Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

Exploatering för nya bostäder vid Norra Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av väg, kantstensparkeringar, busshållplatser, gång- och cykelvägar, vägbelysning, va-ledningar, fjärrvärmeledning, el/kraft och tele–optoledningar. Vägens längd ca 950 m.
Muddring av sjö i Sollentuna
Entreprenaden avser rensning av växtlighet på massor utanför den västra och delar av norra stranden samt muddring av delar av sjön Väsjön inklusive borttagande av vattenväxter med rotfilt.
Exploatering för verksamhetsområde vid Väsjön, Sollentuna
Projektet avser utförande av industrigata med VA-ledningar, pumpstation, el, opto, fjärrvärme samt gångbana med träd. Man ska även utföra sprängarbeten för iordningställande av exploateringsområde.
Utförande av arbetsgata, VA-ledningar mm vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Avser utförande av arbetsgata med VA-ledningar, schakt och fyll för pumpstation, el och opto, schakt och fyll för nätstation, kanalisation, fjärrvärme samt skelettskärv.
Omläggning av pist i Sollentuna
Avser omläggning av pist i ishall A på Sollentunavallen.
Ombyggnad till boulevard i Sollentuna
Separata körfält, trädallé, cykelbanor, p-platser.
Rivning av värmeverk i Sollentuna
Avser rivning av värmeverk med oljecistern. En del av byggnaden ska lämnas kvar och renoveras.
Miljösamordnare för Väsjö-projektet i Edsberg
Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö AB har tillsammans påbörjat utbyggnaden av Väsjön, ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg i östra delen av Sollentuna. Uppdraget omfattar en 100%-ig tjänst som miljösamordnare för Väsjöprojektet.
Fjärrvärmearbete från Ribbings väg till Södersätra, Sollentuna
Objektet avser schakt för fjärrvärme, Återställande av gata, gångväg och mark efter schakt samt förläggning av fjärrvärme inkl. svets och montage.
Nybyggnad av temalekpark i Edsvik
Temalekpark Edsvik.
Miljökontrollprogram för ev vattenåtgärder i Sollentuna
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för förberedande inför uppbyggnad av tillbyggnad på fastigheten rotvältan 1, skinnaråsvägen 1.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av bullerplank 69g på fastigheten häggvik 2:1 & stämpeln 1, bagarbyvägen 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten törnskogen 3:2, grönan 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten törnskogen 4:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten törnskogen 4:25, bautastensvägen 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten törnskogen 4:33, stenstavägen 6.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten törnskogen 4:56.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten städet 2, norra malmvägen 143.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten tureberg 29:33, kungsvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten törnskogen 4:37, frestavägen 113.
Rivning av transformatorstation i Sollentuna
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Tillfälliga parkeringsplatser.
Upphandling av delprojektledare för Väsjöprojektet i Sollentuna
Uppdraget omfattar en ca 100 %-ig tjänst som delprojektledare i Väsjö-projektet. I området kommer det att byggas cirka 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar genom Väsjöenheten för försäljning av egen mark, utbyggnad av infrastruktur i hela området och restaurering av sjön. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.
Upphandling av projektledare för Väsjöprojektet i Sollentuna
Uppdraget omfattar en ca 50-75%-ig tjänst som projektledare för planering i Väsjö-projektet. I området kommer det att byggas cirka 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar genom Väsjöenheten för försäljning av egen mark, utbyggnad av infrastruktur i hela området och restaurering av sjön. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.
Upphandling av projektledare för Väsjöprojektet i Sollentuna
Uppdraget omfattar två(2) ca 100 %-iga tjänster som delprojektledare i Väsjö-projektet. Väsjöprojektet består av 11 stycken delområden som ska exploateras under olika tidsperioder i projektet så vilka delområden som delprojektledarna kommer att ta ansvar för kommer att delges under kontraktstiden. I området kommer det att byggas cirka 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar genom Väsjöenheten för försäljning av egen mark, utbyggnad av infrastruktur i hela området och restaurering av sjön. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: