Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 212 st.

Reinvestering/underhållsåtgärder på järnväg, Getingmidjan
Projektet omfattar reinvestering av järnväg, byte av stålbroar, Norrströmsbron och Söderströmsbron, underhåll av tunnlarna på Riddarholmen och under Södermalm. Ca 2 km lång sträcka.
Nya kajer och ö i Lilla Värtan
Nya kajer ca 1000m samt ny ö för 450 bostäder, totalt 55 000 kvm påldäck.
Nybyggnad av avfallsanläggning i Högdalen
Sorterings-, matavfalls-, biokol- och rötningsanläggning.
Nytt exploateringsområde på Årstafältet
En stor park på nästan 30 hektar ska anläggas.
Nytt utomhusbad på Järvafältet, Stockholm
Anläggande av utomhus bad med bassäng på 50m, en plask- och lekbassäng, en undervisningsbassäng samt anslutningsbyggnader för teknik, entré, omklädningsrum och kiosk.
BEST-arbeten för Projekt Mälarbanan
BEST, tillfällig och permanentanläggning hela sträckan 4+600 till 11+000.
Leverans prefabricerade portalelement FSE814 Förbifart Stockholm
Omfattar prefabricerade portalelement (för nödutrymningsvägar) i huvudtunnlar samt i ramptunnlar längs E4 Förbifart Stockholm.
Nybyggnad av bandyhall i Gubbängen, Stockholm
Träningshallen kommer att bli omkring 25 meter hög och upptar en yta på omkring 80x120 meter.
Exploateringsarbete i Norra Djurgårdsstaden, Ropsten
Projektet är i programfasen. Omfattning att genomföra geotekniska undersökningar på land och på vatten för att dokumentera och fastställa geotekniska markförhållanden och bottenförhållande i Lilla Värtan. Undersökningen ligger sedan till grund för teknisk bedömning och val av metoder och konstruktioner för byggnation av stadens anläggningar inom Kolkajen- Ropsten.
Anläggande av arbetsgator och ledningar på Bobergsgatan
Omfattar byggnation av arbetsgator, påldäck och ledningsförläggning.
Ny gångtunnel och nya butiker i Vasastaden
Odenplan får en 35 meter lång tunnel och torghandel. Ca 1000 kvadratmeter butiker kommer att kanta den 35 meter långa tunneln.
Nybyggnad av akvarier mm på Skansen i Stockholm
Östersjöprojektet är beläget på Skansens fd Sjölejonterrasser på nedre Solliden. Projektet innefattar en byggnad med akvarier som visar miljöer och djur från Östersjön, samt utställningar med koppling till forskning och pedagogik.
Nybyggnad av bro över Värtabanan, Södra Värtan
Entreprenaden omfattar byggnation av en ny bro för bobergsgatan över värtabanan samt ombyggnad av anslutande vägar. Entreprenaden omfattar i huvudsak: - Platsgjuten plattrambro över järnvägen. - Platsgjutna stödmurar som ansluter till bron -Ombyggnad av Bobergsgatan, Södra Fiskartorpsvägen och Storängsvägen i anslutning till bron - Ledningsarbeten för bla V600 - Rivning av befintlig bro
Ny cykellösning för cykeltrafik på Norrmalm
Från Norra Bantorget till Sankt Eriksplan, ca 1 km.
Trimningsåtgärder på Västra stambanan mellan Älvsjö-Laxå
Byte av repeterbaliser och nya blockposter.
Rivning av luftledningar som ersätts med kablar i Nockeby, Stockholm
Avlägsnande av 0,4kV luftledningar som ersätts med kablar.
Om- och tillbyggnad av fördelningsstationer och ställverk i Hässelby villastad
Avser om- och tillbyggnad av Fs Hässelby-Villastad och 11 kV ställverk med tillhörande kontrollanläggning som skall bytas ut. Förnyelse av nätstationen (NS) i samma byggnad ingår i entreprenaden.
Utförande av underhåll vägbeläggning tank inom Stockholm, Örebro mfl
Avser Stockholms län (AB), Södermanlands län (D), Östergötlands län (E) och Örebro län (T).
Uppförande av nytt ställverk i Frihamnen, Stockholm
110/11 kV. 2 st 40 MVA strömtranformatorer
Stationsåtgärder vid Stockholms central
Tillgänglighetsanpassning, renovering av ytskikt och förbättrad belysning, säkerhetsåtgärder, förbättring av infrastrukturen.
Nybyggnad av gc-väg längs E18 mellan Frescati-Mörby centrum, Täbystråket
Projektet avser anläggande av ett sk snabbcykelstråk på en ca 4,2 km lång sträcka.
BEST-arbeten på järnväg mellan Tomteboda-Haga södra
5 växlar, 1,5 km järnvägsspår.
Nybyggnad av gc-väg i Ulvsunda
Breddning och upprustning av gång- och cykelbana längs Ulvsundavägen mellan Ulvsundaplan och Kvarnbacksvägen samt Flygplatsinfarten och Köpsvängen. I projektet ingår mark- och ledningsarbeten.
Ombyggnad av Lidingövägen och nya VA-ledningar i Stockholm
Ca 2500 meter nya VA-ledningar, ombyggnad av Lidingövägen mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen (ca 1400 meter lång sträcka).
Rasering av 220 kV-ledning mellan Bredäng-Solberga
Avser rasering av KL24S3-4 friledning 220 kV. Raseringen omfattar en sträcka på ca 3,7 km med 21 stolpar som ska raseras.
Ny park och GC-väg mellan i Norra Djurgårdsstaden
-Sammanbindning av Hjorthagsparken och Motalaparken genom borttagning av delar av Trollhättevägen. -Parklek med utrustning, belysning och växter. -Betongmur mellan Trollhättevägen och parkleksbyggnad. -Skyfallsavledande dike/låglinje. -Upprustning befintlig lekyta i Motalaparken. -Stigar och utkik på Hjorthagsberget -Gång-och cykelväg mellan Starkströmmen och Ängsbotten. En del förberedande arbeten inför projekt 315227.
Nybyggnad av fördelningsstation i Johanneshov
Objektet avser en ny fördelningsstation, Fs Enskede. En befintlig byggnad, idag kontor och garage rives och en ny byggnad uppföres på samma plats. Bredvid den nya byggnaden står en befintlig fördelningsstation från början av 1960-talet, idag kallad Fs Enskede.
Ny lösning för cykeltrafik i Bällsta
Ny gång- och cykelbana på Bromstensvägen på en sträcka av ca 500m.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 229 vid Norra Sköndal
Projektet avser anläggande av en gång- och cykeltunnel, bullerplank samt utbyggnad av 2 busshållplatser.
Förläggning av 220 kV markkabel mellan Fisksjöäng och Ekhagen, Nationalstadsparken
Projektet omfattar leverans och installation av fem (5) nya 220 kV PEX kabelförband mellan terminalplats Fisksjöäng och Ekhagen i Nationalstadsparken (Stockholm region). Entreprenaden omfattar schakt, leverans samt förläggning av markkablar. Total kabellängd är ca 45 km (enfaskabel) markkabelförläggning. Total ruttlängd ca 3 km.
Förnyelse av del av Tenstaledningen, etapp 2
Syftet med projektet är att förnya bef. fyrkantskulverten samt att dimensionera upp fjärrvärmeledningen från DN 600 till en ny modern plastkulvert DN 800 samt att säkerställa framtida värmeutbyte mellan Hässelby –Brista.
Nybyggnad av cykelbro i Norra Djurgårdsstaden
Utsedd konsult för övervakning och programmering är AcobiaFlux AB. Entreprenaden avser utförande av öppningsbar gång och cykelbro över Husarviken. Brokonstruktionen är av rostfritt stål med pålgrundlagda landfästen av betong.
Reinvestering av VDS-skyltar längs Södra Länken, etapp 2 och 3
Leverans och montage av 77 omställningsbara lokaliseringsmärken (VDS).
Exploatering för bebyggelse vid Årstastråket E2 i Årsta, Stockholm
Exploateringskontroet ska i kv Glavsfjorden bygga en lokalgata med vändplan, en aktivitetspark, en GC-väg, ledningar och plantera träd. I kv Sävlången ska Exploateringskontoret bygga en lokalgata, ett gångstråk, ledningar samt flytta en förskolegård.
Ombyggnad av torgyta och väg på Kungsholmen
Entreprenaden omfattar ombyggnad av fridhemsplan. Torget framför butikerna norr om Drottningsholmsvägen ska få en större yta samt ny beläggning och nya träd. Arbetet omfattar borttagning av stor mittrefug, nyförläggning av kablar, kanstensarbeten, platt- och stenbeläggning, mindre VA-arbeten, trädplanering i skelettjord.
Sprängning av berg och muddring under vatten vid Strömkajen, Stockholm
Entreprenaden omfattar: - Sprängning under vatten - Bergschakt under vatten - Muddring - Borttransportering av uppmuddrade massor
Anläggning av gata och ledningar för bostäder i Älvsjö
Avser anläggning av den nya gatan Medaljonggatan, inkl nyläggning av ledningar. Den nya gatan skall försörja den ombyggda Kämpetorpsskolan, ny idrottshall, ny bollplan samt en nybyggd förskola. Området är en del av den nya Älvsjöstaden.
Nybyggnad av sopanläggning i Hjorthagen
Sophantering, sju bottentömmande behållare.
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Hägerstalund
Ombyggnad och renovering av ställverk för 11 kV och 33 kV, samt nytt ställverksrum ovanpå befintlig byggnad. Samt installation av nya transformatorer i stationen.
Rivning av bussdepåer mm på Södermalm
Även spontningsarbeten ingår i projektet.
Nybyggnad av sopsugsanläggning vid Campus Albano i Stockholm
Avser komplett sopsugsanläggning för nya bostäder vid Campus Albano.
Byte av ställverk på Högdalenverket, Stockholm
Högspänningsställverk A10 kraftmatar stora delar av Högdalenverkets gemensamma system. Ställverket är från 1987 och har uppnått sin tekniska livslängd. A10 har en äldre typ av reläskydd, vakuumbrytare, som också ska ersättas. Även stationskontroll RTU10 ska bytas samt nollpunktstranformator, NT, från 1969. Ställverket ska också förses med nödmanövrering med sladdvinda.
Stängselåtgärder i Stockholms län, etapp 5
Avser sträckorna Farsta strand-Trångsund-Vega-Handen samt Älvsjö-Stuvsta-Huddinge.
Ombyggnad av TP Bromma i Stockholm
Ellevio ska bygga om tryckpunktsstation (Tp) Bromma i södra Stockholm inför kommande förstärkningsåtgärder i matningsområdet. Stationen är uppförd 1980 och består av 3 st 110/33 kV inomhusplacerade transformatorer, 2 st 75 MVA och 1 st 50 MVA, ett 33 kV ställverk byggt i två plan, och matas via 3 st inkommande 110 kV ”fack”. I arbete med utbyte av 33 kV ställverk till nytt i kapslat, gasisolerat utförande ingår även demontage och omhändertagande av befintligt 33 kV ställverk med tillhörande kontroll- och reläutrustning, ny ls-försörjning, ny kontroll- och reläutrustning, omläggning av utgående 33 kV kablage, nya 33 kV kablar till transformatorerna samt erforderliga ändringsarbeten i byggnaden.
Ny park och trapp m.m på Liljeholmen, Stockholm
En ny park och trapp mellan de nya husen i Nybohovsbacken. Förutom det vanliga markarbeten, plantering, bänkar och lekutrusning ingår här även betongmurar och ståltrappa.
Nya cykelbanor längs Strömbron och Stallgatan i Stockholm
Breddning av gc-bana över strömbron och längs Stallgatan från södra delen av korsningen Kungsträdgårdsgatan/Stallgatan till Nybrokajen.
Tätskikt och skyddsbetong på tunneltak i Hagastaden
Entreprenaden omfattar rivning och renovering av befintligt tätskikt samt läggning av nytt tätskikt med skyddsbetong ovanpå och kring kvarter 36 med en mängd på cirka 3300 kvadratmeter.
Cykelbaneförbättringar längs Hässelbystråket i Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för ny gång- och cykelbana vid Lövstavägen mellan Krossgatan och Bergslagsplan samt ombyggnation av Råckstarondellen för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten.
Nybyggnad av sopsugsanläggning i Gamla enskede
Uppförande av sopsugsanläggning, dalens sjukhus.
Upprustning av park i Midsommarkransen
Svandammsparken ska rustas upp. Rivning av befintlig plaskdamm med teknikhus. Ny plaskdamm med teknikhus och vattenreningsutrustning, ny lekplats och nya gradänger/murar i parken samt träd och planteringar.
Förberedande arbeten vid arbetstunnlar i Stockholm
Omfattar ledningsomläggningar och markarbeten.
Montering av fuktskydd vid bro på Essingeleden
Montering av stänkskärm på Hägerstensviadukten, Essingeleden.
Underhåll/reparation av vägfärjor samt anslutningar vid färjeläge, område Stockholm
Avser 2-årigt avtal med option på förlängning i ytterligare 1 + 1 år. Ca 4,3 mkr/år.
Förnyelse av Fs Lillsjö i Bromma
Avser byte av transformatorer samt restaurering av stationsbyggnad.
Projektledare för utbyggnad av tunnelbana i Stockholm
Avser upphandling av en projektledare för stadens roll i utbyggnaden av tunnelbanan. Uppdraget innebär att planera, leda och samordna stadens frågor i tunnelbaneutbyggnaden mot uppställda mål avseende omfattning, tid, ekonomi samt kvalitet och miljö.
Byggledare för kontaktledning mm vid projekt Ostlänken
Byggledare för kontaktledning, lågspänning, tele samt fjärrstyrning.
Rivning av gasklocka i Hjorthagen
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av Gasklocka 4 ner till omgivande marknivå. Rivning av grundkonstruktioner ingår ej i entreprenaden.
Hastighetsdämpande åtgärder vid gator i Hägersten och på Kungsholmen, Stockholm
Objektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Sparbanksvägen, Bäckvägen i Hägersten samt Rålambsvägen i Kungsholmen. Arbetsområdena är indelade i Hägersten (huvuddel 1) och Kungsholmen (huvuddel 2) i Stockholms Stad.
Utförande av kompletterande erosionsskydd vid kaj i Frihamnen, Stockholm
Omfattar erosionsskydd, muddring och modulering av massor i Frihamnsbassängen. Gjutning av erosionsskydd på sjöbotten.
Utbyggnad av parkeringsområde och angöring (Landside) på Bromma Stockholm Airport
Omfattar iordningställande av parkeringsytor, bussangöring samt ytor för taxi och hantering av dagvatten för parkeringsytor på Landside utanför terminaler.
Reinvestering av motorvägskontrollsystem längs väg 222 i Stockholm
Reinvestering av motorvägskontrollsystem MTM2.
Reinvestering av motorvägskontrollsystem vid Södra Länken mfl
Reinvestering av motorvägskontrollsystem MTM2.
Breddning av cykelbanor mm i Rålambshovsparken i Stockholm
Objektet avser Breddning av befintlig gång- och cykelbana och upprustning av tunnel under Gjörwellsgatan.
Renovering av ångturbin/generator på Värtaverket i Stockholm
The scope of supply is a complete overhaul of the steam turbine/generator plant including opening, checking all internal parts, NDT, delivering and replacing of needed spare parts, needed engineering for repair and exchange of damaged or worn parts, needed manufacturing, delivery and erection of all equipment as well as the recommissioning of the Turbine.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: