Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 255 st.

Reinvestering/underhållsåtgärder på järnväg, Getingmidjan
Projektet omfattar reinvestering av järnväg, byte av stålbroar, Norrströmsbron och Söderströmsbron, underhåll av tunnlarna på Riddarholmen och under Södermalm. Ca 2 km lång sträcka.
Ombyggnad av slussen i Stockholm
Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Projektet är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten, Land och Berg.
Ny tunnelbanedepå i Högdalen
Ny uppställningshall, förlängning av verkstadsbyggnad, anpassning av tvätt- och klottersaneringshallarna, nytt anslutningsspår i en tunnel, ny uppställningshall i ett bergrum, breddning av bro med nytt spår. 2,5 km anslutningsspår, 14 uppställningsplatser, 1 verkstadsplats.
Nybyggnad Trafikplats Hjulsta S, FSE501, Förbifart Stockholm
650 meter lång bro över Mälarbanan, Bällstaån och E18 med anslutningar. Ca 200 meter betongtunnel, en fläktstation samt dagvattendammar.
Installation av oljepanna på fjärrvärmeverk i Farsta
Dimensionerna på det tillgängliga utrymmet är: Höjd: 14,6 meter, längd: 15,7 meter och bredd: 9,6 meter. För att ge plats åt ny oljeeldad panna med dess kringutrustning behöver befintliga installationer rivas. Rivningsentreprenaden omfattar rivning/demontering av produktionsutrustning såsom pannor, rökgaskanaler, rörledningar, pumpar, fläktar, värmeväxlare, ventiler, elutrustning, styrskåp, m.m. I anläggningen finns hälsofarliga material såsom asbest.
Nytt exploateringsområde på Årstafältet
En stor park på nästan 30 hektar ska anläggas.
Sanering av bottensediment i Norra Djurgårdsstaden
Fas 1 omfattar deltagande vid projektering, framtagande av riktpris samt pilottester. Fas 2 omfattar entreprenadarbeten avseende sanering av bottensediment. Genomförandetiden för fas 2 bedöms preliminärt vara ca 12-16 månader.
Nya kajer och ö i Lilla Värtan
Nya kajer ca 1000m samt ny ö för 450 bostäder, totalt 55 000 kvm påldäck.
Nybyggnad av avfallsanläggning i Högdalen
Sorterings-, matavfalls-, biokol- och rötningsanläggning.
Nybyggnad av akvarier mm på Skansen i Stockholm
Östersjöprojektet är beläget på Skansens fd Sjölejonterrasser på nedre Solliden. Projektet innefattar en byggnad med akvarier som visar miljöer och djur från Östersjön, samt utställningar med koppling till forskning och pedagogik.
Nybyggnad av bro över Värtabanan, Södra Värtan
Omfattar byggnation av ny bro över Värtabanan inklusive anslutande vägnät och även gatunät i Ängsbotten (återfyllnad mot källargrunder) och finplanering.
Nytt exploateringsområde i Kista
Projektet kommer att delas i etapper.
Vägmarkeringar i AB-län (längsgående)
Längsgående termoplastiska vägmarkeringar. I entreprenaden ingår även att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före vägmarkeringsarbetet. 3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.
Uppförande av nytt ställverk i Frihamnen, Stockholm
110/11 kV. 2 st 40 MVA strömtranformatorer
Om- och tillbyggnad av fördelningsstationer och ställverk i Hässelby villastad
Avser om- och tillbyggnad av Fs Hässelby-Villastad och 11 kV ställverk med tillhörande kontrollanläggning som skall bytas ut. Förnyelse av nätstationen (NS) i samma byggnad ingår i entreprenaden.
Ombyggnad av kabelnät samt nätstationer på Stora Essingen, Stockholm
Avser ombyggnad av mellanspännings-, lågspännings- och kontrollkabelnät samt ca 10 nätstationer, av typ O74, O77 och O80, på Stora Essingen. Schaktsträckan ca 14 km där ca 10 km 11 kV och 30 km 0,4 kV kabel ska bytas ut. Utförande i fält är planerat till perioden 2018-2020.
Utförande av underhåll vägbeläggning tank inom Stockholm, Örebro mfl
Avser Stockholms län (AB), Södermanlands län (D), Östergötlands län (E) och Örebro län (T).
BEST-arbeten på järnväg mellan Tomteboda-Haga södra
5 växlar, 1,5 km järnvägsspår.
Nybyggnad av gc-väg i Ulvsunda
Breddning och upprustning av gång- och cykelbana längs Ulvsundavägen mellan Ulvsundaplan och Kvarnbacksvägen samt Flygplatsinfarten och Köpsvängen. I projektet ingår mark- och ledningsarbeten.
Ombyggnad av Lidingövägen och nya VA-ledningar i Stockholm
Ca 2500 meter nya VA-ledningar, ombyggnad av Lidingövägen mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen (ca 1400 meter lång sträcka).
Nybyggnad av fördelningsstation i Johanneshov
Objektet avser en ny fördelningsstation, Fs Enskede. En befintlig byggnad, idag kontor och garage rives och en ny byggnad uppföres på samma plats. Bredvid den nya byggnaden står en befintlig fördelningsstation från början av 1960-talet, idag kallad Fs Enskede.
Ny park och GC-väg mellan i Norra Djurgårdsstaden
-Sammanbindning av Hjorthagsparken och Motalaparken genom borttagning av delar av Trollhättevägen. -Parklek med utrustning, belysning och växter. -Betongmur mellan Trollhättevägen och parkleksbyggnad. -Skyfallsavledande dike/låglinje. -Upprustning befintlig lekyta i Motalaparken. -Stigar och utkik på Hjorthagsberget -Gång-och cykelväg mellan Starkströmmen och Ängsbotten. En del förberedande arbeten inför projekt 315227.
Nybyggnad av Fly-over bro, vägbro över Ulvsundavägen, Bromma
Ny infartsbro till flygplats och parkering.
Utbyte av övergångskonstruktioner på broar längs Essingeleden
Avser utbyte av 14 st övergångskonstruktioner och 4 st pendellager. Frehällsbron, Essingebron, Gröndalsviadukten, Gröndalsbron och Blommenbergsviadukten.
Utbyte av övergångskonstruktioner på bro vid Essingeleden
Avser utbyte av lager och 8 st övergångskonstruktioner.
Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Region Öst
Byte av 12 967 st betingslipers inom underhållsområde Öst. Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län.
Nybyggnad av begravningsplats inom järvafältet
Ca 20 000 begravningsplatser.
Förläggning av 220 kV markkabel mellan Fisksjöäng och Ekhagen, Nationalstadsparken
Projektet omfattar leverans och installation av fem (5) nya 220 kV PEX kabelförband mellan terminalplats Fisksjöäng och Ekhagen i Nationalstadsparken (Stockholm region). Entreprenaden omfattar schakt, leverans samt förläggning av markkablar. Total kabellängd är ca 45 km (enfaskabel) markkabelförläggning. Total ruttlängd ca 3 km.
Renovering av dykdalber samt kajer på Skeppsholmen, Stockholm
Projektet som helhet syftar till att säkerställa: - Stabiliteten på kajerna och markytorna innanför - Säker förtöjning vid pollarna och dykdalberna - Att kajerna kan användas som promenadstråk för allmänheten - Lång livslängd och lägre underhållskostnad med bevarade historiska värden.
Reinvestering av VDS-skyltar längs Södra Länken, etapp 2 och 3
Leverans och montage av 77 omställningsbara lokaliseringsmärken (VDS).
Förnyelse av del av Tenstaledningen, etapp 2
Syftet med projektet är att förnya bef. fyrkantskulverten samt att dimensionera upp fjärrvärmeledningen från DN 600 till en ny modern plastkulvert DN 800 samt att säkerställa framtida värmeutbyte mellan Hässelby –Brista.
Nybyggnad av cykelbro i Norra Djurgårdsstaden
Utsedd konsult för övervakning och programmering är AcobiaFlux AB. Entreprenaden avser utförande av öppningsbar gång och cykelbro över Husarviken. Brokonstruktionen är av rostfritt stål med pålgrundlagda landfästen av betong.
Nybyggnad av gc-väg på Pampaslänken NS29
GC-förbindelse vid Tomteboda/Karlberg, anpassning av anslutningar, komplettering av signalanläggningar, refuger och kantsten. Kompletteringar på Parkeringsbron.
Exploatering för bebyggelse vid Årstastråket E2 i Årsta, Stockholm
Exploateringskontroet ska i kv Glavsfjorden bygga en lokalgata med vändplan, en aktivitetspark, en GC-väg, ledningar och plantera träd. I kv Sävlången ska Exploateringskontoret bygga en lokalgata, ett gångstråk, ledningar samt flytta en förskolegård.
Ombyggnad av torgyta och väg på Kungsholmen
Entreprenaden omfattar ombyggnad av fridhemsplan. Torget framför butikerna norr om Drottningsholmsvägen ska få en större yta samt ny beläggning och nya träd. Arbetet omfattar borttagning av stor mittrefug, nyförläggning av kablar, kanstensarbeten, platt- och stenbeläggning, mindre VA-arbeten, trädplanering i skelettjord.
Ombyggnad av gata mm i Beckomberga
Locum avser att tillsammans med Stockholms stad och Stockholm vatten bygga om Follingbogatan. I projektet ingår arbeten som: ombyggnad av gata, planteringar, park, dammanläggning, belysning, ombyggnad parkering, pumpstation dagvatten, serviser vatten, avlopp och dagvatten, VA, dagvattenmagasin, pumpstation dagvatten.
Anläggning av gata och ledningar för bostäder i Älvsjö
Avser anläggning av den nya gatan Medaljonggatan, inkl nyläggning av ledningar. Den nya gatan skall försörja den ombyggda Kämpetorpsskolan, ny idrottshall, ny bollplan samt en nybyggd förskola. Området är en del av den nya Älvsjöstaden.
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Hägerstalund
Ombyggnad och renovering av ställverk för 11 kV och 33 kV, samt nytt ställverksrum ovanpå befintlig byggnad. Samt installation av nya transformatorer i stationen.
Nybyggnad av sopanläggning i Hjorthagen
Sophantering, sju bottentömmande behållare.
Broreparation av Drottningholmsvägens bro över Vidängsvägen i Alvik
Betongreparationer, byte av brolager, byte av brofogar samt omisolering.
Nybyggnad av konstgräsplan och parkouranläggning i Hägersten
Axelsbergs befintliga grusplan, väster om kv. Joakim görs om till 11-manna konstgräs fotbollsplan. Stängsel rivs och ersätts med nytt, ny belysning. upprättande av multisportarena samt parkour-anläggning, ny parkering m.m.
Vägmarkeringar i AB, C, D ochT-län
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.
Byte av ställverk på Högdalenverket, Stockholm
Högspänningsställverk A10 kraftmatar stora delar av Högdalenverkets gemensamma system. Ställverket är från 1987 och har uppnått sin tekniska livslängd. A10 har en äldre typ av reläskydd, vakuumbrytare, som också ska ersättas. Även stationskontroll RTU10 ska bytas samt nollpunktstranformator, NT, från 1969. Ställverket ska också förses med nödmanövrering med sladdvinda.
Stängselåtgärder i Stockholms län, etapp 5
Avser sträckorna Farsta strand-Trångsund-Vega-Handen samt Älvsjö-Stuvsta-Huddinge.
Nya cykelbanor längs Strömbron och Stallgatan i Stockholm
Breddning av gc-bana över strömbron och längs Stallgatan från södra delen av korsningen Kungsträdgårdsgatan/Stallgatan till Nybrokajen.
Ny park och trapp m.m på Liljeholmen, Stockholm
En ny park och trapp mellan de nya husen i Nybohovsbacken. Förutom det vanliga markarbeten, plantering, bänkar och lekutrusning ingår här även betongmurar och ståltrappa.
Ny gång- & cykeltunnel vid Västertorps tunnelbanestation i Stockholm
En cirka 35 meter lång gång- och cykeltunnel genom banvallen vid Västertorps tunnelbanestation samt en cirka 150 meter lång anslutande gång- och cykelbana.
Cykelbaneförbättringar längs Hässelbystråket i Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för ny gång- och cykelbana vid Lövstavägen mellan Krossgatan och Bergslagsplan samt ombyggnation av Råckstarondellen för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten.
Tätskikt och skyddsbetong på tunneltak i Hagastaden
Entreprenaden omfattar rivning och renovering av befintligt tätskikt samt läggning av nytt tätskikt med skyddsbetong ovanpå och kring kvarter 36 med en mängd på cirka 3300 kvadratmeter.
Upprustning av park i Midsommarkransen
Svandammsparken ska rustas upp. Rivning av befintlig plaskdamm med teknikhus. Ny plaskdamm med teknikhus och vattenreningsutrustning, ny lekplats och nya gradänger/murar i parken samt träd och planteringar.
Nybyggnad av sopsugsanläggning i Gamla enskede
Uppförande av sopsugsanläggning, dalens sjukhus.
Förberedande arbeten vid arbetstunnlar i Stockholm
Omfattar ledningsomläggningar och markarbeten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: