall identifierat lågspänningsnät (0,4 kV) med tillhörande anläggningar förnyas.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Upprustning av hamnområdet samt ny brygganläggning i Täby
Avser upprustning av hamnområdet med nya elanläggningar, nya vattenledningar, belysning, nya bryggor och förtöjningsstolpar.
Leverans/anslutning av fjärrvärme till ny simhall i Täby
Uppdraget avser anslutning mellan kommunens anläggning och anbudsgivarens anläggning samt leverans av fjärrvärme till Täby kommuns nya simhall.
Ombyggnad av va-ledning i Täby
Renovering av spillvattenledningar längs Granitvägen, Sippvägen, Rospiggsvägen, Röhällsvägen och Flyghamnsvägen i Viggbyholm.
Målning av stålbro i Täby
Avser målning in och utvändigt av stålbro över väg och järnväg vid Stora Marknadsvägen.
Reparation av brygga i Viggbyholm, Täby
Objektet avser reparation av brygga i Viggbyholm vid Catalina torget.
Nybyggnad av brygga i Täby
Strandskyddsdispens för brygga.
Nybyggnad av mast i Täby
Nybyggnad av telecomtorn och teknikbod.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för ändring av marknivå, flerbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov markuppfyllnad, markändring från gräs till asfalt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Anordnande av 3 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anläggande av parkeringsplats och marklov för ändringar av marknivå.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av murar.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av mur i Täby
Bygglov för utvändig ändring av mur.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglovför uppförande av mast med teknikbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: