Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 227 st.

Nationellt ramavtal för utredning, planering och projektering, Trafikverket
Ramavtalet gäller 2 år med möjlighet till förlängning 2 år alternativt 1+1 år. Avser vägar och järnvägar.
Utbyggnad av Tvärbanan mellan Norra Ulvsunda-Bromma flygplats
Avser Tvärbanan, paket 1/förberedande arbeten. Rivning, ny bro samt spår mellan Norra Ulvsunda fram till Bromma flygplats. Hållplatser: Norra Ulvsunda, Bromma Blocks, Bromma flygplats.
Upprustning av tunnel i Stockholm
Objektet avser att förlänga tunnelns funktion 50 år avseende dess konstruktion och 30 år gällande installation, samt uppfylla de lagkrav som ställs på en tunnel av Klaratunnelns karaktär.
Nybyggnad av trafikplats Vinsta FSE401, Förbifart Stockholm
Projektet avser två cirkulationsplatser med anslutning för ramper, ombyggnad av gång- och cykelvägnät och lokalvägarnas anslutningar till Bergslagsvägen, omläggning av ledningar. Betongtunnlar som ansluter till ramptunnlar vid Skattegårdsvägen.
Ledningsomläggning/förberedande arbeten för Projekt Mälarbanan
Ledningsomläggning för tillfälliga spår och permanent anläggning.
Installation av oljepanna på fjärrvärmeverk i Farsta
Dimensionerna på det tillgängliga utrymmet är: Höjd: 14,6 meter, längd: 15,7 meter och bredd: 9,6 meter. För att ge plats åt ny oljeeldad panna med dess kringutrustning behöver befintliga installationer rivas. Rivningsentreprenaden omfattar rivning/demontering av produktionsutrustning såsom pannor, rökgaskanaler, rörledningar, pumpar, fläktar, värmeväxlare, ventiler, elutrustning, styrskåp, m.m. I anläggningen finns hälsofarliga material såsom asbest.
Nybyggnad av bergtunnlar Akalla, FSE613, Förbifart Stockholm
Avser drivning av 1,2 km parallella huvudtunnlar via arbetstunnel. Bergtransport med lastbil. Slutbesiktning senast 2021-06-30.
Nytt utomhusbad på Järvafältet, Stockholm
Områdets omfattning blir 24000 kvm och byggnadsytan blir ca 2000 kvm BTA och kommer att innehålla tre bassänger (allmänhetens bassäng 25+25 x 20m, undervisningsbassäng 12,5 x 12,5m och en plaskbassäng 12 x 13m samt anslutningsbyggnader för teknik, entré, omklädningsrum och kiosk.
Nytt exploateringsområde på Årstafältet
En stor park på nästan 30 hektar ska anläggas.
Sanering av bottensediment i Norra Djurgårdsstaden
Fas 1 omfattar deltagande vid projektering, framtagande av riktpris samt pilottester. Fas 2 omfattar entreprenadarbeten avseende sanering av bottensediment. Genomförandetiden för fas 2 bedöms preliminärt vara ca 12-16 månader.
Nedgrävning av elektrisk ledning i Hägersten
Ersätta luftledningar med modern kabel.
Anläggande av ramper mellan Åby trafikplats och Årstalänken
Projektet avser trafiksäkerhets och framkomlighetsåtgärder, nya ramper vid Årstalänken på sträckan avfarten från E4/E20 Essigeleden till väg75 Södra Länken.
Exploateringsarbete i Norra Djurgårdsstaden, Ropsten
Projektet är i programfasen. Omfattning att genomföra geotekniska undersökningar på land och på vatten för att dokumentera och fastställa geotekniska markförhållanden och bottenförhållande i Lilla Värtan. Undersökningen ligger sedan till grund för teknisk bedömning och val av metoder och konstruktioner för byggnation av stadens anläggningar inom Kolkajen- Ropsten.
Nybyggnad av skridsko & bandyhall i Gubbängen, Stockholm
Träningshallen kommer att bli omkring 25 meter hög och upptar en yta på 80x146 meter.
Finplaneringsarbeten mm i Blackeberg, Stockholm
Rivningar, gator, ledningar, överbyggnad T-bana, finplanering.
Uppförande av nytt ställverk i Stockholm
Förnyelse av 33 kV ställverk och nytt 220 kV-GIS ställverk, inklusive transformatorer.
Mark- och ledningsarbeten, Årstafältet
Entreprenaden E 01 Mark- och ledningsarbeten är den första stora entreprenaden i utvecklingen av Årstafältet och omfattar huvudsakligen markförstärkningar, omfattande och komplicerad ny- och omläggning av VA-ledningar, utbyggnad av arbetsgator samt iordningställande av dagvattendammar med spont och bergförankrade bottenplattor. Den kommer sedan att följas av ett flertal grov- och finplaneringsentreprenader.
Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.
Nybyggnad av bro över Värtabanan, Södra Värtan
Entreprenaden omfattar byggnation av en ny bro för bobergsgatan över värtabanan samt ombyggnad av anslutande vägar. Entreprenaden omfattar i huvudsak: - Platsgjuten plattrambro över järnvägen. - Platsgjutna stödmurar som ansluter till bron -Ombyggnad av Bobergsgatan, Södra Fiskartorpsvägen och Storängsvägen i anslutning till bron - Ledningsarbeten för bla V600 - Rivning av befintlig bro
Ny cykellösning för cykeltrafik på Norrmalm
Från Norra Bantorget till Sankt Eriksplan, ca 1 km.
Ombyggnad av kabelnät samt nätstationer på Stora Essingen, Stockholm
Avser ombyggnad av mellanspännings-, lågspännings- och kontrollkabelnät samt ca 10 nätstationer, av typ O74, O77 och O80, på Stora Essingen. Schaktsträckan ca 14 km där ca 10 km 11 kV och 30 km 0,4 kV kabel ska bytas ut. Utförande i fält är planerat till perioden 2018-2020.
Rivning av luftledningar som ersätts med kablar i Nockeby, Stockholm
Avlägsnande av 0,4kV luftledningar som ersätts med kablar.
Utbyggnad av spårväg mellan Sergels torg/T-centralen till Klarabergsviadukten i Stockholm
Sträckan mellan Hamngatan och brofästet vid Klarabergsgatan.
Nytt exploateringsområde i Kista
Projektet kommer att delas i etapper.
Nybyggnad för bränslehanteringen vid P6 Högdalenverket i Högdalen
Omfattar mottagningshall (tipphall) på 22x18 m, bränslebunker om 5000 m3 med djup 8m, processhall för processutrustning om 35x18 m samt utrymmen för service- och bygginstallationer, ställverk, verkstad, kompressorutrymmen, hydraulik, rejektutmatning placerad i bottenvåning under processhallen. Även driftutrymme för övervakning av processen samt personalutrymmen. Den totala byggnadsytan är ca: 1900 m2 med en byggnadshöjd på ca 22 m.
Schakt och sjöförläggning av tryckavloppsledning i Riddarfjärden, Stockholm
Schakt och förläggning av två (2) st 1000 PE tryckspilledningar på totalt cirka 265 m på Norr Mälarstrand samt Söder Mälarstrand. Arbetet korsar intilliggande vägbanor och innebär öppning av kaj på båda sidor. Förläggning av 50 m 200 PP spillvattenledning samt 45 meter 160 PE vattenledning. Rivning av befintlig tryckspillvattenledning 1000 stål cirka 25 meter. Sjöförläggning av 1000 PE ca 2 x 600 m.
Finplanering inkl ledningsarbeten i Hagastaden
Arbetet omfattar schakt och fyll, plattsättning med bland annat granitstenshällar, skelettjord och plantering av träd med trädgaller. Gatutrustning för bland annat belysning, bänkar, cykelpollare, papperskorgar. Området består av torgytorna vid Torsplan, del av Norra Stationsgatan, Gävlegatan, Torsgatan och Norrbackagatan.
Rasering av 220 kV-ledning mellan Bredäng-Solberga
Avser rasering av KL24S3-4 friledning 220 kV. Raseringen omfattar en sträcka på ca 3,7 km med 21 stolpar som ska raseras.
Nybyggnad av fördelningsstation i Johanneshov
Objektet avser en ny fördelningsstation, Fs Enskede. En befintlig byggnad, idag kontor och garage rives och en ny byggnad uppföres på samma plats. Bredvid den nya byggnaden står en befintlig fördelningsstation från början av 1960-talet, idag kallad Fs Enskede.
Nytt påldäck för ny gata och ledningsarbeten i Norra Djurgårdsstaden
Nytt påldäck ca 1200 kvm. Ny gata över Värtabassängen. Pålgrundlagd arbetsgata med kanalisation för VA, fjärrvärme, el, opto, sopsug m.fl.
Förnyelse av del av Tenstaledningen, etapp 2
Syftet med projektet är att förnya bef. fyrkantskulverten samt att dimensionera upp fjärrvärmeledningen från DN 600 till en ny modern plastkulvert DN 800 samt att säkerställa framtida värmeutbyte mellan Hässelby –Brista.
Övergripande styrsystem vägbelysning region Öst/Stockholm
Avser utförande av utveckling, installation och konfigurering av ett nationellt styr- och övervakningssystem för vägbelysning (ÖVB).
Nybyggnad av begravningsplats inom järvafältet
Ca 20 000 begravningsplatser.
Nybyggnad av gångtunnel mellan Annedal och Solvalla, Bromma
En gångtunnel under Ulvsundavägen som förbinder de nya bostadsområdena Solvalla och Annedal med bra koppling till Tvärbanans Kistagrens nya hållplats Solvalla.
Installationsledare/projektledare för Trafikverket
Installationsledare för kontraktsstyrning samt leveransuppföljning av entreprenadkontrakt gällande drift och underhåll av industriella automationssystem/branddetektering/-miljömätningssystem i Stockholm, Västmanlands och Uppsala län för komplexa väganläggningar samt Högakustenbron och Sundsvallsbron samt nationella system för ex VA-övervakning. Biträdande projektledare och installationsledare för kontraktsstyrning samt leveransuppföljning av entreprenadkontrakt gällande ”Drift och underhåll av styr och övervakningssystem av öppningsbara broar i region ÖST(C, D, E, T, U län), STHLM(AB län) samt Gävleborg (X-län)” samt genomförande av upphandling inom de öppningsbara broarna.
Ny lösning för cykeltrafik på Norrmalm
Projektet syftar till att förbättra cykellösningarna på Vasagatan, Östra Järnvägsgatan, Vasaplan samt Norra Bantorget. Även breddning av gångbanorna och förbättring av belysning.
Utbyte av 0,4-12 kV kabelnät i centrala och södra Stockholm
För denna upphandling kommer 4 st tilldelningsbeslut att fattas: Tilldelning 1: Reimersholme Tilldelning 2: Övre Östermalm Tilldelning 3: Perstorpsvägen Tilldelning 4: Kata Dalströms gata Objekten avser utbyte av kabel samt ombyggnad av nätstationer.
Exploatering för bebyggelse vid Årstastråket E2 i Årsta, Stockholm
Exploateringskontroet ska i kv Glavsfjorden bygga en lokalgata med vändplan, en aktivitetspark, en GC-väg, ledningar och plantera träd. I kv Sävlången ska Exploateringskontoret bygga en lokalgata, ett gångstråk, ledningar samt flytta en förskolegård.
Utbyte av kabelnät, kablifiering av luftledningar i Västerort, Stockholm
Avser ersättning av ca 15 km luftledningslinjer och ca 200 luftserviser med jordkabel i Västerort, Stockholm. Utförs som utförandeentreprenad med undantag för servisanslutningarna som utförs som totalentreprenad. Utförs under 2018-2019.
Utbyggnad av pendlingsstråk i Stockholm
Det åtgärdsförslag som förespråkas är en breddning av gång- och cykelbanan från 3,4 m till mellan 5,7 till 7 m. Ca 500 m lång sträcka.
Utökning av reservkraft vid Södersjukhuset i Stockholm
Projektet avser utökning av befintlig temporär reservkraft för att tillgodose det ökade effektbehovet på Södersjukhuset. Projektet omfattar i huvudsak två nya containrar innehållande motorer och generatorer inkl. tillhörande kringutrustning.
Nybyggnad av kvarterspark och gata i Årstaberg
Denna etapp avser: - En helt ny gata och GC-väg. Ledningar. På en sträcka om ca 300 m. - En ny kvarterspark (Zachrisbergsparken) ca 50x50 m, inklusive betongarbeten. - Ca 200 m justering av Sjöviksbacken med bl.a. nya kantstenar och busshållsplats.
Ny lösning för cykeltrafik i Stockholm
Farstastråket. Avser breddning av GC-väg på en längd av ca 1 km.
Sanering av mark inför bebyggelse i Hjorthagen
Entreprenaden omfattar markrening och rivning av befintliga grundkonstruktioner.
Sprängning av berg och muddring under vatten vid Strömkajen, Stockholm
Entreprenaden omfattar: - Sprängning under vatten - Bergschakt under vatten - Muddring - Borttransportering av uppmuddrade massor
Finplanering av gata, gc-väg, träd och torgplatser i Stockholm
Finplanering av gata, gc-väg, träd och torgmiljöer.
Nybyggnad av park på Vårbergstoppen
Projektet är uppdelat i tre delprojekt och den totala projektkostnaden beräknas bli ca 50 mkr. -Vårbergstoppen-upplevelsen (pnr 1441383). -Vårbergstoppen-äventyret (pnr 1489823). -Vårbergstoppen-sagoskogen (pnr 1489824).
Nybyggnad av park på Vårbergstoppen
Projektet är uppdelat i tre delprojekt och den totala projektkostnaden beräknas bli ca 50 mkr. Vårbergstoppen-upplevelsen (pnr 1441383). Vårbergstoppen-äventyret (pnr 1489823). Vårbergstoppen-sagoskogen (pnr 1489824).
Ny lösning för cykeltrafik i Bällsta
Ny gång- och cykelbana på Bromstensvägen på en sträcka av ca 500m.
Åtgärder för cykeltrafik i Spånga
Förbättringar av gång- och cykelbana längs Spångavägen mellan Enebyvägen och Enevägen.
Uppförande av master och torn vid järnväg i Sverige
Uppförande av master och torn med tillhörande markfundament i direkt anslutning till järnväg. El och markarbeten.
Rivning av bussdepåer mm på Södermalm
Även spontningsarbeten ingår i projektet.
Nya körfältssignaler längs E4/Kista-Häggvik
60 körfältssignaler ska monteras.
Byte av lager mm på Gröndalsbron i Stockholm
Betongreparation stöd (stöd i vatten) och lagerbyte.
Ny lösning för cykeltrafik på Östermalm
Bredda gång- och cykelbanan genom parken mellan Odengatan och Surbrunnsgatan, och samtidigt se över belysningen och vegetationen i parken anlägga en ny trafiksignalreglerad cykelöverfart i korsningen Valhallavägen/Surbrunnsgatan/Körsbärsvägen bredda befintliga delsträckor med cykelbana mellan Surbrunnsgatan och Roslagstullsbacken anlägga ny cykelbana på parkeringsytan som sträcker sig från Surbrunnsgatan till Ingemarsgatan, vilket innebär att den ena raden med tvärställda parkeringsplatser tas bort (raden närmast Valhallavägen). Den motsatta raden med parkeringsplatser blir kvar, men kommer att snedställas i stället. bygga ihop parkeringsytorna så att det blir en gemensam infart och utfart.
Förstärkning av ändtvärbalkar på broar i Stockholm
Bro 2-2037-1 och 2 samt bro 2-2035-1 och 2.
Ombyggnad av TP Bromma i Stockholm
Ellevio ska bygga om tryckpunktsstation (Tp) Bromma i södra Stockholm inför kommande förstärkningsåtgärder i matningsområdet. Stationen är uppförd 1980 och består av 3 st 110/33 kV inomhusplacerade transformatorer, 2 st 75 MVA och 1 st 50 MVA, ett 33 kV ställverk byggt i två plan, och matas via 3 st inkommande 110 kV ”fack”. I arbete med utbyte av 33 kV ställverk till nytt i kapslat, gasisolerat utförande ingår även demontage och omhändertagande av befintligt 33 kV ställverk med tillhörande kontroll- och reläutrustning, ny ls-försörjning, ny kontroll- och reläutrustning, omläggning av utgående 33 kV kablage, nya 33 kV kablar till transformatorerna samt erforderliga ändringsarbeten i byggnaden.
Ny park och trapp m.m på Liljeholmen, Stockholm
En ny park och trapp mellan de nya husen i Nybohovsbacken. Förutom det vanliga markarbeten, plantering, bänkar och lekutrusning ingår här även betongmurar och ståltrappa.
Anläggningsarbete för koloniområde vid Årstafältet
Entreprenaden E 011 avser anläggningsentreprenad för nytt koloniområde på Årstafältets södra del samt att flytta kolonistugorna från dagens koloniområde till det nya.
Nybyggnad av fördelningsstation i Hjorthagen
Nybyggnad av fördelningsstation. Projektet omfattar: Grundläggning för byggnad, Byggnad (totalt ca 1800 m2, 5 våningar) inkl all byggnadsnära installationer (solpaneler, värmeåtervinning, hiss, el, vvs, skalskydd, brandskydd, 110 kV GIS container utanför byggnad, 2 st transformatorer (110/11 kV), 40 MVA, 11 kV distributionsställverk, 40 fack mm. Driftsättning av den nya fördelningsstationen är planerad till andra kvartalet 2020.
Utbyggnad av gång- och cykelstråk i Stockholm
Entreprenaden syftar till att främja framkomligheten för gående och cyklister vid Gustav Adolfs torg fram till Kungsträdgården och från norra delen av Arsenalsgatan ner till Hamngatan och Raoul Wallenbergstorg. I uppdraget ingår breddning av befintlig cykelbana och trottoarer, läggning av ny ytskikt i syfte att tydliggöra cykelbanan, samt flytt av den befintliga belysningen m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: