Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sigtuna

Nybyggnad av tunnel och bro i Arlandastad
Objektet omfattar ny bro över Halmsjövägen. Tillfälliga breddningar och trafikanordningar på väg E4. Nya ledningar för vatten, spillvatten, fjärrvärme, el och tele. Ny gata under väg E4 med stödmur för gång och cykelbana. Dagvattenledningar och brunnar, pumpstation för dagvatten och belysning.
Nya angöringar med infart vid Arlanda Airport
Entreprenaden avser ny- och ombyggnad av befintliga angöringar till Terminal 5 med infartsvägar. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning. Markarbeten för nya och anpassade angöringar och vägar. VA- och elanläggningar. Justering av befintliga markytor och -anläggningar. Väganordningar, vägvisning och skyltar. Anordningar för bommar mm för taxi och parkeringar.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1
Utbyggnad av huvudgata A, allmän VA-anläggning består av VA-ledningar (spill, vatten och dagvatten). Projektet omfattar ca 2000 m ledningsgrav (spill, vatten och dagvatten) samt ca 800 m gata A inkl spill-, vatten och datvatten-, el-, tele och fjv-ledningar. I entreprenaden ingår även att utföra KC-pelar installationer. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Reparationer av angöringsdäck vid terminal 2, Stockholm-Arlanda Airport
Objektet avser betongreparationer angöringsdäck T2 på Stockholm-Arlanda Airport. Omisolering av ca 8000 m2 broyta på landside utanför terminal 2. Uppbyggnad med betongöverbyggnad samt markvärme.
Utförandeentreprenad Checkpoint Logistik, Arlanda
Checkpoint är en logistikplats för materialrelaterade leveranser till Arlandas byggprojekt. Arbetet innefattar ca 11 000 m2 hårdgjord asfalterad yta, samt ett kontorshus på ca 200 m2. Stängsel ska monteras upp runt hela området. El och vatten ska grävas fram till området ca 500 m. En relativt omfattande avvattnings anläggning ska anläggas med oljeavskiljning som pumpas bort från området. Ett antal belysningsmaster ska monteras.
Nytt exploateringsområde i Märsta, etapp 1.2
Entreprenaden består av utförande av allmänna ledningar för VA-anläggning, (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el- och fiberledningar samt kablar för gatubelysning. Projektet omfattar ca 1300 meter ledningsgrav (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el, fiber och kablar för gatubelysning.
Nybyggnad av damm i Sigtuna
Ansökan om marklov för anläggning av dagvattendammar.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för sigtuna stadsängar dp1.
Nybyggnad av stängsel i Sigtuna
Ansökan om bygglov för avjämning och grusning av markyta samt uppsättning av stängsel och uppställning av förrådscontainrar.
Nybyggnad av mur i Sigtuna
Ansökan om bygglov för mur.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation Venngarn 1:1,1:3.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Ombyggnad av bulleravgränsare i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad av bullerskydd för kylmediekylare.
Nybyggnad av plank i Sigtuna
Ansökan om bygglov för plank/områdesskydd.
Nybyggnad av plank i Sigtuna
Ansökan om bygglov ändring av plank runt ekonomigård.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om mark- och bygglov för utbyggnad av lastplan.
Borttagning av sediment i dagvattenanläggning i Sigtuna
I uppdraget ingår sedimentrensning av den inledande delen av Fältvägsdammen och omhändertagande av upptaget sediment.
Upprustning av utemiljö i Sigtuna
Upprustning av utemiljö.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: