Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Solna

Berg- och anläggningsarbeten för tunnelbana vid Hagalund
Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden och Arenastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna
Ca 240 bussuppställningsplatser, 120 x 100 meter stort betongdäck, ny tvätthall och administrationsdel mm.
Bygg- och installationsarbeten för ny tunnelbana vid Hagalund
Omfattar bla stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av arbetstunnel för tunnelbana vid Hagalund
Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Projektering för utbyggnad av infrastruktur på Norra Hagastaden, Solna
Avser upphandling av konsult för detaljplaneprojektering och infrastruktur av Norra Hagastaden. De kommande fastighetsägarna kommer sedan ansvara för exploateringen på sina egna områden.
Nybyggnad av sopsuganläggning i Solna
Avser ny terminalbyggnad för sophantering inklusive tilliggande markarbeten, utförande och drift av sopsugsanläggning vid Västra vägen 3-11 i Solna.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Solna
En ny gång- och cykelbro ska anläggas mellan befintliga byggnader Biomedicum samt U2 NKS vid Solnavägen 9, Solna. Skyway: 1414996
Nybyggnad av skyway/gångbro i Solna
En skyway (inglasad gångbro) ska anläggas mellan befintliga byggnader Biomedicum samt U2 NKS vid Solnavägen 9, Solna. Gång- och cykelbro: 1470129
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna
Entreprenad 1 på projekt 1471037. Detta kommer att delas på 1-3 delentreprenader.
Nybyggnad av lokalgator och torgstråk i Solna
Avser en entreprenad för mark och va där grundförstärkning, gatuöverbyggnad och VA-förläggning ingår.
Ombyggnad av gata i Solna
Avser ombyggnad av Armégatan mellan Lundagatan och Ekelundsvägen.
Mark- och ledningsarbeten vid kv Idrottsplatsen i Norra Frösunda, Solna
Avser ny- och ombyggnad av allmän plats inom och i anslutning till Kv Idrottsplatsen. Projekteringen ska utföras i följande ordning: 1. Ledningssamordning, 2. Trafikutredning/gatuprojektering, 3. Landskap/markprojektering.
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna
Den första entreprenaden omfattar den nordvästra delen av området (Almagatan till Sylvangatan) och ett dagvattenmagasin utmed Kolonnvägen.
Anläggande av konstgräs till Skytteholms IP, Solna
Avser installation av nytt konstgräs på A-plan, Skytteholms IP.
Omtubning av värmeväxlare i Solna
Avser omtubning av en värmeväxlare till panna 3 i Solna genom demontage av befintliga tuber och montage av nya tuber genom valsning och svetsning. Därefter läcksökning och provtryckning av ackrediterat organ.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Nöten 5, solna strandväg 74-86 ändring av marknivåer - stabilisering inför exploatering av markområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: